Dosje javnega naročila 006735/2021
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I v Ljubljani
ZJN-3: Odprti postopek

JN006735/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.10.2021
JN006735/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.11.2021
JN006735/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.12.2021
JN006735/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.12.2021
JN006735/2021-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.12.2021
JN006735/2021-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.12.2021
JN006735/2021-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.12.2021
JN006735/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.02.2022
JN006735/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006735/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 192-498720
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7047
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I v Ljubljani
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I v Ljubljani
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Iz razlogov, navedenih v razpisni dokumentaciji
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.01.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.01.2022   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7047


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.12.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.10.2021   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na objavljeni povezavi ne najdemo razpisne dokumentacije. Prosimo za objavo nove oz. za popravek obstoječe povezave.
Hvala.
Lp.

ODGOVOR


Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.jssmol.si.

Lep pozdrav,

JSS MOL

Datum objave: 06.10.2021   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas ali lahko gospodarski subjekt nastopa pri enem ponudniku kot partner, pri ostalih ponudnikih pa kot podizvajalec ali se to izključuje?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Vsak gospodarski subjekt lahko nastopa s svojo lastno ponudbo samo enkrat, bodisi sam ali pa kot gospodarski subjekt v skupni ponudbi.

Gospodarski subjekt lahko nastopa s podizvajalci, pri čemer lahko podizvajalec nastopa kot podizvajalec pri več ponudnikih. Isti podizvajalec lahko nastopa kot samostojni ponudnik ali soponudnik.


JSS MOL

Datum objave: 08.10.2021   06:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas ali je zadoščeno pogoju za strokovno-tehnično usposobljenost za projektiranje v kolikor projektant, ki izpolnjuje vse pogoje in ima predpisane reference nastopa kot podizvajalec in ne partner?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Ponudnik lahko izpolnjevanje strokovno tehnične usposobljenosti dokazuje s podizvajalcem, ki izpolnjuje z razpisom zahtevane pogoje. V primeru izbora bo moral podizvajalec, na katerega reference se bo skliceval ponudnik, tudi dejansko opravljati storitve, za katere bo nominiran kot podizvajalec.

JSS MOL

Datum objave: 22.10.2021   08:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

predmetno JN obsega izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo GOI del za novo stanovanjsko sosesko, pri čemer je predvidena izdelava kompletne projektne dokumentacije, torej IDP, DGD, PZI in PID.
Vendar pa so IDP projekti že izdelani (in tudi objavljeni), s tem pa so natančno določene vse dimenzije, bruto, neto površine in prostornine, velikost in število stanovanj posameznega tipa.
Zato prosimo da natančno definirate, kakšna odstopanja oz. tolerance glede posameznih dimenzij, površin, prostornin, velikosti posameznih tipov stanovanj so za naročnika dopustna.

ODGOVOR


Objavljeni načrti so osnova za izdelavo IDP projekta in so podrobneje obdelani zgolj na nivoju arhitekture in posameznih ključnih segmentov ostalih delov projektne dokumentacije tako, da tekom projektiranja in gradnje ne bi prišlo do večjih odstopanj. Odstopanja pri številu stanovanj in strukturi stanovanj niso predvidena, prav tako naj ne bi bilo odstopanj pri velikosti posameznih tipov stanovanj. Skladno s pravili stroke in zahteve naročnika je potrebno kot osnovo za projekt DGD izdelati celovit in usklajen projekt IDP, z vsemi potrebnimi elaborati, ki dokazujejo vse parametre zahtevane s predmetnim javnim razpisom.

JSS MOL

Datum objave: 27.10.2021   15:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je navedeno, da ponudbena dela med drugim obsegajo tudi "izdelavo zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj".
Prosimo za dodatno pojasnilo/opis, kaj naročnik pričakuje, da se dejansko izvede v sklopu te zahteve ter katere konkretne podatke mora vsebovati takšen zapisnik in kdo določi tako imenovano "vrednost stanovanj".

ODGOVOR


Zapisniki se izdelajo na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05), z namenom določitve vrednosti stanovanj kot osnove za določitve višine neprofitnih najemnin.
Zapisnik se izdela za vsako posamezno stanovanje v soseski in se odda naročniku v treh tiskanih izvodih ter v elektronski obliki, v .pdf in v izvorni datoteki .xls.


JSS MOL


Datum objave: 27.10.2021   15:52
VPRAŠANJE
V priloženi projektni nalogi arhitekture je navedena zahteva, da je potrebno postaviti začasno protihrupno ograjo višine najmanj 4 m, zvočne izolativnosti (Rw)
najmanj 25 dBA in s stopnjo absorbcije vsaj 8 dBA, v skupni dolžini 750 m.
Prosimo za informacijo ali naročnik sploh zahteva postavitev takšne protihrupne ograje, ki predstavlja tudi precej velik strošek, glede na to, da za projekt Rakova jelša I ni potrebno izdelati presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja ter da je postavitev takšne začasne protihrupne ograje pri projektu RJ II izhajala izključno iz zahtev podanih v presoji vplivov na okolje. V projektnih pogojih za Rakovo jelšo I takšne zahteve namreč ni.

