Dosje javnega naročila 007160/2021
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO, Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož - Portorose
Blago: Nakup biokemično-imunokemijskega analiznega sistema s sistemom za proizvodnjo demineralizirane vode ter potrošnim materialom za obdobje petih (5) let
ZJN-3: Odprti postopek

JN007160/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.10.2021
JN007160/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.12.2021
JN007160/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007160/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 204-532475
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO
Cesta solinarjev 1
6320
SI
Portorož - Portorose
Slovenija
Matjaž Krajnc
matjaz.krajnc@zd-piran.si
+386 56207232

Internetni naslovi
https://zd-piran.si/index.php

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/419452/RD_ZD_Piran_Biokemicni_analizator.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7570
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup biokemično-imunokemijskega analiznega sistema s sistemom za proizvodnjo demineralizirane vode ter potrošnim materialom za obdobje petih (5) let
Referenčna številka dokumenta: 2/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38434500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup biokemično-imunokemijskega analiznega sistema s sistemom za proizvodnjo demineralizirane vode ter potrošnim materialom za obdobje petih (5) let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38434500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup biokemično-imunokemijskega analiznega sistema s sistemom za proizvodnjo demineralizirane vode ter potrošnim materialom za obdobje petih (5) let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2021   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO
Cesta solinarjev 1
6320
Portorož - Portorose
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.11.2021   11:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na dejstvo, da gre za javno naročilo katerega pretežni predmet je blago, naročnika prosimo, da skladno z 94. členom ZJN-3 in relevantno prakso DKOM ter drugih ustanov dopusti, da prijava podizvajalcev v času oddaje ponudbe ni potrebna.

ZJN-3 namreč v drugem odstavku 94. člena določa, da mora ponudnik v ponudbi podizvajalce obvezno nominirati le če gre za javno naročilo za gradnje ali storitve, v kolikor gre za javno naročilo blaga pa le to ni potrebno. Navedeno je tudi že večkrat potrdila DKOM.

Že zaradi same covid situacije je poslovanje močno oteženo zato je pridobivanje vseh potrebnih dokazil, potrdil ter podpisov izjav izjemno dolgotrajno, še posebej v primeru subjektov iz tujine.

Vsled vsega zgoraj navedenga prosimo za potrditev, da prijava podizvajalcev v fazi oddaje ponudbe ni potrebna.

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Naročnik je v dokumentaciji naročila omogočil način sodelovanja gospodarskih subjektov pri izvedbi naročila. Med drugi dopušča tudi možnost sodelovanja s podizvajalci. Poudnik je tisti, ki se odloči, na kakšnem način bo vključil druge gospodarske subjekte pri izvajanju javnega naročila.
Gospodarski subjekt, ki pri izvajanju javnega naročila ne sodeluje neposredno, se po definiciji ZJN-3 ne šteje za podizvajalca.
Ponudnik mora sam vedeti, na kakšen način bodo drugi gospodarski subjekti udeleženi pri izvedbi naročila. Če so udeleženi neposredno (npr. storitve servisa), potem morajo biti priglašeni v fazi oddaje ponudbe.
Datum objave: 02.11.2021   11:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo, da zaradi trenutne situacije covid-19 dopusti, da subjekti iz tujine kot zadostno dokazilo za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje predložijo sledeča dokazila:
- ESPD
- izpis iz kazenske evidence ki ni starejši od 4 mesece od dneva objave javnega naročila

Po potrebi bo ponudnik v fazi pregelda ponudb na zahtevo naročnika predložil še overjene izjave subjektov glede izpolnjevanja vseh pogojev.

Hvala

ODGOVOR
Da, predlagano je zadostno.Datum objave: 02.11.2021   16:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. prosimo za potrditev, da se OBR-4 in OBR-5 za podizvajalce izpolni samo v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo

2. Prosimo, da se rok za odpravo napake podaljša na 2 delovna dneva od prijave napake oz. 3 delovne dni, vkolikor bi bilo za odpravo napake potrebno naročiti rezervni del iz tujine. Ponudniki namreč popolnoma vseh delov potrebnih za uspešno odpravo napake ne morejo imeti lokalno na zalogi, dobava iz tujine pa kljub utečenim poslovnim procesom terja svoj čas.

