Dosje javnega naročila 007144/2021
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Odprava napak po sodbi, soseska Poljansko nabrežje v Ljubljani (Mesarska 10 40)
ZJN-3: Odprti postopek

JN007144/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.10.2021
JN007144/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007144/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katarina Tomšič
katarina.tomsic@ssrs.si
+386 14710500
+386 14710503

Internetni naslovi
https://ssrs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://ssrs.si/razpisi/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7654
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odprava napak po sodbi, soseska Poljansko nabrežje v Ljubljani (Mesarska 10 40)
Referenčna številka dokumenta: JN 18/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Skladno s sodbama opr. št.: P 1656/2017-II z dne 24.04.2018 in opr. št. II Cp 2132/2018 z dne 11.09.2019 Višjega sodišča v Ljubljani, je treba za odpravo napak izvesti javno naročilo, ki obsega naslednje faze:
- priprava elaboratov sanacije,
- koordinacija in vodenje del,
- izvajanje del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Poljansko nabrežje v Ljubljani (Mesarska 10 40)
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s sodbama opr. št.: P 1656/2017-II z dne 24.04.2018 in opr. št. II Cp 2132/2018 z dne 11.09.2019 Višjega sodišča v Ljubljani, je treba za odpravo napak izvesti javno naročilo, ki obsega naslednje faze:
- priprava elaboratov sanacije,
- koordinacija in vodenje del,
- izvajanje del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba del se lahko podaljša skladno s 5. členom vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.10.2021   10:04
VPRAŠANJE 1
Na povezavi ni podrobne dokumentacije
ODGOVOR 1
Razpisna dokumentacija se nahaja na povezavi: https://ssrs.si/razpisi/javna-narocila/. Datoteka se imenuje Razpisna dokumentacija JN 18-2021 in se nahaja na dnu strani. Prosimo, poskusite ponovno.
Datum objave: 05.11.2021   15:35
DODATNO POJASNILO 1:
Naročnik spreminja obrazec ePRO - Navodila ponudnikom v točki 3. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, v delu, kjer je navedeno, da bo naročnik na vprašanja odgovoril najkasneje do vključno 5. 11. 2021, in sicer bo naročnik na vsa zastavljena vprašanja odgovoril do vključno 8. 11. 2021 oz. znotraj zakonsko določenega roka skladno s četrtim odstavkom 61. člena ZJN-3.

Datum objave: 08.11.2021   15:52
VPRAŠANJE 2
Prosimo za zmanjšanje zahteve glede bonitete in sicer na SB8
ODGOVOR 2
Naročnik vztraja pri zahtevani boniteti oceni in pogoja iz točke 7.B.1: Ekonomski in finančni položaj iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom ne bo spreminjal.

Datum objave: 08.11.2021   16:13
VPRAŠANJE 3
1.)1. V nasprotju sta si člen pogodbe 2.1, ki navaja, da je potrebno kvalitetno, strokovno in pravočasno izvesti vsa potrebna dela za odpravo napak na stanovanjskih stavbah (Mesarska 10-40) navedenih v izreku sodbe ter popis del, ki zajema samo del teh napak.
Prav tako sta si v nasprotju stavek iz člena 2.1 - Izvajalec izvaja zgoraj navedena dela samostojno in v celoti, po lastni strokovni presoji in rešitvah na podlagi elaboratov ter popis del, ki natačno določa način izvajanja teh del ter določa količine, ki se izvajajo.
Glede na člen 4.1 sklepamo, da je potrebno le delno odpraviti napake iz sodbe in sicer po navedenih sklopih. Sami sklopi pa se izvedejo na »ključ«.
1.)2. Zanima nas, če je potrebno sklope reševati ter ponuditi kot celote in jih izvesti na »ključ« ali pa se strogo držati popisa del? Glede na to, da popis del v pogodbi nikjer ni omenjen lahko sklepamo, da je priloženi popis neobvezujoč in namenjen le pomoči pri izdelavi ponudbe.
Ponudbe so zaradi zgoraj omenjenih nasprotij lahko zelo različne in neprimerljive.
V popisu del je navedeno, da se rešuje kompletno zamakanje garaž kar je razvidno tudi iz pogodbe. To je navedeno na začetku popisa. Iz posameznih postavk popisa pa lahko sklepamo, da je potrebno izvesti le delno popravilo zamakanja.

