Dosje javnega naročila 005684/2021
Naročnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Gradnje: Rekonstrukcija mostu čez Savinjo v Kasazah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005684/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.08.2021
JN005684/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2021
JN005684/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005684/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
Lea Pungartnik
lea.pungartnik@zalec.si
+386 37136481

Internetni naslovi
http://www.zalec.si/e-narocanje/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/412192/Razpisna_dokumentacija_Most_Kasaze.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5843
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija mostu čez Savinjo v Kasazah
Referenčna številka dokumenta: 4300-0005/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba razširitve in rekonstrukcije mostu čez Savinjo in mostu čez inundacijsko odprtino na cesti LC 490011 Petrovče - Kasaze, skladno s popisi in tehničnimi specifikacijami, ki so priloga dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kasaze
II.2.4 Opis javnega naročila
4300-0005/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.09.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.09.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.09.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.08.2021   13:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas ali je pri referenci tehnična in strokovna sposobnost napaka, saj je vrednost 2.000.000,00 eur? Pri vodji del pa 200,000,00 eur.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Pozdravljeni.

Da, gre za napako. Moralo bi biti 200.000,00 EUR. Pravilno je torej:
" Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 10 (desetih) letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel najmanj 1 (en) primerljiv referenčni posel na državni ali lokalni cesti, katerega predmet je bila novogradnja ali rekonstrukcija cestnega armirano betonskega premostitvenega objekta skupaj s priključno cesto svetle pravokotne razdalje med krajnimi oporniki vsaj 35 m in v pogodbeni vrednosti vsaj 200.000,00 brez DDV."

Za napako se opravičujemo.

Lep pozdravDatum objave: 03.09.2021   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V navodilih ponudnikom navajate, da mora imeti ponudnik že izveden en primerljiv posel na državni ali lokalni cesti, katerega predmet je bila novogradnja ali rekonstrukcija cestnega armirano betonskega premostitvenega objekta, skupaj s priključno cesto ....

Z navedenimi zahtevami ste močno omejili konkurenco in potencialne ponudnike.
Projekti, kot je razpisan s tem javnim naročilom, se običajno izvajajo s sodelovanjem več ponudnikov.
Večina izvajalcev smo specialisti za določeno vrsto del, na primer za gradnjo / sanacijo / rekonstrukcijo cest, gradnjo / sanacijo / rekonstrukcijo premostitvenih objektov itd. Le nekaj je takih, ki izvajajo vsa dela, tako ste javno naročilo omejili izključno na te izvajalce.
Naj spomnimo, da se razpis ponavlja, pa zahtevate še vedno enake pogoje, kot v prejšnjem razpisu.
Drugi investitorji, kot Direkcija RS za infrastrukturo, Dars, druge občine in podobno, razpišejo istovrstne objekte pod drugačnimi, bolj dostopnimi pogoji, da dobijo več kvalitetnih ponudb in zadovoljnih ponudnikov.

Prosimo, da zahtevo po referenci ločite na objekt in pristopno cesto.
Pomeni, da lahko ponudniki zahtevane reference dokazujemo v enem ali več objektih (na primer dveh),
kjer bo ločena zahteva po objektu in cesti, v skupni vrednosti, kot jo zahtevate.

Tako bo razpis transparenten, za ponudnike enakovreden, vi pa boste prejeli več kvalitetnih, konkurenčnih ponudb.

Lep pozdrav,ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik bo danes na Portalu javnih naročil, s popravkom, objavil popravljeno razpisno dokumentacijo. Popravek je v delu, ki se nanaša na reference ponudnika in reference vodje del. Spremenjeni bodo tudi razpisni obrazci št. 7, 8 in 10.