3. Z namenom jasne določitve pogodbenih obveznosti strank, prosimo, da se v osnutek pogodbe doda člen, ki določa da odzivni čas in čas za odpravo napake tečeta znotraj rednega delovnega časa t.j. od ponedeljka do petka med 7:00 in 17:00 uro.

Hvala in lep pozdravODGOVOR

1. Za vse imenovane podizvajalce se izpolni OBRAZEC-4. Tudi za tiste, ki ne zahtevajo neposrednega plačila.
OBRAZEC-5 se predloži samo, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

2. Naročnik podaljšuje rok za odpravo napake na 2 delovna dneva ter dopušča, da se rok za odpravo napake v izjemnih primerih ko je potrebna dobava rezervnega dela iz tujine, rok za odpravo napake podaljša na 3 delovne dni. V vsakem primeru pa si mora ponudnik prizadevati, da bo napako odpravil v najkrajšem možnem času.

3. Naročnik ne bo spreminjal zahtev.


Datum objave: 02.11.2021   16:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

skladno s prakso DKOM in veljavno zakonodajo na podrolju javnega naročanja, prosimo da se izloči pogoj, da mora biti servis zagotovljen v Sloveniji in se pogoj spremeni na način, da mora biti servis zagotovljen v državi EU.

V kolikor se ponudnik zaveže izpolnjevati pogoje servisiranja, kot jih je določil naročnik je namreč v nasprotju z osnovnimi načeli javnega naročanja, da se pooblaščeni serviser omejuje na Slovenijo.

Hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da lahko ponudniki zagotovijo servis s sedežem v Sloveniji ali drugi državi EU.Datum objave: 08.11.2021   09:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Vprašanje se nanaša na Točko 4., iz poglavja; 3 MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE:

Potencialni ponudnik bo ponujal aparat, ki je tehnološko dovršen in sodoben. V točki 4 navajate dovoljene dimenzije za umestitev v prostor, in sicer š x g x v: 245 x 80 x 180 cm.

Ali potencialnemu ponudniku dovolite ponuditi aparat z dimenzijami:
š x g x v: 143 x 104 x 124 cm

Hvala za pozitiven odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Dovolimo


Datum objave: 08.11.2021   09:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Vprašanje se nanaša na Točko 10., iz poglavja; 3 MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE.

Potencialni ponudnik bo ponujal aparat, kjer je omogočeno prepoznavanje vzorcev in kontrol preko črtnih kod, vendar za določitev kalibratorjev na analizatorju potrebuje ročno (manualno) določitev pozicije kalibratorjev na nosilcu za vzorce.

Ali potencialnemu ponudniku za določitev kalibratorjev na analizatorju dovolite ročno (manualno) določitev pozicije kalibratorjev na nosilcu za vzorce?

Hvala za pozitiven odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Dovolimo


Datum objave: 08.11.2021   09:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Vprašanje se nanaša na Točko 11., iz poglavja; 3 MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE.

Aparat katerega bo ponudil potencialni ponudnik, omogoča dvosmerno komunikacijo z obstoječim LIS-om.

Ali bo za naročnika sprejemljivo, da ponujeni aparat omogoča prenos podatkov med aparatom in LIS-om, in sicer: ime pacienta, ID pacienta in tip vzorca? Predlagani podatki komunikacije so dovolj za diferenciacijo med vzorci za vsakega pacienta individualno.

Hvala za pozitiven odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Dovolimo


Datum objave: 08.11.2021   09:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Vprašanje se nanaša na Točko 15., iz poglavja; 3 MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE.

Potencialni ponudnik bo ponujal aparat, ki zadosti vsem pogojem iz točke 15., razen opozarjanja na rok uporabnosti za kalibratorjev.

Ali naročnik dovoljuje, da potencialni ponudnik nima opozarjanja na rok uporabe kalibratorjev?

Hvala za pozitiven odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Dovolimo


Datum objave: 08.11.2021   09:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Vprašanje se nanaša na Točko 35., iz poglavja; 3 MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE.

V točki 35. zahtevate vsaj enega certificiranega IT specialista.

Potencialni ponudnik ima v svojih vrstah izkušen vsesplošen kader za delo in obvladovanje vseh vrst situacij na aparatu katerega bomo ponujali, prav tako je naš kader usposobljen za delo z IT zahtevami ponujenega sistema.

