Dosje javnega naročila JN5813/2012
Naročnik: MKL 
Blago: Pisarniški material
ZJN-2: Odprti postopek

JN5813/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.05.2012
JN7205/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.07.2012
    JN5813/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 105-175214
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Pisarniški material

Datum objave: 31. 5. 2012
Številka objave: JN5813/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MKL, Kersnikova ulica 2, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 306 44 04. Telefaks 306 44 07. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Kontakt: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 306 4404.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Kontakt: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 306 44 04.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, SI-1000 Ljubljana.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Rekreacija, kultura in religija
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava pisarniškega materiala za obdobje treh let za Mestno knjižnico Ljubljana (sklop 1) in Javni zavod Kinodvor (sklop 2)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 3
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: pisarniški material za sklop 1: Mestna knjižnica Ljubljana in sklop 2: Javni zavod Kinodvor
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 30192700 (Pisarniški material)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT.
NASLOV Mestna knjižnica Ljubljana
1)KRATEK OPIS Dobava pisarniškega materiala za Mestno knjižnico Ljubljana
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30192700 (Pisarniški material)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Naročnik je s pooblastilom in na podlagi tretjega odstavka 16. člena ZJN-2 za izvedbo oziroma odločanje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
SKLOP ŠT.
NASLOV Javni zavod Kinodvor
1)KRATEK OPIS dobava pisarniškega materiala za Javni zavod Kinodvor
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30192700 (Pisarniški material)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Naročnik je s pooblastilom in na podlagi tretjega odstavka 16. člena ZJN-2 za izvedbo oziroma odločanje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva sklop 1: pisarniški material za Mestno knjižnico Ljubljana - izbrani ponudnik bo moral po podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena. Pondeniranje: 80
2. popust na uradni veleprodajni cenik. Pondeniranje: 20
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-360/2012-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 10. 7. 2012
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 10. 7. 2012
Čas: 10:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, sejna soba, II. nad.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/5/2104-149063530906752/Kinodvor.zip
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 31. 5. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7205/2012, Blago: Pisarniški material; datum objave: 4. 7. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.06.2012   13:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo vas, če lahko Razpisno dokumentacijo objavite v Word- obliki.

Hvala.

ODGOVOR:
Dokumentacija v word obliki preko Portala javnih naročil ne bo objavljena. Vsi ponudniki, ki pa želite prejeti dokumentacijo za prijavo v word obliki, pa nas kontaktirajte na elektronski naslov alenka.mihelcic@ljubljana.si.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič


Datum objave: 29.06.2012   13:34
Številka: 430-360/2012-8
Oznaka JN: 12/600019
Datum:29.6.2012


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – pisarniški material


V zvezi z javnim naročilom za nakup pisarniškega materiala za Mestno knjižnico Ljubljana in Javni zavod Kinodvor, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. objave 5813/2012 in v Uradnem glasilu EU, smo prejeli naslednja vprašanja.

1. Vprašanje
Smo novoustanovljeno podjetje, s svojim poslovanjem smo pričeli 1.7.2011. V obdobju poslovanja smo dosegli višino zahtevanih referenc, zato nas zanima, če lahko priložimo reference samo za obdobje od 01.07.2011 do 30.06.2012.
Za odgovor se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.
Odgovor:
Da izpolnite zahtevan pogoj morate predložiti vsaj tri reference v vrednosti 50.000,00 € (sklop 1) oziroma 7.000,00 € (sklop 2) za obdobje zadnjih treh let, torej lahko tudi za obdobje, ki ga navajate v vprašanju.

2. Vprašanje:
Ali je potrebno priložiti vzorce za vse artikle iz specifikacije za sklop 1 in 2?
Ali je ponudbi potrebno priložiti tudi kakšno garancijo za resnost ponudbe?
Odgovor:
Lahko priložite en komplet vzorcev.
Bančne garancije za resnost ponudbe ni potrebno priložiti.

3. Vprašanje:
Ali je potrebno dati vzorce za vsak sklop posebej, tudi če so artikli enaki v obeh sklopih?
Ali je obvezno izpolniti tabelo opombe oziroma pojasnila k artiklom za sklop 1 (2) in kaj je potrebno vpisati pod opombe?
Odgovor:
Lahko priložite en komplet vzorcev.
Tabelo z opombami ni nujno izpolniti, je zgolj možnost za kakršne koli dodatne opombe, pojasnila k posameznim artiklom.