Referenčne zahteve so po spremembi sledeče:

" Ponudnik mora izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali občinski cesti iz zadnjih deset (10) let pred rokom za oddajo ponudb:
a. rekonstrukcijo ali novogradnjo cestnega armirano betonskega premostitvenega objekta svetle pravokotne razdalje med krajnimi oporniki vsaj 30 m in v pogodbeni vrednosti vsaj 200.000 EUR (brez DDV) in
b. novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali občinske ceste širine nad 5m in v vrednosti vsaj 30.000 EUR (brez DDV).
Opomba: Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b,) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.
Referenčni posel iz točke a, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev) mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).
Referenčni posel iz točke b, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi.
DOKAZILO: Seznam referenc (razpisni obrazec 7) in Referenčno potrdilo (razpisni obrazec 8). Ponudniki lahko predložijo tudi fotokopije referenčnih potrdil, ki niso enaka razpisanim obrazcem, morajo pa biti podpisana in žigosana s strani vsakokratnega naročnika del. V kolikor ta potrdila ne vsebujejo vseh podatkov, ki jih predvidevajo obrazci iz razpisne dokumentacije, jih je ponudnik dolžan sam napisati in predložiti v ponudbi.

Ponudnik mora, za imenovanega vodjo del izkazati, v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb, kot vodja gradnje ali vodja del vsaj enkrat vodil:
a. rekonstrukcijo ali novogradnjo cestnega armiranobetonskega premostitvenega objekta namenjenega za javni cestni promet, svetle pravokotne razdalje med krajnimi oporniki vsaj 30 m in v vrednosti vsaj 200.000 EUR (brez DDV) in
b. novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali občinske ceste širine nad 5m in v vrednosti vsaj 30.000 EUR (brez DDV),
Opomba: Zahtevane reference, ločene po točkah (a in b), lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov (gradenj), referenca iz vsake posamezne točke, pa mora v celoti izhajati iz enega posla.
Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval izključno zaključene gradnje po pogodbi, torej dokazila o že zaključenih gradnjah pred oddajo ponudbe. V primeru, da bo naročnik pri preverjanju referenc ugotovil, da so bila dela, ki jih je ponudnik navedel kot reference, slabo opravljena, reference ne bo priznal.
DOKAZILO: Seznam referenc (razpisni obrazec 7) in Referenčno potrdilo vodje del (razpisni obrazec 10). Ponudniki lahko predložijo tudi fotokopije referenčnih potrdil, ki niso enaka razpisanim obrazcem, morajo pa biti podpisana in žigosana s strani vsakokratnega naročnika del. V kolikor ta potrdila ne vsebujejo vseh podatkov, ki jih predvidevajo obrazci iz razpisne dokumentacije, jih je ponudnik dolžan sam napisati in predložiti v ponudbi."

Lep pozdrav.
Datum objave: 06.09.2021   09:48
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi višino sredstev, ki jih ima na razpolago za to javno naročilo, glede na to, da je prejšnji postopek bil brez izbora, zaradi preseganja naročnikovih sredstev.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Glede na to, da ponavljate postopek, prosimo za info, koliko imate sedaj zagotovljenih sredstev.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik višine zagotovljenih sredstev ne bo objavil.
Lep pozdrav.
Datum objave: 09.09.2021   11:56
VPRAŠANJE

Spoštovani.
Naj spomnimo, da se razpis ponavlja, pogoje za sodelovanje - Tehnična in strokovna sposobnost, za ponudnika in vodjo del pa v tem razpisu spreminjate . V prvotnem razpisu je bil pogoj za sodelovanje referenčni objekt armirano betonski premostitveni objekt pravokotne razdalje med oporniki vsaj 25 m in pogodbene vrednosti vsaj 150.000,00 EUR brez DDV.
V ponovljenem razpisu je pogoj za sodelovanje-Tehnična in strokovna sposobnost za ponudnika in vodjo del med ostalimi dodatnimi zahtevami tudi referenčni objekt armirano betonski premostitveni objekt pravokotne razdalje med oporniki vsaj 30 m in pogodbene vrednosti vsaj 200.000,00 eur brez DDV.
Z navedenimi zahtevami ste močno omejili konkurenco in potencialne ponudnike.
Ali je vaš namen, da dobite čim manj ponudnikov , oziroma že predvidenega ponudnika - izvajalca.
Po prvotnem razpisu ste vse ponudbe izločili kot nedopustne , ker so presegale zagotovljena sredstva naročnika. Sedaj pa s tem razpisom omejujete konkurenco in s tem konkurenčne ponudnike.
Prosimo vas, ker se razpis ponavlja, da spremenite referenčne pogoje.


