Dosje javnega naročila 005363/2021
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV Podbrdo, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo
Gradnje: Izgradnja stanovanjske skupnosti PETROVO BRDO
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.525.150,75 EUR

JN005363/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.08.2021
JN005363/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.08.2021
JN005363/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2021
JN005363/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2021
JN005363/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.02.2022
JN005363/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2022
JN005363/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.02.2022
JN005363/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 13.09.2022
JN005363/2021-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 13.09.2022
JN005363/2021-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 13.09.2022
JN005363/2021-Dod05 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 13.09.2022
JN005363/2021-Dod06 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 13.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005363/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV Podbrdo
Podbrdo 33
5243
SI043
Podbrdo
Slovenija
Srečko Trojer
srecko.trojer@dompodbrdo.si
+386 53801840

Internetni naslovi
http://www.dompodbrdo.si/
http://www.dompodbrdo.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://dompodbrdo.si/Splosneinformacije/Objaveinrazpisi/tabid/105/articleType/ArticleView/articleId/952/JAVNI-RAZPIS-Izgradnja-stanovanjske-skupnosti-PETROVO-BRDO.aspx

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5381
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja stanovanjske skupnosti PETROVO BRDO
Referenčna številka dokumenta: JN-5381
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja stanovanjske skupnosti ob enoti doma Petrovo Brdo.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.500.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija, SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Petrovo Brdo
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-5381
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.500.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.08.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.08.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM UPOKOJENCEV Podbrdo
Podbrdo 33
5243
Podbrdo
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2021   10:50
VPRAŠANJE
Zdravo

prosim da podaljšate tako rok za oddajo naročila kot za vprašanja skladno z veljavno zakonodajo.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik podaljšuje rok za oddajo naročila na 20.8.2021, s tem se podaljša tudi rok za postavljanje vprašanj na 13.8.2021 do 18.00.

Lep pozdrav, Srečko Trojer
Datum objave: 09.08.2021   05:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za upoštevanje naših pripomb na objavljen vzorec pogodbe ter uskladitev le te:
1.
OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA 11. člen
Izvajalec obračuna 100% vseh izvedenih pogodbenih del v posameznem mesecu, pri sestavi končne obračunske situacije pa odšteje 5 % zadržani znesek, ki se izvajalcu plača po:
- odpravi napak ugotovljenih pri pregledu objekta;
- predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku;
- predaji vse dokumentacije oziroma končnem obračunu;
- pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Prosimo, da črtate zahtevo/pogoj » - pridobitvi uporabnega dovoljenja« iz vzorca pogodbe, saj je pridobitev UD v vaši pristojnosti.

2.
23. člen - »se del obveznosti naročnika do izvajalca pretvori v brezobrestni depozit«.
Smatramo, da je potrebno točno definirati kolikšen »del« se pretvori v depozit.

3.
Naročnika opozarjamo na nerealen in nekorekten pogoj naveden v poglavju PODALJŠANJE POGODBENEGA ROKA 31. člen
Naročnik je izključil iz pogodbe za podaljšanje pogodbenega roka vse člene Posebnih gradbenih uzanc 2020, ki se običajno pojavljajo kot upravičeni »pogoji« za podaljšanje pogodbenega roka.
Tako je izključil tudi alineje ki so vezane na ravnanje naročnika ( odprava pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, poznejša in nepredvidena dela oziroma povečan obseg del za več kot 10% preberite 23. člen pogodbe ) kot tudi izpuščena 3.alineja 41.točke Posebnih gradbenih uzanc 2020 (v tem primeru zajeta epidemija, na to nimamo vpliva ne mi ne vi).
Zahtevamo, da naročnik v 31. členu pogodbe ne izključuje alinej, ter da se za podaljšanje pogodbenega roka upošteva v celoti 41. točka posebnih GU.


4.
32. člen - PREVZEM DEL IN KONČNI OBRAČUN
- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo.

