Dosje javnega naročila 006388/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-180/21: Ureditev državne kolesarske povezave D8 - odsek Krka Žihovo selo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 548.622,52 EUR

JN006388/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.09.2021
JN006388/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2021
JN006388/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.11.2021
JN006388/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006388/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001555/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6724
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-180/21: Ureditev državne kolesarske povezave D8 - odsek Krka Žihovo selo
Referenčna številka dokumenta: 43001-416/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev državne kolesarske povezave D8 - odsek Krka Žihovo selo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev državne kolesarske povezave D8 - odsek Krka Žihovo selo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 300
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.10.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.10.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.10.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.09.2021   13:37
VPRAŠANJE
7.2 ELEKTROENERGETSKI VODI

72.311 Prestavitev elektroenergetskega kabelskega voda za nizke napetosti (EKVNN) in visoke napetosti (EKVVN) v dolžini 420,0 m z vsemi deli in materIalom ter z nadzorom pristojnega upravljalca elektro voda. 1 kos

Prosimo, da naročnik razločno navede (koliko izkopa, zaščitna cev / samo prestavitev obstoječe, nasipi, nadzor,...) kaj vse moramo ponudniki upoštevati pri zgornji postavki, kajti 1 komplet za 420 metrov je malce preveč splošno, da bi lahko vsi ponudniki enakovredno ocenili postavko.

Hvala.

ODGOVOR
Pri zasnovi projektne naloge ter v fazi izdelave PZI dokumentacije ni bilo dodatnih konkretnih zahtev oz. naročila s strani upravljavca elektro energetskega omrežja glede priprave detajlnega načrta in s tem podrobnejšega popisa del zaščite oz. prestavitve elektro omrežja. V tem smislu se je tudi pripravila situacija (G.8 Zbirna situacija komunalnih vodov) ter popisna postavka, ki le opredeljuje dolžino tangence (420 m).
S strani upravljavca (Elektro Ljubljana) se bo tekom gradnje določala tako mikrolokacija kablovoda kot tudi posamezni ukrepi na odseku.

S strani strokovno usposobljenega ponudnika se pričakuje, da predvidi potrebne ukrepe, oceni vrednost del in oceno ukrepov ovrednoti po dolžinskem metru (pazljivo vzporedno kopanje, ščitenje z zaščitno cevjo, vzporedna prestavitev) v pomoč mu je objavljena situacija G.8 Zbirna situacija komunalnih vodov.
Datum objave: 21.09.2021   13:38
VPRAŠANJE
Prosim za objavo detajla za:

1) drenažo
2) ponikovalnico

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil izvedbene detajle:
1. asfaltne mulde,
2. drenaže (1)),
3. postavitve prometnega znaka,
4. vtočnega jaška fi60 z rešetko,
5. vtočnega jaška fi80 z rešetko,
6. obbetoniranja komunalnega voda
7. ponikovalnice fi100 (2)).
Datum objave: 27.09.2021   09:09
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da smo prav razumeli vaš odgovor glede prestavitve elektroenergetskega kabelskega voda.

Pri ponudbi upoštevamo zgolj gradbena dela za prestavitev elektroenergetskega kabelskega voda. To pomeni, da se bodo morebitna potrebna montažna dela pri prestavitvi elektroenergetskega kabelskega voda urejala/definirala ob začetku del in nato izvedla ter obračunala iz nepredvidenih del?

ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da je v ponudbi prestavitve elektroenergetskega kabelskega voda potrebno oceniti gradbena dela, morebitna montažna dela pa se definirajo, če bodo le-ta potrebna ob sodelovanju upravljavca in se kot taka obračuna iz naslova nepredvidenih del.
Datum objave: 28.09.2021   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Poglavje: PREDDELA
Postavka: Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - ročno
m2 2290

Ali je količina pravilna?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
Količina iz opisane predmetne postavke je opredeljena skladno s PZI in je s tega vidika pravilna. Ponudbena postavka se ne spreminja in je enaka za vse v postopku JN sodelujoče ponudnike.
Obračun se bo vršil skladno z dejansko izvršenimi količinami potrjenimi v knjigi obračunskih izmer.
Datum objave: 29.09.2021   15:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se lahko predloži garancija za resnost ponudbe kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta?

ODGOVOR
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se lahko priloži tudi kot varno elektronsko podpisan dokument s kvalificiranim digitalnim podpisom garanta.