ODGOVOR


Z razpisno dokumentacijo naročnik zahteva postavitev protihrupne ograje, ki se je na primerljivem gradbišču izkazala kot učinkovit ukrep zmanjšanja vplivov gradbišča na sosednje objekte.

JSS MOL

Datum objave: 27.10.2021   15:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik je na postavljeno zahtevo glede definiranja dopustnih odstopanj oz. toleranc v posameznih dimenzijah, površinah dne 22.10.2021 08:24 odgovoril sledeče:
- da tekom projektiranja in gradnje naj ne bi prišlo do VEČJIH odstopan,
- da odstopanja pri številu stanovanj in strukturi stanovanj NISO PREDVIDENA, prav tako NAJ NE BI BILO odstopanj pri velikosti posameznih tipov stanovanj.
Zaradi nejasnega odgovora ponovno prosimo naročnika, da dopustna odstopanja oz. tolerance izrazi v PROCENTIH % ali ŠTEVILČNO in sicer vsaj za ključne elemente:
- zunanje dimenzije - gabarite objektov (+/- cm, m1 ali %)
- dimenzije posameznih prostorov (+/- cm, m1 ali %)
- višine prostorov (+/- cm, m1 ali %)
- površine posameznih prostorov (+/- m2 ali %)
- skupne površine posameznih tipov stanovanj (+/- m2 ali %)
V naprej hvala za konkreten odgovor.

ODGOVOR

Na postavljeno vprašanje ni mogoče podati konkretnega odgovora, saj je to del procesa projektiranja. Spremembe, vezane na uskladitve posameznih področij projektiranja, se bodo pričakovano kompenzirale znotraj predvidenega ovoja objekta. Povečanje zunanjih gabaritov posamezne stavbe je možno, in sicer do max. +25 cm v dolžino (zaradi morebitne dodatne konstrukcijske dilatacije in povečanja debeline toplotne izolacije od 2 do 6 cm skladno z izračunom gradbene fizike) in do +14 cm v širino (zaradi povečanja debeline toplotne izolacije od 2 do 6 cm skladno z izračunom gradbene fizike in morebitne spremembe podkonstrukcije shramb). Višine prostorov se lahko povečajo do max +4 cm, saj je višina objekta omejena zaradi osončenja sosednjih objektov. Zaradi medsebojne povezanosti prostorov v objektih, podatka glede sprememb znotraj objekta ni mogoče podati, so pa morebitne spremembe minimalne in znotraj predvidenih skupnih neto kvadratur, kar ne vpliva na ceno izvedbe.

JSS MOL


Datum objave: 03.11.2021   07:30
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
v vzorcu pogodbe je v alineji b) tretjega člena navedeno, da v obseg del vezan na izdelavo projektne dokumentacije in druga dela projektanta spada BIM model za fazo PZI in PID. Za fazo PID se zahteva LOD 500 po specifikaciji BIM foruma 2020. V BIM forumu 2020 ni specifikacije oz. zahtev za LOD 500. Le-ta se le posredno omenja. Zato vas pozivamo, da jasno definirate, kakšne zahteve imate v povezavi z LOD 500.

ODGOVOR


BIM model faze PID mora biti izdelan na osnovi PID projektne dokumentacije. Deli objekta v BIM modelu morajo biti modelirani tako, da ustrezajo tempu izvajanja del na gradbišču. BIM gradnik je na terenu potrjena reprezentacija realnosti v obliki količine, velikosti, oblike, lokacije in orientacije. Negrafična informacija je pridružena BIM gradniku. V BIM modelu faze PID so vsi dokumenti, kot so specifikacije, garancije, navodila za uporabo in vsa druga potrebna dokumentacija za pravilno uporabo in vzdrževanje zgrajenega objekta, povezani z elementi BIM modela izvedenega stanja.

JSS MOL

Datum objave: 03.11.2021   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
v vzorcu pogodbe je v alineji b) tretjega člena navedeno, da v obseg del vezan na izdelavo projektne dokumentacije in druga dela projektanta spada BIM model za fazo PZI in PID. Za fazo PID se zahteva LOD 500 po specifikaciji BIM foruma 2020. V BIM forumu 2020 ni specifikacije oz. zahtev za LOD 500. Le-ta se le posredno omenja. Zato vas pozivamo, da jasno definirate, kakšne zahteve imate v povezavi z LOD 500.

ODGOVOR


Model BIM, ki ga izvajalec preda naročniku, ne sme biti vezan na uporabo s točno določeno programsko opremo. Izvajalec mora model BIM izdelati s programsko opremo, ki je certificirana s strani buildigSMART in je navedena v registru https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/. Izvajalec mora model BIM naročniku predati v formatu ifc2x3. S tem se zagotavlja možnost nadaljnje uporabe modela BIM na način, ki ni vezan na uporabo programske opreme točno določenega proizvajalca.

JSS MOL

Datum objave: 03.11.2021   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za potrditev, da lahko ponudnik za izpolnjevanje točke C Pogojev za sodelovanje (reference za projektiranje in vodjo projekta) izpolnjuje s podizvajalcem in ne nujno s partnerjem.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudnik lahko reference za projektiranje in vodjo projekta izpolnjuje s podizvajalcem. V primeru izbora bo moral podizvajalec, na katerega reference se bo skliceval ponudnik, tudi dejansko opravljati storitve, za katere bo nominiran kot podizvajalec.

