Dosje javnega naročila 005881/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST, Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
Blago: Prenova merilne opreme v sklopu Mreže zgodnjega obveščanja (MZO)
ZJN-3: Odprti postopek

JN005881/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.08.2021
JN005881/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.10.2021
JN005881/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2021
JN005881/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005881/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 167-437299
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST
Litostrojska cesta 54
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Aleš Škraban
ales.skraban@gov.si
+386 41601447

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-jedrsko-varnost/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/412715/Razpisna_dokumentacija_sonde.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5591
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova merilne opreme v sklopu Mreže zgodnjega obveščanja (MZO)
Referenčna številka dokumenta: 15/2021-JN
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38341000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nakup 54 radioloških sond z merilnikom hitrosti doze sevanja gama (v nadaljevanju: radioloških sond) v sklopu obnove merilnih mest Mreže zgodnjega obveščanja (MZO), kar vključuje tudi komplet opreme za preverjanje delovanja in kalibracije merilnika in komplet kablov in opreme, namenjene preizkušanju in vzdrževanju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38341000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nakup 54 radioloških sond z merilnikom hitrosti doze sevanja gama (v nadaljevanju: radioloških sond) v sklopu obnove merilnih mest Mreže zgodnjega obveščanja (MZO), kar vključuje tudi komplet opreme za preverjanje delovanja in kalibracije merilnika in komplet kablov in opreme, namenjene preizkušanju in vzdrževanju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancijski rok10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.10.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.10.2021   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.09.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST
Litostrojska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.09.2021   15:04
QUESTION 1
We would like to ask, if the tender-documents for the Tender 2021/S 167-437299 (Slovenija-Ljubljana: Aparati za merjenje sevanja) are available in English language, resp. ?
Ali je razpisna dokumentacija 2021/S 167-437299 (Slovenija-Ljubljana: Aparati za merjenje sevanja) na voljo v angleškem jeziku?
Answer/Odgovor:
No, tender document is available in Slovene language only.
Ne, razpisna dokumentacija je na voljo le v slovenskem jeziku

QUESTION 2
Is it possible to submit the offer in English language?
Ali lahko dostavimo ponudbo v angleškem jeziku?
Answer/Odgovor
As stated in chapter 3 of tender document the bidder must submit all documents that make up the bid documentation in the Slovenian language, except for the following documents:
4.6. Financial security for the seriousness of the offer;
4.7. References; and
4.8. Proforma invoice (G. part of the tender documentation),
which may be submitted in English.

Kot je navedeno v razdelku 3 razpisne dokumentacije mora ponudnik vso dokumentacijo, ki sestavlja ponudbo predložiti v slovenskem jeziku, razen naslednjih dokumentov:
- 4.6. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe,
- 4.7. Reference in
- 4.8. Predračun (G. del razpisne dokumentacije),
ki se lahko predložijo v angleškem jeziku.

QUESTION 3
Do we have to register at SI-Trust to submit the offer?
Ali se moramo registrirati na SI-Trust za posredovanje ponudbe?
Answer/Odgovor
YES; you have to get one of the certificates, issued by qualified certifier, as described in the tender document (see Chapter 8):

Bidders must submit their bids to the e-JN information system at the web address https://ejn.gov.si/eJN2. The method of submitting a bid is described in the instructions for use of the information system for the use of the e-JN electronic bidding functionality: BIDDERS (hereinafter: Instructions for the use of e-JN) at the web address https://ejn.gov.si/aktualno/vec- information-providers.html.
Before submitting the bid, the bidder must register at the web address https://ejn.gov.si/eJN2 in accordance with the Instructions for the use of e-JN. If the bidder is already registered in the e-JN information system, it registers in the application at the same address.
One of the digital certificates issued by a qualified certifier is required for the submission of tenders: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).
The bid is considered submitted on time if the contracting authority receives it via the e-JN system https://ejn.gov.si/eJN2 no later than 4.10.2021 by 12.00. A bid submitted in the e-JN information system is marked with the status "SUBMITTED".

DA, pridobiti morate s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo, kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji (glej točko 8):
"Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Način predložitve ponudbe je opisan v navodilih za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 4.10.2021 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«."Datum objave: 09.09.2021   12:57
VPRAŠANJE 4: rok za dobavo prvih 41 merilnikov, ki je 15.11.2021, je izjemno kratek in praktično nedosegljiv že v normalnih pogojih, sedaj pa v časih covida še toliko težje. Prosimo, da podaljšate rok dobave vsaj za 4 mesece oziroma utemeljite zakaj tako kratek rok.

