Dosje javnega naročila 007131/2021
Naročnik: OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
Gradnje: Ureditev cest in kolesarskih poti v Grosuplju
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji

JN007131/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.10.2021
JN007131/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2021
JN007131/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.11.2021
JN007131/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.12.2021
JN007131/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007131/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 203-529090
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
SI041
Grosuplje
Slovenija
Tanja Rauh, Vložišče
info@grosuplje.si
+386 17888750
+386 17888764

Internetni naslovi
http://www.grosuplje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.grosuplje.si/Razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7541
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev cest in kolesarskih poti v Grosuplju
Referenčna številka dokumenta: Ureditev cest in kolesarskih poti
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba vzdrževalnih del v javno korist, in sicer obsega tri ločene projekte, ki se bodo izvajali po fazah:
Faza 1 projekt Rekonstrukcija križišča regionalne ceste R3-647/1173 Grosuplje-Mlačevo v km 0,500-križišče Bambič
Faza 2 projekt Rekonstrukcija Adamičeve ceste v Grosuplju, na R3-646/1444 Cikava-Grosuplje od km 1,230 do km 2,186, R3-647/1151 Grosuplje od km 0,000 do km 0,307, R3-646/1195 Grosuplje-Ivančna Gorica od km 0,000 do km 0,430 in R3-647/1172 Perovo-Grosuplje od km 1,360 do km 1,480
Faza 3 projekt Dograditev odsekov regionalne ceste R3-647/1173 Grosuplje-Mlačevo (km 0+720 2+317), 1174 Mlačevo-Krka (km 0+000 0+480), 1368 Mlačevo-Rašica (km 0+000 0+095)
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 6.834.524,02 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba vzdrževalnih del v javno korist, in sicer obsega tri ločene projekte, ki se bodo izvajali po fazah:
Faza 1 projekt Rekonstrukcija križišča regionalne ceste R3-647/1173 Grosuplje-Mlačevo v km 0,500-križišče Bambič
Faza 2 projekt Rekonstrukcija Adamičeve ceste v Grosuplju, na R3-646/1444 Cikava-Grosuplje od km 1,230 do km 2,186, R3-647/1151 Grosuplje od km 0,000 do km 0,307, R3-646/1195 Grosuplje-Ivančna Gorica od km 0,000 do km 0,430 in R3-647/1172 Perovo-Grosuplje od km 1,360 do km 1,480
Faza 3 projekt Dograditev odsekov regionalne ceste R3-647/1173 Grosuplje-Mlačevo (km 0+720 2+317), 1174 Mlačevo-Krka (km 0+000 0+480), 1368 Mlačevo-Rašica (km 0+000 0+095)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 07.01.2022
Konec: 30.11.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, ki spada v sklop Dogovor za razvoj regij, prednostna naložba 4.4. Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, ki ga razpisuje Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2021   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
Grosuplje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.11.2021   09:33
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 3. 11. 2021 do 16.30 ure:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Kandidat mora imeti tekočo bonitetno oceno najmanj SB4.
Prosim, da omilite pogoj bonitetne ocene na SB6. Namreč bonitetna ocena SB6 pomeni, da je zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti še vedno nadpovprečna oz. je verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nižja kot v povprečju za vse slovenske poslovne subjekte.

2. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika naprošamo, da spremeni bonitetno oceno vsaj na SB5, kot je to že večkrat storil na projektih, katere je razpisoval v preteklosti.

3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika naprošamo, da spremeni pogoj pod točko 2. Pogoji za sodelovanje, b.) Ekonomski in finančni položaj, točka 3. Kandidat mora imeti tekočo bonitetno oceno najmanj SB4. tako, da se glasi Kandidat mora imeti tekočo bonitetno oceno najmanj SB5. S tem bo naročnik razširil krog potencialnih izvajalcev in dobil več konkurenčnih ponudb.

4. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Pozivamo vas, da spremenite pogoj za bonitetno oceno ponudnika vsaj na SB5.

5. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo naročnika, da zniža zahtevo po bonitetni oceni na vsaj SB5.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se po novem zahteva bonitetna ocena SB5.

Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da je prišlo v obvestilu o naročilu pod št. JN007131/2021-B01, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 18. 10. 2021 in pod št. 2021/S 203-529090, ki je bilo objavljeno v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne 19. 10. 2021 do napake.