JSS MOL

Datum objave: 03.11.2021   14:24
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da definira kateri program (softver) se bo uporabljal za vzdrževanje objekta.

ODGOVOR

Model BIM, ki ga izvajalec preda naročniku, ne sme biti vezan na uporabo s točno določeno programsko opremo. Izvajalec mora model BIM izdelati s programsko opremo, ki je certificirana s strani buildigSMART in je navedena v registru https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/. Izvajalec mora model BIM naročniku predati v formatu ifc2x3. S tem se zagotavlja možnost nadaljnje uporabe modela BIM na način, ki ni vezan na uporabo programske opreme točno določenega proizvajalca.

JSS MOL


Datum objave: 04.11.2021   06:20
POJASNILO PONUDNIKOM:

Na vprašanje:

»Spoštovani naročnik,
v vzorcu pogodbe je v alineji b) tretjega člena navedeno, da v obseg del vezan na izdelavo projektne dokumentacije in druga dela projektanta spada BIM model za fazo PZI in PID. Za fazo PID se zahteva LOD 500 po specifikaciji BIM foruma 2020. V BIM forumu 2020 ni specifikacije oz. zahtev za LOD 500. Le-ta se le posredno omenja. Zato vas pozivamo, da jasno definirate, kakšne zahteve imate v povezavi z LOD 500.«

ponudniki upoštevajo odgovor, objavljen

Datum objave: 03.11.2021 07:30
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
v vzorcu pogodbe je v alineji b) tretjega člena navedeno, da v obseg del vezan na izdelavo projektne dokumentacije in druga dela projektanta spada BIM model za fazo PZI in PID. Za fazo PID se zahteva LOD 500 po specifikaciji BIM foruma 2020. V BIM forumu 2020 ni specifikacije oz. zahtev za LOD 500. Le-ta se le posredno omenja. Zato vas pozivamo, da jasno definirate, kakšne zahteve imate v povezavi z LOD 500.

ODGOVOR

BIM model faze PID mora biti izdelan na osnovi PID projektne dokumentacije. Deli objekta v BIM modelu morajo biti modelirani tako, da ustrezajo tempu izvajanja del na gradbišču. BIM gradnik je na terenu potrjena reprezentacija realnosti v obliki količine, velikosti, oblike, lokacije in orientacije. Negrafična informacija je pridružena BIM gradniku. V BIM modelu faze PID so vsi dokumenti, kot so specifikacije, garancije, navodila za uporabo in vsa druga potrebna dokumentacija za pravilno uporabo in vzdrževanje zgrajenega objekta, povezani z elementi BIM modela izvedenega stanja.

JSS MOL

in ne odgovor, objavljen na isto vprašanje dne 3.11.2021 ob 14.20 uri.

Hvala za razumevanje.

JSS MOL


Datum objave: 15.11.2021   09:42
VPRAŠANJE
V dokumentu Obrazci za pripravi ponudbe, 3. člen, točka a), 3. odstavek je zapisano:
»b) BIM model ter nadgradnje 3D BIM modela za uporabo v 6D BIM tehnologiji.«
in v 12. členu, poglavje GRADNJA, 13. odstavek:
»Izvajalec mora sodelovati oz. posredovati potrebne podatke o gradnji za spremljanje 4D in 5D BIM modela gradnje ter nadgradnje 3D BIM modela za uporabo v 6D BIM tehnologiji.«

Izvajalec ne more izdelovati in definirati potrebnih podatkov za uporabo BIM modela za 6D oz. potrebe vzdrževanja ali pri tem sodelovati. To je izključna naloga upravljalca objekta, ki mora definirati svoje zahteve in pogoje glede na lasten digitalen sistem upravljanja objektov. Ta zahteva naj se umakne iz razpisne dokumentacije, dokumentacijo samo pa dopolni s točnimi zahtevami upravitelja kot dopolnilnim dokumentom, brez katerih oblikovanje realne ponudbe izvajalca ni mogoča. Če takih smernic ni, predlagamo, da se celotna zahteva po izdelavi 6D BIM modela iz razpisa umakne.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
V dokumentu Obrazci za pripravi ponudbe, 3. člen, točka a), 3. odstavek je zapisano:
»b) Združen BIM model v izvorni obliki in IFC formatu za fazi PZI in PID BIM model po končani gradnji.«
in v 3. členu, točka f), 4. odstavek:
» BIM model bo predan v izvorni obliki modela v izvornem in v IFC formatu.«