Prosimo, da se točno definira, katera dokumentacija se zahteva oziroma da se definira beseda »potrebno » za kaj.

5.
35. člen
Prvi odstavek:
» Pogodbena kazen navzgor ni omejena.«
Kot ste v odgovoru v prvem postopku JN že pristopil k popravku » pogodbene kazni« , vas ponovno pozivamo, da se točno definira, da se vsota pogodbene kazni lahko zaračuna največ 10 % (deset odstotkov) od pogodbene cene (z DDV). V Gradbenih uzancah 2020 je celo določena omejitev pogodbene kazni na največ 5 % pogodbene vrednosti.
Drugi/četrti odstavek:
» Če izvajalec neupravičeno zamuja z izvajanjem del glede na terminski plan, je naročnik upravičen, za ugotovljeno mesečno zamudo, pri mesečni situaciji zadržati pogodbeno kazen, ki se izvajalcu povrne pri plačilu naslednje situacije, če je zamudo odpravil oziroma nadoknadil. Višino neopravičene zamude pri izvajanju del določi nadzornik gradnje. »
» Poleg navedene kazni bo v primeru prekoračitve roka izvajalec obremenjen za celotni strošek nadzora za čas prekoračitve roka in za druge spremljajoče stroške. Naročnik bo od dneva poteka roka sproti, od mesečne situacije oziroma računa odbil celotni strošek nadzora za tekoči mesec.«
Ponudniki izvajalci del predamo naročniku GARANCIJO ZA KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI - če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.
Torej ima naročnik že dano garancijo, ki jo bo unovčil v primeru, da dela ne bomo izvajali po terminskem planu.
Sploh pa ni jasno v kakšni višini bo naročnik zadržal pogodbeno kazen med gradnjo, saj navzgor ni omejena.
Upoštevajoč bistveno okrnjene razloge za upravičeno podaljšanje pogodbenega roka ter predvideno večkratno kaznovanje izvajalca v primeru zamujanja del ponudniki navedene stroške vkalkuliramo v ponudbeno ceno.
Prosimo, da se zgoraj navedeno mesečna pogodbena kazen » črta iz pogodbe ter določi omejitev kazni v skladu z določbami posebni GU.

6.
REŠEVANJE SPOROV
42. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru sporov, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje pristojno sodišče v Tolminu.
Prosimo za pravo navedbo kraja pristojnega sodišča, saj gre v takem primeru za gospodarski spor, katerih reševanje je izključno v pristojnosti Okrožnih sodišč.

7.
Naročnik ima na predmetnem objektu postavljene zelo visoke zahteve glede danih zavarovanj (garancija za dobro izvedbo del, garancija zavarovalnice splošna odgovornost in odgovornost izvajalca del, garancija za odbitno franšizo) kar je zelo visok strošek, ki pa ga ponudniki vkalkuliramo v ponudbeno ceno.
Naj pojasnimo tudi, da moramo imeti ponudniki/izvajalci v skladu s 14. členom GZ sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti - zavarovano svojo odgovornost v minimalni vrednosti 50.000,00 in več.
Prosimo, da naročnik še enkrat preveri (ZAVAROVALNICA TRIGLAV) in uskladi zahteve glede zavarovanja.
Smatramo, da zadostuje splošna odgovornost skladno z Zakonom, ostalo zavarovanje (obstoječi objekti, podizvajalci) pa zavarujemo izvajalci (neglede na naročnikove zahteve) s sklenitvijo gradbenega zavarovanja v zahtevani višini (v tem primeru zahtevno 500.000).
Pri tem zavarovanju izvajalci vključimo (po svoji presoji) tudi druge »možne/predvidene« nevarnosti, škodne dogodke.
Kot zahtevate, mora biti zavarovalna polica sklenjena v korist naročnika.
V odgovoru (za prvo objavljeno JN002916/2021) 14.05.2021 ob 12:32 ste odgovorili, da boste kot investitor sklenili gradbeno zavarovanje sami, kar je posledično spet dodaten strošek na predmetnem objektu za isto stvar.
Naročnika zato prosimo, da te pogoje še enkrat preučite in kot skrben gospodar sredstev ustrezno korigirate le te.

