Dosje javnega naročila 006036/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Najem poslovnega letala s posadko za potrebe letalskih prevozov v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU
ZJN-3: Odprti postopek

JN006036/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.09.2021
JN006036/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2021
JN006036/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006036/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 172-449602
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6178
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem poslovnega letala s posadko za potrebe letalskih prevozov v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU
Referenčna številka dokumenta: ODNAJEM-30/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Najem poslovnega letala s posadko za potrebe letalskih prevozov v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem poslovnega letala s posadko za potrebe letalskih prevozov v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine, kot so navedene v navodilih ponudnikom v poglavju z nazivom "Neobstoj razlogov za izključitev".


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, kot je navedena v razpisni dokumentaciji v točki 9.2 navodil.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Skrajšanje rokov je potrebno zaradi zagotovitve letalskega prevoza za izvedbo potovanj predstavnikov Vlade Republike Slovenije in drugih državnih organov, ki so nujno potrebna za normalno delovanje in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti države, zlasti znotraj Evropske unije in Severnoatlantskega zavezništva. Mednarodna prizadevanja za obvladovanje pandemije virusa SARS CoV-2 so se odrazila tudi na ukinitvi številnih letalskih povezav med državami. S postopnim obvladovanjem pandemije so se mednarodne aktivnosti ponovno začela organizirati v fizični obliki, čemur pa letalski prevozniki v primeru povezav z Republiko Slovenijo še ne sledijo.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.09.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.09.2021   13:00
Kraj: v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.09.2021   12:00

Dodatne informacije:
To javno naročilo izvaja Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 37200-4/2021/3 z dne 8. 7. 2021 in na podlagi pooblastila v imenu in za račun naročnika Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana.

Ponudnik mora, kot zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe kot je določeno v točko 11.2.3.1 navodil.

Kopija veljavne operativne licence, kopija veljavnega spričevala letalskega prevoznika (AOC), kopija pogodbe o lastništvu oziroma najemu, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja iz točke 9.3.1 navodil, tehnične specifikacije letala, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz točke 9.3.1 navodil in uradno veljaven cenik ponudnika, so lahko v angleškem jeziku.

k točki II.2.7: obdobje veljavnosti pogodbe je določeno v vzorcu osnutka pogodbe.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.09.2021   13:45
VPRAŠANJE
Spostovani,

Zanimamo se za prijavo na razpis glede najema letala za potrebe vlade.Zal v razpisu ni razvidno za koliko ur letenja se narocnik zanima? Brez te informacije zal ne moremo pripraviti ponudbe.

Hvala in lep pozdrav Miha Repovz
Miha.repovz@loop-acrocup.com
041739512

ODGOVOR
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije naročnika (dokument »Predračun«) je predvidena količina 75 ur letenja.