IFC 2x3 je podprt s standardom ISO 16739 in je zato edini uradno definiran format izmenjave podatkov preko 3D BIM modelov, kar izvorne datoteke niso. Ker so BIM modeli lahko izdelani z več različnimi plačljivimi programskimi orodji, teh orodij pa naročniki nimajo, izvorne datoteke niso uporabne in ravno s tem namenom je bil razvit standard modelov IFC. Prav tako izvorne datoteke BIM modelov vsebujejo intelektualno lastnino projektantskih podjetij, ki ni del dotičnega projekta, in je predaja le-teh pravno zelo sporna. Zaradi teh razlogov predlagamo, da se zahteva po predaji izvornih datotek za BIM modele umakne iz razpisne dokumentacije.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
V dokumentu Obrazci za pripravi ponudbe, 3. člen, točka a), 3. odstavek je zapisano:
»b) BIM model je pripravljen za 4D in 5D spremljanje gradnje za vse načrte (arhitektura, elektro in strojne inštalacije, zunanjo ureditev itd.)«,
»c) Izdelava predizmer in popisa del s cenami Izdelava predizmer in popisa del iz BIM modela, ki se mora nanašati na vse količine v projektu, ki so pridobljene na podlagi BIM modela, v skladu s predpisano stopnjo razvitosti BIM modela. Postavke, ki ne temeljijo na BIM modelu in katerih količine so pridobljene na klasičen način, morajo biti jasno in nedvoumno definirane.«
in v 12. členu, poglavje GRADNJA, 13. odstavek:
»Izvajalec mora sodelovati oz. posredovati potrebne podatke o gradnji za spremljanje 4D in 5D BIM modela gradnje ter nadgradnje 3D BIM modela za uporabo v 6D BIM tehnologiji.«

Da bi naročnik po ZJN-3 zagotovil transparenten postopek in enakovredno obravnavo ponudnikov in v nadaljevanju pridobil primerno število konkurenčnih in med seboj primerljivih ponudb prosimo za dodatne obrazložitve, kako je mišljena izdelava 4D in 5D BIM modelov in spremljava gradnje preko le-teh. Ali morajo biti narejeni izvleki količin preko BIM elementov ali je potrebno vzpostavljati povezave med popisnimi postavkami in BIM elementi? Kako je mišljena izvedba spremljave gradnje preko 4D in 5D BIM modelov, saj smernic za to v razpisni dokumentaciji ne najdemo?


ODGOVOR


VPRAŠANJE
V dokumentu Obrazci za pripravi ponudbe, 3. člen, točka a), 3. odstavek je zapisano:
»b) BIM model - Building Information Modeling (PZI, PID) v katerem vsebujejo vsi gradniki ustrezne povezane dokumente, zahtevan nivo obdelave za PZI fazo LOD 300 in za PID fazo LOD 500 (po specifikaciji BIM foruma 2020)«

Prosimo da naročnik dodatno obrazloži, ali je s povezavo dokumentov mišljeno to, da so risbe in BIM modeli med seboj usklajeni, ali pa je mišljena dejanska informacijska povezava med dokumenti in BIM modeli. Če je potrebno povezovanje dokumentov, naj razpis dopolni s točno dokumentacijo, katere dokumente je potrebno povezati, na kakšen način in preko katere platforme bo povezava vzpostavljena, saj takega projekta v Sloveniji pa tudi v svetovnem merilu, po našem znanju, še ni bilo izvedenega.
Prav tako nas zanima, če je s predvidenim LOD 500 za fazo PID mišljena informacijska dopolnitev BIM modela PZI s primernimi atributi, ki se pridobijo med gradnjo?


ODGOVOR

Naročnik ponudnike obvešča, da bo na spletni strani www.jssmol.si objavil dokument s pojasnili v zvezi z zahtevami BIM, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, in jih bodo morali ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.

O objavi navedenega dokumenta bodo ponudniki obveščeni preko Portala javnih naročil.

JSS MOL


Datum objave: 15.11.2021   09:43
INFORMACIJA PONUDNIKOM:

Naročnik ponudnike obvešča, da bo na spletni strani www.jssmol.si objavil dokument s pojasnili v zvezi z zahtevami BIM, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, in jih bodo morali ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.

O objavi navedenega dokumenta bodo ponudniki obveščeni preko Portala javnih naročil.

JSS MOL

Datum objave: 24.11.2021   06:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je 15.11.2021 ponudnike obvestil, da bo na spletni strani www.jssmol.si objavil dokument s pojasnili v zvezi z zahtevami BIM, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, in jih bodo morali ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.

Zahteve vezane na BIM terjajo od ponudnikov veliko dodatnega (časovnega) angažiranja, zato naročnika vljudno naprošamo, da čimprej objavi dokument z jasnimi navodili / zahtevami v zvezi z BIM, da bodo ponudniki imeli dovolj časa za pripravo ponudbe.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik bo dokument s pojasnili v zvezi z zahtevami BIM objavil v začetku decembra 2021.

JSS MOL

Datum objave: 26.11.2021   11:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas, če lahko bančno oz. kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe uredimo tudi pri tuji banki oziroma zavarovalnici, brez posebnih dokazil, saj v razpisni dokumentaciji nikjer izrecno ne piše, da bi moralo iti za slovensko banko/zavarovalnico.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
če prav razumemo, ni nikjer napisano, da mora biti bančna garancija za resnost ponudbe v slovenščini oziroma, da je izdana pri slovenski banki. Zanima nas, če lahko garancijo dobimo tudi pri tuji banki, brez posebnih dokazil.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji je določeno, da morajo biti vsi dokumenti v zvezi s ponudbo napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo z določilom, da morajo biti vse garancije izdane v slovenskem jeziku pri bankah, ki imajo po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. V kolikor bodo finančna zavarovanja izdana s strani zavarovalnice, mora le - ta imeti sedež v državi naročnika.