8.
POGODBENI ROKI
5. člen pogodbe
Naročnik je za 7 tednov skrajšal rok za izvedbo.

Prosimo, da se kot rok dokončanja del upošteva 48 tednov (prvi razpis), da lahko izvajalci kvalitetno v zahtevanih (razumljivih) rokih dokončamo in predamo objekt naročniku.
Smatramo, da ne morete na račun ponavljanega razpisa krajšati roke dokončanja del.

Glede na kratek rok za vprašanja, vaše odgovore prosimo čimprej, če bomo imeli na podana pojasnila še kakšno repliko.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Ad 1:
Spoštovani,
Pridobitev UD je povezana s dokumentacijo, ki jo mora naročnik v upravnem postopku priložiti, ob enem pa tudi z odpravo dokazanih mu pomanjkljivosti. Uspešnost pridobitve uporabnega dovoljenja je tako odvisna od kvalitete predanih dokumentov in dokazil s strani izvajalca naročniku ter odprave pomanjkljivosti. Naročnik navedenega pogoja ne umika.

Ad 2:
Spoštovani,
Vsota zadržanih sredstev in finančnega zavarovanja skupaj ne sme presegati 10% pogodbene vrednosti z DDV.

Ad 3:
Spoštovani,
Naročnik popravlja pogoje iz 31. člena pogodbe tako, da se rok za izvedbo pogodbeno dogovorjenih del lahko podaljša izključno v primerih iz 41. točke posebnih GU

Ad 4:
Spoštovani,
Vsa potrebna dokumentacija zajema dokumentacijo, ki jo mora izvajalec pripraviti naročniku za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja, DZO, Navodila za rokovanje in vzdrževanje ter morebitno drugo dokumentacijo, ki je smiselno povezana z vgrajenimi stroji, napravami oz. je za naročnika pomembna zaradi kasnejšega vzdrževanja objekta, strojev in naprav oz. dokumentacijo s katero bo izvajalec naročniku dokazal, da je projekt izveden skladno z zahtevami naročnika.

Ad 5:
Spoštovani,
Naročnik popravlja višino pogodbene kazni na 10% pogodbeno dogovorjene cene z DDV.

Ad 6:
Spoštovani,
Naročnik popravlja navedbo sodišča, pristojno je okrožno sodišče v Novi Gorici

Ad 8:
Spoštovani,
Naročnik ocenjuje, da je rok za izvedbo in zaključek del ustrezen in da je dela mogoče v celoti opraviti.Datum objave: 10.08.2021   06:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za upoštevanje naših pripomb na objavljen vzorec pogodbe ter uskladitev le te:
1.
OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA 11. člen
Izvajalec obračuna 100% vseh izvedenih pogodbenih del v posameznem mesecu, pri sestavi končne obračunske situacije pa odšteje 5 % zadržani znesek, ki se izvajalcu plača po:
- odpravi napak ugotovljenih pri pregledu objekta;
- predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku;
- predaji vse dokumentacije oziroma končnem obračunu;
- pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Prosimo, da črtate zahtevo/pogoj » - pridobitvi uporabnega dovoljenja« iz vzorca pogodbe, saj je pridobitev UD v vaši pristojnosti.

2.
23. člen - »se del obveznosti naročnika do izvajalca pretvori v brezobrestni depozit«.
Smatramo, da je potrebno točno definirati kolikšen »del« se pretvori v depozit.