4. Vprašanje:
Odgovori so navedeni pri posameznem vprašanju:

Sklop Javni zavod Kinodvor:
zap. št. 6 - Papirni samolepilni "Z" lističi 76x76 rumeni kot POST IT R330 - Ali lahko ponudimo dimenzije lističev 75 x 75?
Lističi morajo biti dimenzije 76x76

zap. št. 10 - Flomaster v kvaliteti Staedtler Lumocolor 317 4/1 - ali lahko ponudimo pisalo z debelino pisave 0.6 mm?
Debelina pisave je lahko 0,6.

zap. št. 19 - Kuverta vrečka podložena 15x21 cm - ali lahko ponudimo kuverte dimenzije 15x21,5 cm?
Kuverta je lahko dimenzije 15x21,5 cm.

zap. št. 20 - Kuverta vrečka podložena 21x33 cm - ali lahko ponudimo kuverte dimenzije 22x33,5 cm?
Kuverta je lahko dimenzije 22x33,5 cm.

zap. št. 21 - Kuverta vrečka podložena 24x33 cm - ali lahko ponudimo kuverte dimenzije 24x33,5 cm?
Kuverta je lahko dimenzije 24x33,5 cm.

zap. št. 22 - Kuverta vrečka podložena 30x44 cm - ali lahko ponudimo kuverte dimenzije 30x44,5 cm?
Kuverta je lahko dimenzije 30x44,5 cm.

zap. št. 23 - Kuverta vrečka podložena 35x48 cm - ali lahko ponudimo kuverte dimenzije 35x47 cm?
Kuverta je lahko dimenzije 35x47 cm.

zap. št. 27 - Mapa PVC A4 z drsno sponko različne barve, prednja platnica prozorna - Ali lahko ponudimo mape PP A4 z drsno sponko?
NE.

zap. št. 29 - Papirna samolepilna kocka v kvaliteti POST IT 3M 76X76 400 večbarvna - ali lahko ponudimo kocke dimenzije 75x75?
Ne.

zap. št. 30 - Papirni samolepilni lističi v kvaliteti POST IT 3M 127X76 /100 - ali lahko ponudimo lističe dimenzije 75 x 125 mm? NE.

zap. št. 31 - Papirni samolepilni lističi v kvaliteti POST IT 3M 38x51/100 - ali lahko ponudimo lističe dimenzije 40 x 50 mm? NE.

zap. št. 46 - Škarje 100% kovinske 20cm - ali lahko ponudimo škarje dimenzije 21cm? DA.

zap. št. 47 - Škarje s plastičnim ročajem 14 cm - ali lahko ponudimo škarje dimenzije 13cm? DA.

Prosimo za čimprejšnje odgovore in lep pozdrav.


5. Vprašanje:
Odgovori so navedeni pri posameznem vprašanju:

Sklop Mestna knjižnica Ljubljana:
zap. št. 5 - Barvni papir (12 barv) A3/80gr 1/250 - pastelne barve - Originalno pakiranje je 500/1
Ponudite originalno pakiranje (količina se sorazmerno spremeni, namesto 2 zavitkov je samo 1 zavitek)

zap. št. 6 - Barvni papir (12 barv) A3/80gr 1/250 - intenzivne barve - Originalno pakiranje je 500/1
Ponudite originalno pakiranje (količina se sorazmerno spremeni, namesto 2 zavitkov je samo 1 zavitek)

zap. št. 16 - Papirni samolepilni "Z" lističi 76x76 rumeni kot POST IT R330 - ali lahko ponudimo lističe dimenzije 75x75
Lističi morajo biti dimenzije 76x76.

zap. št. 23 - Flomaster v kvaliteti Staedtler Lumocolor 317 4/1 - Ali lahko ponudimo flomaster z debelino pisave 0.6?
Debelina pisave je lahko 0,6.

zap. št. 26 - Flomaster v kvaliteti Staedtler Lumocolor 313 - ali lahko ponudimo flomaster z debelino pisave 0,3?
Debelina pisave je lahko 0,3.

zap. št. 28 - Flomaster v kvaliteti Staedtler Lumocolor 317 - ali lahko ponudimo flomaster z debelino pisave 0,6?
Debelina pisave je lahko 0,6.

zap. št. 31 - Folija za fotokopiranje A4 1/100 - pod okvirna količin/leto nimate vpisane količine?
Mišljena je folija, ki se uporablja ob spiralni vezavi. 1/100, 4 zavitke.

zap. št. 32 - Naziv artikla - imate prazno
Vrstica št. 32 se briše.

zap. št. 47 - Kuverta vrečka podložena 21x33 cm - ali lahko ponudimo kuverte dimenzije 22x33,5cm?
Kuverta je lahko dimenzije 22x33,5.