QUESTION 4: the deadline for delivery of the first 41 measuring devices, which is 15.11.2021, is extremely short and practically unreachable in normal conditions, but now even more difficult in covid times. Please extend the delivery time by at least 4 months or justify why such a short deadline.

Odgovor/Answer:
Rok za dostavo se ne more spremeniti oz. podaljšati.
Naročnik ima zagotovljena finančna sredstva za 41 dobavljenih merilnikov zgolj v letu 2021 in teh sredstev ne more prenašati v naslednje proračunsko leto.

Delivery time cannot be changed or extend.
The Contracting Authority has secured financial resources for 41 measuring devices supplied only in 2021 and cannot transfer these funds to the next financial year.
Datum objave: 10.09.2021   13:04
QUESTION 5
The tender requires that the offer is signed with specific electron signatures which are only available for companies registeres with Slowenian tax-ID number. This is strictly in contradiction with EU directive 1999/93/EC which requires acceptance of any digital signature which complies with this directive and 1999/93/EU further requires that any additional requirement to the electronic signatures may not constitute an obstacle to cross-border services. With the given tender requirements it is not only an obstacle, it is nearly impossible for a non-Slowenian company to participate in the bid. May we therefore kindly ask to amend the tender requirements in a way that it is compliant to the mentioned EU directive.

VPRAŠANJE 5
Razpis zahteva, da je ponudba podpisana s posebnimi elektronskimi podpisi, ki so na voljo samo podjetjem, registriranim s slovensko davčno številko. To je v strogem nasprotju z direktivo EU 1999/93 / ES, ki zahteva sprejem vsakega digitalnega podpisa, ki je v skladu s to direktivo, 1999/93 / EU pa zahteva tudi, da kakršne koli dodatne zahteve glede elektronskih podpisov ne smejo predstavljati ovire za čezmejno storitve. Z danimi razpisnimi zahtevami to ni le ovira, skoraj nemogoče je, da v ponudbi sodeluje tuje podjetje. Zato vas prosimo, da spremenite razpisne zahteve tako, da bodo v skladu z omenjeno direktivo EU.

Odgovor/Answer:
Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel zgolj priznane kvalificirane overitelje digitalnih potrdil v Sloveniji. Ni bil namreč seznanjen, da informacijski sistem e-JN (na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2), preko katerega morajo ponudniki v konkretnem postopku javnega naročanja elektronsko oddati ponudbo, omogoča oddajo ponudb tudi z digitalnimi potrdili tujih kvalificiranih overiteljev. V skladu s pojasnili upravljalca informacijskega sistema e-JN pa lahko ponudniki s sedežem v tujini oddajo ponudbo tudi z digitalnim potrdilom, ki ga je izdal eden izmed kvalificiranih overiteljev iz naslednjega seznama https://ccadb-public.secure.force.com/mozilla/CACertificatesInFirefoxReport. Pri tem so navodila za registracijo tujih ponudnikov v informacijskem sistemu e-JN dostopna na spletni strani https://ejn.gov.si/en/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html.
Za naročnika je nebistveno, kdo je kvalificiran overitelj digitalnega potrdila (omejitve v zvezi s tem določa upravljavec informacijskega sistema e-JN). Določbe o digitalnih potrdilih je naročnik v razpisni dokumentaciji navedel kot napotek potencialnim ponudnikom, kako dostopati do informacijskega sistema e-JN in si zagotoviti pravočasno oddajo ponudbe.
V skladu z navedenim naročnik ne omejuje tujih ponudnikov pri oddaji ponudb v predmetnem postopku javnega naročanja. To vsekakor ni njegov namen, kar je mogoče sklepati tudi na podlagi naročnikovih dvojezičnih pojasnil o razpisni dokumentaciji, ki jih objavlja na nacionalnem portalu javnih naročil.

