Dosje javnega naročila 900150/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 
Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja ladij
ZJNPOV: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.196.000,00 EUR

JN150/2021 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 12.10.2021
JN150/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.03.2022
JN45/2022 - Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (EU 18 - SL), objavljeno dne 22.04.2022
JN45/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2022
Zahtevek za revizijo
    JN150/2021 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve popravila in vzdrževanja ladij

Datum objave: 12. 10. 2021
Številka objave: JN150/2021


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Jožica GLAVAN, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14712584. Telefaks +386 14712762. E-pošta jozica.glavan@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: VZDRŽEVANJE NAVIGACIJSKIH NAPRAV NA LADJAH SV
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Glavni kraj izvedbe: SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sklenitev večletne pogodbe za vvdrževanje navigacijskih naprav na ladjah Slovenske vojske.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 50241000 (Storitve popravila in vzdrževanja ladij)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga.
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.
Izbrani ponudnik mora navesti, katere dele pogodbe namerava poleg zahtevanega odstotka oddati podizvajalcem, ter ze določene podizvajalce.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanju Kandidati, ki še niso opravili varnostnega preverjanja, lahko to storijo do: 13. 12. 2021
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Da.
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 323/2021-ON-PSPs
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 13. 12. 2021
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: EN, SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2021/10/4421-48599537098332102272/
JN_VAB_32_ON_PSPs_2021.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 3. 12. 2021
Čas: 12:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 14. 12. 2021
Čas: 9:00
Kraj: SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
SKLADNO Z DOLOČILI RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 10. 2021
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.12.2021   14:41
VPRAŠANJE
Valued Customer,
In regards to the tender VZDRŽEVANJE NAVIGACIJSKIH SISTEMOV NA LADJAH SLOVENSKE VOJSKE released on 11.October, 2021. under the reference MORS 323/2021-ON-PSPs tender documentation, Chapter III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA, article 3.2. BONITETA, specifies requirement that foreign bidder must achieve specified credit rating as follows:
BAA1 (Moodys)
BBB+ (S&P)
BBB (Fitch)

And above is to be proven with document calculated according to BASEL II/III standard.
Such document can be provided by FINA (Croatian equivalent of AJPES), which includes Moddys and S&P scale calculated according to BASEL III guidelines.
In the year 2020 we had periodical reduction of business activities caused by COVID19 pandemics and lockdowns so thereby we cannot achieve required rating.

Worthwhile saying that we did not use absolutely any governmental support measures but financed the lockdown downtime from its own resources which directly influenced our rating.
To provide an overall picture of our rating, we have extracted information from standards where probability of delinquent payments are as following:
Average company rating - 3,46 to 5,59%
Our rating score - 0,86% (describe as good rating)
Required rating - < 0,51% (described as very good rating)

From above, it is clearly visible that rating of our company is good and we are well above the average having a minor gap towards achieving required very good rating.

Furthermore, our every contract in the past including the ones with Slovenian Ministry of Defense was completed timely, in good order and without any follow-ups including previous maintenance agreement. Our company has the required experience, references, personnel and equipment to handle any task entrusted by the Slovenian Ministry of Defense and to fulfil current technical tender requirements which we also confirmed during the site survey. Although difficult period is behind all of us, we did not loose any of its capabilities or personnel.
In order to be able to apply successfully to the tender, we are hereby requesting reduction of credit rating requirement to reflect as following:
BA2 (Moodys)
BB (S&P)

Both of the above ratings are described as good rating, well above average values. Clearly, all businesses worldwide, in almost every sector including our suffered consequences of pandemic crisis more or less thereby we feel that requesting such high rating might be counterproductive and limitating.

Thank you for understanding

ODGOVOR:

Naročnik ugodi predlogu ponudnika in spreminja zahtevo glede bonitete navedene v poglavju III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA, točka 3. EKONOMSKO - FINANČNA SPOSOBNOST, podtočka 3.2 Boniteta, tako da se le ta glasi:
Poslovni subjekt - nosilec ponudbe (ali ponudniki v primeru skupne ponudbe) s sedežem v Republiki Sloveniji mora/jo na datum izdaje dokazila pri AJPES izkazovati bonitetno oceno razreda vsaj SB6 ali boljši.

Poslovni subjekt - nosilec ponudbe (ali ponudniki v primeru skupne ponudbe) s sedežem v tujini mora/jo na datum izdaje dokazila izkazovati bonitetno oceno vsaj Ba agencije Moody's ali bonitetno oceno vsaj BB agencije S&P ali bonitetno oceno vsaj BB agencije Fitch ali boljšo bonitetno oceno po metodologiji katerekoli od navedenih treh bonitetnih agencij, v skladu s standardi BASEL II/III.