Dosje javnega naročila 006131/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: Zamenjava hladilnega agregata na upravni stavbi MO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 93.485,60 EUR

JN006131/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.09.2021
JN006131/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.09.2021
JN006131/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2021
JN006131/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2021
JN006131/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.11.2021
JN006131/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.11.2021
JN006131/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006131/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/414188/Objava_JN_MORS_291_2021_JNMV.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6391
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava hladilnega agregata na upravni stavbi MO
Referenčna številka dokumenta: 430-330/2021 (MORS 291/2021-JNMV)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51134000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava hladilnega agregata na upravni stavbi MO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51134000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava hladilnega agregata na upravni stavbi MO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.09.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2021   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.09.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.09.2021   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
razpisane tehnične karakteristike hladilnega agregata ustrezajo izključno samo enemu ponudniku - naveden model v razpisu.
Naprošamo če prilagodite:
- hladivo - se dopušča več z manjšim GWP<1000; npr R454B, R32, R454C itd
- EER > 3,0 (po PURES)
- SEER > 4,5 (izkoristek dosegljiv vsaj 3x ponudnikom po Euroventu)

Omenjeni parametri izključujejo vse ostale ponudnike. Če parametre ne boste prilagodili dostopne ostalim, bomo primorani vložiti revizijo.
Hvala na odgovoru.

ODGOVOR
Naročilo zajema zamenjavo dotrajanega hladilnega agregata na strehi objekta MORS, Vojkova 55. Obstoječi hladilni agregat je proizvajalca TRANE je hladilne moči 580 kW z režimom obratovanja 7/13°C. Le-tega je potrebno demontirati in zamenjati z novim agregatom. Za transport agregata iz strehe oziroma na streho je predvidena uporaba avtodvigala, pri čemer se je potrebno izogniti jaškom in kinetam na tleh, na strehi pa anteni. Pred pričetkom del je potrebno izdelati in uskladiti plan montaže z naročnikom.

Zaradi različnih dimenzij se predela oziroma dopolni obstoječi podstavek hladilnega agregata na strehi tako, da bodo mere ustrezale novemu. Predvideno je praznjenje hladilne tekočine, ki se pozneje uporabi pri polnjenju novega agregata, z morebitnim dopolnjevanjem tekočine enakega proizvajalca. Posebno pozornost v smislu varnega dela je potrebno posvetiti odklopu električnih instalacij. Preveriti je potrebno vse do sedaj priključene komunikacijske in regulacijske kable, vključno z napajanjem. Zamenjavo kablov se izvede v kolikor se tekom izvedbe del izkaže, da je le-to potrebno. Ob odklopu kablov se izklopne varovalke ustrezno označijo. V popisu del je predvidena zamenjava cevi in zapornih ventilov, kot tudi izolacija cevovodov na prostem ob hladilnem agregatu.

Notranje enote, ki so vezane na omenjen agregat bodo v objektu ostale iste, prav tako obstoječi razvodi po objektu (elektro kabli, cevi za plin, PVC kanali).

Projektna dokumentacija PZI z načrti in shemami za dotični projekt ni bila izvedena.

Zaradi navedenega je naročnik pripravil popis del v katerega je vključen z enakimi karakteristikami in z isto hladilno močjo kot je obstoječi.

Naročnik bo zahtevi ponudnika ugodil in objavlja nov popis del »Popis_del_Hladilni_agregat_rev01, s predlaganim večjim manevrskim prostorom pri naslednjih specifikacijah:
hladivo (prej R454B -> sedaj R454B ali R454B ali R32 ali R454C)
EER (prej > ali = 3,25 -> sedaj > 3,0)
SEER (prej > ali = 5,4 -> sedaj > 4,5)
Ostale zahteve ostajajo nespremenjene.

Ne glede na proizvajalca ponujene opreme je ključno, da bo nov agregat kvaliteten, usklajen z zahtevanimi smernicami ter da bo kompatibilen z obstoječim sistemom.

Ponudnike opozarjamo, da bo naročnik pri pregledu ponudb upošteval samo spremenjen popis del. V primeru, da bo ponudba dana na starem popisu del, bo ponudnik izločen iz nadaljnje obravnave in postopka javnega naročila
Datum objave: 16.09.2021   12:45
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da se končni obračun naredi v 15 (petnajstih) dneh in ne v 60 (šestdesetih) dneh od dneva podpisa zapisnika o prevzemu izvedenih del zapisnik o končnem obračunu. To namreč bistveno vpliva na izstavitev končne situacije in njeno plačilo (rokovno).

