Dosje javnega naročila 006328/2021
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj za KAMPUS VRAZOV TRG
ZJN-3: Odprti postopek

JN006328/2021-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 16.09.2021
JN006328/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.02.2022
JN006328/2021-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 08.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006328/2021-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2021/S 181-471366
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za KAMPUS VRAZOV TRG
Referenčna številka dokumenta: 091-23-1/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

KAMPUS VRAZOV TRG
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojevOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Skladno z natečajni pogoji, točka 7, POGOJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
18.11.2021   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 14.000 EUR
2. nagrada 11.200 EUR
3. nagrada 8.400 EUR
tri priznanja po 4.200 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 46.200 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Odškodninski sklad je dodan pod odložnim pogojem potrditve na UO UL MF.
9 odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 9.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 9 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. JANEZ KOŽELJ, univ. dipl. inž. arh., podžupan MOL , Član (naročnik): prof. dr. TOMAŽ MARŠ, dr. med., univ. dipl. biol., Članica (naročnik): doc. dr. JANA BRGULJAN HITIJ, dr. med., Namestnik članov (naročnik): prof. dr. IGOR ŠVAB, dr. med., Namestnica članov (naročnik): ALJA ROMŠAK, univ. dipl. prav., Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): prof. MARUŠA ZOREC, univ. dipl. inž. arh., Članica (ZAPS): JANA KOCBEK, univ. dipl. inž. arh., Namestnica članov (ZAPS): URŠA PODLIPNIK, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka A: SIMONA KOSI, univ. dipl. inž. arh., Izvedenka za medicinsko tehnologijo: MARJA KONEČNIK, univ. dipl. inž. arh., Izvedenka za varovanje kulturne dediščine: MARIJA REŽEK KAMBIČ, dipl.um.zgod., kons. svetov., Izvedenec s področja gradbeništva (GOI investicija): DOMEN DOLŠAK mag. inž. ok. grad., Skrbnica natečaja: VERONIKA ŠČETININ, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.11.2021   23:59

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet 5. 10. 2021 ob 14.00
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 11. 10. 2021
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 18. 10. 2021
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 10. 11. 2021
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 12. 11. 2021
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 18. 11 2021 do 16:00 ure
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 22. 12. 2021
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma januar 2022

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.10.2021   13:25
VPRAŠANJE
V natečajni nalogi je podana zahteva, da se objekt priključuje na prometno omrežje z južne strani. Korektna izvedba takega priključka je praktično neizvedljiva, saj je južni trakt nekaj let stara novogradnja, delno pa spomeniško zaščiten portal, v katera naj se ne bi posegalo. V jugovzhodnem vogalu pa je servisna cesta že denivelirana zaradi Fabianijevega mostain bi priključek na tem mestu močno posegel v pločnik in kolesarsko pot.
Vprašanja:
1. Kako se žirija opredeljuje do možnosti, da je prometni priključek objekta urejen skozi zgodovinski portal na JZ vogalu?
2. Ali so dopustni posegi izven natečajnega območja na južni strani (preureditev servisne ceste, pločnika in kolesarske steze), zaradi izvedbe priključka na JV vogalu?


ODGOVOR


1. Urejanje prometnega priključka skozi zgodovinski portal na JZ vogalu ni dopustno (razvidno iz nate-čajne naloge in iz smernic ZVKDS ter MOL OGDP; gl. poglavje natečajne naloge 4.5 Pogoji, usmeritve in mnenja nosilcev urejanja prostora).
2. Izvedba prometnega priključka je predvidena iz južne strani, iz Šuštarjevega nabrežja (smernice MOL OGDP). Za izvedbo prometnega priključka so dopustni posegi izven natečajnega območja. Zagotoviti je potrebno neposredno vodenje motornega prometa med javno cesto in parkirno etažo, upoštevajoč zahteve za izvedbo uvozno-izvozne rampe v/iz podzemne garaže. Za potrebe zagotovitve neposrednega vodenja motornega prometa med javno cesto in zasebnimi površinami je dopustno predlagati korekcijo javnih prometnih ureditev, vendar v najmanjši možni meri. Vse korekcije javnih prometnih ureditev morajo v skupnem prvenstveno izkazovati izboljšanje pogojev za kolesarje in pešce. Pri določitvi rešitev je treba upoštevati predhodne smernice, ki jih je podal MOL OGDP (gl. poglavje natečajne naloge 4.5 Pogoji, usmeritve in mnenja nosilcev urejanja prostora).


