Dosje javnega naročila 006558/2021
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev gradbenega nadzora pri izvajanju GOI del pri energetski prenovi stavbe in ureditvi prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006558/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.09.2021
JN006558/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2021
JN006558/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2021
JN006558/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2021
JN006558/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006558/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Simon Smrke
simon.smrke@kclj.si
+386 15221230

Internetni naslovi
https://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kclj.si/javnar/RD_gradbeni_nadzor_Negovalna_bolnica_UKCL.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6953
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev gradbenega nadzora pri izvajanju GOI del pri energetski prenovi stavbe in ureditvi prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 845080105-131-21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71521000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev gradbenega nadzora pri izvajanju gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri energetski prenovi stavbe Negovalne bolnišnice Ljubljana in ureditvi prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71521000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana - Negovalna bolnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije in njenih prilog.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.10.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.10.2021   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.10.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.10.2021   08:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !
prosim za objavo vrednosti investicije.

ODGOVOR

Vsi podatki za JN so dostopni na PJN pod objavo št. JN003047/2021-B01 z dne 12.05.2021.


Datum objave: 08.10.2021   08:29
VPRAŠANJE

1. V točki 1. 2. pogojev je za vodjo nadzora zahtevano, da ima strokovni izpit za pooblaščenega inženirja oz. da je opravljal funkcijo pooblaščenega inženirja.

Ali pravilno razumemo, da je za vodjo nadzora lahko imenovan tudi nadzorni inženir?
Nadzor namreč večinoma izvajajo nadzorni inženirji in ne le pooblaščeni inženirji (njihov strokovni izpit poudarja projektiranje).
Prosimo za popravek v točki 1.2. kot tudi v točki 1.3. (namesto pooblaščeni inženir oz. PI pooblaščeni inženir PI ali nadzorni inženir - NI)


2. V točki 1. 3. je navedeno, da morajo nadzorniki posameznih del imeti najmanj eno referenco v zadnjih 5 letih, medtem ko za vodjo nadzora zadostuje ena referenca v zadnjih 10 letih.

Prosimo za poenotenje oz. spremembo tako, da imajo tako vodja nadzora kot nadzorniki posameznih del 1 referenco v zadnjih 10 (desetih) letih.

Hvala za odgovore in lep pozdrav.ODGOVOR

Navedeni pogoji se ne spremenijo.


Datum objave: 08.10.2021   08:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

1. vprašanje

Med pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (stran 8 razpisne dokumentacije) je navedeno:
Ponudnik mora predložiti 1 izpolnjeno potrdilo (obrazec št. 1), ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ali minimalno 1 potrjeno referenčno potrdilo, ki vsebujejo vse formalne sestavine obrazca št. 1 in obrazec št. 2 (krovna izjava ponudnika).

Prosimo za preveritev številk obrazcev (obrazec št. 1 se nanaša na krovno izjavo, obrazec št. 2 na kader, obrazec št. 3 in 4 na referenčno potrdilo).

ODGOVOR;
Naročnik bo objavil popravek RD.


2. vprašanje

Med opombami pogojev v točki 1.1. (4. alinea) je navedeno, da mora biti za objekt izveden sprejem in izročitev (primopredaja) med naročnikom in izvajalcem. V obrazcu št. 2 pa je naveden: »Datum izdaje uporabnega dovoljenja ali primopredaje«.

Prosimo za potrditev, da je ustrezna tudi referenca za objekt, ki ima pridobljeno uporabno dovoljenje, saj primopredaja ni vedno obvezna faza zaključka (ponekod je predaja v izvedbo, ipd.).

ODGOVOR;
V obrazcu št. 2 je potrebno navesti datum primopredaje ali datum uporabnega dovoljenja po izvedenih delih na projektu


3. vprašanje

V zvezi z izpolnjevanjem »OBRAZEC št. 2« na str. 15 pri funkciji strokovnjaka za pravna vprašanja nas zanima, »številko« česa želite, da vpišemo v obrazec.

ODGOVOR;

Naročnik bo objavil popravek RD.

4. Vprašanje

Vzorec pogodbe, 6. člen predzadnji odstavek je navedena naslednja dikcija, in sicer:

»E-račun za opravljeno delo bo uporabnik plačal v roku"

Prosimo za pojasnilo in uskladitev vzorca pogodbe, 6. člena Način plačila pogodbenih obveznosti. V 6. členu prvi in zadnji odstavek je namreč navedeno, da bo opravljena dela po tej pogodbi plačal naročnik.

ODGOVOR;
Naročnik bo objavil popravek RD.


5. Vprašanje

Predlagamo spremembo 6. člena, predzadnji odstavek, in sicer, spremembo plačilnega roka iz 60 na 30 dni. 11. členom Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZpreZP-1) namreč določa, če je dolžnik javni organ, plačilni rok ne sme biti daljši od 30 dni od dneva prejema računa.

