Dosje javnega naročila 007186/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-118/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R2-417/4326 Tihaboj - Mirna od km 10.000 do km 10.240
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 207.488,28 EUR

JN007186/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.10.2021
JN007186/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.12.2021
JN007186/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.12.2021
JN007186/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.12.2021
JN007186/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.10.2022
JN007186/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007186/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000935/narocilo.html
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/421131/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7689
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-118/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R2-417/4326 Tihaboj - Mirna od km 10.000 do km 10.240
Referenčna številka dokumenta: 43001-269/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija regionalne ceste R2-417/4326 Tihaboj - Mirna od km 10.000 do km 10.240
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija regionalne ceste R2-417/4326 Tihaboj - Mirna od km 10.000 do km 10.240
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.11.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.11.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.11.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.11.2021   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji (v Navodilih za pripravo ponudbe) v točki 3.1.3.4 v podtočki b) določil, da morajo gospodarski subjekti izkazati, da so v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedli voziščno konstrukcijo (vezano nosilno in obrabno zaporno plast asfalta) širine 5 m in dolžine vsaj 120 m. Za navedeni referenčni pogoj je naročnik določil, da ga mora izkazati tisti gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi in ga je izvedel neposredno sam ter tovrstna dela tudi sam neposredno izvesti.

V zvezi z navedenim pogojem naročniku predlagamo spremembo v delu, ki se nanaša na način izpolnjevanja pogoja, in sicer na zahtevi naročnika (i) da mora referenčni pogoj izkazati gospodarski subjekt, ki bo dela prevzel v ponudbi in jih je na referenčnem projektu neposredno sam izvedel ter (ii) tovrstna dela sam neposredno izvesti. Menimo namreč, da je takšen pogoj glede na predmet javnega naročila pretirano strog in je v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3), načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3) ter načelom sorazmernosti (8. člen ZJN-3). Skladno z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije mora naročnik v vsakem konkretnem primeru glede na predmet javnega naročila določiti pogoje glede tehnične in strokovne usposobljenosti, ki morajo biti sorazmerni in povezani s predmetom javnega naročila. Pogoji morajo biti torej določeni na sorazmeren in objektivno utemeljen način, kar pa menimo, da v konkretnem primeru ni izpolnjeno.

V konkretnem primeru je predmet javnega naročila rekonstrukcija regionalne ceste, kar vključuje številna dela npr. premaknitev osi ceste desno v brežino, ureditev odvodnjavanja, ureditev prometne signalizacije.... Eden od elementov je tudi izvedba voziščne konstrukcije, naročnik pa v nobenem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (kar vključuje tudi Tehnično poročilo izdelano s strani družbe S-TEC d.o.o.) ni pojasnil ključnih razlogov, iz katerih bi lahko ponudniki razbrali, zakaj je ravno ureditev voziščne konstrukcije (in sicer samo vezane nosilne in obrabne zaporne plasti asfalta) tako specifično delo, da je sorazmerna in objektivno opravičljiva zahteva naročnika, da mora dela izkazati in prevzeti tisti subjekt, ki jih je neposredno izvedel in jih tudi sam neposredno izvesti v tem konkretnem javnem naročilu.

Ob upoštevanju prakse Državne revizijske komisije, da je praviloma udeležba vodilnega partnerja v posameznem javnem naročilu tako intenzivna, četudi fizično vseh del ne izvede sam (odgovornost naročniku za dobro in kvalitetno izvedbo, izvajanje nadzora ipd.), da mu je potrebno priznati referenco za celoten posel in ob upoštevanju, da konkretnih razlogov za zahtevo naročnika v delu, ki se nanaša zgolj na posamezne plasti voziščne konstrukcije, naročnik ni izkazal, ni najti objektivno opravičljivih razlogov, da bi moral referenco v tem delu izkazati tisti subjekt, ki je dela neposredno sam fizično izvedel. Dejstvo namreč je, da se ne ve, kaj s to zahtevo naročnik zasleduje, saj je gotovo, da tudi tisti subjekt, ki je dela fizično izvedel, del na tem projektu ne bo izvajal s popolnoma enakim kadrom kot na referenčnem projektu in ni jasno v kakšni »prednosti« naj bi bil tisti subjekt, ki je dela fizično izvajal v primerjavi s subjektom, ki ima referenco za celoten posel, ker je skrbel za koordinacijo, nadzor in kvaliteto izvajanja vseh izvajalcev (kar vključuje tudi pravilno in pametno izbiro neposrednih izvajalcev, za katere je naročniku odgovoren kot bi delo sam opravljal).

Prav tako je objektivno neutemeljena in nesorazmerna zahteva, da mora dela neposredno sam izvesti tisti subjekt, ki daje referenco za voziščne konstrukcije. Razlogov za navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni najti (npr. naročnik ni zahteval prav nobenih specifičnih zahtev glede opreme ali kadra za izvedbo in ni pojasnil zakaj je ravno izvedba vezane nosilne plasti in obrabne zaporne plasti asfalta tako pomembna, da jo mora neposredno sam izvajati tisti, ki ima referenco za dela, ki jih je neposredno sam izvedel). Ponovno gre poudariti, da identičnosti delavcev tudi v takšnem primeru ni mogoče zagotoviti in ni jasno kakšen cilj se s takšno zahtevo s strani naročnika zasleduje. S tem se vsekakor omejuje konkurenčnost med ponudniki in se neutemeljeno in nesorazmerno izključuje gospodarske subjekte, ki bi pod vodstvom za to ustrezno usposobljenega ponudnika (nadzor nad kvaliteto, odgovornost naročniku za svoje podizvajalce) lahko popolnoma ustrezno, kvalitetno izvedli javno naročilo.

Menimo torej, da je navedena zahteva naročnika v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja in naročniku v tem delu predlagamo spremembo razpisnih pogojev. Predlagamo, da se izkazovanje zahteve iz b) točke »Izvedba voziščne konstrukcije (vezane nosilne in obrabne zaporne plasti asfalta) širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 120 m« določi na naslednji način »Referenčni posel iz točke b, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov (partnerjev ali podizvajalcev) mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).«

Lep pozdrav.ODGOVOR

 Naročnik je z Navodili za pripravo ponudbe opredelil in določi pogoje za katere smatra, da so sorazmerni z vsebino in obsegom razpisanih del. Navedeno velja tudi za referenčni pogoj točke 3.1.3.4 Navodil za pripravo ponudbe alineja b) Izvedbo voziščne konstrukcije (vezane nosilne in obrabne zaporne plasti asfalta) širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 120 m in četrtim odstavkom opombe: Referenčni posel iz točke b, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.

 Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.