Datum objave: 10.10.2021   14:51
VPRAŠANJA IN ODGOVORI Vodeni ogled lokacije, 5. 10. 2021

1. VPRAŠANJE:
V natečajnih podlogah je ob Roški cesti vrisanih več linij. Katera je relevantna za postavitev novo načrtovane stavbe?
ODGOVOR:
Za umestitev objektov v prostor je relevantna regulacijska linija.

2. VPRAŠANJE:
Ob Roški cesti vrt župnišča obdaja Plečnikova ograja. Se ob zamaknitvi stavbe na regulacijsko linijo predvidi tudi prestavitev te ograje?
ODGOVOR:
Ne. Potrebno pa je predvideti povezavo z obstoječo ograjo.

3. VPRAŠANJE:
Ali se s programom lahko posega tudi v obstoječi severozahodni del kareja?
ODGOVOR:
V obstoječo stavbo na severozahodnem vogalu se lahko posega samo toliko, kolikor je potrebno za vzpostavitev komunikacije in za zagotovitev evakuacijskih poti. Programsko se obstoječi severozahodni del kareja in novi del ne navezujeta drug na drugega.

4. VPRAŠANJE:
Ali se lahko v obstoječo stavbo umesti novo komunikacijsko jedro?
ODGOVOR:
Da, vendar v takem obsegu, da se v obstoječo ureditev posega v čim manjši možni meri.

5. VPRAŠANJE:
Ali gre pri shemi laboratorijev samo za ponazoritev kvadratur in povezav, ali se je potrebno držati tudi razmerja stranic posameznih laboratorijev?
ODGOVOR:
Razmerja stranic so zavezujoča samo pri prostorih, za katere je to izrecno navedeno v natečajni nalogi (med drugim za prostore za podatkovni center). Pri ostalih prostorih gre le za priporočilo, dejanska razmerja pa bodo odvisna od konstrukcijskega rastra, ki ga bo predvidel natečajnik.

6. VPRAŠANJE:
Do kakšne mere se obdela tlorisno risbo laboratorijev? Je potrebno risati tudi opremo?
ODGOVOR:
Ne, prostore laboratorijev se riše brez opreme.

7. VPRAŠANJE:
V natečajni nalogi je predvidenih 100 parkirnih mest. Jih je potrebno zagotavljati v celoti?
ODGOVOR:
Ne, ni potrebno.


8. VPRAŠANJE:
V natečajni nalogi je zapisano, da naj bo oddelek IBKMG povezan s prostori v novem delu. V katerem nadstropju se sedaj nahaja Inštitut?
ODGOVOR:
Prostori IBKMG se nahajajo v 1. in 2. nadstropju obstoječe stavbe na jugu, ob Šuštarjevem nabrežju.

9. VPRAŠANJE:
Ali paciente v kampus pripeljejo tudi z reševalnimi vozili, za katera je potrebno zagotoviti dovoz?
ODGOVOR:
Ne, zagotavljanje urgentnega dovoza za paciente ni potrebno (ne gre za bolne osebe paciente, temveč za osebe, ki sodelujejo pri medicinskih raziskavah).