zap. št. 48 - Kuverta vrečka podložena 24x33 cm - ali lahko ponudimo kuverte dimenzije 24x33,5cm?
Kuverta je lahko dimenzije 24x33,5.

zap. št, 49 - Kuverta vrečka podložena 30x44cm - ali lahko ponudimo kuverte dimenzije 30x44,5cm?
Kuverta je lahko dimenzije 30x44,5.

zap. št. 50 - Kuverta vrečka podložena 35x48cm - ali lahko ponudimo kuverte dimenzije 35x47cm?
Kuverta je lahko dimenzije 35x47.

zap. št. 52 - Lepilo univerzalno v tubi 33g - ali lahko ponudimo univerzalno lepilo 30ML?
Lahko ponudite univerzalno lepilo 30 ml.

zap.št. 53 - Lepilo za papir v stiku 21gr - ali lahko ponudimo lepilo v stiku 20g?
Lepilo v stiku je lahko 20g.

zap.št. 54 - Ločilni listi - karton 23x11 - ali lahko ponudimo dimenzije 22,5x10?
Lahko ponudite dimenzijo 22,5x10.

zap. št. 60 - Magneti fi 25 1/10 razne barve - ali lahko ponudimo magnete dimenzije fi 24mm
Magneti so lahko dimenzije fi 24 mm.

zap. št. 63 - Mapa PVC "L" 120 mic 224x310 - ali je material lahko PP?
Material je lahko PP.

zap. št. 65 - Mapa PVC A4 z drsno sponko - ali je material lahko PP?
Material je lahko PP.

zap. št. 73 - Papirna samolepilna kocka v kvaliteti POST IT 3M 76X76/400 - ali lahko ponudimo kocko dimenzije 75x75?
Samolepilna kocka mora biti dimenzije 76x76.

zap. št. 74 - Papirni samolepilni lističi v kvaliteti POST IT 3M 127x76/100 - ali lahko ponudimo lističe dimenzije 75x125mm?
Samolepilna kocka mora biti dimenzije 127x76

zap. št. 75 - Papirni samolepilni lističi v kvaliteti POST IT 3M 38x51/100 - ali lahko ponudimo lističe dimenzije 40x50mm?
Samolepilni lističi morajo biti dimenzije 38x51.

zap. št. 85 - Registrator A4/40 - ali lahko ponudimo registratorje dimenzije A4/50?
Lahko ponudite registrator A4/50.

zap. št. 92 - Sponke za papir 12 1/100 v kvaliteti Niko 25mm - ali lahko ponudimo sponke dimenzije 26mm?
Ponudite lahko sponke dimenzije 26 mm

zap. št. 93 - Sponke za papir 13 1/100 v kvaliteti Niko 25mm - ali lahko ponudimo sponke dimenzije 32mm?
Sponke morajo biti dimenzije 25 mm.

zap. št. 101 - Škarje s plastičnim ročajem 14cm - ali lahko ponudimo škarje dimenzije 13cm?
Škarje so lahko dimenzije 13 cm.

zap. št. 106 -Špirale za vezavo 19mm 1/50 - originalno pakiranje je 1/100
Ponudite originalno pakiranje.

Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo


6. Vprašanje:
Spoštovani,
prosimo za dodatna pojasnila:
Odgovori so navedeni pri posameznem vprašanju:

SKLOP 1-Mestna knjižnica Ljubljana
11. kos
zap. 11 je samo enota kos, je pravilno
Vrstica 11 se briše.

16. Papirni samolepilni "z" lističi 76x76, rumeni kot POST IT R330 kos 40
ali se lahko ponudimo blok dimenzije 75x75?
Samolepilni lističi morajo biti dimenzije 76x76.

31. Folija za fotokopiranje A4 1/100 v kvaliteti Zweckform zavitek
V razpisni tabeli nimate napisane količine, koliko vam jih ponudimo?
Mišljena je folija, ki se uporablja ob spiralni vezavi. 1/100, 4 zavitke

32. kos 40
česa je potrebno nuditi 40 kos - se briše
vrstica št. 32 se briše.

38. Korektura v pisalu kos
V razpisni tabeli nimate napisane količine, koliko vam jih ponudimo?
korektura v pisalu 10 kos.

63. Mapa PVC »L« 120 mic ,224x310mm, (trda, nedrseča) kos 200
ali se lahko nudi PP
Lahko se nudi PP material.

64. Mapa PVC "U", 120 mic, Raster A4, 220x306mm velikost notranjosti mape, z luknjicami za vpenjanje v registrator kos 200
ali mora biti material PVC, ali lahko nudimo PP ovojnico 130 mik?
lahko je PP material.