2.) 1.0.1. Sanacija diletacij
1. Ali se diletacije, ki so v atrijih stanovalcev ne sanirajo? Namreč v popisu so omenjene le diletacije, ki so na tlakovanih površinah
med objekti. Tudi iz količin je razvidno, da so vključene le sanacije diletacij v tlakovanem delu. Na ta način bi se sanacija izvedla le
delno in je nemogoče garantirati vodotesnost diletacij v celoti. Pri tem je treba poudariti, če se posega v atrije, je potrebno rušenje
zidov med atriji, rušenje sten shramb v atrijih, rušenje keramike, estriha itd. Ali bo slednje spadalo pod dodatna, nepredvidena
dela, če se izkažejo kot nujna za odpravo vzrokov zamakanj?
2. Ali diletacija samih objektov nad nivojem +/- 0.00 ni stvar sanacije? Objekti so namreč diletirani in če ta diletacija zamaka se voda
lahko razliva tudi v področje diletacij garaž. Ali je sanacija diletacij objektov če se izkaže, da je nujna stvar dodatnih del?
3. V popisu je izrecno navedeno, da se upošteva predpostavka, da je diletacijskih profil brezhiben. Ali je v primeru, če se izkaže
da je nujno zamenjati profile to šteje pod dodatna dela?
4. Diletacija med parkirnim mestom 0017 ter parkirnim mestom 0018 je pod atrijem kjer intenzivno zamaka. V tem predelu sploh ni
tlakovanih površin. Je le atrij, travnik ter makedamska pot na zahodnem delu naselja. Ali se to zamakanje sploh ne sanira, oziroma,
če se izkaže kot nujno ali se bo slednje štelo pod dodatna, nepredvidena dela.
5. Po sanaciji diletacij je verjetno treba demontirati pločevine v garaži in sanirati posledice zamakanja na diletacijah. Ali se bo slednje
tudi uvrstilo pod dodatna dela, ker v popisu namreč tega ni omenjenega.
6. Vidno je tudi zamakanje vertikalne diletacije na zunanji vkopani steni garaž. Ali bo sanacija slednjega spadala pod dodatna dela, če
se izkaže kot nujno?
7. V popisu je navedeno, da je potrebno sanirati zamakanje ob desetih prebojih skozi krovno ploščo ob odtočnikih
s predpostavko, da so odtočniki ustrezni in jih ni potrebno zamenjati. Mest, kjer zamaka ob kanalizacijskih ceveh skozi strop 1.
garaže je mnogo več in bo za rešitev zamakanja potrebno posegati v atrije stanovalcev kar pomeni rušenje keramike, estriha,
posege v fasado objektov itd.
Ali je to stvar dodatnih del oziroma ali ta dela, ki niso navedena v popisu del vključimo v ponudbo?
8. Opozarjamo tudi, da je vse odtočnike oziroma, odtočne cevi potrebno pregledati s kamero in za tem očistiti sigo, ki jo je na
določenih mestih ogromno, saj le tako bomo zagotovili nemoteno odtekanje vode. Ali se bo slednje tudi uvrstilo pod
nepredvidena, dodatna dela.

3.) 1.0.4.Sanacija poškodovanega spodnjega dela AB sten na stiku z asfaltom
V popisu del ni navedeno odstranjevanje pasu asfalta ob stenah ter kasnejše ponovno asfaltiranje, da se omogoči celovito sanacijo
stika stene-betonska tla. Ali se bo slednje uvrstilo pod dodatna dela, če se ta način izkaže za nujen?
Ali je stvar dodatnih del izdelava naklona stran od sten, če se izkaža, da je naklon napačen oziroma da voda odteka proti
stenam?
Ali je smiselno tesnenje stika asfalta in betonske stene saj je asfalt porozen. Če se izkaže da je potrebna izdelava hidroizolacije pod
asfaltom je to stvar dodatnih del?