Datum objave: 15.10.2021   12:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Iz razpisne dokumentacije ni jasno opredeljeno kateri program se ohrani v obstoječi strukturi . Prosim za odgovore:
1. objekt južni trakt: ali se program ohranja
2. objekt zahodni trakt: ali se program ohranja
3. ali je obstoječi program zajet (se podvaja) v zahtevenem iz RD
4. ali se mora program ki je podan v razpisni dokumentaciji zagotoviti v novogradnji ali se lahko del zahtevanega programa umesti v zahodni in južni trakt
4. ali se obstoječ program iz zahodnega trakta lahko premesti drugam
5. ali se obstoječ program iz južnega trakta lahko premesti drugam
hvala za odg.
LP


ODGOVOR


1. Da, program južnega trakta se ohranja in ni predmet natečajne naloge.
2. Da, program zahodnega trakta se ohranja in ni predmet razpisne dokumentacije.
3. Ne, obstoječi program ni zajet v razpisni dokumentaciji.
4. Program je potrebno zagotoviti v novogradnji, umestitev v obstoječi južni in zahodni trakt ni mogoča.
5. To ni predmet razpisne dokumentacije.
6. To ni predmet razpisne dokumentacije.


Datum objave: 15.10.2021   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kakšna mora biti svetla višina v delu garaže oziroma kleti, kjer se bo vršila dostava?

ODGOVOR


Garaža v delu, kjer se vrši dostava: max. svetla višina 3,50 m, min. svetla višina 3,25 m.

Datum objave: 15.10.2021   12:20
VPRAŠANJE
V natečajni nalogi na strani 80 poglavje 6 navajate, da naj se nameni prva kletna etaža za vzpostavitev zaprtega sistema MEC, dopustno pa je tja postaviti tudi dele programa MRC in pedagoških prostorov. Zanima nas kateri prostori iz navedenih sklopov ne potrebujejo dnevne svetlobe. Predvsem se vprašanje nanaša na specializirane prostore kot so laboratoriji, prostori za nastanitev živali, vajalnice itd.
Lp

ODGOVOR


Dnevne svetlobe ne potrebujejo pomožni in servisni prostori, operacijske dvorane ter prostori v sklopu MEC. Tudi laboratoriji ne potrebujejo dnevne svetlobe, je pa zaželena. Za pedagoške prostore je dnevna svetloba zaželena. Zagotavljanje dnevne svetlobe ni potrebno za prostor SP9 (Vajalnica mikroskopirnica) iz sklopa skupne pedagoške infrastrukture.

Datum objave: 21.10.2021   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosim za jasen odgovor.
Kateri prostori (skladno s programom) potrebujejo naravno osvetlive in kateri ne.
Hvala zaodg.
LP


ODGOVOR

Na vsebinska vprašanja zastavljena po roku za postavljanje vsebinskih vprašanj naročnik ne bo več odgovarjal.


Datum objave: 25.10.2021   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosim za odgovor na formalno vpr.:
Sestavni del projektne dokumentacije bo tudi rušitveni projekt. Natečajnikom načrti obstoječih objektov niso poznani, zato predvidevamo da posnetek obstoječega stanja za potrebe rušitvenega projekta zagotovi investitor?
V kolikor to investitor ne prevzema, mora posnetek obstoječega stanja objektov izvesti projektat in ga vračunati v ceno PD. Objekti niso majhni (kar bo vplivalno na ceno) in ker predvidevamo da investitor razpolaga s projekti apeliramo da to prevzame investitor. Bodimo racionalni.
Hvala za odg.
LP

ODGOVOR

Naročnik je naročil izdelavo posnetkov severnega in vzhodnega trakta, ki se rušita. Načrti bodo na razpolago projektantu v fazi nadaljnjega projektiranja.


Datum objave: 04.11.2021   14:19
VPRAŠANJE
Prosimo za vsebino priporočil MIZŠ št.: 4110-144/2021-1, na osnovi katerih se predvideva izvedbo certificiranja. Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Spodaj navajamo izvleček iz dokumenta MIZŠ, ki se nanaša na izvedbo certificiranja:

V primeru novogradenj se bo v okviru projektov NOO zasledovalo cilj: izgradnja energetsko visoko učinkovitih stavb skoraj nič energijskih stavb (glede na trenutno veljavno slovensko zakonodajo in iz nje izhajajočih dokumentov), s potrebo po primarni energiji, ki je vsaj 20% nižja od zahteve za skoraj nič-energijsko stavbo (največja dovoljena vrednost primarne energije na enoto kondicionirane površine na leto za nestanovanjske stavbe v primeru novogradnje je 20 odstotkov nižja od 55 kWh/m2a (https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojnidokumenti/akcijski-nacrt-za-skoraj-nic-energijske-stavbe/)).
Glede na že sprejete ali v prihodnje sprejete zakonodajne okvire je pri načrtovanju investicijskih projektov pomembno, da bodo tehnični sistemi v prenovljenih stavbah optimizirani za zagotavljanje kakovostnega notranjega okolja ter da bodo izpolnjevali vse tehnične zahteve za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije ali kot del energetske skupnosti za delovanje sistemov v stavbi (skladno z Direktivo 31/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter nacionalnimi okviri).