In the tender documentation, the Contracting Authority listed only recognized qualified digital certificate certifiers in Slovenia. Namely, he was not informed that the e-JN information system (at the web address https://ejn.gov.si/eJN2), through which tenderers must submit their tenders electronically in a specific public procurement procedure, also enables the submission of tenders with digital certificates from foreign qualified certifiers. According to the explanations of the operator of the e-JN information system, bidders based abroad can also submit a bid with a digital certificate issued by one of the qualified certifiers from the following list https://ccadb-public.secure.force.com/mozilla / CACertificatesInFirefoxReport. Instructions for the registration of foreign providers in the e-JN information system are available on the website https://ejn.gov.si/en/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html .
It is irrelevant for the Contracting Authority who is a qualified digital certificate certifier (restrictions in this regard are set by the e-JN information system operator). The provisions on digital certificates were stated by the Contracting Authority in the tender documentation as a guide to potential bidders on how to access the e-JN information system and ensure the timely submission of bids.
In accordance with the above, the Contracting Authority does not restrict foreign tenderers from submitting tenders in the public procurement procedure in question. This is certainly not his intention, which can also be concluded on the basis of the Contracting Authority's bilingual explanations of the tender documentation, as published on the national public procurement portal.Datum objave: 10.09.2021   13:29
VPRAŠANJE

Imamo vprašanja v zvezi s komunikacijskim protokolom TCP/IP, ki je razvit v sklopu centralnega informacijskega sistema Radioaktivnost v okolju (RVO):
- ali lahko objavite oziroma pojasnite podrobnosti o tem protokolu
- ali se uporablja enak komunikacijski protokol pri prenosu podatkov preko LAN in LTE
- ali je mogoč nek drug TCP protokol na primer prenos preko FTP

ODGOVOR
Datum objave: 10.09.2021   13:53
VPRAŠANJE 6
Imamo vprašanja v zvezi s komunikacijskim protokolom TCP/IP, ki je razvit v sklopu centralnega informacijskega sistema Radioaktivnost v okolju (RVO):
6.a - ali lahko objavite oziroma pojasnite podrobnosti o tem protokolu
6.b - ali se uporablja enak komunikacijski protokol pri prenosu podatkov preko LAN in LTE
6.c - ali je mogoč nek drug TCP protokol na primer prenos preko FTP
QUESTION 6
We have questions regarding the TCP / IP communication protocol, which was developed as part of the central information system Radioactivity in the Environment (RVO):
6.a - whether you can publish or explain the details of this protocol
6.b - whether the same communication protocol is used for data transmission via LAN and LTE
6.c - whether another TCP protocol is possible, for example transmission via FTP


Odgovor/Answer

6.a
Komunikacijski protokol uporablja Protocol Buffers (Protobuf https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/overview) za serializacijo sporočil, ki jih merilnik izmenjava s sistemom. Med redno komunikacijo je po protokolu vedno merilnik tisti, ki na interval odpre TCP/IP povezavo s centralnim vozliščem.
Struktura sporočila: Sporočilo se prične z številom tipa uint16, ki predstavlja velikost podatkovne sekcije v bajtih. Sledi mu podatkovna sekcija, serializirana s Protobuf.
Osnovni del podatkovne sekcije nosi identifikator akcije ActionID (enum TypeActionID), identifikator vozlišča UserID (sint32) in zaporedno številko sporočila v seriji FrameID (sint32). Temu sledijo dodatna polja, ki so specifična vsaki akciji.
Seznam podprtih akcij:
ACTSTART
o Predstavlja začetek komunikacije.
o Sporočilo pošlje merilnik pred pričetkom komunikacije
o Brez dodatnih polj v sporočilu
ACTCLOSE
o Predstavlja konec komunikacije.
o Pošlje centralno vozlišče pred koncem komunikacije
o Dodatna polja v sporočilu:
 NextConnection (uint32)
Timestamp naslednje komunikacije v obliki minulih sekund od 01/01/2000 00:00:00
ACTPING
o Pošlje v centralno vozlišče za test komunikacije
o Brez dodatnih polj v sporočilu
ACTENSEMBLE
o Zahteva po vrednosti parametra znotraj merilnika.
o Dodatna polja v sporočilu zahteve:
 ID (enum TypeEnsembleID)
Identifikator parametra
FromTime (uint32)
o Opcijsko, timestamp najstarejše meritve, ki jo želimo
ToTime (uint32)
o Opcijsko, timestamp najnovejše meritve, ki jo želimo
o Dodatna polja v odgovoru merilnika:
 ID (enum TypeEnsembleID)
 Data
Timestamp (uint32)
Status (uint32)
Value (float)
Komunikacija praviloma poteka v prednastavljenih merskih intervalih, merilnik pa jo sproži tudi spontano v primeru preseganja alarmnih vrednosti. Merilnik vrednosti računa v nastavljivih intervalih, ki so manjši kot standardni merski interval, kar omogoča hitrejše zaznavanje in sporočanje vrednosti ki presegajo alarm operaterjem preko centralne enote.