65. Mapa PVC A4 z drsno sponko, različne barve, prednja platnica prozorna kos 80
ali želite kovinsko ali plastično sponko?
Sponka naj bo kovinska.

73. Papirna samolepilna kocka v kvaliteti POST IT 3M 76x76/400 večbarvna kos 70 ali je lahko ponudi kocka dimenzije 75x75?
Samolepilna kocka mora biti dimenzije 76x76.

74. Papirni samolepilni lističi v kvaliteti POST IT 3M 127x76/100 kos 60
ali je lahko ponudi kocka dimenzije 127x75?
Samolepilni lističi morajo biti dimenzije 127x76.

84. Razpenjač ročni (ne! klešče) kos
V razpisni tabeli nimate napisane količine, koliko vam jih ponudimo?
10 kosov.

85. Registrator A4/40 ozek z lepljenim ohišjem in kovinsko ojačanim robom ohišja, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, enostransko plastificiran , raznobarvni kos 20
ali se nudi kovinsko ojačan registrator
Registrator naj bo kovinsko ojačan.

86. Registrator A4/80 širok z lepljenim ohišjem in kovinsko ojačanim robom, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, enostransko plastificiran, raznobarvni kos 450 ali se nudi kovinsko ojačan registrator
Registrator naj bo kovinsko ojačan.

95. Sponke za papir plastificirane, barvne v velikosti 50 mm 1/100 škatla 60
ali vam lahko ponudimo pak 1/30
Lahko ponudite pak 1/30 (količina se sorazmerno spremeni, 200 škatel namesto 60).

96. Sponke za papir kovinske 50 mm v kvaliteti Niko 1/100 škatla 50
sponke so v dimenziji 45 mm ali 60 mm, katere ponudimo?
60mm

106. Špirala za vezavo 19 mm 1/50 škatla 1
Ali lahko nudimo spirale pak 1/100 z preračunano ceno na enoto 1/50
Lahko.

107. Špirala za vezavo 22 mm 1/50 škatla 1
Ali lahko nudimo spirale pak 1/100 z preračunano ceno na enoto 1/50
Lahko


SKLOP 2-Kinodvor

6. Papirni samolepilni "z" lističi 76x76, rumeni kot POST IT R330 kos 40
ali je lahko ponudi blok dimenzije 75x75?
Odgovor že podan pod zap. št. 4.

26. Mapa PVC "U", 120 mic, Raster A4, 220x306mm velikost notranjosti mape, z luknjicami za vpenjanje v registrator kos 2000
ali se lahko nudi PP?
Odgovor že podan pod zap. št. 4.

29. Papirna samolepilna kocka v kvaliteti POST IT 3M 76x76/400 večbarvna kos 30
ali je lahko ponudi kocka dimenzije 75x75?
Odgovor že podan pod zap. št. 4.

30. Papirni samolepilni lističi v kvaliteti POST IT 3M 127x76/100 kos 30
ali je lahko ponudi kocka dimenzije 127x75?
Odgovor že podan pod zap. št. 4.

37. Registrator A4/40 ozek z lepljenim ohišjem in kovinsko ojačanim robom ohišja, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, enostransko plastificiran , raznobarvni kos 50
ali se nudi kovinsko ojačan registrator?
Ni potrebno.

40. Registrator A4/80 širok z lepljenim ohišjem in kovinsko ojačanim robom, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, enostransko plastificiran, raznobarvni kos 50
ali se nudi kovinsko ojačan registrator?
Ni potrebno.

52. Špirala za vezavo 19 mm 1/50 škatla 1
Ali lahko nudimo spirale pak 1/100 z preračunano ceno na enoto 1/50? DA.

57. DVD-R 4,7 GB kos 300
ali se nudi posamična pakiranje
NE.

Ali cene enakih artiklov morajo biti enake za MK in KD?
Ne.


Ali se priložijo vzorci po sklopih, oziroma ali je lahko 1 vzorec za oba sklopa?
Lahko priložite en komplet vzorcev.


Naročnik s tem odgovorom ne bo objavil popravka predračunskega obrazca za naveden sklop, bo pa popravek upošteval pri analizi ponudb.


Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja MöderndorferDatum objave: 02.07.2012   14:28
Številka: 430-360/2012-10
Oznaka JN: 12/600019
Datum:2.7.2012


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – pisarniški material


V zvezi z javnim naročilom za nakup pisarniškega materiala za Mestno knjižnico Ljubljana in Javni zavod Kinodvor, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. objave 5813/2012 in v Uradnem glasilu EU, smo prejeli naslednja vprašanja.