4.) 5.4 Sanacija zatekanja v vhodne avle vseh stavb
Iz popisa in količin je razvidno, da je izdelan za sanacijo treh vhodov. Ali je potrebno ponuditi sanacijo vseh vhodov kot je
navedeno v uvodu ali ponudimo samo dela, ki so v popisu?

ODGOVOR 3
Ad 1.1.) Predmet javnega naročila so le napake navedene v Poročilu - 1. del in Poročilu - 2. del. Pogodbena cena je fiksna, nespremenljiva in določena kot »skupaj dogovorjena cena«, ki upošteva tudi vsa nepredvidena dela za katera je izvajalec ob sklenitvi pogodbe vedel, ali bi jih, kot strokovnjak na področju izvedbe predmeta te pogodbe, lahko predvidel.
Ad 1.2.) Za potrebe priprave razpisne dokumentacije je bil opravljen pregled stanja obeh kletnih etaž ter evidentirana mesta zamakanja, vidna na betonski konstrukciji v tem delu objekta: linijska zamakanja na dilatacijskem stiku stropne plošče nad 1.kletno garažo, točkovna in linijska zamakanja v stropni AB plošči nad 1.kletno ter nad 2.kletno garažo ter linijske poškodbe betonske konstrukcije nad asfaltnim tlakom kot posledica vpliva zamakanja betonske konstrukcije z vodo, ki zastaja v območjih z neustrezno izvedenim asfaltnim tlakom (nižji nivo tlaka ob steni).
V popisu del je bila kot predlog opredeljena sanacija posameznih vrst zamakanj po sistemu Penetron. Ponudnik lahko nudi tudi drug (tehnično enakovreden) sistem sanacije, s katerim bo zagotovljena ustrezna sanacija zamakanj.

Ad 2.1.) Ob pregledu stanja zamakanja v kletni etaži je kot možni razlog za zatekanje padavinske vode iz zunanjih površin lahko tudi neustrezn (ali dotrajan) stik horizontalne hidroizolacije in dilatacijskega linijskega profila, vgrajenega v tlakovane površine. Ta sanacija je bila tudi opredeljena v popisu del. V primeru drugačnega vzroka in potrebnih drugih del za odpravo predmetne napake se le ta obravnavajo kot dodatna dela.
Ad 2.2.) Sanacija dilatacijskih spojev v vseh lamelah stavb ni predmet tega javnega naročila.
Ad 2.3.) V popisu predvidenih del je upoštevana predpostavka, da je obstoječi dilatacijski profil brezhiben in ni potrebna njegova zamenjava. Dejansko stanje vgrajenih dilatacijskih profilov in morebitno zahtevo po zamenjavi dela ali celotnega profila bo možno ugotoviti šele v času izvajanja sanacije, to je po odstranitvi tlakovanja v območju zamakanja ob dilatacijskih profilih in ugotovitvi dejanskega stanja teh profilov. Morebitno drugačno stanje se bo reševalo kot dodatna dela.
Ad 2.4.) To zamakanje se ne sanira oz. če se izkaže kot nujno, se bo izvedba sanacije reševala kot dodatna dela.
Ad 2.5.) V postavki dodatna in nepredvidena dela je zajeta izvedba vseh dodatnih del, ki so potrebna za izvedbo del po posameznih postavkah popisa.
Ad 2.6.) V postavki dodatna in nepredvidena dela je zajeta izvedba vseh dodatnih del, ki so potrebna za izvedbo del na sanaciji po posameznih postavkah popisa.
Ad 2.7.) V popisu del za sanacijo tesnitve stikov med betonsko stropno konstrukcijo in odtočnimi cevmi je kot eden od predlaganih načinov sanacije kot primer naveden sistem Penetron. Pri tem sistemu je predvidena izvedba sanacija stika s spodnje strani (iz garaže). V popisu del za sanacijo tega zamakanja so navedeni postopki in dela po tem sistemu.
Ponudnik lahko v svoji ponudbi nudi katerikoli drug enakovreden sistem sanacije zamakanja oziroma drug način izvedbe sanacije, s katerim bo zagotovljena tesnost. Vsa potrebna dela za izvedbo sanacije po njegovem predlogu morajo biti vključena v ponudbo.
Ad 2.8.) Navedena dela se uvrščajo pod nepredvidena dela, za katera je izvajalec ob sklenitvi pogodbe vedel, ali bi jih, kot strokovnjak na področju izvedbe predmeta te pogodbe, lahko predvidel.