6.b
Ja, enak protokol poteka po komunikacijski poti ki je na voljo.

6.c
Ne, FTP dostop do centralnega vozlišča ni mogoč zaradi varnostnih zahtev gostitelja.

6.a
The communication protocol uses Protocol Buffers (Protobuf https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/overview) to serialize messages that the measuring device exchanges with the system. During regular communication, according to the protocol, the measuring device is always the one that opens the TCP / IP connection to the central node at an interval.
Message structure: The message begins with a number (data type uint16), which represents the size of the data section in bytes. It is followed by a data section serialized by Protobuf.
The basic part of the data section contains the ActionID (enum TypeActionID), the UserID node (sint32) and the message sequence number in the FrameID series (sint32). This is followed by additional fields that are specific to each action.
List of supported actions:
ACTSTART
o Represents the beginning of communication.
o The message is sent by the device before the start of the communication
o No additional fields in the message
ACTCLOSE
o Represents the end of communication.
o Sends to the central node before the end of the communication
o Additional fields in the message:
 NextConnection (uint32)
 Timestamp of the next communication in the form of past seconds from 01/01/2000 00:00:00
ACTPING
o Sends to the central node for the communication test
o No additional fields in the message
ACTENSEMBLE
o Requirement for parameter value inside the device.
o Additional fields in the request message:
 Measuring device ID (enum TypeEnsembleID)
Parameter identifier
FromTime (uint32)
o Optionally, timestamp of the oldest measurement that is required
ToTime (uint32)
o Optionally, timestamp of the latest measurement that is required
 Additional fields in the device response:
ID (enum TypeEnsembleID)
Data
o Timestamp (uint32)
o Status (uint32)
o Value (float)
Generally, the communication takes place in preset time intervals, but the measuring device can trigger it spontaneously in case alarm values are exceeded. Values are calculated and checked at adjustable intervals that are smaller than the standard measurement interval, which enables faster detection and reporting of values that exceed the alarm to the operators via the central unit.

6.b
The communication protocol is the same regardless of the transmission pathway

6.c
No, FTP access to the central node is not possible due to host security requirements.

Datum objave: 13.09.2021   10:19
QUESTION 7
Thank you for your answer to question 5. The answer however refers to a list which is available through an internet link: https://ccadb-public.secure.force.com/mozilla / CACertificatesInFirefoxReport
This linked web address however is not reachable without log-in-data. Can you please provide the list as an answer to this question.
VPRAŠANJE 7
Hvala za vaš odgovor na vprašanje 5. Odgovor pa se nanaša na seznam, ki je na voljo prek internetne povezave: https://ccadb-public.secure.force.com/mozilla/CACertificatesInFirefoxReport
Ta povezani spletni naslov pa ni dostopen brez podatkov za prijavo. Ali lahko prosim navedete seznam kot odgovor na to vprašanje.

Answer/Odgovor

The link that was provided leads to a list of certificates. We have verified it on several platforms. This list is several pages long and not readily transferable into the format required for the Q/A section on this portal.
It is the same link that you have quoted in the Slovenian translation of your question. The link that you provided in the english version is shortened and thus leads to the login page.
Please try to follow the original link again and let us know if your problem persists:
https://ccadb-public.secure.force.com/mozilla/CACertificatesInFirefoxReport

Navedena povezava vodi do seznama potrdil. To smo preverili na več platformah. Ta seznam je dolg več strani in ga ni mogoče enostavno prenesti v obliko, ki je ustrezna Q/A obliki strani na portalu.
Gre za isto povezavo, ki ste jo navedli v slovenskem prevodu svojega vprašanja. Povezava, ki ste jo navedli v angleški različici, je skrajšana in dejansko vodi na stran za prijavo.
Poskusite znova slediti izvirni povezavi in nam sporočite, če še zmeraj ne dosežete seznama:
https://ccadb-public.secure.force.com/mozilla/CACertificatesInFirefoxReport
Datum objave: 14.09.2021   12:51
QUESTION 8
Should the original financial security be provided before the specified deadline? Or its electronic copy (scan) should be attached to the application, and the original will be requested, if / when required, additionally?

VPRAŠANJE 8
Ali je treba originalno finančno zavarovanje zagotoviti pred določenim rokom? Ali pa je treba vlogi priložiti njeno elektronsko kopijo (scan), izvirnik pa bo zahtevan, če / ko bo potrebno, dodatno?

