Dosje javnega naročila 006661/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Javno naročilo gradnje za ograditev območja PA Tacen
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 261.924,32 EUR

JN006661/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.09.2021
JN006661/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2021
JN006661/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2021
JN006661/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.10.2021
JN006661/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2021
JN006661/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.03.2022
JN006661/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.03.2022
JN006661/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006661/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
sn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/417497/430-637-2021_Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7000
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo gradnje za ograditev območja PA Tacen
Referenčna številka dokumenta: 430-637/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45110000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ograditev območja PA Tacen, in sicer postavitev panelne in žične ograje ter vrat v ograji na območju Policijske akademije Tacen.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44310000
44330000
45110000
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dela se izvajajo na naslovu Rocenske ulice 56, 1211 Ljubljana Šmartno, k.o. 1751 Tacen.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ograditev območja PA Tacen, in sicer postavitev panelne in žične ograje ter vrat v ograji na območju Policijske akademije Tacen.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.10.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.10.2021   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, na datum in uri, ki je navedena v objavi javnega naročila na portalu
javnih naročil na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.10.2021   12:00

Dodatne informacije:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo
objavljena na portalu javnih naročil.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.10.2021   13:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas da odgovorite na zastavljena vprašanja.

ODGOVOR

Naročnik je na predmetno javno naročilo prejel več vprašanj. Naročnik bo vprašanja preučil in podal ustrezne odgovore na vsa vprašanja in po potrebi podal spremembo razpisne dokumentacije oz. rokov. Potencialni ponudniki naj spremljajo portal javnih naročil.


Datum objave: 07.10.2021   10:26
VPRAŠANJE
Kdaj bo mozen ogled ?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Naročnik v točki 12.1 Pogajanja, v tretjem odstavku določa »Po prejemu končnih ponudb si naročnik pridržuje pravico najugodnejšega ponudnika (oz. edinega ponudnika, če je edini), katerega ponudba je dopustna (razen morebiti glede cene), povabiti k dodatnim pogajanjem, ne glede na to, če je v sistemu e-JN označil, da je šlo za zadnji krog pogajanj«. Naročnik s sporno predvidenim postopkom pogajanj krši deseti in šestnajsti odstavek 44. člena ZJN-3, saj zakon predvideva, da se po končni ponudbi odda javno naročilo brez možnosti nadaljnjih pogajanj. Poleg navedenega bi naročnik v primeru, da bi vztrajal s predvidenim postopkom pogajanj, ravnal tudi v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem pa z načelom transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3), saj so določbe, ki vsebujejo pojem »končna ponudba«, očitno zavajajoče in ponudniki tudi po oddaji končnih ponudb ne bodo vedeli, ali jih bo morebiti naročnik pozval v še en krog pogajanj. Naročnik naj sporne določbe glede postopka pogajanja umakne ali ustrezno prilagodi, da bodo v skladu z zakonom.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Naročnik v točki 11.1 Resnost ponudbe zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Navedena zahteva je v nasprotju z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju. Naročilo je kvalificirano kot naročilo male vrednosti na splošnem področju gradenj, zato sklepamo, da ocenjena vrednost naročila ne presega 500.000 eurov. V sled navedenega naročnik z vključitvijo sporne zahteve v razpisno dokumentacijo ravna v nasprotju z 6. členom Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju. Omenjeni člen določa, da so finančna zavarovanja za resnost ponudbe pri javnem naročilu gradenj na splošnem področju dovoljena, če je ocenjena vrednost javnega naročila gradenj (brez DDV) na splošnem področju enaka ali višja od 500.000 eurov, v drugih primerih pa izjemoma, če zahtevo po tem zavarovanju opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja. Naročnik se do predvidene izjeme ni opredelil v razpisni dokumentaciji, prav tako pa obstaja dvom, da so izpolnjeni elementi, ki bi upravičili uporabo le te, zato zahtevamo, da se finančno zavarovanje za resnost ponudbe črta iz razpisne dokumentacije.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za pojasnila:
1. Uraden naslov je Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana, v garanciji za resnost ponudbe pa navajate Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. Prosimo za potrditev, da lahko uporabljamo naslov 1000 Ljubljana.
2. V razpisni dokumentaciji navajate naziv predmeta javnega naročila: Ograditev območja PA Tacen, in sicer postavitev panelne in žične ograje ter vrat v ograji na območju Policijske akademije Tacen, na portalu javnih naročil pa: Javno naročilo za ograditev območja PA Tacen. Prosim za pojasnilo, kateri naziv predmeta naj uporabimo v garanciji.