Pišete, da se bodo pogodbena dela začela izvajati takoj po uvedbi izvajalca v delo. Rok za izvedbo del naj bi bil 45 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo. Ta rok izvedbe je nemogoče zagotoviti, ker imajo trenutno vsi proizvajalci ključne opreme daljše dobavne roke. In nas nenehno opozarjajo na zamude, ki so posledica pomankanja elektronskih komponent elektromotorjev ventilatorjev in čipov. Smiselno je podaljšanje roka izvedbe vsaj na 90 dni, saj je agregat v obratovanju šele z naslednjo hladilno sezono. Prav tako je pred nami konec leta, ko je praktično 3 tedne mrtvega teka (prazniki, nedelovanje tovarn), javni razpis pa že zaradi svoje narave najverjetneje ne bo zaključen prej kot konec oktobra, kar pomeni zahtevano dobavo ravno v času med božičem in novim letom.
Prosimo za podaljšanje na 90 dni.

Zahteva, da naj vodja del izpolnjuje pogoje mojstra s področja gradbeništva in je vpisan v imenik in je vodja del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) je neutemeljena, ker gradbenih del v predmetnem naročilu ni. Prosimo, da to zahtevo črtate.

Prosimo, da v točki 4.1. , kjer zahtevate, da izpolnjuje vodja del vsaj eno izmed naštetih zahtev, jasno navedete, da zadošča, da vodja del izpolnjuje vsaj eno zahtevo. Da bi izpolnjeval vse ni smiselno niti utemeljeno. Zadošča namreč že, da je vodja del vpisan v IZS. Prosimo in predlagamo, da pri alinejah dodate navedbo »ali« in s tem dopustite, da ponudnik z vodjem del izpolni vsaj eno izmed zahtev.
Naročnika tako prosimo, da ustrezno dopolni obrazec 4 (str.28) tako, da je lahko vodja del tudi tisti, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del in je vpisan v imenik vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS).ODGOVOR
Naročnik navedenega roka glede končnega obračuna ne more spremeniti, saj izhaja iz veljavne zakonodaje (gradbene uzance 117), kjer je zapisano »Dokončni obračun se opravi po sprejemu in izročitvi izvedenih del. Delo z dokončnim obračunom se začne takoj po sprejemu in izročitvi, konča pa v 60 dneh od dneva sprejema in izročitve«. Uskladitev končne situacije od dneva podpisa zapisnika o prevzemu izvedenih del v praksi redko traja toliko časa, saj je v interesu tako naročnika kot tudi izvajalca, da h končnemu obračunu čim prej pristopita.

Naročnik podaljšuje rok izvedbe del iz 45 koledarskih dni na 60 koledarskih dni. Izbrani izvajalec lahko že v fazi, ko bo odločitev o oddaji naročila pravnomočna - naroči opremo. Po pravnomočnosti odločitve je potrebno še podpisati pogodbo in urediti varnostno preverjanje kot tudi predložiti ustrezno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Rok izvedbe del torej 60 koledarskih dni pa začne teči od uvedbe izvajalca v delo.

Skladno z Gradbenim zakonom je vodja del fizična oseba, ki izvajalcu del pri gradnji (splošni gradnji in ne gradbeno-obrtniških delih) odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih. Pogoji za vodjo del so iz Gradbenega zakona. Na strani 27 razpisne dokumentacije (priloga 3) je pod Izjavo o tehnični in kadrovski usposobljenosti zapisano: »Ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben upravljanja, imeti izkušnje in razpolagati s strokovnim kadrom, s katerim bo pri izvedbi storitve izpolnil zahteve in dela izvedel skladno z zahtevami naročnika in skladno s »Popisom del«. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila. Vodja del, ki ima poklicni naziv vodja del mora biti vpisan v imenik IZS brez mirovanja in imeti izkušnje s področja strojništva. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
DOKAZILO:
-Seznam oseb, ki bodo sodelovale v fazi izvedbe naročila, z navedbo delovnega mesta oz.
funkcije pri izvedbi del
- Za vodjo del - Kopija potrdila IZS ter izjava, da je zaposlen pri izvajalcu/podizvajalcu (naročnik si pridržuje pravico, da naveden pogoj naknadno preveri)
- Ponudnik k ponudbi priloži podpisano in žigosano izjavo o tehnični in kadrovski usposobljenosti - Priloga 3.