3.
Naročnika opozarjamo na nerealen in nekorekten pogoj naveden v poglavju PODALJŠANJE POGODBENEGA ROKA 31. člen
Naročnik je izključil iz pogodbe za podaljšanje pogodbenega roka vse člene Posebnih gradbenih uzanc 2020, ki se običajno pojavljajo kot upravičeni »pogoji« za podaljšanje pogodbenega roka.
Tako je izključil tudi alineje ki so vezane na ravnanje naročnika ( odprava pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, poznejša in nepredvidena dela oziroma povečan obseg del za več kot 10% preberite 23. člen pogodbe ) kot tudi izpuščena 3.alineja 41.točke Posebnih gradbenih uzanc 2020 (v tem primeru zajeta epidemija, na to nimamo vpliva ne mi ne vi).
Zahtevamo, da naročnik v 31. členu pogodbe ne izključuje alinej, ter da se za podaljšanje pogodbenega roka upošteva v celoti 41. točka posebnih GU.


4.
32. člen - PREVZEM DEL IN KONČNI OBRAČUN
- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo.

Prosimo, da se točno definira, katera dokumentacija se zahteva oziroma da se definira beseda »potrebno » za kaj.

5.
35. člen
Prvi odstavek:
» Pogodbena kazen navzgor ni omejena.«
Kot ste v odgovoru v prvem postopku JN že pristopil k popravku » pogodbene kazni« , vas ponovno pozivamo, da se točno definira, da se vsota pogodbene kazni lahko zaračuna največ 10 % (deset odstotkov) od pogodbene cene (z DDV). V Gradbenih uzancah 2020 je celo določena omejitev pogodbene kazni na največ 5 % pogodbene vrednosti.
Drugi/četrti odstavek:
» Če izvajalec neupravičeno zamuja z izvajanjem del glede na terminski plan, je naročnik upravičen, za ugotovljeno mesečno zamudo, pri mesečni situaciji zadržati pogodbeno kazen, ki se izvajalcu povrne pri plačilu naslednje situacije, če je zamudo odpravil oziroma nadoknadil. Višino neopravičene zamude pri izvajanju del določi nadzornik gradnje. »
» Poleg navedene kazni bo v primeru prekoračitve roka izvajalec obremenjen za celotni strošek nadzora za čas prekoračitve roka in za druge spremljajoče stroške. Naročnik bo od dneva poteka roka sproti, od mesečne situacije oziroma računa odbil celotni strošek nadzora za tekoči mesec.«
Ponudniki izvajalci del predamo naročniku GARANCIJO ZA KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI - če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.
Torej ima naročnik že dano garancijo, ki jo bo unovčil v primeru, da dela ne bomo izvajali po terminskem planu.
Sploh pa ni jasno v kakšni višini bo naročnik zadržal pogodbeno kazen med gradnjo, saj navzgor ni omejena.
Upoštevajoč bistveno okrnjene razloge za upravičeno podaljšanje pogodbenega roka ter predvideno večkratno kaznovanje izvajalca v primeru zamujanja del ponudniki navedene stroške vkalkuliramo v ponudbeno ceno.
Prosimo, da se zgoraj navedeno mesečna pogodbena kazen » črta iz pogodbe ter določi omejitev kazni v skladu z določbami posebni GU.

6.
REŠEVANJE SPOROV
42. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru sporov, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje pristojno sodišče v Tolminu.
Prosimo za pravo navedbo kraja pristojnega sodišča, saj gre v takem primeru za gospodarski spor, katerih reševanje je izključno v pristojnosti Okrožnih sodišč.