JSS MOLDatum objave: 26.11.2021   11:08
Naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo z določilom, da morajo biti garancije izdane v slovenskem jeziku pri bankah, ki imajo po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. V kolikor finančno zavarovanje izda zavarovalnica, mora le - ta imeti sedež v državi naročnika. O dopolnitvi razpisne dokumentacije je bila posredovana objava na Portal javnih naročil.

JSS MOL

Datum objave: 30.11.2021   11:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pozivamo vas, da spremenite pogoj za vodjo del tako, da lahko ta pogoj izpolnjujemo tudi s podizvajalcem ali vsaj s partnerjem, ki ni vodilni.
Trenuten pogoj je namreč nesorazmeren s predmetom javnega naročila.
Po določbah ZJN-3 mora naročnik pri navedbi pogojev za sodelovanje in dokazovanje, le te pogoje izbrati z največjo skrbnostjo, nediskriminatorno, v povezavi in sorazmerno s predmetom javnega naročila. Merila za nastopanje pri javnih razpisih morajo biti določena tako, da zagotavljajo možnost učinkovite konkurence. Z razpisanim pogojem, kot ga je naročnik določil, se med ponudniki namreč močno skrči krog ponudnikov. ZJN-3 v 7. členu navaja kot temeljno načelo javnega naročanja tudi načelo enakopravnega obravnavanja ponudnikov, iz katerega izhaja, da mora naročnik zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik ali druge diskriminacije.
Ponudnik naročnika poziva tudi k spremembi razpisne dokumentacije glede pogoja za odgovornega vodjo del na enak način kot za subjekt.
Naročnik bi z zmanjšanjem zahtevanih referenc iz obeh klasifikacij sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.
Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije. V kolikor naročnik ne bo sledil zgornjim navedbam in spremenil sporni pogoj, bomo vložili zahtevek za revizijo.
Hvala za razumevanje.


ODGOVOR


Na prvi del vprašanja

»Pozivamo vas, da spremenite pogoj za vodjo del tako, da lahko ta pogoj izpolnjujemo tudi s podizvajalcem ali vsaj s partnerjem, ki ni vodilni.
Trenuten pogoj je namreč nesorazmeren s predmetom javnega naročila.Po določbah ZJN-3 mora naročnik pri navedbi pogojev za sodelovanje in dokazovanje, le te pogoje izbrati z največjo skrbnostjo, nediskriminatorno, v povezavi in sorazmerno s predmetom javnega naročila. Merila za nastopanje pri javnih razpisih morajo biti določena tako, da zagotavljajo možnost učinkovite konkurence. Z razpisanim pogojem, kot ga je naročnik določil, se med ponudniki namreč močno skrči krog ponudnikov. ZJN-3 v 7. členu navaja kot temeljno načelo javnega naročanja tudi načelo enakopravnega obravnavanja ponudnikov, iz katerega izhaja, da mora naročnik zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik ali druge diskriminacije.«

naročnik posreduje naslednji odgovor:
Naročnik se strinja s predlogom ponudnika, da se pogoje za vodjo del lahko izpolnjuje tudi s partnerjem, ki ni vodilni. Pogojev za vodjo del ni mogoče izpolnjevati s podizvajalcem.

V zvezi z drugim delom vprašanja ponudnika:
»Ponudnik naročnika poziva tudi k spremembi razpisne dokumentacije glede pogoja za odgovornega vodjo del na enak način kot za subjekt.
Naročnik bi z zmanjšanjem zahtevanih referenc iz obeh klasifikacij sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.
Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije. V kolikor naročnik ne bo sledil zgornjim navedbam in spremenil sporni pogoj, bomo vložili zahtevek za revizijo.«

naročnik prosi ponudnika, da vprašanje postavi bolj jasno in razumljivo, da bo nanj mogoče konkretno odgovoriti.

JSS MOL


Datum objave: 30.11.2021   12:03
DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Naročnik ponudnike obvešča, da dopolnjuje razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za vodjo del:

Ponudniki lahko izpolnjevanje pogojev za vodjo del izpolnjujejo tudi s partnerjem, ki ni vodilni. Pogojev za vodjo del ni mogoče izpolnjevati s podizvajalcem.

JSS MOL

Datum objave: 01.12.2021   13:51
OBVESTILO PONUDNIKOM

Naročnik JSS MOL je na spletni strani www.jssmol.si poleg obstoječe dokumentacije objavil dopolnitev dokumentacije:

- PROJEKTNA NALOGA ZA PODROČJE BIM (PN_BIM.pdf)
- BESEDILA SPREMENJENIH ČLENOV V PRILOGI 7 - POGODBA (Sprememba_PRILOGA7_Pogodba.pdf)


Oba dokumenta je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

JSS MOL

Datum objave: 06.12.2021   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali prav razumemo, da je vzorec pogodbe informativne narave in je ni potrebno prilagat ponudbi? Prosimo za dodatna pojasnila.