1. Vprašanje
Odgovori so navedeni pri posameznem vprašanju.

Pozdravljeni!
Prosimo za nekaj pojasnil za:

- Vzorci
za vse artikle, ki jih ni malo, zahtevate brezplačne vzorce, ki jih boste sicer neizbranim ponudnikom vrnili. To razumemo, da bodo artikli vrnjeni v stanju, ki bo za ponovno prodajo. Komu lahko izstavimo račun v primeru neuporabnosti artikla?
Vrnjeni vzorci ne bodo poškodovani.

- Predračun

JAVNI ZAVOD KINODVOR
6. Papir samolepilni »z.«lističi 76x76, rumeni kot POST IT R3330 – Na našem trgu je dobavljiv tudi enak slovenski proizvod od Aero, ki je precej cenejši od Post it, ima pa dim. 75x75. Ali lahko ponudimo 75x75mm?
Lističi morajo biti dimenzije 76x76 mm.

19.-23. Kuverta – vrečka podložena – Dimenzije teh ovojnic niso splošne predpisane, zato so med proizvajalci rahla odstopanja. Ali lahko upoštevamo odstopanje +/-2% v dimenziji?
Odgovor glede odstopanja dimenzij je bil objavljen 29.6.2012.

29. Papirna samolepilna kocka v kvaliteti POST IT 3M 76x76 400 večbarvna - Na našem trgu je dobavljiv tudi enak slovenski proizvod od Aero, ki je precej cenejši od Post it, ima pa dim. 75x75 in ima 450 lističev. Ali lahko ponudimo 75x75mm/450 lističev?
Ne.

30. Papirni samolepilni lističi v kvaliteti POST IT 3M 127x76/100 - Na našem trgu je dobavljiv tudi enak slovenski proizvod od Aero, ki je precej cenejši od Post it, ima pa dim. 127x75. Ali lahko ponudimo 127x75?
NE.

37. Registrator A4/40 ozek z lepljenim ohišjem in kovinsko ojačanim robom ohišja, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, enostransko plastificiran, raznobarvni – Običajne širine hrbta ozkih registratorjev A4 so 50 in debeline lepenke od 1,8mm naprej. Ali lahko ponudimo tudi registrator dimenzije A4/50 in debeline +/- 0,2mm?
Lahko.

38. Registrator A4/50 PVC ozek samostoječ, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, obojestransko plastificiran, kovinskim robom, raznobarvni – Običajne širine samostoječih registratorjev so A4/40 do A4/45 in debeline lepenke od 1,75mm naprej. Ali lahko ponudimo tudi registrator dimenzije A4/40 do A4/45 in debeline lepenke +/- 0,25mm?
Ne, registrator mora biti dimenzije A4/50, debelina je lahko +/-0,2 mm

39. Registrator A4/80 PVC širok samostoječ, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, obojestransko plastificiran, kovinskim robom, raznobarvni – Običajne širine samostoječih registratorjev so A4/75 in debeline lepenke od 1,75mm. Ali lahko ponudimo tudi registrator dimenzije A/75 in debeline lepenke 1,75mm?
Ne, registrator mora biti dimenzije A4/50, debelina je lahko +/-0,2 mm

44. samolepilni lističi za označevanje v kvaliteti 3M POST IT Index (različne barve) 680-1. Na trgu so dobavljivi lističi v tej kvaliteti različnih proizvajalcev, med katerimi pa so možna odstopanja v dimenziji lističev. Ali lahko ponudimo lističe v dim. 25x43?
NE.

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
16. Papirni samolepilni »z lističi 76x76, rumeni kot POST IT R330 - Na našem trgu je dobavljiv tudi enak slovenski proizvod od Aero, ki je precej cenejši od Post it, ima pa dim. 75x75. Ali lahko ponudimo 75x75mm?
NE.

31. Folija za fotokopiranje A4 1/100 v kvaliteti Zweckform – Kolikšna je okvirna količina?
4 zavitki.

32. Naziva artikla ni količina pa je podana 40 zav – Ali pozicijo brišemo?
Vrstica 32 se briše.

38. Korektura v pisalu – Kolikšna je okvirna količina?
10 kosov.

47.-50. Kuverta – vrečka podložena – Dimenzije teh ovojnic niso splošne predpisane, zato so med proizvajalci rahla odstopanja. Ali lahko upoštevamo odstopanje +/-2% v dimeziji?
Odgovor glede odstopanja dimenzij je bil objavljen 29. 6. 2012.

