Dosje javnega naročila 005635/2021
Naročnik: OBČINA KOBARID, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
Gradnje: Vodovod Krn
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005635/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.08.2021
JN005635/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005635/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOBARID
Trg svobode 2
5222
SI
Kobarid
Slovenija
Metka Gregorčič
obcina@kobarid.si
+386 53899200
+386 53899211

Internetni naslovi
http://www.kobarid.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kobarid.si/objave/58
ESPD: https://www.kobarid.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5741
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
GRADBENIŠTVO


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vodovod Krn
Referenčna številka dokumenta: 351-54/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža cevovoda za vodovod Krn.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Krn
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža cevovoda za vodovod Krn.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.09.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.09.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.09.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.08.2021   08:14
VPRAŠANJE
V razpisnih pogojih zahtevate da se priloži "--bianko menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV za odpravo napak v garancijskem roku, s podpisanima in žigosanima vzorcema." - Ali je res to potrebno vse priložiti ob oddaji ponudbe?

ODGOVOR

Ja, mora biti parafirano.


Datum objave: 20.08.2021   10:14
VPRAŠANJE
Zanima nas kaj nas zajema postavka 16. Naprava izogibališč ob trasi širine 3,0 m ter dolžine na medsebojni razdalji maksimalno 100 m .129 m2.
Kaj naj zajema cena za 1 m2

ODGOVOR

Cena na m2 v tem primeru zajema kompletno ureditev vozne površine vključno z zemeljskimi deli in voziščno konstrukcijo.


Datum objave: 24.08.2021   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo naročnika, da preuredi popis del oz. formule, tako da bomo ponudniki ponudili cene za fazonske kose za posamezni fazon, saj je trenutno popis pripravljen, da moramo vpisati le eno ceno za 208 komadov fazonov. Govora je o spodnji postavki. Fazonski kosi so zelo različnih cen, zato ni primerno, da dajemo neko povprečno ceno, saj s tem lahko nastanejo problemi pri obračunu.

III. DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA - 3.
Dobava in montaža vodovodnih fazonskih komadov teže do 100 kg/kd 208,00 kd

Najlepša hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Popis je bil formiran na način, da so fazonski komadi sicer specificirani, vendar združeni v eni postavki. To ni neobičajen način, še posebej če gre za cevovode manjšega preseka kot v našem primeru.
Izvajalec si lahko v tem primeru sam pripravi pomožni izračun v okviru specifikacije, ki je na voljo znotraj postavke.Datum objave: 25.08.2021   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Opazili smo napako v formuli v rekapitulaciji, in sicer v celici N370 - Skupna vrednost Zemeljskih del v rekapitulaciji ne zajema 1. postavko zemeljskih del. Prosimo za popravek formule.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR


Na www.kobarid.si je objavljen popravljen popis.

Datum objave: 02.09.2021   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vljudno prosimo naročnika, da pogoj zahtevanih referenc » da je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega naročila izvedel najmanj en vodovodni sistem v višini vsaj 200.000,00 eur brez DDV » znižate zahtevano vrednost na 140.000,00 EUR brez DDV ter podaljšate starost referenc iz obdobja 5 let na 10 let.

Četudi je v ZJN-3 navedeno, da se za gradnje lahko zahteva izkazovanje referenc za obdobje zadnjih petih let, naročniki ob presoji konkretnega primera zaradi zagotovitve ustrezne ravni konkurence upoštevajo dokazila o ustreznih gradnjah, opravljenih pred več kot petimi leti, upoštevajoč dejstvo, da je obdobje pet let lahko glede na naravo in trajanje izvajanja teh del, njihovo življenjsko dobo ter dinamiko razvoja v stroki prekratko.
Takšno možnost daje ZJN-3 v a) točki 8. odstavka 77. člena ZJN-3, navedeno stališče pa je izrecno zavzeto tudi v Smernicah za javna naročila gradenj, Ministrstva za javno upravo, Izdaja 1.1, oktober 2018 (str. 16).

S spremembami zahtev bo naročnik omogočal oddajo ponudbe več ponudnikom, s čimer si bo zagotovil tudi konkurenčnejšo (nižjo) ponudbeno ceno.

Namen referenc namreč ni omejevanje konkurence in omejevanje kompetentnih ponudnikov, ampak dokazovanje primernosti.

Se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Prosimo za hiter odgovor.