Zasleduje se cilj energijsko učinkovitih in naprednih stavb, kjer se upošteva:
- energijska učinkovitost in uporaba obnovljivih oziroma drugih nizko- ali brezogljičnih alternativnih virov energije,
- preprečevanje nevarnosti za zdravje ali okolje, zlasti onesnaževanje zraka, voda in tal ter zmanjševanje biotske raznovrstnosti, tekom celotnega življenjskega cikla stavbe,
- ponovna raba sekundarnih surovin in izdelkov, preprečevanje ter zmanjševanje nastajanja odpadkov, vključno zaradi daljše življenjske dobe blaga ali gradnje, spodbujanje popravil, priprave in predelave odsluženih izdelkov in odpadkov za ponovno uporabo ter recikliranje.
Zasleduje naj se tehnološke rešitve, izdelke, inovacije na različnih področjih (naravni, reciklirani), ki jih je smiselno uporabiti pri izvedbi gradnje s ciljem slediti učinkovitemu ravnanju z viri (izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti, ponovna uporaba materialov in stavbnih elementov).

Posebno pozornost naj se nameni prezračevanju stavb in kakovosti zraka za vse uporabnike.
Projektna dokumentacija investicijskih projektov, za katere se načrtuje financiranje iz EU sredstev v okviru NOO ali EKP 2021 2027,naj se pripravi na način, da bo upoštevana nacionalna zakonodaja in relevantne uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta ter najsodobnejše smernice za graditev objektov, ki se uporabljajo.
Med drugim se priporoča trajnostno certificiranje za stavbo (v SI najbolj uveljavljen DGNB, lahko tudi BREEM, LEED).


Datum objave: 09.11.2021   08:17
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosim za odgovor na formalno vpr.:
Iz razpisne dokumentacije izhaja da so za natečajno območje potrebne arheloške raziskave, kar je v domeni naročnika, ki jih mora naročnik zagotoviti pred pričetkom del. Prosimo za potrditev.
Iz razpisne dokumentacije izhaja da so dovoljeni manjši posegi (fizične povezave) v obstoječ trakt na Z in J. Skladno s tem mora naročnik zagotoviti projektatu načrte obstojećega stanja in poročilo o izvedenih preiskavah materialno tehničnega stanja obstoječega objekta. Prosimo za potrditev.
Hvala za odg.
LP

ODGOVOR


1. Da, natečajno območje se nahaja v ožjem mestnem središču in bo potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave (PAR). Naročnik jih bo izvedel pred pričetkom del.
2. Da, naročnik bo projektantu predal načrte obstoječega stanja vseh traktov. V primeru potrebe bo naročnik pred fazo projektiranja PZI naročil strokovni pregled in poročilo.


Datum objave: 10.11.2021   11:07
VPRAŠANJE
S spoštovanjem,


natečaj je v predvidenem roku nemogoče dokončati. Prosimo za razumno podaljšanje roka za oddajo elaboratov.


Lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo natečajnih elaboratov.

V zadnjih nekaj tednih, ko se je v populaciji močno razširil novi koronavirus, so zaposleni v birojih nenehno v karanteni. Biroji tako marsikdaj delujejo s polovičnim kadrom. Delo v takšnih razmerah je zato zelo oteženo in izdelava natečajne rešitve zahteva mnogo več časa.

Vljudno prosimo, da se rok prestavi vsaj za 21 dni (ali še bolje za štiri tedne).

