Dosje javnega naročila 005920/2021
Naročnik: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica
Gradnje: IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SOČE OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
ZJN-3: Odprti postopek

JN005920/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.08.2021
JN005920/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.09.2021
JN005920/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005920/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.
Cesta 25. junija 1B
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
darja.nemec@vik-ng.si, Darja Nemec
darja.nemec@vik-ng.si
+386 53391100
+386 53391128

Internetni naslovi
https://www.vik-ng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/413103/3_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6125
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SOČE OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacije v skupni dolžini cca 742 m in meteorne kanalizacije v skupni dolžini 119 m na območju aglomeracije ID 1033 Miren.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Miren-Konstanjevica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacije v skupni dolžini cca 742 m in meteorne kanalizacije v skupni dolžini 119 m na območju aglomeracije ID 1033 Miren.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 758
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.09.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.01.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.09.2021   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na Portalu javnih naročil na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.09.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.
Cesta 25. junija 1B
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.09.2021   07:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima nas kdo je naročnik javnega naročila OBČINA MIREN KOSTANJEVICA ali VODOVOD in KANALIZACIJA NOVA GORICA?

ODGOVOR
Investitor v predmetnem javne naročilu je Občina Miren-Kostanjevica.
Skladno s (1) in (2) odstavkom 33. člena ZJN-3 (priložnostno skupno naročanje) Občina Miren-Kostanjevica za izvedbo projekta pooblašča javno podjetje Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, za izvedbo in odločanje v postopku tega naročila. Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, bo kot pooblaščenec to naročilo izvedel v imenu in za račun naročnika OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren.

Občina Miren pooblašča javno podjetje Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, za izvedbo naslednjih faz:
- Priprava dokumentacije
- Objava javnega naročila
- Podajanje pojasnil
- Odpiranje ponudb
- Poziv za dopolnitev ponudb
- Ocenjevanje ponudb
- Priprava poročila
- Priprava izbora in odločitve.
______________________Datum objave: 08.09.2021   07:16
VPRAŠANJE
Prosimo za natančnejšo razlago postavk , ki previdevajo obnovo vodovoda 1 kos: Obnova vodovoda dimenzije DN60 (L=70m), komplet s fazonskimi kosi, izdelavo začasnih prevezav "by-passov", dezinfekcijo, tlačnim preizkusom, prevezavo hišnih priključkov v vodomernih jaških (6 kos), PE-HD vodovodnmi cevmi PE 80 DN32 (L=30m) nazivnega tlaka 12.5 bar, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, vsemi pomožnimi deli in materialom.
Ali gre za 70m+ 30m vodovoda?
Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljen ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.
__________________Datum objave: 08.09.2021   07:17
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 5. Pogoji za sodelovanje tehnična in strokovna sposobnost (str. 25 razpisne dokumentacije) navaja sledečo zahtevo:
-da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih izvedel najmanj dve (2) novogradnji ali rekonstrukciji objekta razvrščenega pod klasifikacijsko številko 22231 Cevovodi za odpadno vodo Priloge 1 v skupni dolžini 300m v cestnem telesu in je za objekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje in Potrdilo o prevzemu skladno z določili FIDIC. Za zaključek del referenčnega posla bo naročnik upošteval datum pravnomočnega uporabnega dovoljenja.
Naročnika prosimo, da spremeni zahtevo in sicer tako, da se zahteva na novo glasi:
- da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih izvedel najmanj eno (1) novogradnjo ali rekonstrukcijo objekta razvrščenega pod klasifikacijsko številko 22231 Cevovodi za odpadno vodo Priloge 1 v skupni dolžini 300m v cestnem telesu in je za objekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje in Potrdilo o prevzemu skladno z določili FIDIC. Za zaključek del referenčnega posla bo naročnik upošteval datum Potrdila o prevzemu.
Naročnika prosimo, da zahtevo glede referenc prilagodi zahtevnosti in obsegu razpisanih del in posledično ugodi zahtevi za predložitev ene reference za podjetje . S tem odpre možnost, da prejme večje število konkurenčnih prijav, kar lahko za naročnika pomeni tudi bolj gospodarno porabo sredstev za izvedbo projekta.