ODGOVOR
Naročnik referenc ne spreminja.
Datum objave: 02.09.2021   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika naprošamo za razširitev obdobja referenčnih del in sicer iz zahtevanih 5 let pred objavo JN, na 10 let pred objavo JN.

Smatramo, da tudi z referenčnim poslom v tem obdobju, gospodarski subjekti izkazujemo zadostne izkušnje za izvedbo referenčnih del.
Tudi glede na trenutno situacijo smatramo, da je naročniku v interesu pridobiti čimveč konkurenčnih ponudb.

Hvala za hiter odgovor in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
Naročnik referenc ne spreminja.
Datum objave: 02.09.2021   14:47
VPRAŠANJE
Prosimo da čimprej uredite prenos objavljene dokumentacije na vaši spletni strani:

The specified CGI application encountered an error and the server terminated the process.

Res nimamo časa vsak objavljen list posebej prenašati-odpirati......
Hvala in lp

ODGOVOR


Dokumentov ne moremo združevat.

Datum objave: 02.09.2021   14:47
VPRAŠANJE
Zdravo, ali če kdo odgovarjati na vprašanja ali ste vsi na LD.ODGOVOR


Bomo.

Datum objave: 02.09.2021   14:47
VPRAŠANJE
ali lahko bolj ažurno odgovarjate na vprašanja.

Hvala.

ODGOVOR


bomo.

Datum objave: 03.09.2021   10:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!

15. postavka pri preddelih in rušitvenih delih ima količino 0(nič). Glede na to, da je količina 0 in da vodohran ni predmet popisa del nas zanima ali moramo ponuditi ceno tudi za to postavko ali ne?

Naprava dostopne gradbiščne poti do objekta vodohran 120 m3 in zajetja, trasa poti širine 3,0 m se izvede po trasi predvidenega voda ter višinskih kotah terena voda 1 - izvede se le prečna izravnava materiala, v ceni je vključiti tudi lovilne plohe, ki bodo preprečili valjenje kamenja in materiala v dolino (dolžima poti 270,0 m)

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Ni potrebno podati cene.


Datum objave: 06.09.2021   07:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za obrazložitev količin naslednjih postavk, glede na to da moramo ponuditi 0,72 KOMADA? Kako ste si to zamislili?

4 Pridobitev smernic za poseg (izgradnja cevovodov, vodohrana in zajetja) s strani Zavoda za gozdove, dolčitev potrebnih površin za posek in evidentiranje lesne mase skupaj s predstavnikom Zavoda 0,72 kd

10 Urejanje prometa za čas gradnje 0,72 kd,

11 Nepredvidena dela, zavarovanja in podobno. Obračun se izvrši na podlagi porabljenega materiala in časa, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa 0,72 ocena

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Upoštevati je potrebno količino:
4 Pridobitev smernic za poseg (izgradnja cevovodov, vodohrana in zajetja) s strani Zavoda za gozdove, dolčitev potrebnih površin za posek in evidentiranje lesne mase skupaj s predstavnikom Zavoda: 1 kd

10 Urejanje prometa za čas gradnje: 1 kd,

11 Nepredvidena dela, zavarovanja in podobno. Obračun se izvrši na podlagi porabljenega materiala in časa, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa: 1 ocena

Datum objave: 09.09.2021   12:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!


Pri popisu za strojne inštalacije, vodovod, pozicija 4.
4 Dobava in montaža hidravličnega avtomatskega reduktorja tlaka DN 65 mm z by passom (v vodovodnih jaških RV 1-5) kd 5,00
vod 1
vod 2 46,00 2,00
vod 3 69,00 2,00
vod 4 46,00 1,00
Skupaj 161,00 5,00


Vas prosimo za podatke za vstopni in izstopni tlak za zgornjo pozicijo.

Za hiter odgovor se Vam že v naprej zahvaljujem.


Lep pozdrav

ODGOVOR

Pošiljamo podatke za reduktorje.

VOD 2: redukcija tlaka RV1: (1257 mnm - 1180 mnm) -> h=77 m
VOD 2: redukcija tlaka RV2: (1180 mnm - 1100 mnm) -> h=80 m
VOD 3: redukcija tlaka RV3: (1100 mnm - 1040 mnm) -> h=60 m
VOD 3: redukcija tlaka RV4: (1040 mnm - 990 mnm) -> h=50 m
VOD 4: redukcija tlaka RV5: (990 mnm - 920 mnm) -> h=70 m