Lep pozdrav.


ODGOVOR


Sestavni del razpisne dokumentacije so obrazci za pripravo ponudbe, katere ponudniki izpolnijo in priložijo ponudbi. Enako velja tudi za Prilogo 7 - Pogodba.

JSS MOL

Datum objave: 06.12.2021   09:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji na strani 8 so navedene zahtevane prilog za podizvajalce, na strani 7 piše, da je potrebno ponudbi priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, na obrazcu Priloga 6 pa piše, da »Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej«.
Naročnika prosimo za dodatna navodila glede preložitve tega obrazca.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev ponudbi priložiti izpolnjeni Prilogi 5 in 6 ter ESPD obrazce.
V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, priloge 6 zanj ni potrebno priložiti.

JSS MOL

Datum objave: 13.12.2021   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, če pravilno razumemo, da ni potrebno priložiti potrjenih referenc tako za ponudnika kot tudi za strokovni kader, ter da za strokovni kader ni potrebno predložiti dokazil o izobrazbi, o vpisu v IZS itd.
Dovolj so torej le izpolnjeni obrazci in pa vodilna mapa, uporabno dovoljenje, gradbeno dovoljenje?

Hvala!

ODGOVOR


Razumevanje ponudnika je pravilno: ponudbi ni potrebno priložiti potrjenih referenc, potrditve le - teh bo naročnik pridobil sam v fazi preverjanja ponudb. Naročnik bo tudi sam opravil vpoglede v imenike ZAPS/IZS. Ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene obrazce, ki se nanašajo na reference in zahtevana dokazila.

JSS MOL

Datum objave: 13.12.2021   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri garanciji za resnost ponudbe piše, da »mora biti veljavna 120 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma do predložitve garancije za dobro izvedbo del«. Ker je lahko datum predložitve garancije za dobro izvedbo del daljši kot 120 dni, prosimo naročnika, da poda bolj natančna navodila kateri rok/ datum veljavnosti
moramo upoštevati.ODGOVOR

Garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna 120 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru, da v 120 dneh od odpiranja ponudb ne bi bila sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem in ne bi bila še predložena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo potrebno predložiti podaljšanje veljavnosti garancije za resnost ponudbe.

JSS MOL


Datum objave: 13.12.2021   09:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika naprošamo, da zaradi prazničnega časa in kompleksnosti priprave ponudbe podaljša rok za oddajo vsaj za en teden.
hvalaODGOVOR

Javni razpis za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo GOI del za novogradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I v Ljubljani je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 1.10.2021 in naročnik ocenjuje, da je rok za pripravo ponudbe primeren in da ni razlogov za njegovo podaljšanje.

JSS MOL

Datum objave: 13.12.2021   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je določil višino maksimalne vrednosti pogodbene kazni na 20% pogodbene vrednosti, kar je neobičajno visoka. Naročnika prosimo, da prilagodi kot je običajno pri javnih naročilih na maksimalno 10% pogodbene vrednosti.


ODGOVOR

Višina maksimalne pogodbene kazni je sorazmerna s kompleksnostjo in zahtevnostjo predmeta javnega naročila in je naročnik ne bo spreminjal.

JSS MOL

Datum objave: 21.12.2021   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pripravi dokumentacije smo našli razlike med prilogo 2/A in pogodbo v seznamu glede zahtev po poimenovanju pooblaščenih inženirjev in drugih strokovnjakov za projektiranje. Prosimo za obrazložitev.
( pogodba 17 člen; zahteva po poimenovanju pooblaščenih inženirjev elaborata učinkovite rabe energije in pooblaščenem izvajalcu elaborata zaščite pred hrupom, kar v prilogi 2/A ni zahtevano)

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik bo na spletni strani www.jssmol.si objavil dopolnjeno Prilogo 2A, ki je usklajena s pogodbo, in katero ponudniki izpolnijo in priložijo ponudbi.

JSS MOL

Datum objave: 21.12.2021   09:16
Naročnik ponudnike obvešča, da bo na spletni strani www.jssmol.si objavljena dopolnjena Priloga 2/A, katero ponudniki izpolnijo in priložijo ponudbi.

JSS MOL

Datum objave: 21.12.2021   10:48
VPRAŠANJE
Naročnik je skladno z veljavno zakonodajo določil rok za oddajo ponudb in rok za postavitev vprašanj, vendar kljub temu, lepo naprošamo naročnika, za podaljšanje roka za oddajo ponudb ter roka za postavitev vprašanj. Priprava korektne in pravilne ponudbe je zelo obsežna. Trenutna situacija - veliko bolniških staležev, redni letni dopusti zaradi praznikov, .. pa je taka da je priprava kompletne ponudbe zelo otežkočena. Prosimo vas za podaljšanje. Lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer do 13.1.2022 do 10.00 ure. Rok za postavljanje vprašanj se podaljša do 3.1.2022 do 15.00 ure. O spremembi rokov bo naročnik objavil obvestilo na Portalu javnih naročil in na spletni strani www.jssmol.si.