Ad 3.) Predpostavljeni razlog za poškodovani spodnji del v območju nekaterih AB sten ob stiku z asfaltom je zatekanje padavinske vode k steni zaradi neustrezno izvedenega naklona asfaltnega tlaka ter negativni vpliv vode s prisotno soljo (v zimskem času). V predlogu izvedbe sanacije je v popisu del predvidena izvedba vodotesne zaokrožnice, s čimer bi se zagotovil vodotesni stik med betonsko steno in asfaltom, poleg tega pa bi se v bodoče tudi preprečil vpliv zastajajoče vode na betonsko konstrukcijo v območju neustrezno izvedenega tlaka.
V primeru, da ponudnik za ustrezno izvedbo sanacije poškodovanega betona smatra kot potrebno tudi sanacijo - zamenjavo asfalta v tem območju, naj jo upošteva v svoji ponudbi, kar pa naj bo jasno označeno.

Ad 4.) Sanacija tlakovanja pred glavnimi vhodi je predvidena pri vseh tistih glavnih vhodih v objekte, pri katerih se ugotavljajo poškodbe notranjih obdelav sten v območju glavnih vhodov ter v prostorih za kolesa in smetarnike kot posledica zamakanja v tlaku. Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo količine iz popisa del.

Datum objave: 08.11.2021   16:16
VPRAŠANJE 4
V nasprotju sta si člen pogodbe 2.1, ki navaja, da je potrebno kvalitetno, strokovno in pravočasno izvesti vsa potrebna dela za odpravo napak na stanovanjskih stavbah (Mesarska 10-40) navedenih v izreku sodbe ter popis del, ki zajema samo del teh napak.
Prav tako sta si v nasprotju stavek iz člena 2.1 - Izvajalec izvaja zgoraj navedena dela samostojno in v celoti, po lastni strokovni presoji in rešitvah na podlagi elaboratov ter popis del, ki natačno določa način izvajanja teh del ter določa količine, ki se izvajajo.
Glede na člen 4.1 sklepamo, da je potrebno le delno odpraviti napake iz sodbe in sicer po navedenih sklopih. Sami sklopi pa se izvedejo na »ključ«.
Zanima nas, če je potrebno sklope reševati ter ponuditi kot celote in jih izvesti na »ključ« ali pa se strogo držati popisa del? Glede na to, da popis del v pogodbi nikjer ni omenjen lahko sklepamo, da je priloženi popis neobvezujoč in namenjen le pomoči pri izdelavi ponudbe.
Ponudbe so zaradi zgoraj omenjenih nasprotij lahko zelo različne in neprimerljive.
V popisu del je navedeno, da se rešuje kompletno zamakanje garaž kar je razvidno tudi iz pogodbe. To je navedeno na začetku popisa. Iz posameznih postavk popisa pa lahko sklepamo, da je potrebno izvesti le delno popravilo zamakanja.