7.
Naročnik ima na predmetnem objektu postavljene zelo visoke zahteve glede danih zavarovanj (garancija za dobro izvedbo del, garancija zavarovalnice splošna odgovornost in odgovornost izvajalca del, garancija za odbitno franšizo) kar je zelo visok strošek, ki pa ga ponudniki vkalkuliramo v ponudbeno ceno.
Naj pojasnimo tudi, da moramo imeti ponudniki/izvajalci v skladu s 14. členom GZ sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti - zavarovano svojo odgovornost v minimalni vrednosti 50.000,00 in več.
Prosimo, da naročnik še enkrat preveri (ZAVAROVALNICA TRIGLAV) in uskladi zahteve glede zavarovanja.
Smatramo, da zadostuje splošna odgovornost skladno z Zakonom, ostalo zavarovanje (obstoječi objekti, podizvajalci) pa zavarujemo izvajalci (neglede na naročnikove zahteve) s sklenitvijo gradbenega zavarovanja v zahtevani višini (v tem primeru zahtevno 500.000).
Pri tem zavarovanju izvajalci vključimo (po svoji presoji) tudi druge »možne/predvidene« nevarnosti, škodne dogodke.
Kot zahtevate, mora biti zavarovalna polica sklenjena v korist naročnika.
V odgovoru (za prvo objavljeno JN002916/2021) 14.05.2021 ob 12:32 ste odgovorili, da boste kot investitor sklenili gradbeno zavarovanje sami, kar je posledično spet dodaten strošek na predmetnem objektu za isto stvar.
Naročnika zato prosimo, da te pogoje še enkrat preučite in kot skrben gospodar sredstev ustrezno korigirate le te.

8.
POGODBENI ROKI
5. člen pogodbe
Naročnik je za 7 tednov skrajšal rok za izvedbo.

Prosimo, da se kot rok dokončanja del upošteva 48 tednov (prvi razpis), da lahko izvajalci kvalitetno v zahtevanih (razumljivih) rokih dokončamo in predamo objekt naročniku.
Smatramo, da ne morete na račun ponavljanega razpisa krajšati roke dokončanja del.

Glede na kratek rok za vprašanja, vaše odgovore prosimo čimprej, če bomo imeli na podana pojasnila še kakšno repliko.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Ad 7:

Pozdravljeni,

Naročnik ne spreminja zahteve glede zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti.

Lep pozdrav, Srečko Trojer


Datum objave: 12.08.2021   05:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ODGOVOR Ad 7:

Pozdravljeni,

Naročnik ne spreminja zahteve glede zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti.

REPLIKA:
Vas ponovno pozivamo k tehtnemu razmisleku in popravku zahteve po sklenjenem zavarovanju (kot že predlagano) v izogib zares velikim stroškom, ki izhajajo iz tega naslova. Naročnik bo tako na ta račun »prihranil« kar nekaj sredstev. Predlagamo, da mogoče pogledate tudi druge večje razpise in primerjajte zahteve po danih zavarovanjih.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik ne spreminja zahtev glede zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti.

Lep pozdrav, Srečko Trojer

Datum objave: 12.08.2021   05:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na pojasnila podana dne 09.08.2021 ob 05:56, vas pozivamo še na dodatno obrazložitev/pojasnilo in uskladitev.
VPRAŠANJE
5.
35. člen
Prvi odstavek:
» Pogodbena kazen navzgor ni omejena.«
Kot ste v odgovoru v prvem postopku JN že pristopil k popravku » pogodbene kazni« , vas ponovno pozivamo, da se točno definira, da se vsota pogodbene kazni lahko zaračuna največ 10 % (deset odstotkov) od pogodbene cene (z DDV). V Gradbenih uzancah 2020 je celo določena omejitev pogodbene kazni na največ 5 % pogodbene vrednosti.
Drugi/četrti odstavek:
» Če izvajalec neupravičeno zamuja z izvajanjem del glede na terminski plan, je naročnik upravičen, za ugotovljeno mesečno zamudo, pri mesečni situaciji zadržati pogodbeno kazen, ki se izvajalcu povrne pri plačilu naslednje situacije, če je zamudo odpravil oziroma nadoknadil. Višino neopravičene zamude pri izvajanju del določi nadzornik gradnje. »
» Poleg navedene kazni bo v primeru prekoračitve roka izvajalec obremenjen za celotni strošek nadzora za čas prekoračitve roka in za druge spremljajoče stroške. Naročnik bo od dneva poteka roka sproti, od mesečne situacije oziroma računa odbil celotni strošek nadzora za tekoči mesec.«