JSS MOL

Datum objave: 24.12.2021   08:32
OBVESTILO PONUDNIKOM:

Naročnik ponudnike obvešča o podaljšanju roka za oddajo ponudb.

Novi roki so:

Rok za oddajo ponudb: 20.1.2022 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb: 20.1.2022 ob 10.01 uri

Rok za postavljanje vprašanj: 10.1.2022 do 15.00 ure

O podaljšanju roka je naročnik posredoval obvestilo na Portal javnih naročil.

Naročnik je na spletni strani www.jssmol.si objavil dva dokumenta kot spremembo razpisne dokumentacije, in sicer:

Sprememba energijskega razreda objektov in sprememba prezračevanja objektov

Sprememba pri končni obdelavi fasad objektov


JSS MOL

Datum objave: 04.01.2022   08:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na to, da v fazi oddaje ponudbe še niso znani vsi podatki potrebni za izpolnitev pogodbe v celoti, prosimo naročnika da potrdi da ponudnik ob oddaji ponudbe priloži parafiran osnutek pogodbe, s čimer potrdi da se strinja z njegovo vsebino. Hvala.

ODGOVOR


Naročnik se strinja, da ponudniki ponudbi priložijo parafirano pogodbo, s čimer potrdijo, da se strinjajo z njeno vsebino.

JSS MOL

Datum objave: 05.01.2022   06:43
VPRAŠANJE
Spoštovani, Navodila ponudnikom pravijo, da mora bančna garancija/kavcijsko zavarovanje vsebovati določilo (klavzulo), da poleg izjave zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti nobene druge listine. Ali tej zahtevi zadostimo z naslednjo dikcijo:
"Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izredno zahtevajo v spodnjem besedilu: NOBENA.
Ali je potrebno poleg zgoraj navedene dikcije dopisati še stavek: Poleg izjave zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti nobene druge listine.
Hvala.

ODGOVOR


V garanciji mora biti navedeno besedilo:
»Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izredno zahtevajo v spodnjem besedilu: NOBENA.«

JSS MOL

Datum objave: 05.01.2022   08:47
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da objavi osnutek garancije za resnost ponudbe.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Garancija za resnost ponudbe mora biti izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, ki vsebujejo tudi obrazec garancije za resnost ponudbe.

JSS MOL

Datum objave: 05.01.2022   08:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V razpisni dokumentaciji je navedeno: "Pogodbena kazen se obračuna takoj po nastanku zamude v začasni mesečni situaciji, in sicer kot znižanje realizacije v ugotovljenem odstotku.".
Pogodbena kazen se ne sme prikazati kot znižanje realizacije ampak mora naročnik posebej izstaviti račun. Prosimo da razpisno dokumentacijo ter osnutek pogodbe spremenite.
LP

ODGOVOR


Naročnik pojasnjuje, da obračun pogodbene kazni ne pomeni znižanja realizacije. Finančni sektor naročnika na podlagi zahteve skrbnika projekta izda račun/terjatev za pogodbeno kazen zaradi neizvedbe pogodbenih obveznosti (zamuda pri izvedbi del, napake,). Vrednost projekta se zaradi obračuna pogodbene kazni ne zmanjšuje, se pa lahko zaprejo obveznosti do izvajalca in se plača le preostanek obveznosti. Izvajalec terjatev iz pogodbene kazni lahko tudi plača in potem tudi naročnik plača celotno obveznost.

JSS MOL

Datum objave: 05.01.2022   08:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Smatramo, da je višina pogodbene kazni navedena v osnutku pogodbe: »pogodbeno kazen v višini 5 (pet promilov) od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan«; "Pogodbena kazen z naslova zamude ne sme presegati 20% (dvajset odstotkov) pogodbene cene (z vključenim DDV)" previsoka. Pozivamo naročnika da določi razumno višino pogodbene kazni npr. 1 za vsak začeti dan zamude oziroma do maksimalno 5% pogodbene cene.
V naprej se Vam lepo zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR


Višina maksimalne pogodbene kazni je sorazmerna s kompleksnostjo in zahtevnostjo predmeta javnega naročila in je naročnik ne bo spreminjal.

JSS MOL

Datum objave: 05.01.2022   08:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik je v razpisni dokumentaciji poglavje 5. PONUDBENA CENA, OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA procentualno določil višino ponudbene vrednost za FAZA A: projektiranje (4,5 % ponudbene vrednosti brez DDV), FAZA B: začetni monitoring objektov v vplivnem območju gradnje (0,5 % ponudbene vrednosti brez DDV), FAZA C: gradnja (95 % ponudbene vrednosti brez DDV) ter tudi za vsako posamezno fazo odstotek začasnih situacij.
Naročnika opozarjamo, da je z zgornjimi določili vpliva na oblikovanje cen in posledično vpliva na višine pogodbene vrednosti podizvajalcev oz. partnerjev v skupnem nastop.
Oblikovanje ponudbene cene je v izključni pristojnosti ponudnika. Pozivamo naročnika, da navedene neskladnosti odpravi in razpisno dokumentacijo v tem delu odpravi.
Nezakonita je tudi zahteva naročnika po določitvi višine začasne situacije, saj se le ta oblikuje na podlagi vrednosti izvedenih del v obračunskem obdobju in nikakor ne more biti izstavljena v višji ali nižji vrednosti oz. odstotku pogodbene vrednosti.