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik bo danes na Portalu javnih naročil, s popravkom, objavil popravljeno razpisno dokumentacijo. Popravek je v delu, ki se nanaša na reference ponudnika in reference vodje del. Spremenjeni bodo tudi razpisni obrazci št. 7, 8 in 10.

Referenčne zahteve so po spremembi sledeče:
Spremenjeni so referenčni pogoji in sicer:
Reference za ponudnika: "Ponudnik mora izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali občinski cesti iz zadnjih deset (10) let pred rokom za oddajo ponudb:
a. rekonstrukcijo ali novogradnjo cestnega armirano betonskega premostitvenega objekta svetle pravokotne razdalje med krajnimi oporniki vsaj 25 m in v pogodbeni vrednosti vsaj 150.000 EUR (brez DDV) in
b. novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali občinske ceste širine nad 5m in v vrednosti vsaj 30.000 EUR (brez DDV).
Opomba: Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b,) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla. Referenčni posel iz točke a, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev) mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).
Referenčni posel iz točke b, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. DOKAZILO: Seznam referenc (razpisni obrazec 7) in Referenčno potrdilo (razpisni obrazec 8). Ponudniki lahko predložijo tudi fotokopije referenčnih potrdil, ki niso enaka razpisanim obrazcem, morajo pa biti podpisana in žigosana s strani vsakokratnega naročnika del. V kolikor ta potrdila ne vsebujejo vseh podatkov, ki jih predvidevajo obrazci iz razpisne dokumentacije, jih je ponudnik dolžan sam napisati in predložiti v ponudbi."
Reference za vodjo del: "Ponudnik mora, za imenovanega vodjo del izkazati, v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb, kot vodja gradnje ali vodja del vsaj enkrat vodil:
a. rekonstrukcijo ali novogradnjo cestnega armiranobetonskega premostitvenega objekta namenjenega za javni cestni promet, svetle pravokotne razdalje med krajnimi oporniki vsaj 25 m in v vrednosti vsaj 150.000 EUR (brez DDV) in
b. novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali občinske ceste širine nad 5m in v vrednosti vsaj 30.000 EUR (brez DDV), Opomba: Zahtevane reference, ločene po točkah (a in b), lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov (gradenj), referenca iz vsake posamezne točke, pa mora v celoti izhajati iz enega posla. Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval izključno zaključene gradnje po pogodbi, torej dokazila o že zaključenih gradnjah pred oddajo ponudbe. V primeru, da bo naročnik pri preverjanju referenc ugotovil, da so bila dela, ki jih je ponudnik navedel kot reference, slabo opravljena, reference ne bo priznal.
DOKAZILO: Seznam referenc (razpisni obrazec 7) in Referenčno potrdilo vodje del (razpisni obrazec 10). Ponudniki lahko predložijo tudi fotokopije referenčnih potrdil, ki niso enaka razpisanim obrazcem, morajo pa biti podpisana in žigosana s strani vsakokratnega naročnika del. V kolikor ta potrdila ne vsebujejo vseh podatkov, ki jih predvidevajo obrazci iz razpisne dokumentacije, jih je ponudnik dolžan sam napisati in predložiti v ponudbi."

Lep pozdrav.


Datum objave: 09.09.2021   12:09
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo vas za odgovor na naše vprašanje oddano 05.09.2021 ob 12:44.

ODGOVOR
Vprašanje z dne oddano 05.09.2021 ob 12:44. je odgovorjeno.

Lep pozdrav.