Dosje javnega naročila 007189/2021
Naročnik: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
Gradnje: Postavitev sončne elektrarne
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 576.631,12 EUR

JN007189/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.10.2021
JN007189/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2021
JN007189/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.08.2023
JN007189/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.08.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007189/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nasipna ulica 64
2000
SI
Maribor
Slovenija
Jasmina Purič
jasmina.puric@snaga-mb.si
+386 26205818
+386 26205810

Internetni naslovi
http://www.snaga-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.snaga-mb.si/razpisi.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7738
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Postavitev sončne elektrarne
Referenčna številka dokumenta: JN-7738
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Postavitev sončne elektrarne - dobava, montaža, zagon in vzdrževanje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava, montaža in zagon ter vzdrževanje sončne elektrarne
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
JR SE OVE 2021 - prijava na razpis
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Naročnik krajša roke za oddajo ponudb zaradi priprave vloge za javni razpis JR SE OVE 2021.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.11.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.10.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nasipna ulica 64
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.10.2021   14:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

"Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.snaga-mb.si/razpisi.html"

Poleg tega, da ste navedli neveljavno povezavo, razpisna dokumentacija še ni dostopna na vaši spletni strani (v zavihku javna naročila).

Rok 15 dni - oddaja 4.11.2021 - je zaradi prihajajočih šolskih počitnic in praznikov malo pretirano hitra, saj ne samo da ne moremo pogledati kakšen tip /moč / materiale zahtevate, smo večina ponudnikov vezani na pridobitev cen s strani proizvajalcev. In ker imajo naši zaposleni skoraj vsi še šolo obvezne otroke, bo delovanje (našega in še kakšnega) podjetja med krompirjevimi počitnicami močno okrnjeno.

Da pa bi kvalitetno pripravili tudi naročniku zanimivo ponudbo, vas prosimo za podaljšanje roka vsaj za 1 teden.

Hvala za razumevanje!
FK

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Dokumentacija ni na voljo.

ODGOVOR
Dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.

Datum objave: 27.10.2021   08:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri pregledu pogodbe se je izpostavilo nekaj vprašanj:
- Ni jasno ali se naprava vzdržuje 5 ali 7 let ( 2 in 3. člen)
- Pri določitvi višine vrednosti posla je potrebno upoštevati tudi stroške vzdrževanja
- Določilo ki ureja plačilo situacij ni jasno. Saj enkrat govori da se 100% vrednost plača po primopredaji (4. člen), drugič pa govori da se stroški vzdrževanja plačujejo kasneje, v času ko se le ti opravljajo (6. člen), medtem ko je ponudbena cena skupna za vse storitve tako izvedbe gradnje kot tudi vzdrževanja in servisiranja.
- 8. člen ni jasno kakšno pogodbo ima naročnik v mislih glede podizvajalcev. Ali se tudi konzorcijski partner šteje za podizvajalca?
- V rok dokončanja del je vračunan tudi delo nadzora (1. odst. 10. člena), ki je v domeni naročnika in na katerega izvajalec ne more vplivati. Ravnanja nadzora, bi eventualno lahko podaljšala dogovorjeni rok izvedbe del. To je potrebno upoštevati pri izvedbi del, oziroma zapisati v pogodbo, da se zaradi nadzora lahko podaljša dogovorjeni rok izvedbe del .
- Ali glede na storitev ki jo bomo izvedli, lahko izdamo potrdilo o zanesljivosti objekta (11. člen)
- Napaka v 16. členu zapisano je 5% medtem ko v oklepaju piše 5 promilov.


Hvala za odgovore


ODGOVOR
Osnutek pogodbe bo ustrezno popravljen glede na pripombe.
Lahko se izda potrdilo oz. dokazilo o zanesljivosti objekta.
Definicija podizvajalca je določena v ZJN-3, konzorcijski partner je skupna ponudba, kot je prav tako opredeljena v ZJN-3.
Datum objave: 27.10.2021   08:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi trenutne situacije na trgu sončnih elektrarn, kjer se je v preteklosti večinoma postavljalo zgolj sončne elektrarne moči netomeritev (omejitev do 3*63A, kar je enako do 43 kW moči) naročnika pozivamo k spremembi referenčnega pogoja "8.2.4. Tehnična in strokovna sposobnost".