ODGOVOR


I. VPRAŠANJA IN ODGOVORI:


1. Vprašanje:
»Naročnik v točki 12.1 Pogajanja, v tretjem odstavku določa »Po prejemu končnih ponudb si naročnik pridržuje pravico najugodnejšega ponudnika (oz. edinega ponudnika, če je edini), katerega ponudba je dopustna (razen morebiti glede cene), povabiti k dodatnim pogajanjem, ne glede na to, če je v sistemu e-JN označil, da je šlo za zadnji krog pogajanj«. Naročnik s sporno predvidenim postopkom pogajanj krši deseti in šestnajsti odstavek 44. člena ZJN-3, saj zakon predvideva, da se po končni ponudbi odda javno naročilo brez možnosti nadaljnjih pogajanj. Poleg navedenega bi naročnik v primeru, da bi vztrajal s predvidenim postopkom pogajanj, ravnal tudi v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem pa z načelom transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3), saj so določbe, ki vsebujejo pojem »končna ponudba«, očitno zavajajoče in ponudniki tudi po oddaji končnih ponudb ne bodo vedeli, ali jih bo morebiti naročnik pozval v še en krog pogajanj. Naročnik naj sporne določbe glede postopka pogajanja umakne ali ustrezno prilagodi, da bodo v skladu z zakonom.«

1. Odgovor:

Naročnik je v dokumentu Navodila za izdelavo ponudbe, v točki 12.1 Pogajanja, ravnal v skladu z drugim odstavkom, 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), ki navaja »Naročnik lahko v postopek naročila male vrednosti vključi pogajanja. Če jih vključi, mora navesti v obvestilu o javnem naročilu in jih tudi izvesti. Za izvedbo pogajanj se smiselno uporablja 44. člen tega zakona«, kar je naročnik tudi storil, in sicer bo naročnik izvedel pogajanja, skladno z desetim odstavkom 44. člena ZJN-3, kjer je navedeno »Za izboljšanje vsebine ponudb se naročnik s ponudniki pogaja o prvih in vseh nadaljnjih ponudbah, ki jih slednji predložijo, razen v primeru končnih ponudb iz petnajstega odstavka tega člena« in skladno s petnajstim odstavkom 44. člena, kjer je navedeno »Ko namerava naročnik zaključiti pogajanja, obvesti preostale ponudnike o zadnjem krogu pogajanj in določi skupni rok za predložitev morebitnih novih pogajanj ali spremenjenih ponudb, razen če je število krogov napovedal v obvestilu o naročilu ali v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali če se pogaja le z enim kandidatom«.
Torej, naročnik je v razpisni dokumentaciji natančno opisal, da bo v povabilu ponudnikom k pogajanjem navedel, ali gre za zadnji krog pogajanj z (vsemi) ponudniki. Po prejemu končnih ponudb bo naročnik razvrstil ponudbe po merilu, v nadaljevanju pa si je pridržal dodatni krog pogajanj zgolj z najugodnejšim ponudnikom. Skladno z zgoraj navedenim je naročnik ravnal skladno s 6. členom ZJN-3.


2. Vprašanje:
»Naročnik v točki 11.1 Resnost ponudbe zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Navedena zahteva je v nasprotju z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju. Naročilo je kvalificirano kot naročilo male vrednosti na splošnem področju gradenj, zato sklepamo, da ocenjena vrednost naročila ne presega 500.000 eurov. V sled navedenega naročnik z vključitvijo sporne zahteve v razpisno dokumentacijo ravna v nasprotju z 6. členom Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju. Omenjeni člen določa, da so finančna zavarovanja za resnost ponudbe pri javnem naročilu gradenj na splošnem področju dovoljena, če je ocenjena vrednost javnega naročila gradenj (brez DDV) na splošnem področju enaka ali višja od 500.000 eurov, v drugih primerih pa izjemoma, če zahtevo po tem zavarovanju opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja. Naročnik se do predvidene izjeme ni opredelil v razpisni dokumentaciji, prav tako pa obstaja dvom, da so izpolnjeni elementi, ki bi upravičili uporabo le te, zato zahtevamo, da se finančno zavarovanje za resnost ponudbe črta iz razpisne dokumentacije.«

2. Odgovor:

Na podlagi pomembnosti predmeta javnega naročila, in sicer ograditev območja Policijske akademije Tacen, ter na podlagi dejstva, da gre pri predmetnem javnem naročilu za ponovitev neuspelega javnega naročila, naročnik v točki 11.1 Resnost ponudbe, Navodila za izdelavo ponudbe ne spreminja zahteve. Naročnik meni, da tveganja, povezana s predmetom oz. okoliščinami javnega naročanja opravičujejo predmetno zavarovanje.


