Dosje javnega naročila 006818/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za sukcesivno dobavo baterijskih vložkov, akumulatorjev, polnilcev ter izdelavo akumulatorskih sklopov
ZJN-3: Odprti postopek

JN006818/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.10.2021
JN006818/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2021
JN006818/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006818/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 194-504814
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko in
sn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/417697/DOKUMENTI_ZA_OBJAVO.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7139
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za sukcesivno dobavo baterijskih vložkov, akumulatorjev, polnilcev ter izdelavo akumulatorskih sklopov
Referenčna številka dokumenta: JN 7139, 430-1108/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31400000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava baterijskih vložkov, akumulatorjev, polnilcev ter izdelava akumulatorskih sklopov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava baterijskih vložkov, akumulatorjev, polnilcev ter izdelava akumulatorskih sklopov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, katerega ponudba bo dopustna, sklenil pogodbo za izvedbo predmeta javnega naročila za obdobje 2 let, ki bo za nadaljnji 2 leti podaljšana z ustreznim aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.04.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.11.2021   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2021   10:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z obrazcem ESPD, je brezplačno dostopna na Portalu javnih naročil. Vsa
dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila) bo objavljena na Portalu javnih naročil.
Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Opomba k točki II.2.7:
Trajanje naročila je podrobneje podano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Opomba k Oddelku III.:
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.10.2021   15:00
Pod pojmom "polnilec" naročamo artikle navedene v ponudbenem predračunu kot so npr. artikli pod zaporednimi št. 53, 72,...

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.