Dosje javnega naročila 005945/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitve naročanja strank (UeNaročanje) na storitve, ki jih nudijo upravne enote
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 345.504,00 EUR

JN005945/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.08.2021
JN005945/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2021
JN005945/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.01.2022
JN005945/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005945/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 169-442434
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6073
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitve naročanja strank (UeNaročanje) na storitve, ki jih nudijo upravne enote
Referenčna številka dokumenta: ODUeNAROCANJE-24/2021; 4300-48/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
izvajanje storitve naročanja strank (UeNaročanje) na storitve, ki jih nudijo upravne enote
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
79512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
izvajanje storitve naročanja strank (UeNaročanje) na storitve, ki jih nudijo upravne enote
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine, kot so navedene v navodilih ponudnikom v poglavju z
nazivom "Neobstoj razlogov za izključitev".


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Skrajšanje rokov je potrebno zaradi zagotovitve sistema naročanja strank, ki je nujen pogoj za normalizacijo kritičnosti sistema neposrednega poslovanja s strankami in za stabiliziranje splošnega nezadovoljstva strank. Sistem neposrednega poslovanja s strankami na okencih in v zaledju je postal zaradi skokovitega in enormnega povečanja povpraševanja strank po storitvah neobvladljiv in kritičen. Še dodatno kritičnost stanja povečujejo zahteve po upoštevanju vseh še vedno obstoječih priporočil in navodil NIJZ za varno delo, ker je nevarnost ponovnega pojava epidemije realna, objektivna in obstoječa. Pogoji za varno delo zahtevajo postopen dostop strank do upravnega organa in s tem upravnih storitev.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.09.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.09.2021   14:00
Kraj: samodejno v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.09.2021   10:00

Dodatne informacije:
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka
izključno preko portala javnih naročil.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.09.2021   08:15
Pojasnilo k obrazcu Prijava kadra: Ponudnik od točke 1 do 10 vpisuje podatke o kadrih, s katerimi bo izkazoval izpolnjevanje kadrovskega pogoja iz točke 9.3.1. navodil. Pri zaporednih številkah od 1 do 5 so predvidena tudi polja, v katera ponudnik za prijavljene kadre vpiše dodatne reference za pridobitev točk iz Mer 1 . Ponudnik v obrazec Prijava, v del »Mer 1: Prijavljen kader dodatno prijavljen kader« vpiše podatke o dodatnih prijavljenih kadrih, ki jih bo prijavil za pridobitev točk iz merila.

Pojasnilo k prilogi Specifikacij: v prilogi Specifikacij je stolpcu C »čas« določen časovni razpon naročanja strank na posamezno storitev, ki ga bo moral pri naročanju strank upoštevati izvajalec. Časovni razpon je v minutah. Npr. stranke se na storitev »pridobitev osebne izkaznice« naroča na 15 minut.

Pojasnilo k točki 1.5 Specifikacij: naročnik pred uporabo pregleda tabelo za naročanje oz. t. i. koledarski modul, ali so podatki ustrezni (npr. nabor storitev, časovni razpon za posamezno storitev, osnovne informacije o storitvi, število delujočih okenc na posamezni upravni enoti ipd.), prav tako naročnik pred začetkom uporabe pregleda aplikacijo za samonaročanje, in po potrebi poda morebitne zahteve po spremembi.


Datum objave: 07.09.2021   09:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Obstaja osnutek zahtevane aplikacije , ki naj bi vam ustrezala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Osnutek zahtevane aplikacije ne obstaja in je v celoti v domeni izvajalca. Vsebovati/omogočati pa mora vse funkcionalnosti, ki so opredeljene v točki 1.4 specifikacij.VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim vas za približni ocenitev obsega dela po minutah na mesečnem nivoju.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Delovni čas klicnega centra je opredeljen v točki 2.7.5 specifikacij. Število klicev je cca 3000/dan.Datum objave: 07.09.2021   15:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali ste mislili 3000 klicev ali minut pogovora na dan?

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR
3000 klicev na dan.Datum objave: 08.09.2021   16:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za informacijo v kolikšnem času po podpisu pogodbe mora biti vzpostavljena celotna aplikacija
Hvala

ODGOVOR
Pogodbo za izvajanje storitev naročanja strank (UeNaročanje) se sklepa za obdobje šestih mesecev. Po podpisu pogodbe izbrani izvajalec takoj začne z izvajanjem storitev v celoti.Datum objave: 10.09.2021   08:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo še za informacijo v kolikšnem času po odločitvi se podpiše pogodba?
Torej, kdaj pričakujete pričetek dela?

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pogodbo naročnik podpiše po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, skladno z 92. členom ZJN-3 (po preteku osem delovnih dni od objave odločitve o oddaji javnega naročila na portalu JN). V skladu z točko 14. Navodil za pripravo ponudbe, mora izbrani ponudnik v roku pet dni od prejema s strani naročnika podpisane pogodbe podpisati in vrniti pogodbo naročniku.Datum objave: 13.09.2021   13:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

glede na to, da moramo izpolnjevati pogoja iz točke 9.3.1 navodil in moramo izpolnjevati tudi v obrazcih predvidena polja dodatne reference kadrov nas zanima ali je naročnik kje navedel tudi zahteve po certifikatih prijavljenega osebja ( vodja klicnega centra, agenti,....) ? pri pregledu dokumentacije namreč tega nismo našli?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik od ponudnikov zahteva izpolnjevanje pogoja (referenc) za kader, kot je navedeno v točki 9.3.1 Navodil. Certifikati niso potrebni, mora pa biti kader usposobljen za izvajanje storitev, ki so predmet naročila, kar je podrobneje opredeljeno v Tehničnih specifikacijah naročnika.