Naročnika naprošamo, da dovoli zagotovitev vsesplošnega strokovnega kadra za obvladovanje vseh panog ponujenega sistema, kar potrdimo s servisnim certifikatom za ponujeni sistem.

Hvala za pozitiven odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Dovolimo


Datum objave: 12.11.2021   08:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v točki 12. tehničnih zahtev navajate, da mora analitski sistem omogočati merjenje HIL indeksa. Zanima nas ali za preverjanje le tega zahtevate tudi neodvisni kontrolni material?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Da, zahtevamo.


Datum objave: 12.11.2021   08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Vprašanje se nanaša na Točko 17., iz poglavja; 3 MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE.

V točki 17. zahtevate, da morajo biti reagenti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez mešanja, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja).

Potencialni ponudnik ima za vse teste tako sestavo reagentov, kjer ni potrebna predhodna ročna (manualna) priprava reagenta, vendar pa pri nekaterih reagentih testov analizator sam in avtomatsko izvaja pripravo reagentov na izvajanje testov, kot so avtomatska hidracija, avtomatsko redčenje in avtomatsko mešanje.

Ali potencialnemu ponudniku dovolite ponuditi reagente, kjer ni potrebna predhodna ročna priprava reagenta, vendar pa pripravo reagenta (hidracija, redčenje, mešanje) vrši analizator sam in popolnoma avtomatsko in brez posredovanja uporabnika?

Hvala za pozitiven odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Dovolimo.


Datum objave: 12.11.2021   08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Vprašanje se nanaša na OBRAZEC 1 - Specifikacija ponudbenega predračuna.

V tabeli zahtevate pod preiskavo številka 29 - D-Dimer in sicer 500 testov s PREDVIDENIM ŠTEVILOM TESTOV NA LETNI RAVNI, kjer so že vključeni tudi testi potrebni za izvedbo kontrole kakovosti in kalibracij.

Glede na letno statistiko z vključenimi predvidenimi testi skupaj s kontrolami in kalibracijami na letni ravni in sicer 500 testov, potencialni ponudnik predvideva, da je test mišljen kot urgentni test - kot point of care test, ki je namenjen za izvajanje na drugem ob-posteljenem aparatu in ne na BIOKEMIČNEM-IMUNOKEMIJSKEM aparatu, katerega bomo ponujali.

Naročnika naprošamo, da ponudniki lahko izločimo test za D-Dimer pod preiskavo 29 iz OBRAZEC 1 - Specifikacija ponudbenega predračuna, katerega ponudniki ne bomo upoštevali pri izračunu predračuna na letnem in 5 letnem obdobju.

Hvala za pozitiven odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Dovolimo


Datum objave: 12.11.2021   08:10
VPRAŠANJE
Spoštovani!

a) Obrazec 6, pod točko 4 - tabela minimalnih tehničnih zahtev, št. 3.
je zahtevano vsaj 15 pozicij za odprte kanale. Se strinjate oz. dovolite,
da ponudnik ponudi manj kot 15 pozicij?


b) Obrazec 6, pod točko 4 - tabela minimalnih tehničnih zahtev, št. 4.
je zahtevan hladilni del (2 - 8 °C). Se strinjate oz. dovolite,
da ponudnik ponudi temperaturni razpon na hladilnem delu, ki je drugačen od omenjene zahteve?


c) Obrazec 6, pod točko 4 - tabela minimalnih tehničnih zahtev, št. 8.
je zahtevana preiskava hsTroponinI. Se strinjate oz. dovolite,
da ponudnik ponudi Troponin T visoke občutljivosti?


d) Obrazec 6, pod točko 4 - tabela minimalnih tehničnih zahtev, št. 10.
je zahtevana uporaba različnih velikosti standardnih epruvet opredeljena z
različnimi volumni (5 mL, 7 mL, 10 mL). Se strinjate oz. dovolite,
da ponudnik ponudi oz. opredeli omenjeno zahtevo s podatki o dimenzijah epruvet
(npr. ø 16 mm x 100 mm, ø 16 mm x 75 mm, ø 13 mm x 100 mm, ø 13 mm x 75 mm)?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

Dovolimo.