Dosje javnega naročila 006744/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževalne aktivnosti in nadgradnje IS Znanje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 770.064,00 EUR

JN006744/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.10.2021
JN006744/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2021
JN006744/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.12.2021
JN006744/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006744/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 192-500229
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7062
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževalne aktivnosti in nadgradnje IS Znanje
Referenčna številka dokumenta: JN-7062; 4300-64/2021; ODeUA-28/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževalne aktivnosti in nadgradnje IS Znanje (IS eUA in CIP)
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 633.600,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževalne aktivnosti in nadgradnje IS Znanje (IS eUA in CIP)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.12.2021
Konec: 01.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine, kot so navedena v navodilih za pripravo ponudbe v
poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev".


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.11.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.11.2021   14:00
Kraj: Samodejno na spletnem naslovu http://ejn.gov.si


Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke ponudnikih, skupni vrednosti brez davka, skupni vrednosti davka in skupni vrednosti z davkom ter omogoči dostop do predračuna, ki je sistemu e-JN v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, v delu »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.10.2021   10:00

Dodatne informacije:
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ministrstvo za javno upravo predmetno naročilo izvaja v imenu in za račun naročnikov:
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za pravosodje
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN), vloži v 10 (desetih) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN:SI56011001000358802 taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.10.2021   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V dokumentu 04 ODeUA-28 Prijava kadra smo opazili tekst, ki se je gotovo tu pojavil pomotoma.

Pri zahtevanem kadru Razvijalec na platformi Umbraco se pojavi tekst:
»Opišite, kako so bile pridobljene zahtevane izkušnje s področja upravljanja z dokumenti (kdaj, koliko časa in pri katerih delodajalcih oz. naročnikih)«
Gotovo pa so mišljene izkušnje z razvojem na Umbraco platformi.

Pri zahtevanem kadru Oblikovalec/načrtovalec uporabniške izkušnje se pojavi tekst:
»Opišite, kako so bile pridobljene zahtevane izkušnje s področja upravljanja z identitetami (kdaj, koliko časa in pri katerih delodajalcih oz. naročnikih)«
Gotovo pa so mišljene izkušnje iz oblikovanja spletnih mest ali informacijskega sistema ali načrtovanje ali oblikovanje kompleksnega uporabniškega vmesnika za spletni servis.

Vnaprej hvala za vaš odgovor.

Lep pozdrav


ODGOVOR

V obrazcu prijava kadra, ki je del dokumentacije naročila, gre pri zapisu pri točki 3 in točki 4, v delu, ki se nanaša na delovne izkušnje, za pomoto.
Ponudniki v predmetnem obrazcu, pri vpisu delovnih izkušenj vpišejo delovne izkušnje kadra tako, da bo iz opisa razvidno, da ima prijavljen kader:
- v točki 3 vsaj dve (2) leti delovnih izkušenj s programiranjem na platformi Umbraco in je v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, v vlogi razvijalca programske opreme Umbraco uspešno sodeloval pri razvoju vsaj dveh (2) projektih razvoja ali vzdrževanja informacijskega sistema, skladno z zahtevo iz točke 9.1.3.3 navodil ponudnikom;
- v točki 4 delovne izkušnje z načrtovanjem uporabniške izkušnje, kot oblikovalec, kreativni ali umetniški direktor, in sicer za vsaj dve (2) oblikovani in objavljeni spletni mesti ali informacijska sistema ali vsaj dva (2) načrtovana ali oblikovana kompleksna uporabniška vmesnika za spletni servis, skladno s točko 9.1.3.4 navodil ponudnikom.Datum objave: 20.10.2021   08:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za razvijalca navajate potreben naslednji certifikat: Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder certifikat.

Sprašujemo če lahko poleg kadra s tem certifikatom prijavimo tudi razvijalce s certifikatom: Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, ki tudi ustreza vašim potrebam vzdrževanja in razvoja.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Certifikat Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 ni ustrezen za zamenjavo certifikata Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder.

Certifikat Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder, ki je zahtevan za kader Razvijalec v točki 9.1.3.2 Navodil ponudnikom, je Microsoft umaknil in ga ni možno več pridobiti, zato se zahteva umakne iz predmetne točke navodil. Glede na navedeno bo kader prijavljen za izpolnjevanje pogoja za predmetno točko ali kot dodaten kader, ki izpolnjuje pogoje iz predmetne točke za merilo, ustrezen tudi, če tega certifikata ne bo imel.