52. Lepilo univerzalno v tudi 33g – Lepilo UHU v tudi vsebuje 33ml in je težje od 33gr. Ali lahko ponudimo lepilo, ki ima 33 ml ali več, oz. več kot 33g?
Lahko ponudite lepilo, ki ima 33 ml ali 33g.

54. Ločilni listi – karton, 23x11 (razne barve) 1/10 – Ali vam lahko ponudimo standardno dimenzijo, ki je 225x100mm?
Da.

60. Magneti fi25 1/10 razne barve – Ali vam lahko ponudimo magnete v dimenziji fi30?
Ponudite lahko magnete fi24 do 30.

73. Papirna samolepilna kocka v kvaliteti POST IT 3M 76x76/400 večbarvna - Na našem trgu je dobavljiv tudi enak slovenski proizvod od Aero, ki je precej cenejši od Post it, ima pa dim. 75x75 in ima 450 lističev. Ali lahko ponudimo 75x75mm/450 lističev?
NE.

74. Papirni samolepilni lističi v kvaliteti POST IT 3M 127x76/100 - Na našem trgu je dobavljiv tudi enak slovenski proizvod od Aero, ki je precej cenejši od Post it, ima pa dim. 127x75/100. Ali lahko ponudimo 127x75/100?
NE.

84. Razpenjač ročni - Kolikšna je okvirna količina?
10 kosov.

85. Registrator A4/40 ozek z lepljenim ohišjem in kovinsko ojačanim robom ohišja, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, enostransko plastificiran, raznobarvni – Običajne širine hrbta ozkih registratorjev A4 so 50 in debeline lepenke od 1,8mm naprej. Ali lahko ponudimo tudi registrator dimenzije A4/50 in debeline +/- 0,2mm?
Lahko.

87. samolepilni lističi za označevanje v kvaliteti 3M POST IT Index (različne barve) 680-1. Na trgu so dobavljivi lističi v tej kvaliteti različnih proizvajalcev, med katerimi pa so možna odstopanja v dimenziji lističev. Ali lahko ponudimo lističe v dim. 25x43?
NE.

116. Zvezek A4 črtan, trda platnica, 100 listov, šivan, papir najmanj 70g – Zaradi oblikovanja in šivanja pol v fazi izdelave, je na trgu dobavljiv zvezek, ki ima dejansko 96 listov. Ali lahko ponudimo 96 listov?
Lahko.


Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja MöderndorferDatum objave: 04.07.2012   13:04
Številka: 430-360/2012-11
Oznaka JN: 12/600019
Datum:4. 7. 2012


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – pisarniški material


V zvezi z javnim naročilom za nakup pisarniškega materiala za Mestno knjižnico Ljubljana in Javni zavod Kinodvor, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. objave 5813/2012 in v Uradnem glasilu EU, smo prejeli naslednja vprašanja.

Odgovori so navedeni pri posameznem vprašanju.

1. Vprašanje

Spoštovani,
prosimo za dodatna pojasnila:

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA: PAPIR in PISARNIŠKA GALANTERIJA IN PRIBOR
31. Folija za fotokopiranje A4 1/100 v kvaliteti Zweckform zavitek 4
V odgovoru ste zapisali: Mišljena je folija, ki se uporablja ob spiralni vezavi. 1/100, 4 zavitke.
Zanima nas koliko mikronske ponudimo? Omenjene folije že imate na zap. št. 76, ali gre za enak artikel?
Odgovor: če so navedene folije že pod zap. št. 76, potem je prišlo do napake za kar se vam opravičujemo.
Vrstica 31 se torej briše.

93. Sponke za papir 13 1/100 v kvaliteti Niko 30mm škatla 80
Vprašanje se je glasilo: ali lahko ponudimo sponke dimenzije 32mm? In ste podali odgovor: Sponke morajo biti dimenzije 25 mm.
Kaj se ponudi?
Hvala
Odgovor: Za nastalo napako se opravičujemo. Pravilen odgovor se glasi: Ponudite sponke dimenzije 30 mm.


2. Vprašanje:
Pozdravljeni!
Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

Sklop: Mestna knjižnica Ljubljana
Ali lahko pri artiklih, kjer ste napisali, da se količina sorazmerno spremeni sami spremenimo količino v specifikaciji? DA.
60. Magneti fi25 1/10 razne barve –Ali lahko ponudimo pakiranje 1/6.
Odgovor: Lahko. Pri oblikovanju cene podajte ceno /kos in ne cena/komplet. Spremeni se okvirna količina: 80. kosov. Naročnik pa bo artikel naročal v kompletu 1/10 ali 1/6.