Ponudniki izvajalci del predamo naročniku GARANCIJO ZA KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI - če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.
Torej ima naročnik že dano garancijo, ki jo bo unovčil v primeru, da dela ne bomo izvajali po terminskem planu.
Sploh pa ni jasno v kakšni višini bo naročnik zadržal pogodbeno kazen med gradnjo, saj navzgor ni omejena.
Upoštevajoč bistveno okrnjene razloge za upravičeno podaljšanje pogodbenega roka ter predvideno večkratno kaznovanje izvajalca v primeru zamujanja del ponudniki navedene stroške vkalkuliramo v ponudbeno ceno.
Prosimo, da se zgoraj navedeno mesečna pogodbena kazen » črta iz pogodbe ter določi omejitev kazni v skladu z določbami posebni GU.

ODGOVOR:
Ad 5:
Spoštovani,
Naročnik popravlja višino pogodbene kazni na 10% pogodbeno dogovorjene cene z DDV.

REPLIKA:
Pogodbeno kazen ste omejili na 10% pogodbene vrednosti z DDV.

Še vedno pa ostaja odprt drugi in četrti odstavek 35. člena.

Še enkrat navajamo, da ponudniki izvajalci del predamo naročniku GARANCIJO ZA KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI - če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.

Torej ima naročnik že dano garancijo (zavarovanje), ki jo bo lahko unovčil v primeru, da dela ne bomo izvajali po terminskem planu.
Prosimo, da se zgoraj navedeno mesečna pogodbena kazen » črta iz pogodbe ter določi omejitev kazni v skladu z določbami posebni GU.

Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik ne spreminja pogojev glede zavarovanja.

Lep pozdrav, Srečko Trojer
Datum objave: 12.08.2021   05:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na pojasnila podana dne 09.08.2021 ob 05:56, vas pozivamo še na dodatno obrazložitev/pojasnilo in uskladitev.

1.
VPRAŠANJE:
32. člen - PREVZEM DEL IN KONČNI OBRAČUN
- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo.
Prosimo, da se točno definira, katera dokumentacija se zahteva oziroma da se definira beseda »potrebno » za kaj.
ODGOVOR:
Ad 4:
Spoštovani,
Vsa potrebna dokumentacija zajema dokumentacijo, ki jo mora izvajalec pripraviti naročniku za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja, DZO, Navodila za rokovanje in vzdrževanje ter morebitno drugo dokumentacijo, ki je smiselno povezana z vgrajenimi stroji, napravami oz. je za naročnika pomembna zaradi kasnejšega vzdrževanja objekta, strojev in naprav oz. dokumentacijo s katero bo izvajalec naročniku dokazal, da je projekt izveden skladno z zahtevami naročnika.

REPLIKA:
Navajate: » Vsa potrebna dokumentacija zajema dokumentacijo, ki jo mora izvajalec pripraviti naročniku za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja, »
Glede na objavljeno RD in popis del je razvidno, da je pridobitev geodetskega posnetka in PID dokumentacije obveza investitorja (torej vas kot naročnika).
Po popisu del zavihek »GO gradbena jama« imate zahtevo za PID IN POV dokumentacijo samo za izvedbo gradbene jame (v tem popisu ni razumeti, da zahtevate dokumentacijo za komplet izvedena dela). PID dokumentacijo omenjate tudi v razpisni dokumentaciji pod točko 2.1.32 in 2.1.33, iz katere pa ne izhaja, da jo moramo pripraviti izvajalci.
Glede na nejasnosti, prosimo da se točno definira čigava je obveznost priprave geodetskega posnetka izvedenih del in PID dokumentacije, ki pa je pogoj za pridobitev UD (da se primerno ovrednoti tudi v ponudbi).

8.
VPRAŠANJE:
POGODBENI ROKI - 5. člen pogodbe
Naročnik je za 7 tednov skrajšal rok za izvedbo

ODGOV Ad 8:
Spoštovani,
Naročnik ocenjuje, da je rok za izvedbo in zaključek del ustrezen in da je dela mogoče v celoti opraviti.

