Dosje javnega naročila 005374/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: D-93/21; Panoramski video posnetek G + R državnih cest
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 160.003,00 EUR

JN005374/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.08.2021
JN005374/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2021
JN005374/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.09.2021
JN005374/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005374/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 14788034

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000600/narocilo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5407
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-93/21; Panoramski video posnetek G + R državnih cest
Referenčna številka dokumenta: 43001-301/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Panoramski video posnetek G + R državnih cest
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
D-93/21
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.08.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.08.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.08.2021   11:48
VPRAŠANJE
V projektni nalogi na strani 2/3 je v poglavju Način izvedbe naloge v prvem odstavku navedeno »V primeru obvozov po lokalnih cestah zaradi gradbišč se snemanje v območju gradnje izvede (če gre za polovične zapore, v celoti se posname prevozni del odseka). Ob koncu projekta se izvede ponovno snemanje odseka, po končani zapori izvajalec snemanje končanih gradbišč uskladi z naročnikom. »
Prosimo vas, da navedete koliko takšnih gradbišč predvidevata v času izvedbe projekta, ki bodo zaključena do 10. maja 2021? Ali je potrebno ponovno prevoziti gradbišča, ki so bila v času snemanja prevozna in koliko je takšnih situacij?

ODGOVOR
V času snemanja predvidevamo, da bo na 20 odsekih cest popolna zapora. Podatki o popolni zapori državnih cest so objavljeni na portalu promet.si

Med izvajanjem del predvidevamo, da bo do 20 odsekov v času snemanja neprevozni, ponovno odprtih za promet (do 10.5.2022) pa 15 odsekov cest. Kot je navedeno v projektni nalogi gradbišč, ki so prevozna v času zapore (ni popolne zapore ceste) ni treba ponovno snemati ob koncu projekta. Predvidevamo, da bo v času snemanja na 100 odsekih potekala gradbena dela (dela se izvajajo pod prometom).
Datum objave: 17.08.2021   20:25
VPRAŠANJE
V "navodilu za pripravo ponudbe je v točki 3.2. omenjeno, da se bo ponudniku ki bo snemal z več vozili pri ocenjevanju ponudbe odštelo največ 15 točk, saj naročnik ocenjuje, da je zaradi različnih vozil nemogoče zagotoviti enako kakovost slik, kar je za uporabnike moteč dejavnik.
Strinjamo se, da je v primeru uporabe različnih senzorjev (sferičnih kamer) težko zagotoviti uniformo kvaliteto. V primeru, ko pa ponudnik razpolaga z več kamerami istega tipa tipa, kjer se uporabljajo isti algoritmi (oz nastavitve) pri obdelavi, pa je tak kriterij nerazumen oz diskriminatoren. Izvajalec z več (identičnimi) sistemi bi moral biti "nagrajen" z dodatnimi točkami, saj zagotavlja povečano kapaciteti in s tem krajši rok izvedbe ob zagotavljanju uniformne kvalitete slik.
Naročnika pozivamo, da kriterij ocenjevanja ustrezno popravi. Predlagamo negativne točke pri uporabi različnih kamer, ter pozitivne (dodatne točke) pri uporabi več identičnih kamer.

ODGOVOR
Izkušnje naročnika iz preteklih snemanj z več različnimi vozili so izrazito negativne, saj uporabnike pri uporabi podatkov zmedejo minimalne razlike pri posnetkih (kljub enakim kameram je kot posnetka glede na cesto, zaradi različnih tipov vozil različen), zato je uporabljeno merilo z negativnimi točkami. Če ponudnik izkaže, da ima popolnoma identično opremo enak tip kamere in vozila (namestitve kamere na vozilih so identične, višina kot snemanja glede na cesto) negativne točke ne bodo upoštevane. Naročnik merila za izbor ne bo spreminjal. Morebitni krajši rok izvedbe od zahtevanega pa ni med merili, se pa strinjamo, da je izvedba z več vozili hkrati, lahko skrajša rok za izvedbo.Datum objave: 18.08.2021   12:55
VPRAŠANJE
V projektni nalogi na strani 2/3 je v drugem odstavku navedeno, da je potrebno popraviti os in dokumentirati spremembe za vsa odstopanja osi od dejanskega stanja, ki so večja kot 2 metra. Ali so tukaj mišljene spremembe, ki zadevajo dejanske spremembe npr. rekonstrukcije, nova krožišča / križišča oz. ali se popravljalo tudi vsa odstopanja, ki niso posledica sprememb v naravi (nepravilen potek osi)? Koliko je predvidenih deviacija oz. sprememb zaradi nepravilnega poteka osi (v dolžini)?

ODGOVOR
Treba je popraviti vsa odstopanja osi cest, ki so posledica rekonstrukcije cest (prestavitev ceste, nova krožišča,...). Prav tako se ugotavljajo večja odstopanja uradne osi ceste, glede na potek v naravi, odstopajo za več kot 2 m (X,Y ravnini) in to odstopanje vzdolž osi ni krajše od 100 m. Ocenjujmo, da bo na 20 lokacijah prišlo do večjih deviacije osi ceste zaradi rekonstrukcij oziroma na 10 km G + R cest. Ostalih sprememb zaradi slabega evidentiranja osi cest pa je največ za 100 km.Datum objave: 20.08.2021   13:59
VPRAŠANJE
V projektni nalogi je na strani 3/3 v predzadnjem odstavku navedeno »Ponudnik naj podrobno predstavi opremo za izvedbo panoramskega snemanja z opisom delovanja in naj ga priloži v ponudbi«.

Zanima nas ali se to nanaša na obrazec Izjava o zagotavljanju tehničnih in kadrovskih zmogljivosti (kjer je opisana oprema) oz. ali je potrebno priložiti lasten dokument z obširnejšim opisom.

ODGOVOR
V obrazcu zagotavljanje tehničnih in kadrovskih zmogljivosti se navede, katera oprema bo uporabljena. Ponudnik v sklopu ponudbe priloži opis sistema za izvedbo panoramskega snemanja cest skupaj s podrobnejšim opisom opreme.Datum objave: 23.08.2021   12:34
VPRAŠANJE
V primeru, da bi projekt izvajalo več partnerjev z različnimi snemalnimi sistemi nas zanima ali mora vsak partner v ponudbi oddati testni video posnetek?

ODGOVOR


Več partnerjev odda skupno ponudbo in skupni testni video posnetek.