ODGOVOR


Naročnik je glede na dosedanje izkušnje ocenil vrednost posameznih storitev v % glede na ponudbeno vrednost izhajajoč iz dejstva, da naročnik plačuje zgolj opravljene storitve.

JSS MOL

Datum objave: 05.01.2022   08:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnik je dne 24.12.2021 z dodatno objavljeno dokumentacijo občutno zvišal projektne/izvedbene zahteve in sicer glede zahtevanega energijskega razreda B1 (prej B2) ter izvedbe keramične oz. klinker fasade (prej tankoslojna kontaktna fasada).
Glede na to, da takšne spremembe posledično pomenijo precej dražjo izvedbo ter da so se poleg tega v zadnjem obdobju cene gradbenih materialov občutno povišale in da je gradnja na tako neugodnem terenu že v osnovi dražja (globoko temeljenje), naročnika pozivamo, da ponovno razmisli glede smiselnosti dodatnega zviševanja zahtev in realno presodi ali ima na razpolago dovolj sredstev za financiranje takšne gradnje. Niti naročnik niti potencialni izvajalci si namreč ne želimo, da se zaradi nezadostnih finančnih sredstev projekt sploh ne realizira.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR


Naročnik je sprejel odločitev o spremembi energijskega razreda in o spremembi izvedbe fasade iz razloga zagotavljanja večje energetske učinkovitosti in trajnosti gradnje.
Finančna sredstva za investicijo je dolžan zagotoviti naročnik, ponudnik pa je zavezan pri pripravi ponudbe upoštevati zahteve naročnika ne glede na morebitno dražjo izvedbo.

JSS MOL

Datum objave: 06.01.2022   08:35
VPRAŠANJE
1. Ker je z dopolnitvijo RD spremenjena fasadna obloga iz keramičnih oz. klinker ploščic občutno dražja kot predhodno predviden tankoslojen zaključni omet, prosimo, da naročnik natančno določi, kje vse se izvede fasadna obloga tipa F2 oz. F2A - torej keramične oz. klinker ploščice.
V načrtu fasade severna stran - fasadne stene ob zunanjih hodnikih (ganku) in bočne stene fasadnih lož niso posebej označene. Ali se jih izvede kot tip F1 s tankoslojnim zaključnim ometom ali kot tip F2 z oblogo iz keramičnih oz. klinker ploščic?

2. Glede na to, da želi naročnik kombinirati dve nekompatibilni in različno debeli zaključni fasadni oblogi (fasada F2 iz keramičnih/klinker ploščic je prekinjena s horizontalnimi pasovi tankoslojnega zaključnega ometa - F1), prosimo da projektant zasnove, ki je osnova RD, predvidi detajl stikovanja obeh tipov fasade.ODGOVOR


1. Vse strukture fasad (sestave konstrukcij) so označene v tlorisih. Severna fasada in bočne stene lož so v enaki fasadi kot preostali deli fasade v sestavi F2.

2. Pri obeh tipih fasadne obloge ne gre za nekompatibilni zaključni fasadni oblogi. Enaka izvedba se lahko vidi pri projektu Novo Brdo v Ljubljani. Oba zaključna sloja se izvedeta na enako pripravljeno podlago, razlika v debelinah je poudarjena.


JSS MOL

Datum objave: 06.01.2022   08:35
VPRAŠANJE
Glede na to, da je naročnik med postopkom zvišal zahteve glede energijskega razreda objektov in sicer iz razreda B2 na B1, prosimo za potrditev, da predvidene debeline in materiali vseh toplotnih izolacij, ki so navedeni v sestavah konstrukcijskih sklopov v objavljeni razpisni dokumentaciji, zadostijo tudi višji zahtevi glede energijskega razreda B1, seveda ob upoštevanju, da se namesto higrosenzibilnega prezračevanja uvede lokalna rekuperacija.

ODGOVOR


Objavljeni načrti so osnova za izdelavo IDP projekta. Skladno s pravili stroke in zahtev naročnika je potrebno kot osnovo za projekt DGD izdelati celovit in usklajen projekt IDP, z vsemi potrebnimi elaborati, ki dokazujejo vse parametre, zahtevane s predmetnim javnim razpisom. Glede na izkušnje iz primerljivega projekta je ocenjeno, da predvidene debeline in materiali vseh toplotnih izolacij, ki so navedeni v sestavah konstrukcijskih sklopov v objavljeni razpisni dokumentaciji, zadostijo tudi višji zahtevi glede energijskega razreda B1, ob upoštevanju, da se namesto higrosenzibilnega prezračevanja uvede lokalna rekuperacija. Končna debelina toplotne izolacije bo potrjena ter po potrebi usklajena z izdelavo elaborata gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upošteva možnost odstopanj pri končnih rešitvah.

JSS MOL

Datum objave: 07.01.2022   11:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da prav razumemo da za podizvajalce ni potrebno pri ponudbi predložiti obrazca »izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«.


ODGOVOR


Razumevanje je pravilno.

JSS MOL