REPLIKA:
Glede na to, da je predviden pričetek del v 41. tednu v letu 2021 (to je 11.10.2021) in se bo pričelo z izvedbo gradbenih del v jesenskem času, s konstrukcijo pa v zimskem času, prosimo, da naročnik še enkrat premisli o smiselnosti vztrajanja na skrajšanem roku izvedbe del (krajšanje na račun ponovljenega postopka JN) ter popravi rok za izvedbo del na prvotno predvideni rok 48 tednov, ki je realen za izvedbo del..

Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Replika 1:

Spoštovani, .

Razpisna dokumentacija za navedeni razpis še ni objavljena, v kolikor bo priprava geodetskega posnetka izvedenih del ter PID dokumentacije obveznost izvajalca, bo naročnik ustrezno prilagodil ponudbeni predračun v katerem bo ponudnik ovrednotil navedena dela.

Lep pozdrav, Srečko Trojer
Datum objave: 12.08.2021   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na pojasnila podana dne 09.08.2021 ob 05:56, vas pozivamo še na dodatno obrazložitev/pojasnilo in uskladitev.

1.
VPRAŠANJE:
32. člen - PREVZEM DEL IN KONČNI OBRAČUN
- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo.
Prosimo, da se točno definira, katera dokumentacija se zahteva oziroma da se definira beseda »potrebno » za kaj.
ODGOVOR:
Ad 4:
Spoštovani,
Vsa potrebna dokumentacija zajema dokumentacijo, ki jo mora izvajalec pripraviti naročniku za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja, DZO, Navodila za rokovanje in vzdrževanje ter morebitno drugo dokumentacijo, ki je smiselno povezana z vgrajenimi stroji, napravami oz. je za naročnika pomembna zaradi kasnejšega vzdrževanja objekta, strojev in naprav oz. dokumentacijo s katero bo izvajalec naročniku dokazal, da je projekt izveden skladno z zahtevami naročnika.

REPLIKA:
Navajate: » Vsa potrebna dokumentacija zajema dokumentacijo, ki jo mora izvajalec pripraviti naročniku za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja, »
Glede na objavljeno RD in popis del je razvidno, da je pridobitev geodetskega posnetka in PID dokumentacije obveza investitorja (torej vas kot naročnika).
Po popisu del zavihek »GO gradbena jama« imate zahtevo za PID IN POV dokumentacijo samo za izvedbo gradbene jame (v tem popisu ni razumeti, da zahtevate dokumentacijo za komplet izvedena dela). PID dokumentacijo omenjate tudi v razpisni dokumentaciji pod točko 2.1.32 in 2.1.33, iz katere pa ne izhaja, da jo moramo pripraviti izvajalci.
Glede na nejasnosti, prosimo da se točno definira čigava je obveznost priprave geodetskega posnetka izvedenih del in PID dokumentacije, ki pa je pogoj za pridobitev UD (da se primerno ovrednoti tudi v ponudbi).

8.
VPRAŠANJE:
POGODBENI ROKI - 5. člen pogodbe
Naročnik je za 7 tednov skrajšal rok za izvedbo

ODGOV Ad 8:
Spoštovani,
Naročnik ocenjuje, da je rok za izvedbo in zaključek del ustrezen in da je dela mogoče v celoti opraviti.

REPLIKA:
Glede na to, da je predviden pričetek del v 41. tednu v letu 2021 (to je 11.10.2021) in se bo pričelo z izvedbo gradbenih del v jesenskem času, s konstrukcijo pa v zimskem času, prosimo, da naročnik še enkrat premisli o smiselnosti vztrajanja na skrajšanem roku izvedbe del (krajšanje na račun ponovljenega postopka JN) ter popravi rok za izvedbo del na prvotno predvideni rok 48 tednov, ki je realen za izvedbo del..

Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Odgovor replika:

Spoštovani,

Naročnik ne spreminja predvidenega roka izvedbe.

Lep pozdrav, Srečko Trojer