1.0.1. Sanacija diletacij
1. Ali se diletacije, ki so v atrijih stanovalcev ne sanirajo? Namreč v popisu so omenjene le diletacije, ki so na tlakovanih površinah
med objekti. Tudi iz količin je razvidno, da so vključene le sanacije diletacij v tlakovanem delu. Na ta način bi se sanacija izvedla le
delno in je nemogoče garantirati vodotesnost diletacij v celoti. Pri tem je treba poudariti, če se posega v atrije, je potrebno rušenje
zidov med atriji, rušenje sten shramb v atrijih, rušenje keramike, estriha itd. Ali bo slednje spadalo pod dodatna, nepredvidena
dela, če se izkažejo kot nujna za odpravo vzrokov zamakanj?
2. Ali diletacija samih objektov nad nivojem +/- 0.00 ni stvar sanacije? Objekti so namreč diletirani in če ta diletacija zamaka se voda
lahko razliva tudi v področje diletacij garaž. Ali je sanacija diletacij objektov če se izkaže, da je nujna stvar dodatnih del?
3. V popisu je izrecno navedeno, da se upošteva predpostavka, da je diletacijskih profil brezhiben. Ali je v primeru, če se izkaže
da je nujno zamenjati profile to šteje pod dodatna dela?
4. Diletacija med parkirnim mestom 0017 ter parkirnim mestom 0018 je pod atrijem kjer intenzivno zamaka. V tem predelu sploh ni
tlakovanih površin. Je le atrij, travnik ter makedamska pot na zahodnem delu naselja. Ali se to zamakanje sploh ne sanira, oziroma,
če se izkaže kot nujno ali se bo slednje štelo pod dodatna, nepredvidena dela.
5. Po sanaciji diletacij je verjetno treba demontirati pločevine v garaži in sanirati posledice zamakanja na diletacijah. Ali se bo slednje
tudi uvrstilo pod dodatna dela, ker v popisu namreč tega ni omenjenega.
6. Vidno je tudi zamakanje vertikalne diletacije na zunanji vkopani steni garaž. Ali bo sanacija slednjega spadala pod dodatna dela, če
se izkaže kot nujno?
7. V popisu je navedeno, da je potrebno sanirati zamakanje ob desetih prebojih skozi krovno ploščo ob odtočnikih
s predpostavko, da so odtočniki ustrezni in jih ni potrebno zamenjati. Mest, kjer zamaka ob kanalizacijskih ceveh skozi strop 1.
garaže je mnogo več in bo za rešitev zamakanja potrebno posegati v atrije stanovalcev kar pomeni rušenje keramike, estriha,
posege v fasado objektov itd.
Ali je to stvar dodatnih del oziroma ali ta dela, ki niso navedena v popisu del vključimo v ponudbo?
8. Opozarjamo tudi, da je vse odtočnike oziroma, odtočne cevi potrebno pregledati s kamero in za tem očistiti sigo, ki jo je na
določenih mestih ogromno, saj le tako bomo zagotovili nemoteno odtekanje vode. Ali se bo slednje tudi uvrstilo pod
nepredvidena, dodatna dela.

1.0.4.Sanacija poškodovanega spodnjega dela AB sten na stiku z asfaltom
V popisu del ni navedeno odstranjevanje pasu asfalta ob stenah ter kasnejše ponovno asfaltiranje, da se omogoči celovito sanacijo
stika stene-betonska tla. Ali se bo slednje uvrstilo pod dodatna dela, če se ta način izkaže za nujen?
Ali je stvar dodatnih del izdelava naklona stran od sten, če se izkaža, da je naklon napačen oziroma da voda odteka proti
stenam?
Ali je smiselno tesnenje stika asfalta in betonske stene saj je asfalt porozen. Če se izkaže da je potrebna izdelava hidroizolacije pod
asfaltom je to stvar dodatnih del?
5.4 Sanacija zatekanja v vhodne avle vseh stavb
Iz popisa in količin je razvidno, da je izdelan za sanacijo treh vhodov. Ali je potrebno ponuditi sanacijo vseh vhodov kot je
navedeno v uvodu ali ponudimo samo dela, ki so v popisu?

ODGOVOR 4:
Naročnik je na predmetno vprašanje že odgvoril glejte VPRAŠANJE / ODGOVOR 3.