3. Vprašanje:
»Pozdravljeni,
prosimo vas za pojasnila:
1. Uraden naslov je Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana, v garanciji za resnost ponudbe pa navajate Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. Prosimo za potrditev, da lahko uporabljamo naslov 1000 Ljubljana.
2. V razpisni dokumentaciji navajate naziv predmeta javnega naročila: Ograditev območja PA Tacen, in sicer postavitev panelne in žične ograje ter vrat v ograji na območju Policijske akademije Tacen, na portalu javnih naročil pa: Javno naročilo za ograditev območja PA Tacen. Prosim za pojasnilo, kateri naziv predmeta naj uporabimo v garanciji.«

3. Odgovor:
3.1
V obrazcu zavarovanja za resnost ponudbe, Vzorec št. 1, je navedeno »Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana« vendar bo naročnik upošteval tudi bančno garancijo za resnost ponudbe z navedbo naslova Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana.
3.2
Potencialni ponudniki v zavarovanju za resnost ponudbe kot predmet javnega naročila navedejo »Ograditev območja PA Tacen«.


4. Vprašanje:
»Kdaj bo mozen ogled ?«

4. Odgovor:

Naročnik pojasnjuje, da ni predvidenega ogleda lokacije za predmetno javno naročilo.


Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Datum objave: 14.10.2021   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali je za resnost ponudbe, dobro izvedb in garancijsko dobo možno izdati overjeno izvršnico namesto finančnega zavarovanja?

V vzorcu pogodbe v 17. členu, prvi odstavek je naveden garancijski rok na material in izvedena dela 2 leti, v drugem odstavku pa 10 let.
Na kater rok se daje zavarovanje/garancija?

Hvala


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da bo naročnik izvedel pogajanja le v primeru, če bodo vse prejete ponudbe presegala naročnikova zagotovljena finančna sredstva?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
V popisu pod točko 15. (žična ograja), je navedeno, da morajo biti nosilni stebri minimalno 70mm. Ali ste to mislili napenjalne in vogalne stebre, ali tudi vmesne. Vmesni stebri so običajno manjšega premera fi40-fi50mm

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Večina ponudnikov panelnih ograj imamo v ponudbi hladno cinkane proizvode nato prašno barvane. Smiselno bi bilo da spremenite zahtevo o vroče cinkanih proizvodih v hladno cinkane-galvanizirane proizvode.

ODGOVOR


I. VPRAŠANJA IN ODGOVORI:


1. Vprašanje:
»Ali pravilno razumemo, da bo naročnik izvedel pogajanja le v primeru, če bodo vse prejete ponudbe presegala naročnikova zagotovljena finančna sredstva?«

1. Odgovor:

Naročnik v dokumentu Navodila za izdelavo ponudbe, v točki 12.1 Pogajanja navaja »V skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3 bodo izvedena pogajanja samo, če naročnik ne bo prejel nobene dopustne ponudbe zgolj z vidika cene ali če bo prejel le eno ponudbo«, in sicer bo izvedel pogajanja v primeru, da nobena izmed prejetih ponudb ne bo v okviru naročnikovih zagotovljenih sredstev in nato v nadaljevanju postopal v skladu z zgoraj navedenim dokumentom, in sicer tretjim odstavkom točka 12.1 Pogajanja.

Prav tako bo naročnik izvedel pogajanja z edinim ponudnikom, če bo prejel le eno ponudbo, ne glede na ponudbeno vrednost, predloženo v ponudbi.