V primeru, da razpisovalec natečaja ne bo podaljšal natečaja žal ne bo oddalo kar nekaj birojev. Ker si razpisovalec verjetno želi čim več kvalitetnih rešitev, vas vljudno prosimo, da upoštevate našo prošnjo.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosim če podaljšate rok za Natečaj za Vrazov trg za 1 mesec, saj je zaradi zaradi trenutnih okoliščin izdelovanje natečaja izjemno oteženo.
Istočasno pa gre za izjemno zahteven natečaj, ki resnično zahteva dolg čas izdelave.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v interesu naročnika je pridobitev kakovostne in ekonomične projektne rešitve za razpisan natečaj Kampus Vrazov trg. Vendar pa je zaradi terminskega sovpadanja oddaje natečaja z vsemi ostalimi izredno kompleksnimi natečaji (razpisanimi s strani ZAPS) na aktualnem natečaju onemogočeno sodelovanje velikemu številu arhitekturnih birojev.

Za pridobitev kakovostnih natečajnih rešitev je zato nujno podaljšanje natečaja do sredine decembra.
To bi moralo biti predvsem v interesu naročnika - več dobrih primerljivih rešitev omogoča izbiro najprimernejšega projekta.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Na vas se obračamo s prošnjo po podaljšanju roka za oddajo natečaja.
Zaradi terminskega sovpadanja večih izredno zahtevnih natečajev, bo za številne arhitekturne biroje natečaj nemogoče dokončati v predvidenem roku. S podaljšanjem roka za oddajo natečaja bi nedvomno pridobili več kvalitetnih natečajnih rešitev.

Zato vas prosimo, da oddajo natečaja podaljšate za vsaj 4 - 6 tednov.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zaradi kompleksnosti natečajne naloge, urbanističnih omejitev ter zaradi pomembnosti projekta za razvoj celotnega območja Medicinske fakultete, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo natečaja. Menimo, da je sprejemljivo podaljšanje vsaj 30 dni.

Lep pozdrav.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zadnjih tednih je bilo izvedenih veliko natečajev. Večina birojev je sodelovalo vsaj na enem ali dveh.
Ker je Natečaj za Vrazov trg zadnji v vrsti prej omenjenih natečajev, je verjetnost, da bi biroji uspeli narediti še ta natečaj majhna.
Ker si verjetno tako naročnik, kot tudi ZAPS želite, da bi na tako pomembnem in zahtevnem natečaju kot je Kampus Vrazov trg sodelovalo čim več birojev, vas vljudno prosimo, da rok za oddajo natečaja podaljšate za 1 mesec.
Na ta način boste nedvomno dobili kar nekaj več rešitev.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Zagotovitev sredstev za realizacijo predmetne investicije je vezano na izredno kratke izvedbene roke vseh faz investicijskega ciklusa, zato naročnik ne namerava podaljšati roka za oddajo natečajnih rešitev.Datum objave: 10.11.2021   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Posredujem URGENTNO vprašanje.
Predpisano merilo načrtov je 1:200. V dokumentu C4 - Shematski prikazi plakatov prikazani tlorisi ne ustrezajo predvidenemu merilu. Grafično so prikazani tlorisi v merilu 1:250.
Ali se oddajajo načrti v merilu 1:250 ali 1:200. V primeru merila 1:200 se poveča število panojev iz 4 na 8 kom, kar za natečajnike predstavlja večjo finančno obremenitev.

Hvala
LPODGOVOR

Zahtevani so grafični prikazi v merilu, kot je navedeno v vsebini in opisu plakatov, t.j. 1:500 in 1:200, vendar je pri prenosu formatov prišlo do napake. Pripravili smo novo shemo plakatov z opisi vsebin na posameznem plakatu in shematskimi obrisi zaradi preveritve merila, skupno pet panojev (glej prilogo C4_ SHEMA PLAKATI dop 8.11.2021). Situacija in tlorisi naj bodo obvezno umeščeni na številko panoja kot je prikazano na shemi, ostale vsebine (velja tudi za "sheme / diagrami / ostali prikazi po presoji natečajnika**") pa lahko natečajnik smiselno prerazporedi.