Dosje javnega naročila 006379/2021
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup HAG testov za samotestiranje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 112.000,00 EUR

JN006379/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.09.2021
JN006379/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2021
JN006379/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.11.2021
JN006379/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006379/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 182-472987
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/414847/RD_za_HAG_teste.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6599
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup HAG testov za samotestiranje
Referenčna številka dokumenta: JN-8/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava do 100.000 HAG testov za samotestiranje na SARS-CoV-2.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava do 100.000 hitrih antigenskih testov, ki določijo prisotnost SARS-CoV-2 antigena v brisu iz sprednjega dela nosne votline. Testi so namenjeni za zaposlene na vseh slovenskih sodiščih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Če v roku 2 let naročnik še ne bo naročil celotne razpisane količine, če bo samotestiranje s temi testi še zavezujoče in če bo naročnik imel zagotovljena sredstva.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.10.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.10.2021   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18. 10. 2021 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.10.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.10.2021   14:47
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je navedeno rok uporabe (vsaj 1 leto od dobave).
Ker ima velika večina proizvajalev HAGT za samotestiranje 1 leto rok uporabe vas naprošamo, da prilagodite rok uporabe na 3/4 leta od dobave.

ODGOVOR
Naročnik spreminja rok uporabe testov, in sicer namesto 1 leta je nova zahteva vsaj 9 mesecev od dobave.

Datum objave: 07.10.2021   14:48
VPRAŠANJE
Ali sprejmete naš predlog da je rok uporabe ponujenega ob dobavi najmanj 6 mesecev? Glede na to, da v točki 1.2 Rok in kraj dobave navajate: »naročnik bo teste naročal po potrebi, predvidoma na 3 mesece« je enkrat daljša veljavnost uporabe testov (6 mesecev) dovolj strog pogoj. Situacija je res nepredvidljiva za vse, mislite tudi malo na nas ponudnike. Hvala.

ODGOVOR
Že odgovorjeno. Zahtevan rok je vsaj 9 mesecev.

Datum objave: 08.10.2021   12:49
VPRAŠANJE
Naročnik odda javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri čemer je cena le eno izmed možnih meril. Menimo, da glede na predmet javnega naročila, izključno najnižja cena ni najprimernejše merilo in bi moral naročnik vnesti tudi tehnične prednostmi, funkcionalne lastnosti, prilagojenost uporabnikom, okoljske in inovativne značilnosti, kar je vse v skladu s 84. členom ZJN-3.
Tako predlagamo, da naročnik poleg najnižje cene točkuje tudi sledeča merila:
1. S pufrom prednapolnjena epruveta (to omogoča uporabnikom, da med uporabo ne prihaja do prelivanja in polivanja; gre za funkcionalno lastnost, ki prinaša prednosti pri uporabi in bi morala biti točkovana, pri čemer je s to lastnostjo uporaba prilagojena uporabnikom)
2. V kompletu so vrečke za biološko nevarne odpadke z ustrezno oznako (saj v nasprotnem primeru ni zagotovljeno, kako in kam s porabljenim potencialno kužnim materialom, navedeno merilo tudi zagotavlja okoljski vidik ravnanja z medicinskim pripomočkom hitrim testom)
3. Enostavna slikovna in opisna navodila na zunanji embalaži (preprosto sledenje navodilom, kar zagotavlja uporabnikom prilagojeno in enostavno uporabo in časovno učinkovito in pravilno ravnanje s hitrim testom)

ODGOVOR
Cena ostane edino merilo. Testi so namenjeni samotestiranju odraslih oseb, ki se samotestirajo že od 15. 9.2021, zato predlagana merila za naročnika ne predstavljajo prednosti.

Datum objave: 08.10.2021   14:01
VPRAŠANJE
Rok dobave: prva dobava 15.000 kos v roku 7 dni od sklenitve pogodbe.
Prosimo, da naročnik podaljša rok prve dobave na vsaj 14 dni in s tem omogoči bolj enakopravne pogoje za vse ponudnike na tržišču.

ODGOVOR
Rok dobave se spremeni tako, da se glasi:
"Prva dobava 15.000 kosov na način: 5.000 kosov v roku 7 dni od sklenitve pogodbe, 5.000 kosov v 14 dneh od sklenitve pogodbe in 5.000 kosov v 21 dneh od sklenitve pogodbe. Nadaljnje dobave v 14 dneh od posameznega pisnega naročila naročnik bo teste naročal po potrebi, predvidoma na 3 mesece."

Datum objave: 11.10.2021   13:05
VPRAŠANJE
V Sloveniji je vzpostavljen sistem vpisovanja hitrih testov za samotestiranje v centralno bazo zdravil (CBZ), ki ga koordinirata Ministrstvo za zdravje in JAZMP v želji po zagotovitvi nadzora nad ustreznostjo ponujenih testov na Slovenskem trgu. Vpisu v CBZ so namenjeni prav testi, ki jih je proizvajalec namenil končnim uporabnikom, nestrokovnjakom za samo-testiranje, kar je predmet tega javnega naročila.

V zvezi z navedenim vas torej sprašujemo, ali mora biti ponudnik vpisan v CBZ (kjer je ponudnik naveden kot imetnik dovoljenja/potrdila hitrega testa, ki ga ponuja), pri čemer je v zvezi s tem dodeljena tudi nacionalna šifra hitrega testa za samotestiranje, ki ga posamezni ponudnik ponuja?

Ali naj ponudniki predložijo dokaz vpisa ponudnika s ponujenim testom v centralno bazo zdravil (CBZ), kjer je vidna tudi dodeljena nacionalna šifra vezana na dobavitelja/ponudnika in ponujeni test?

Predlagamo da pogoj in dokaz o vpisu ponudnika in ponujenega testa v CBZ vnesete v razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR
V obrazcu V-0 "Povabilo k sodelovanju" se doda:

- podpoglavje 2.3 z naslovom "Posebni pogoj za sodelovanje" z naslednjim besedilom:
"Ponudnik mora biti vpisan v Centralno bazo zdravil (CBZ), ki jo koordinirata Ministrstvo za zdravje in JAZMP. Ponudnik mora v ponudbi priložiti izpis oz. drugo dokazilo vpisa ponudnika in ponujenega testa v CBZ, iz katerega je razvidna dodeljena nacionalna šifra vezana na dobavitelja/ponudnika in ponujeni test."

- 8) točka v podpoglavju 4.1 "Seznam dokumentov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti" z naslednjim besedilom:
"dokazilo vpisa ponudnika in ponujenega testa v CBZ.".