ODGOVOR
Naročnih zahteve glede števila refrenčnih projektov za izkazovanje tehnične sposobnosti ne bo spremenil. Naročnik je objavil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kjer podaljšuje referenčno obdobje s petih na deset let.
_________________Datum objave: 08.09.2021   07:18
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 7. Pogoji za sodelovanje tehnična in strokovna sposobnost (str. 26 razpisne dokumentacije) navaja zahtevo, da ima zaposlenega vodjo gradnje, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
-da ima ponudnikov vodja gradnje v zadnjih petih (5) letih pred rokom za predložitev ponudb kot odgovorni vodja del izkušnje pri dveh (2) novogradnjah ali rekonstrukcijah objekta razvrščenega pod klasifikacijsko številko 22231 Cevovodi za odpadno vodo Priloge 1 v skupni dolžini 300m v cestnem telesu in je za objekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje in Potrdilo o prevzemu skladno z določili FIDIC. Za zaključek del referenčnega posla bo naročnik upošteval datum pravnomočnega uporabnega dovoljenja oz. Potrdila o prevzemu.
Naročnika prosimo, da spremeni zahtevo za vodjo del in sicer tako, da se zahteva na novo glasi:
- da ima ponudnikov vodja gradnje v zadnjih petih (5) letih pred rokom za predložitev ponudb kot odgovorni vodja del izkušnje eni (1) novogradnji ali rekonstrukciji objekta razvrščenega pod klasifikacijsko številko 22231 Cevovodi za odpadno vodo Priloge 1 v skupni dolžini 300m v cestnem telesu in je za objekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje in Potrdilo o prevzemu skladno z določili FIDIC. Za zaključek del referenčnega posla bo naročnik upošteval datum Potrdila o prevzemu.
Naročnika prosimo, da zahtevo glede referenc prilagodi zahtevnosti in obsegu razpisanih del in posledično ugodi zahtevi za predložitev ene reference za vodjo del . S tem odpre možnost, da prejme večje število konkurenčnih prijav, kar lahko za naročnika pomeni tudi bolj gospodarno porabo sredstev za izvedbo projekta.


ODGOVOR
Naročnih zahteve glede števila refrenčnih projektov za izkazovanje tehnične sposobnosti ne bo spremenil. Naročnik je objavil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kjer podaljšuje referenčno obdobje s petih na deset let.
_________________Datum objave: 08.09.2021   07:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika naprošamo , da razširi referenčne pogoje iz petih (5) na deset (10) let tako za podjetje kot za vodjo del, saj na ta način lahko pridobite več konkurenčnih ponudb.

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je objavil spremenjeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kjer spreminja referenčno obdobje s petih na deset let.
_________________

Datum objave: 09.09.2021   16:23
VPRAŠANJE
Spoštovani Zanimajo nas cevi ki se jih lahko ponuja v tem razpis:
V vašem popisu imate navedeno
"Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN200 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm."

vendar so cevi Rehau Awadukt enoslojne gladke PP cevi izdelane po standardu EN1852, cevi Pipelife Master pa troslojne gladke PP cevi po ONR 20513 (navedba ONR 20512 je očitno napačna). Oznaka ONR ima veljavo izključno v Republiki Avstriji, a je tudi tam ta tehnična uredba umaknjena že nekaj let in jo je nadomestil EN 13476 2 (glej priponko in link
https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/71885/ONR_20513_1999_11_01 ), ki opredeljuje vse karakteristike troslojnih gladkih PP cevi. Zato pod omenjenim popisom razumemo, da zahtevate PP gladke cevi, ki so lahko ali enoslojne ali troslojne.

ODGOVOR
Polipropilenske gladke cevi morajo ustrezati standardu EN1852 ali standardu EN 13476-2.
_________________