Dosje javnega naročila 005928/2021
Naročnik: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Blago: ZEMELJSKI PLIN
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005928/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.08.2021
JN005928/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005928/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI042
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Služba za nabavo, Renata Zaletelj
renata.zaletelj@fraport-slovenija.si
+386 42061408
+386 42022409

Internetni naslovi
http://www.fraport-slovenija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/413341/RD-JN-2021-B3-MCW_4_MS.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6149
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZEMELJSKI PLIN
Referenčna številka dokumenta: JN-6149
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je stalna dobava zemeljskega plina za potrebe letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, in sicer za 9 odjemnih mest. Začetek dobave: takoj po sklenitvi pogodbe, zaključek dobave: 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je stalna dobava zemeljskega plina za potrebe letališča Jožeta Pučnika Ljubljana za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.09.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 1 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2021   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.09.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.09.2021   13:31
VPRAŠANJE
Vezano na vzorec pogodbe:

1. 2. odstavek 1. člena: Ta določba mora vsebovati možnost za dobavitelja, da ne dobavlja po tej pogodbi, če je taka dobava zanj izrazito neugodna oziroma je to obdobje v tem primeru potrebno ustrezno omejiti (npr. »vendar največ še 2 meseca po prenehanju veljavnosti pogodbe«.)

2. V 1. odstavku 8. člena je višina zamudnih obresti še enkrat nižja kot so zakonsko določene. Višino zamudnih obresti bi bilo potrebno opredeliti tako kot so zakonsko določene.

3. V 9. členu je potrebno izraz Sistemski operater distribucijskega omrežja nadomestiti s sedaj veljavnim izrazom Operater distribucijskega sistema po noveli Energetskega zakona (EZ-1).

4. Predlagamo prilagoditev 6. odstavka 11. člena kot navajamo saj npr. taka posledica v primeru prve alineje prejšnjega odstavka (»javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja«) ni poštena.

Predlagamo, da se 6. odstavek 11. člena spremeni in se zapiše: V zgoraj navedenih primerih, za katere je odgovoren dobavitelj, in v primerih razveze pogodbe iz 18. člena te pogodbe je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti (kot je opredeljena v 6. členu te pogodbe) in vso škodo. Naročnik lahko plačilo škode in pogodbeno kazen pobota z zapadlimi in neplačanimi obveznostmi do dobavitelja po tej pogodbi.

5. 1. odstavek 13. člena: določba je nična, saj ne upošteva načela enake vrednosti dajatev in varstva pravic udeležencev v obligacijskih razmerjih (sodna praksa). Pravica bi se morala nanašati na obe stranki pogodbe.

Če je člen zastavljen, tako kot je predlagan, je tako določilo nično, saj možnosti odpovedi med pogodbenima strankama nista uravnoteženi. Predlagamo zapis Pogodbena stranka lahko razdre oziroma odpove in odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka, če druga stranka bistveno krši njena določila.


ODGOVOR
V1: 2. odstavek 1. člena: Ta določba mora vsebovati možnost za dobavitelja, da ne dobavlja po tej pogodbi, če je taka dobava zanj izrazito neugodna oziroma je to obdobje v tem primeru potrebno ustrezno omejiti (npr. »vendar največ še 2 meseca po prenehanju veljavnosti pogodbe«.)
O1: V 2. odstavek 1. člena se na koncu doda »(vendar največ še 3 mesece po prenehanju veljavnosti pogodbe)«.
V2: V 1. odstavku 8. člena je višina zamudnih obresti še enkrat nižja kot so zakonsko določene. Višino zamudnih obresti bi bilo potrebno opredeliti tako kot so zakonsko določene.
O2: Naročnik ne bo spremenil določil razpisne dokumentacije.
V3: V 9. členu je potrebno izraz Sistemski operater distribucijskega omrežja nadomestiti s sedaj veljavnim izrazom Operater distribucijskega sistema po noveli Energetskega zakona (EZ-1).
O3: Se ustrezno popravi.
V4: Predlagamo prilagoditev 6. odstavka 11. člena kot navajamo saj npr. taka posledica v primeru prve alineje prejšnjega odstavka (»javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja«) ni poštena.
Predlagamo, da se 6. odstavek 11. člena spremeni in se zapiše: V zgoraj navedenih primerih, za katere je odgovoren dobavitelj, in v primerih razveze pogodbe iz 18. člena te pogodbe je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti (kot je opredeljena v 6. členu te pogodbe) in vso škodo. Naročnik lahko plačilo škode in pogodbeno kazen pobota z zapadlimi in neplačanimi obveznostmi do dobavitelja po tej pogodbi.
O4: V prvem stavku šestega odstavka 11. člena se doda : »(razen prve alineje petega odstavka tega člena)«.
V5: 1. odstavek 13. člena: določba je nična, saj ne upošteva načela enake vrednosti dajatev in varstva pravic udeležencev v obligacijskih razmerjih (sodna praksa). Pravica bi se morala nanašati na obe stranki pogodbe.
Če je člen zastavljen, tako kot je predlagan, je tako določilo nično, saj možnosti odpovedi med pogodbenima strankama nista uravnoteženi. Predlagamo zapis Pogodbena stranka lahko razdre oziroma odpove in odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka, če druga stranka bistveno krši njena določila.
O5: Naročnik ne bo spremenil določil razpisne dokumentacije.