73. Papirna samolepilna kocka v kvaliteti POST IT 3M 76x76/400 večbarvna – Originalno kocka 3M ima 460 lističev. Ali lahko ponudimo kocko 76x76/450?
Odgovor: Ne.

93. Sponke za papir 13 1/100 v kvaliteti Niko 30mm – Ali je lahko sponka dimenzije 31mm?
Odgovor: Ponudite sponke dimenzije 30 mm.

106. Špirala za vezavo 19 mm 1/50 škatla 1 – Kot odgovor ste na portal napisali, da lahko ponudimo spirale pak 1/100 z preračunano ceno na enoto 1/50 – Ali bo ustrezen vzorec, če predložimo pakiranje 1/100?
Odgovor: Da.

Sklop: Kinodvor
26. Mapa PVC »U«, 120 mic, Raster A4 220x306mm velikost notranjosti mape, z luknjicami za vpenjanje v registrator – Ali lahko ponudimo mapo PP?
Odgovor: NE.

Glede na to, da v sklopih niso enaki artikli prosimo, da napišete kako naj pripravimo komplet vzorcev. Ali je potrebno artikle, ki se ponavljajo priložiti dva krat ali lahko enak artikel oddamo enkrat in primerno označimo, da je vzorec, ki ustreza obema sklopoma?
Odgovor: Na vzorcu primerno označite, da se le-ta nanaša na oba sklopa (navedite zaporedno številko iz popisa posameznega sklopa).


3. Vprašanje:
Pozdravljeni!
Ali lahko pri artiklih kjer so naštete vse barve (pisala, blazinice za žige, ...) damo vzorec samo v eni barvi?
Odgovor: Lahko.


4. Vprašanje:
Mestna knjižnica Ljubljana
zap.št.52 - Lepilo univerzalno v tubi 33g - ali lahko ponudimo univerzalno lepilo 40ml?
Odgovor: Lepilo je lahko 30 g ali 30 ml


5. Vprašanje:
Prosimo če nam lahko pri naslednjih artiklih navedete s katerimi registratorji so primerljivi željeni registratorji:

Odgovor za zap. št. 37, 38, 39 in 40: Ponudite registratorje, ki ustrezajo navedenemu opisu, blagovna znamka ni pomembna.

Javni zavod Kinodvor:
zap. št. 37 - Registrator A4/40 ozek z lepljenim ohišjem in kovinsko ojačanim robom ohišja, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, enostransko plastificiran , raznobarvni - ali lahko tu ponudimo registratorje dimenzije A4/50?
Odgovor: Dne 2.7.2012 je že bil podan odgovor, da lahko ponudite registrator dimenzije A4/50.

zap.št. 38 - Registrator A4/50 PVC ozek samostoječ, izdelan iz lepenke, debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, obojestransko plastificiran , kovinskim robom, raznobarvni

zap.št. 39 - Registrator A4/80 PVC širok samostoječ, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, obojestransko plastificiran , kovinskim robom, raznobarvni

zap. št. 40 - Registrator A4/80 širok z lepljenim ohišjem in kovinsko ojačanim robom, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, enostransko plastificiran, raznobarvni


6. Vprašanje:
- Vezano na vaše dosedanje odgovore nas zanima naslednje:
pri določenih artiklih ste z odgovori spustili kriterij in s tem omogočili sprejetje tudi artiklov, ki so zaradi tega cenejši, vendar še zmeraj sledijo vašim zahtevam (npr. zahtevan flomaster v kv.317, ki ima debelino 1,00mm, lahko sedaj ponudimo tudi 0,6mm (ki je v kv.318); flomaster kot 313 (ki ima deb 0,4mm), lahko ponudimo 0,3mm; škarje s plastičnim ročajem 14cm, lahko ponudimo 13cm;
lepilo v stiku 21g, lahko ponudimo tudi 20g; mape PVC, lahko ponudimo PP). Zakaj potem vztrajate pri samolepilnih lističih POST IT ( 76x76, 127x76, 38x51) in ne dopuščate ponudbe za 75x75, 127x75 in 40x50?
Odgovor: Naročnik je zahteve prilagodil svojemu poslovanju.

- Vezano na odgovor na 5. vprašanje z dne 29.6 za Mestno knjižnico Ljubljana:
zap.št. 93: vaša zahteva v predračunu je: Sponke za papir 13 1/100 v kvaliteti Niko 30mm. Pri postavitvi vprašanja, ki ga je drug ponudnik postavil, je prišlo ob navedbi vašega besedila do tiskarske napake in je bilo navedeno 25mm. Vprašanje je bilo, ali se lahko ponudi tudi 32mm.
In vaš odgovor je bil, da se ponudi 25mm. Te sponke št. 13 v kv. Niko so 30mm in ne 25mm. Prosimo, če popravite odgovor.
Odgovor: Za nastalo napako se opravičujemo. Ponudite sponke dimenzije 30 mm.