Answer/Odgovor

Regarding the requirements of financial security for the seriousness of the tender, which must be enclosed in the offer the Contracting Authority does not require an original copy, but requires a bank guarantee in accordance with the Uniform Rules on Guarantees on Demand (EPGP), as described in point 22 of the tender docimentation.
Thus, the bank issues and signs the guarantee and forwards it to the bidder in PDF form, which is then electronically attached to the bid.

V zvezi z zahtevami glede finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ki mora biti priložena ponudbi, naročnik ne zahteva izvirnika, vendar zahteva bančno garancijo v skladu z Enotnimi pravili o garancijah na zahtevo (EPGP), kot je opisano v točki 22 razpisne dokumentacije.
Tako banka izda in podpiše garancijo ter jo posreduje ponudniku v obliki PDF, ki je nato elektronsko priložena ponudbi.

Datum objave: 17.09.2021   11:33
QUESTION 9
The tender form "PODATKI O PONUDNIKU" requires an information to be provided if the bidder has a representative in Slovenia (last paragraph of Section 1), participates in the procurement jointly with other companies (Section 2) or engages subcontractors (Section 3).
Should these sections be removed if none of the above is true? Or how exactly should these sections be filled?
VPRAŠANJE 9
Razpisni obrazec "PODATKI O PONUDNIKU" zahteva posredovanje podatkov, če ima ponudnik zastopnika v Sloveniji (zadnji odstavek oddelka 1), sodeluje pri javnem naročanju skupaj z drugimi podjetji (oddelek 2) ali sodeluje s podizvajalci (oddelek 3).
Ali je treba te razdelke odstraniti, če nič od navedenega ne drži? Ali kako natančno je treba te razdelke zapolniti?

Answer/Odgovor:

In the tender documentation (form D / 1 - data on the bidder) - the part of item 1, where a bidder that does not have its registered office in the Republic of Slovenia is supposed to appoint a proxy/ representative for service of notices, is no longer relevant, as all decisions (including the contract award notice) are published on the public procurement portal. The decision shall be deemed to have been served on the day of its publication on the public procurement portal. Thus, foreign bidders do not need to provide information about their service representative.
All other points from form D / 1: point 2, point 3 (from 3 to 3.4) should be marked with the mark "N / A" (not applicalbe), if the bidder does not submit a joint bid (item 2) or subcontractors are not involved in the bid (items 3 to 3.4). this section can also be marked as irrelevant in some other way, from which it will be clear that they were not ignored and that they do not relate to the bid.

V razpisni dokumentaciji (obrazec D/1 - podatki o ponudniku) del tč. 1, kjer naj bi ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, določil pooblaščenca za vročanje, ni več aktualna, saj se vse odločitve (tako tudi obvestilo o oddaji javnega naročila) objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Tako tujim ponudnikom ni potrebno navajati podatka o njihovem pooblaščencu za vročanje.
Vse ostale točke iz obrazca D/1: tč. 2, tč. 3 (od 3 do 3.4) naj bodo označene z oznako »N/A« (not applicalbe), v kolikor ponudnik ne podaja skupne ponudbe (tč.2) ali pri ponudbi niso udeleženi podizvajalci (tč. 3. do 3.4). Ti deli so lahko, kot nerelevantni, označeni tudi na kak drug način, iz katerega bo jasno razvidno, da niso bili prezrti in se ne nanašajo na ponudbo.
Datum objave: 20.09.2021   15:08
VPRAŠANJE 10:
Ali se lahko za referenčne posle priloži posle proizvajalca opreme in ne dobavitelja?
QUESTION 10:
Can as references be listed those of the equipment manufacturer and not the supplier?

Odgovor/Answer:
Ne, glede referenc velja točka 2 »projektne naloge« iz razpisne dokumentacije ki določa:
- »reference dobavitelja o dobavah merilne opreme v zadnjih petih letih za najmanj tri merilne mreže. Pri tem štejejo le mreže, ki vsebujejo vsaj 20 merilnikov . Potrebno je priložiti potrdilo upravljavca mreže v angleškem jeziku iz katerega je razviden obseg in datum dobave.«
No, with regard to references, point 2 of the "Project Task" of the tender documentation applies, which states:
- »supplier's references on deliveries of measuring equipment in the last five years for at least three measuring networks. Only networks containing at least 20 measuring devices count. It is necessary to enclose a certificate from the network operator in English, which shows the scope and date of delivery. "