V točki II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema se Konec: 30. 11. 2024 pravilno glasi Konec: 30. 11. 2023.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 29.11.2021   09:05
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 26. 11. 2021 do 11.30 ure:

1. Vprašanji zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Glede na precej zahtevne reference za pooblaščenega inženirja ali vodjo del za vodenje posameznih del s področja gradbeništva naročnika naprošamo, da z namenom spoštovanja načela sorazmernosti ter pridobitve čim več konkurenčnih ponudb, referenčne zahteve (razpisna dokumentacija str. 27) omili na način:
a.) da se pri prvi alineji upošteva tudi izgradnja vodovoda v dolžini najmanj 650m s cevmi iz nodularne litine premera vsaj DN100. Menimo, da ponudnik, ki je pri gradnji uporabil cevi premera DN100, prav tako izkazuje svojo sposobnost, saj gre namreč za enak postopek izgradnje vodovoda in s tem primerljivo gradnjo;
b.) da se pri drugi alineji črta pogoj TK, saj se tovrstna dela največkrat izvajajo po ločenih pogodbah ter se kot primerne upošteva reference novogradnje ali rekonstrukcije križišča, vključno z izgradnjo ceste v dolžini vsaj 250 m, avtobusnega postajališča, hodnika za pešce, javne/cestne razsvetljave ter NN, v vrednosti najmanj 380.000,00 EUR brez DDV.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da so po novem zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji naslednje:
1. za gospodarski subjekt (III. poglavje, 2. c.) 1. točka):
»Gospodarski subjekt izkušnje izkazuje z naslednjimi celovitimi referencami naročnika/ov, kateremu/im je v zadnjih 7 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel vsa naslednja referenčna dela:
- novogradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo državne ali lokalne ceste v dolžini najmanj 1.600 m in površine najmanj 10.000 m2, v sklopu katere so bili izvedeni: cestni priključki površine najmanj 600 m2; hodnik za pešce površine najmanj 3.000 m2, s taktilnimi oznakami; kolesarske steze površine najmanj 1.200 m2; oporni zid dolžine najmanj 60 m, na pilotih prereza vsaj fi 40 in skupne dolžine pilotov vsaj 250 m; avtobusno postajališče; javna/cestna razsvetljava v dolžini najmanj 1.600 m
- novogradnjo ali rekonstrukcijo lokalne ali državne ceste, vključno z izgradnjo vodovoda iz nodularne ali duktilne litine DN100 ali več, v dolžini najmanj 650 m in opornega zidu (kamnita zložba) v dolžini najmanj 50 m;
- izgradnjo vsaj 2 vodovodov v dolžini najmanj 650 m s cevmi iz nodularne ali duktilne litine, premera vsaj DN100;
- novogradnjo ali rekonstrukcijo križišča, vključno z izgradnjo ceste v dolžini vsaj 250 m, avtobusnega postajališča, hodnika za pešce, javne/cestne razsvetljave in NN, v vrednosti najmanj 380.000,00 EUR brez DDV;
- izgradnjo vsaj dveh mostov na državni ali lokalni cesti, svetle dolžine med krajnimi podporami najmanj 9 m;
- izgradnjo krožnega križišča, v sklopu katere je bilo izvedenih najmanj 2.000 m kolesarskih poti, 400 m ceste ter pločnik in avtobusno postajališče;
- izgradnjo pilotne stene iz pilotov prereza vsaj fi 40 in skupne dolžine pilotov najmanj 250 m, na državni ali lokalni cesti.
2. za pooblaščenega inženirja ali vodjo del za vodenje posameznih del s področja gradbeništva (III. poglavje, 2. c.) 4. točka):
»Gospodarski subjekt izkušnje izkazuje z naslednjimi celovitimi referencami naročnika/ov, za katerega/e je prijavljeni pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del s področja gradbeništva v zadnjih 7 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot vodja del (GZ) oz. odgovorni vodja del (prej veljavni ZGO-1) pri vseh naslednjih referenčnih delih:
- izgradnjo vodovoda v dolžini najmanj 650 m s cevmi iz nodularne ali duktilne litine, premera vsaj DN100;
- novogradnjo ali rekonstrukcijo križišča, vključno z izgradnjo ceste v dolžini vsaj 250 m, avtobusnega postajališča, hodnika za pešce, javne/cestne razsvetljave in NN, v vrednosti najmanj 380.000,00 EUR brez DDV;
- izgradnjo krožnega križišča;
- izgradnjo pilotne stene iz pilotov prereza vsaj fi 40 in skupne dolžine pilotov najmanj 250 m, na državni ali lokalni cesti.«

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.