2. Vprašanje:
»Spoštovani.
Ali je za resnost ponudbe, dobro izvedb in garancijsko dobo možno izdati overjeno izvršnico namesto finančnega zavarovanja?
V vzorcu pogodbe v 17. členu, prvi odstavek je naveden garancijski rok na material in izvedena dela 2 leti, v drugem odstavku pa 10 let.
Na kater rok se daje zavarovanje/garancija?
Hvala«

2. Odgovor:
2.1
Naročnik v dokumentu Navodila za izdelavo ponudbe, v točki 11.1 Resnost ponudbe in v točki 11.2 Dobra izvedba pogodbenih obveznosti zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe, in sicer kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo. Naročnik svoje zahteve glede predložitve finančnega zavarovanja ne spreminja, zato overjena izvršnica ni sprejemljiva. Naročnik finančno zavarovanje za garancijsko dobo ne zahteva.

2.2
Zahteva naročnika v prvem odstavku 17. člena pogodbe je, da izvajalec zagotavlja splošen garancijski rok na izvedena dela in kakovost vgrajenih materialov 2 leti od dneva podpisa zapisnika o primopredaji del in v drugem odstavku tega člena zahteva, da izvajalec zagotavlja garancijski rok za morebitne napake v izdelavi, ki zadevajo njeno solidnost, 10 let od dneva podpisa zapisnika o primopredaji del, skladno s 662. členom Obligacijskega zakonika.

2.3
Izvajalec mora, skladno z Obligacijskim zakonikom, zagotavljati garancijski rok za obdobje 2 let in 10 let, kot navedeno v točki 2.2.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti določa 18. člen pogodbe.


3. Vprašanje:
»Večina ponudnikov panelnih ograj imamo v ponudbi hladno cinkane proizvode nato prašno barvane. Smiselno bi bilo da spremenite zahtevo o vroče cinkanih proizvodih v hladno cinkane-galvanizirane proizvode.«

3. Odgovor:

Naročnik spreminja Ponudbeni predračun popis del (Priloga št. 3.1), in sicer v zaporednih št. 12, 13, 14 in 15. Spremembe so obarvane modro.

Naročnik spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila objavi z objavo dodatnega obrazca Popravek (EU 14 - SL) na portalu javnih naročil.


4. Vprašanje:
»V popisu pod točko 15. (žična ograja), je navedeno, da morajo biti nosilni stebri minimalno 70mm. Ali ste to mislili napenjalne in vogalne stebre, ali tudi vmesne. Vmesni stebri so običajno manjšega premera fi40-fi50mm«

4. Odgovor:

Naročnik spreminja Ponudbeni predračun popis del (Priloga št. 3.1), in sicer v zaporedni št. 15. Sprememba je obarvano modro.

Naročnik spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila objavi z objavo dodatnega obrazca Popravek (EU 14 - SL) na portalu javnih naročil.


Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


Datum objave: 18.10.2021   13:43
Vsem zainteresiranim ponudnikom,

naročnik bo z objavo obrazca Popravek (EU 14 - SL) podaljšal rok za predložitev ponudb, in sicer bo novi rok za predložitev ponudb 26. 10. 2021 do 12:00. Hkrati bo naročnik spremenil datum in uro odpiranja ponudb, in sicer bo nov termin odpiranja ponudb 26. 10. 2021 ob 13:00. Naročnik prav tako spreminja rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj, in sicer je novi rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj 20. 10. 2021 do 15:00 ure. Naročnik navedene roke in termine spreminja, ker predvideva objavo popravka razpisne dokumentacije, ki ga bo naknadno objavil z objavo dodatnega obrazca Popravek (EU 14 - SL).

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Datum objave: 19.10.2021   15:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Imamo vprašanje na popis in sicer:
točka 24.in 33. v popisu: samonosna višeča drsna vrata, ali so samo cinkana, ali so cinkana in barvana? Nikjer ni opisano ali so vrata tudi barvana?
ista točka v opisu: stikalo preobremenitve. Kaj točno je to mišljeno?

točka 26. v popisu: Kater tip obstočeje ALU dvižne zapornice posedujete? Zanima nas zaradi izvedbe servisa navedenega v popisu.


ODGOVORI. VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

1. Vprašanje:
»Pozdravljeni.
Imamo vprašanje na popis in sicer:
točka 24.in 33. v popisu: samonosna višeča drsna vrata, ali so samo cinkana, ali so cinkana in barvana?
Nikjer ni opisano ali so vrata tudi barvana?
ista točka v opisu: stikalo preobremenitve. Kaj točno je to mišljeno?

točka 26. v popisu: Kater tip obstočeje ALU dvižne zapornice posedujete? Zanima nas zaradi izvedbe servisa navedenega v popisu.«

1. Odgovor:
1.1
Naročnik spreminja Ponudbeni predračun popis del (Priloga št. 3.1), in sicer v zaporednih št. 24 in 33. Spremembe so obarvane rdeče.
Naročnik spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naknadno objavi z objavo dodatnega obrazca Popravek (EU 14 - SL) na portalu javnih naročil.

Ista točka v opisu: Stikalo preobremenitve pomeni, da mora imeti pogonski motor možnost samodejne zaustavitve v primeru, da so preobremenjena, oziroma pri pogonu zadenejo na oviro še pred končnim zaprtjem.

1.2
Obstoječa ALU zapornica: proizvajalc Came, tip Came GARD 2080 z alu drogom dolžine 5 metrov, dobavljeno leta 2018.Dodatni pojasnili v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila objavi na portalu javnih naročil.
Datum objave: 21.10.2021   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V vašem prejšnjem odgovoru ste pojasnili:
"Ista točka v opisu: Stikalo preobremenitve pomeni, da mora imeti pogonski motor možnost samodejne zaustavitve v primeru, da so preobremenjena, oziroma pri pogonu zadenejo na oviro še pred končnim zaprtjem."

Da ne bo dileme, bi morala biti vratna krila opremljena s tlačnimi stikali kot v priloženi povezavi?
https://www.niceuk.net/Nice-gate-automation/nice-gate-automation-gate-safety

hvala za odgovor


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

V popisu pod št. 12 (stebri za panelno ograjo), imaste navedeno višino stebrička 200cm. Sklepamo, da gre za napako in da je višina 250cm?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnilo, ali zadostuje, da so vsa vrata, ki so predmet razpisa, hladno cinkana in prašno barvana, kot je to naročnik zahteval v prej izvedenih razpisih za isti predmet oz. naročilo. Trenutno je naročnikova zahteva, da morajo biti vrata vročecinkana.

ODGOVOR


I. VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

1. Vprašanje:
»Pozdravljeni.
V vašem prejšnjem odgovoru ste pojasnili:
"Ista točka v opisu: Stikalo preobremenitve pomeni, da mora imeti pogonski motor možnost samodejne zaustavitve v primeru, da so preobremenjena, oziroma pri pogonu zadenejo na oviro še pred končnim zaprtjem."
Da ne bo dileme, bi morala biti vratna krila opremljena s tlačnimi stikali kot v priloženi povezavi?
https://www.niceuk.net/Nice-gate-automation/nice-gate-automation-gate-safety
hvala za odgovor«

1. Odgovor:

Iz navedene povezave ni razvidno, o ustreznosti katerega elementa potencialni ponudnik sprašuje. Naročnik ponovno pojasnjuje, da gre pri zahtevi za element, ki zagotavlja, da se motor v primeru preobremenitve zaustavi. Kakšna je tehnična rešitev posameznega proizvajalca pa pri tem ni pomembno.


2. Vprašanje:
»Spoštovani.
V popisu pod št. 12 (stebri za panelno ograjo), imaste navedeno višino stebrička 200cm. Sklepamo, da gre za napako in da je višina 250cm?«

2. Odgovor:

V zapisu zahteve naročnika ni napaka. Višina stebrička je usklajena z višino panelne ograje, ki je 200 cm.
V podstavki je navedeno, da je višina stebrička min 200 cm, kar pomeni, da je v primeru kaskadnega poteka ograje ta stebriček lahko tudi višji. Niso pa stebrički ograje visoki 250 cm.


3. Vprašanje:
»Naročnika prosimo za pojasnilo, ali zadostuje, da so vsa vrata, ki so predmet razpisa, hladno cinkana in prašno barvana, kot je to naročnik zahteval v prej izvedenih razpisih za isti predmet oz. naročilo. Trenutno je naročnikova zahteva, da morajo biti vrata vročecinkana.«

3. Odgovor:

Pri vseh postavkah, kjer morajo biti vrata vroče cinkana, je to v postavki navedeno. Manj obremenjena vrata (prehod 8, 9, 10 in 11) so enake izvedbe kot kovinska panelna ograja. Navedeno je jasno razvidno iz popisa del.


Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.