ODGOVOR;

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 ZIUOPDVE, 82/21 ZNB-C in 112/21 ZNUPZ) določa :
19. člen
(1) Ne glede na 11. člen Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20 ZDLGPE; v nadaljnjem besedilu: ZPreZP-1) ter 9. in 20. člen Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 ORZIUFSZZ7) je za javne zdravstvene zavode, razen za zavode s področja lekarniške dejavnosti, plačilni rok 60 dni.6. Vprašanje

Vzorec pogodbe, 14. člen prvi odstavek

Predlagamo, da se določitev roka predložitve finančnega zavarovanja dopolni z besedilom: »Izvajalec predloži najkasneje v 10 delovnih dneh po podpisu pogodbe zavarovanje:«

Zaradi zamikov pri prejemu podpisane pogodbe in postopkov pridobivanja finančnega zavarovanja pri ustreznih finančnih subjektih predlagamo, da se rok predložitve finančnega zavarovanja definira v delovnih dneh.

ODGOVOR;
V RD pod Splošnimi navodili ponudnikom, točka 6., na strani 3 je specificirana izpolnitev pogoja finančnega zavarovanja.


7. Vprašanje

Predvidevamo, da je v predzadnji in zadnji alineji drugega odstavka 14. člena vzorca pogodbe napaka, in sicer je verjetno pravilen zapis: »če IZVAJALEC povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osmih dni po pozivu naročnika ter če IZVAJALEC poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.« Prosimo za potrditev.

ODGOVOR;
Naročnik po objavil popravek RD.


8. Vprašanje
Predlagamo, da se razpisna dokumentacija dopolniti z vzorcem besedila zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Hvala za pojasnila! Lepo pozdravljamo!


ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek RD.Datum objave: 08.10.2021   08:32
VPRAŠANJE
Na strani 10 razpisne dokumentacije ni vpisan datum ogleda objekta. Prosimo za čimprejšnjo navedbo, da se omogoči ogled.
Hvala in lep dan.


ODGOVOR
Datum za ogled objekta je bil 01.10.2021 ob 09.00 uri, kar je tudi zapisano na strani 10 razpisne dokumentacije (na PJN objavljena »pdf. verzija RD«).Datum objave: 08.10.2021   08:33
VPRAŠANJE
točkovanje je nesprejemljivo, da je razmerje 70:30. Predlagamo spremembo tako, da je točkovanje 90:10. Točkovanje kot je nastavljeno ne zagotavlja koristi za naročnika v vrednosti 30% cene.

ODGOVOR

Točkovanje ostaja nespremenjeno.


Datum objave: 08.10.2021   08:34
VPRAŠANJE
Spoštovani
naročnik naj razširi sprejemljive reference tudi na gradnjo večstanovanjskih stavb. s tem bo pridobil več konkurenčnih ponudb kar je za naročnika dobro.
lep pozdrav s spoštovanjem

ODGOVOR

Naročnik navedenih pogojev ne spreminja.


Datum objave: 08.10.2021   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zahteva po prisotnosti vodje nadzora 8 ur na dan 5 dni v tednu celoten čas gradnje je nestrokovno določena. Predlagamo, da to zahtevo spremenite v zahevo, da mora biti vodja nadzora dnevno prisoten.
hvala, s spoštovanjem

ODGOVOR

Glede na 1. odstavek 13. člena GZ, ki zahteva preventivno delovanje in preprečevanje napak je posledično zahtevana stalna prisotnost nadzora. Navedena prisotnost je omenjena kot osnovni pogoj za izpolnjevanje nalog nadzora po GZ.


Datum objave: 08.10.2021   08:37
VPRAŠANJE
naprosamo, da odgovarjate ba vprasanja prontno!

ODGOVOR
Naročnik na vprašanja se odgovarja v predvidenem času za odgovore.

VPRAŠANJE
zanima nas kako boste kontrolirali zahtevo, da je vodja nadzora prisoten 8 ur na dan 5 dni na teden?

ODGOVOR
Sam način kontrole ni del razpisa. Naročnik bo naknadno izbral način kontrole prisotnosti in opravljenega dela nadzora. Pri opravljanju nadzora je pomembno, da bodo izpolnjene naloge po GZ.

VPRAŠANJE
Naročnik naj dopolni zahteve tako, da se povsod kjer se zahteva pooblaščenega inženirja določi, da to funkcijo opravlja lahko tudi nadzorni inženir.

ODGOVOR
Skladno s 5. odstavkom 55. člena ZAID se smatra, da je nadzorni inženir vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev z omejenim pooblastilom. Pri razpisnih pogojih je tako Nadzorni inženir enakovreden pooblaščenemu inženirju.

VPRAŠANJE
Spoštovani, naročnik naj razširi možne reference tudi na klasifikacijo 112. Ta klasifikacija je ravno tako zahtevna kot te pod klasifikacijo 126. S tem bo prejel naročnik več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR
Navedeni pogoji ostanejo nespremenjeni.

VPRAŠANJE
Projektantska ocena del?

ODGOVOR
Vsi podatki za JN so dostopni na PJN pod objavo št. JN003047/2021-B01 z dne 12.05.2021.