Dosje javnega naročila 006732/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-185/21; Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo obvozne ceste jedra Dolenjskih Toplic
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 299.272,30 EUR

JN006732/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.10.2021
JN006732/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.12.2021
JN006732/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.01.2022
JN006732/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2022
JN006732/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.12.2022
JN006732/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006732/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 192-500236
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001589/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7084
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-185/21; Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo obvozne ceste jedra Dolenjskih Toplic
Referenčna številka dokumenta: 43001-426/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo obvozne ceste jedra Dolenjskih Toplic
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo obvozne ceste jedra Dolenjskih Toplic
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 300
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.11.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.10.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.10.2021   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani
Nikjer nismo zasledili Projektne naloge za razpisana dela. Naprošamo za objavo le-te.
Hvala

ODGOVOR
Projektna naloga je objavljena v Specifikaciji naročila.Datum objave: 20.10.2021   09:57
VPRAŠANJE
V navodilih za pripravo ponudbe so zahtevane reference pod točko 3.2.3.6 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle iz zadnjih desetih let pred rokom za oddajo ponudb: c) vsaj enem načrtu novogradnje premostitvenega objekta na nivoju PZI namenjenega za javni cestni promet v dolžini med krajnima opornikoma najmanj 50 m.

Menimo, da bi za povečanje konkurenčnosti postopka bilo primerno: c) vsaj enem načrtu novogradnje ali rekonstrukcijo premostitvenega objekta na nivoju PZI namenjenega za javni cestni promet v dolžini med krajnima opornikoma najmanj 50 m.
Prosimo za popravek.

Hvala. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik v sklopu projektne dokumentacije za gradnjo obvozne ceste jedra Dolenjskih Toplic razpisuje novogradnjo premostitvenega objekta in zahtevanih referenc v navodilih za pripravo ponudbe ne bo spreminjal.Datum objave: 25.10.2021   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani, kot potencialnega izdelovalec geologije nas zanima ali si pravilno razlagamo, da se lahko GG raziskave in poročilo, ki so narejena na samem začetku projekta obračunajo takoj po končanem delu (vrtanju in oddaji geološkega poročila) do vrednosti 90% ali je potrebno čakati, da projektant odda celotno projektno dokumentacijo.
Ker je strošek vrtanja precejšna postavka smo mnenja, da se geološko poročilo in raziskave plačujejo sproti v skladu s točko 4.
Hvala in lep pozdrav.


III. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL
3. člen
Izvajalec bo obračunaval opravljena dela naročniku na podlagi izstavljenega računa oziroma začasnih situacij po opravljenem delu, to je po dokončni oddaji projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe. Obračunati sme največ 90 % vrednosti pogodbenih del, preostalih 10 % pa sme izvajalec obračunati šele, ko bosta opravljeni revizija in recenzija projektne dokumentacije in predložena končno revizijsko poročilo in potrdilo o opravljeni recenziji projektne dokumentacije

4. člen
Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo.

ODGOVOR
Naročnik pogojev ne bo spreminjal. Izvajalec naj dinamiko, pri kateri se zadnjih 10% obračuna po opravljeni reviziji in recenziji, upošteva pri pripravi ponudbe.Datum objave: 26.10.2021   09:01
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V projektni nalogi in spocifikaciji naročila je navedeno, da je potrebno izdelati načrt gradbenih konstrukcij - oporni in podporni zidovi, kamnite zložbe. Prosim vas, da navedete obseg predvidnih ureditev (višine in dolžine konstrukcij ter število le teh).
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ocenjeno je, da bo opornih/podpornih ukrepov cca 400 metrov višine od 0 m do 4 m (zunanja vidna višina) ter cca 100 metrov višine od 4 m do 6 m.Datum objave: 26.10.2021   09:01
VPRAŠANJE
Spoštovani

V projektni nalogi je pod točko 23. Protihrupna zaščita, predvidena izdelava:
a) Študije hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov,
b) Načrt aktivne protihrupne zaščite,
c) Elaborat pasivne protihrupne zaščite.
Ni pa določen obseg izdelave protihrupne zaščite (m protihrupnih ograj, število bivalnih enot za pasivno protihrupno zaščito),
na osnovi katere bi bilo možno pripraviti ponudbo.

Zavedamo se, da bo točen obseg protihrupnih ukrepov podala šele protihrupna študija, ki je tudi razpisana.
Zaradi zagotavljanja primerljivosti ponudb predlagamo, da se objavi pričakovan obseg protihrupnih ukrepov, na osnovi katerega bodo ponudbe pripravljene.
Obračun pa se izvede po dejanskem obsegu del.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Za potrebe priprave ponudbe naj se upošteva naslednja ocena obsega:
- izdelava načrta aktivne protihrupne zaščite za protihrupne ograje v skupnem obsegu 200 m1,
- izdelava elaborata pasivne protihrupne zaščite za 10 stavb z varovanimi prostori.
Končni obseg potrebnih ukrepov bo definiran v izdelani študiji hrupa, obračun se bo vršil glede na dejansko izvedena dela.
Datum objave: 27.10.2021   10:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Za most čez Sušico zahtevate izdelavo "arhitekturnega načrta". Zanima nas, kaj tak načrt vsebuje? Mostovi kot gradbeno inženirski objekti se ne oblikujejo, temveč konstruirajo, dober projektant mostov z ustreznimi referencami bo konstruiral objekt, ki bo tudi oblikovno skladen. Kaj k temu prispeva arhitekt, je jasno samo piscu projektne naloge.

Pozivamo vas, da dikcijo o sodelovanju arhitekta izbrišete, raje dodajte zahtevo po referenci za projektanta mosta za razpetino objekta npr.min. 30 m, da boste dobili ponudbe veščih in dobrih projektantov mostov.

S tem boste tudi poskrbeli, da bodo projektne rešitve dobre in racionalne. Če bo sodeloval arhitekt bo most "lep"? Praviloma ob takem sodelovanju nastanejo ekscesno dragi spački, ne pa estetski mostovi. Skoraj vse estetsko skladne premostitvene objekte v RS so projektirali izključno gradbeni inženirji, z ustreznimi referencami in znanjem. To ni delo za arhitekta.

ODGOVOR
Glede na to da gre za turističen kraj z bogato zgodovino se je naročnik v dogovoru z Občino Dolenjske Toplice odločil, da mora biti most tudi estetsko oblikovan, tako da se lepo vključi v okolje. Naročnik meni, da mora pri končni podobi mostu sodelovati tudi arhitekt, in sicer v smislu elementov mostu (cestna razsvetljava svetilke, ograja ..). Na splošno je praksa pri načrtovanju mostov, da projektanti vključijo arhitekta. Ponudnik se sam odloči, katerega bo imel v strokovni ekipi. Opis arhitekturnega oblikovanja se nahaja v projektni nalogi.
Naročnik v Navodilih za pripravo ponudbe pri referencah, ki se nanašajo na novogradnje premostitvenega objekta, dolžine med krajnima opornikoma ne bo spreminjal.
Datum objave: 27.10.2021   12:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v projektni nalogi je zapisano, da je bila Prometna študija že izdelana in da se pri projektiranju uporabijo njeni rezultati, v specifikaciji pa je postavka Prometna študija. Zanima nas ali je potrebno izdelati novo prometno študijo ali se naredi samo izvleček iz obstoječe študije?

ODGOVOR
Nove prometne študije ni potrebno izdelati. Projektant mora uporabiti prometne podatke iz izdelane in naveden prometne študije ter jih obdelati in ustrezno preračunati za namen izdelave projektne dokumentacije po tej projektni nalogi. Popis del se s tem ne spremeni.