- Vezano na odgovore na 6. vprašanje z dne 29.6. Mestna knjižnica Ljubljana:
zap.št. 85: v zahtevi za registrator ste napisali, da želite registrator s kovinsko ojačanim robom ohišja. Po vprašanju ste odgovorili, da mora biti registrator kovinsko ojačan.
Na trgu se dobi ali registrator s kovinsko ojačanim ohišjem ali pa registrator, kjer ima registrator kovinsko ojačan rob, vendar škatla oz. ohišje nima kovinsko ojačan rob.
Kaj ponudimo: ali registrator s kovinsko ojačanim robom ohišja, ali registrator s kovinsko ojačanim robom registratorja? Oboje skupaj v enem ni dobavljivo.
Odgovor: Ponudite registrator s kovinsko ojačanim robom ohišja.

- Vezano na odgovore na 6. vprašanje z dne 29.6. Kinodvor:
zap.št. 37: v zahtevi za registrator ste napisali, da želite registrator s kovinsko ojačanim robom ohišja. Po vprašanju ste odgovorili, da pri registratorju ni potrebno, da je kovinsko ojačan.
Ali to pomeni, da tudi kovinsko ojačano ohišje ni potrebno?
Odgovor: Ni potrebno.


7. Vprašanje:
prosimo za dodatna pojasnila;
Kinodvor
39. Registrator A4/80 PVC širok samostoječ, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, obojestransko plastificiran , kovinskim robom, raznobarvni

Vprašanje se je glasilo:ali Ali lahko ponudimo tudi registrator dimenzije A/75 in debeline lepenke 1,75mm? In ste podali odgovor: Ne, registrator mora biti dimenzije A4/50, debelina je lahko +/-0,2 mm: Kaj se ponudi ozek ali širok registrator? Ali se nudi enak artikel kot na poz.38
hvala
Odgovor: Se opravičujemo za nastalo napako. Registrator mora biti dimenzije A4/80, debelina je lahko +/-0,2 mm.

Glede na vse podane odgovore bo naročnik objavil čistopis popisov za oba sklopa. Pri pripravi ponudbe upoštevajte objavljen čistopis.


Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer


Poslati:
- V objavo na Portal javnih naročil


Datum objave: 05.07.2012   14:50
Številka: 430-360/2012-12
Oznaka JN: 12/600019
Datum:4. 7. 2012

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – pisarniški material

V zvezi z javnim naročilom za nakup pisarniškega materiala za Mestno knjižnico Ljubljana in Javni zavod Kinodvor, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. objave 5813/2012 in v Uradnem glasilu EU, smo prejeli naslednja vprašanja.

1. Vprašanje
Spoštovani!
Objavili ste čistopis popisov za oba sklopa. Posledično se je pojavilo nekoliko nejasnosti za katere prosimo razlago oz. odgovore.

Sklop: Mestna knjižnica Ljubljana
V prvi objavi je bilo napisano:
95. Sponke za papir plastificirane, barvne v velikosti 50 mm 1/100 – škatla 60
Po vprašanju ali se lahko ponudi pakiranje 1/30, ste podali odgovor, da lahko ponudniki ponudimo pakiranje po 1/30, vendar se količina sorazmerno spremeni, 200 škatel namesto 60.

Sedaj je v popisu napisano:
95. Sponke za papir plastificirane, barvne v velikosti 50 mm 1/100 ali 1/30 – 50 sponk – 120
Ali je enaka količina, če ponudimo sponke pakirane 1/100 ali 1/30 oz. kaj pomeni oznaka 50 sponk?

Odgovor:
50 sponk pomeni enota mere, to pomeni da v stolpcu »cena enote v EUR« podate ceno za 50 sponk.
Okvirna količina pa je 200 zavitkov x 50 sponk.

2. Vprašanje
84. Pri popravku je spregledana količina. Ali je količina 10 kos, kot je bilo napisano v odgovoru 29.6.2012?
Odgovor: DA.

3. Vprašanje
Spoštovani!
Pri objavi čistopisa ste spremenili tudi pakiranje za 107. Špirala za vezavo 22 mm iz 1/50, ki je originalno pakiranje na 1/100. Ali lahko ponudimo pakiranje 1/50 in ceno preračunamo na 1/100? Ali bo ustrezno, če kot vzorec priložimo samo originalno pakiranje 1/50?
Odgovor: DA.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer