Dosje javnega naročila 007225/2021
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Storitve: Izdelava idejne zasnove za novi bazen v Krškem
ZJN-3: Odprti postopek

JN007225/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.10.2021
JN007225/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.11.2021
JN007225/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2021
JN007225/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007225/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 206-538263
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI036
Krško
Slovenija
Suzana Horvatiček
suzana.horvaticek@krsko.si
+386 74981303
+386 74922221

Internetni naslovi
http://www.krsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/420849/objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7639
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava idejne zasnove za novi bazen v Krškem
Referenčna številka dokumenta: JNV-DD-0006/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava idejne zasnove za novi bazen v Krškem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava idejne zasnove za novi bazen v Krškem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili iz pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.11.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.11.2021   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

predmet razpisanih del je izdelava idejnih zasnov.
Žal pa projektna naloga nič ne podaja o vsebinah in obsegu zasnov iz vidika udeleženih strok, niti iz vidika namena tako izdelane dokumentacije.

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, namreč prepozna in pozna samo idejno zasnovo IZP namenjeno pridobitvi projektnih pogojev.
Pravila stroke izdana s strani ZAPS in IZS podajajo tudi vsebino idejnih zasnov z oznako IDZ, pri čemer pa je strokovna vsebina takega dokumenta odvisna od zahtev naročnika (kar pa ni podano).

Zato:
1. Ali naročate dokumentacijo IDZ, torej idejno zasnovo s primarnim ciljem prikaza rešitev, ne pa dokumentacijo za upravni postopek pridobitev projektnih pogojev? Prosimo za definiranje zahtev.

2. Ali boste kot naročnik zagotovili geodetski posnetek oz. kaj pričakujete od ponudnika iz naslova priprave podlage za izris rešitev?

3. Ali bodo s strani naročnika morebiti podani kakšne podatki o terenu iz vidika geološko geotehničnih lastnosti? Ali karkoli pričakujete od ponudnika iz tega naslova in kaj?

4a. Ali so predmet razpisa iz strokovnih vsebin predvidene samo arhitekturne rešitve in gradbene za zunanjo ureditev?
4b. Ali pa so predmet razpisa tudi zasnove konstrukcij?
4c. Ali pa so predmet tudi vsebine ostalih strok (katere, opredeliti natančno vsebine)?

5. V projektni nalogi je v uvodu navedeno: "Pri projektiranju je potrebno upoštevati 25. člen Uredbe o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice (Ur. list RS št. 50/12), po priloženi skici izreza prostorskega akta."
Prosimo za objavo omenjen skice izreza.

Pozdrav.


ODGOVOR
1. Predmet razpisa je izdelava idejne zasnove s primarnim ciljem prikaza arhitekturne rešitve. Pridobljene zasnove ne bodo služile kot dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev in upravne dokumentacije.

2. Naročnik ne bo sam zagotovil geodetskega posnetka, zato bo dopolnil projektno nalogo in to zahteval od izdelovalca idejne zasnove (podlaga za izris rešitev).

3. Iz vidika geološko geotehničnih lastnosti naročnik ne bo podal nobenih lastnosti, niti jih v fazi izdelave idejne zasnove ne pričakuje od ponudnika.

4a. DA

4b. NE

4c. NE


5. Naročnik bo objavil skico izreza.
Datum objave: 02.11.2021   09:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v zahtevah za reference ponudnika in za (odgovornega) vodjo projekta ste podali zahteve, ki bistveno presegajo predmet razpisanih del.
Razpisana je projektna dokumentacija "idejne zasnove", zahtevate pa referenco za PGD (DGD) in PZI dokumentacijo, z izdanim gradbenim dovoljenjem. Ugotavljamo, da referenčne zahteve za raven dokumentacije bistveno presegajo raven razpisane dokumentacije.
Zahteva je nasploh nesorazmerna zaradi časovne dinamike izdelovanja dokumentacije, saj zahtevate izdelano višjo raven v zgolj zadnjih 5 letih.
Sploh je obdobje 5 let izjemno kratko zaradi majhnega števila investicij v pokrite bazene.

Podaljšano obdobje bo tudi pripomoglo k širšemu naboru usposobljenih ponudnikov. Navsezadnje je namen referenc prepoznavanje ustreznih kompetenc in ne izločanje sicer kakovostnih projektantov.

Zato naprošamo za prilagoditev zahteve in podaljšanje obdobja izkazane reference na 10 let.

Lp


ODGOVOR

Naročnik bo objavil popraavek dokumentacije v zvezi z oddajo naročila in sprememnil referenco na obdobje zadnjih 10 let.


Datum objave: 10.11.2021   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ZJN-3 v 100. členu javnim naročnikom nalaga izvedbo javnega natečaja za javno naročilo storitve projektiranja novih objektov v javni rabi, v kolikor investicijska vrednost presega 2,5 milijona evrov. V razpisni dokumentaciji ni zaslediti ocene investicijske vrednosti, a iz opisa načrtovanega objekta je razvidno, da bo mejna vrednost presežena. Prav tako je iz opisa očitno, da gre za načrtovanje objekta, ki bo v javni rabi.
Prosimo za pojasnilo, zakaj se storitev projektiranja oddaja preko razpisa za najnižjo ceno in ne preko projektnega natečaja kot javnim naročnikom v takih primerih nalagata zakon in Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev.


ODGOVOR

Trenutni postopek, ki je objavljen na portalu JN, je le ena od možnosti zbiranja idej, ki ga je v želji po pridobitvi zasnove in predvsem lažji vizualizaciji novega bazena v Krškem, določila s sklepom imenovana delovna skupina. Vse postopke in aktivnosti na projektu bomo izvajali v skladu z veljavno zakonodajo.