Dosje javnega naročila 006429/2021
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21C, 2270 Ormož
Blago: Dobava električne energije za potrebe Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. za leti 2022 in 2023
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006429/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.09.2021
JN006429/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2021
JN006429/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006429/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o.
Hardek 21C
2270
SI032
Ormož
Slovenija
direktorica, Pavla MAJCEN
tajnistvo@kp-ormoz.si
+386 27410640
+386 27410654

Internetni naslovi
http://www.kp-ormoz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/416486/Dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/416486/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6797
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije za potrebe Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. za leti 2022 in 2023
Referenčna številka dokumenta: JN-6797
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije za potrebe Komunalnega podjetja Ormož d.o.o za leti 2022 in 2023
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ormož
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije za potrebe Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. za leti 2022 in 2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.10.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.10.2021   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.09.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.10.2021   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Podatki o gosp. Subjektu kaj je mišljeno s Ponudbena vrednost prevzetih del? Ali se tukaj vpiše vrednost ponudbe brez DDV?
2. Količina uspešno dobavljene el. energije v zadnjih treh letih ali je dovolj, da se vpišejo podatki, prejeti s strani SODO glede števila odjemalcev in količini dobavljene energije v letih 2018, 2019 in 2020?
3. Vezano na točko 2.4.4 in glede na Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence nas zanima, ali je dovolj, da se vnesejo podatki samo za zakonitega zastopnika ali morajo biti navedeni tudi člani nadzornega sveta, v kolikor ga ponudnik ima?
V točki 2.4.4 namreč piše, da - Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence se predloži za vsak gospodarski subjekt v ponudbi in za vse zakonite zastopnike teh gospodarskih subjektov. V kolikor ima gospodarski subjekt več kot tri zakonite zastopnike, se obrazec uporabi večkrat.
4. Prosimo, če lahko omogočite oddajo ponujenih cel ločeno po posameznih letih, torej posebej za 2022 in posebej za 2023.
5. Pogodbe se dajejo v podpis samo v dveh izvodih, natisnejo se obojestransko.
6. Računi se izdajajo v skladu s prejetimi podatki s strani sistemskega operaterja, do 15. (10.?) v mesecu.
7. 2. člen pogodbe, (2) - 2. odstavek, (4) - 4. odstavek
Prosimo za črtanje odstavka, saj ponudniki ponujamo cene za določenega naročnika javnega naročila in v naročilo opredeljeno obdobje. V primeru izbire za naročnika zakupimo el. energijo in potrjene cene ne moremo naknadno prilagajati niti navzdol, niti v primeru podražitve navzgor.
Enako prosimo za črtanje 4. odstavka 2. člena.
8. 11. člen pogodbe, (2) 2. odstavek
Veljajo nova določila v zvezi z zamenjavo bilančne skupine, prosimo za ustrezno prilagoditev, tudi v primeru navedb drugje v razpisni dokumentaciji in/ali obrazcih.
9. 14. člen pogodbe, (2) 2. odstavek
Prosimo za črtanje navedbe, saj ima vsak dobavitelj svoj način obračunavanja in izdajanja opominov.
10. Za zadeve, za katere je pristojen SODO, nimamo vpliva in ne morejo biti predmet JN. Prosimo za črtanje ustreznih navedb v vaši razpisni dokumentaciji (kot npr. v 21. členu pogodbe, (1) 1. odstavek)
Lep pozdrav.

ODGOVOR
K 1: Vpišete vrednost del, ki ga v ponudbi prevzema konkretni gospodarski subjekt. Če ponudbo oddaja samostojni ponudnik, potem tukaj vpišete celotno vrednost. Če ponudbo oddajata partnerja, vsak v svoj obrazec vpišeta svoj del prevzetega posla. Če se ponudba oddaja s podizvajalcem, glavni izvajalec vpiše ponudbeno vrednost, zmanjšano za znesek, ki jih bo izvedel podizvajalec, podizvajalec pa vpiše svojo vrednost prevzetih del. Seštevek vseh gospodarskih subjektov ne sme presegati ponudbene vrednosti. Kot navaja obrazec, je potrebno vse vrednosti vpisati brez DDV.

K 2: Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, poglavju 2.2.3 Pogoji za sodelovanje, naročnik za izpolnjevanje pogoja 3 lahko zahteva predložitev referenčnega potrdila naročnika blaga (enega ali več). Količine se torej morajo nanašati na konkretne referenčne posle, za katere boste lahko predložili potrdila referenčnih naročnikov. Navajanje podatkov SODO zato niso smiselno.

K 3: Gre za dokazovanje razloga za izključitev v skladu z ZJN-3 (poglavje 2.2.2 Razlogi za izključitev), ki ga je treba izkazati za vse člane upravnih, vodstvenih in nadzornih organov gospodarskega subjekta, ki imajo pooblastilo za zastopanje gospodarskega subjekta ali za odločanje ali nadzor v njem. Tudi v obrazcu se jasno navaja, da se zahteva navedba pooblaščenih oseb za zastopanje, odločanje ali nadzor.

K 4: Razpisna dokumentacija določa, da je potrebno opredeliti enotne cene za obe leti.

K 5: Ne razumemo vprašanja. Izvode okvirnega sporazuma določa 33. člen, ponudnik mora z določbami okvirnega sporazuma soglašati. Način izpisa v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom ni definiran, okvirni sporazum se lahko natisne tudi obojestransko.

K 6, 7, 9 in 10: Določil iz vzorca okvirnega sporazuma naročnik ne bo spreminjal.

K 8: Naročnik bo do podpisa okvirnega sporazuma preveril skladnost določil z veljavno zakonodajo in izvedel eventualno potrebno korekcijo končne verzije okvirnega sporazuma.

Lep pozdrav.