Predlagamo spremembo zgoraj navedenega referenčnega pogoja, in sicer kot:

TČ 1. Ponudnik, ki oddaja ponudbo mora imeti najmanj 1 referenco za izveden projekt moči 250 kWp v zadnjih desetih letih od roka za oddajo ponudb in 2 izvedena projekta moči najmanj 100 kWp v zadnjih 2 letih.

Hvala in LP

ODGOVOR
Naročnik referenc ne bo spreminjal.Datum objave: 27.10.2021   08:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

predlagamo podaljšanje roka izvedbe projekta za 2 meseca, torej na 8 mesecev od podpisa pogodbe. Razlog je trenutno realno pomanjkanje materiala na trgu in iz tega naslova dolge dobavne verige.

Hvala in LP

ODGOVOR

Rok za izvedbo ostane kot je predviden. V primeru nepredvidenih okoliščin, kot je višja sila se rok ustrezno podaljša.


Datum objave: 27.10.2021   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročniku vljudno predlagamo podaljšanje roka za oddajo ponud vsaj do 10.11.2021. Smo namreč v času šolskih počitnic, kar pomeni da je kadrovska omejitev realen faktor. Iz tega naslova tudi ponudbe ne morejo biti pripravljene kompletno in z realnimi finančnimi okvirji, prav tako pa je rok za izvedbo ogleda same lokacije izredno kratek, skoraj nemogoč.

Hvala in LP

ODGOVOR
Naročnik roka ne bo podaljševal, saj je vezan na datum oddaje vloge na javni razpis JR SE OVE 2021, ki je konec novembra 2021.Datum objave: 27.10.2021   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za soglasje in pogoje za priključitev elektrarne. Hvala in lp.

ODGOVOR

Pogoji in soglasja so objavljena na spletni strani naročnika.


Datum objave: 27.10.2021   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede garancije za odpravo napak imamo pripombo na točko 2 original garancije, pri dokumentih zahtevanih za unovčenje. Tendenca je, da se garancije izdajajo v elektronski obliki, podpisane z elektronskimi podpisi in v takem primeru original garancije sploh ne obstaja oz. ga upravičenec ne more predložiti v fizični obliki.

glede garancije za dobro izvedbo:
točka 2 predložena izjava, da so zahtevek podpisale pooblaščene osebe čigava izjava bo to (banke, notarja?)
točka 3 - original garancije, pri dokumentih zahtevanih za unovčenje enaka pripomba kot zgoraj za točko 2
navedba dveh rokov veljavnosti (garancija velja do vključno dne , razen za zavarovanje odgovornosti, kjer velja do ..) to ni običajno, ampak lahko je narava posla takšna, da zahteva dvojno veljavnost. Seveda banka takšno garancijo poknjiži do daljšega roka.

Hvala za odgovore


ODGOVOR

- garancija se lahko poda tudi elektronsko. Vzorec garancije se dopolni.
- obrazec izjave o predložitvi bančne ganracije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - podpiše zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba, da bo izbran ponudnik predložil finančno zavarovanje po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila.
- rok veljavnosti: v obrazcu finančnega zavarovanja za dobro izvedbo se izbriše "razen za zavarovanje odgovornsosti, kjer bančna garancija velja do dne....".


Datum objave: 27.10.2021   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Imamo vprašanje v zvezi s potrjenimi referencami glede vzdrževanja in sicer je vaša zahteva: Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih letih od roka za oddajo ponudb izvedel oz. izvaja vzdrževanje SE za vsaj 10 SE, od tega je vsaj 5 elektrarn moči 300 kWp ali več. DOKAZILA: Seznam referenčnih poslov na Prilogi št. 6a in potrdilo o dobro opravljenem delu, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla) za vsako priglašeno referenco na Prilogi št. 7a.
Če prav razumemo pričakujete iz strani investitorjev 10 potrjenih referenc in to v času krompirjevih počitnic. Prosimo, da to zahtevo glede na kratek rok zmanjšate ali pa zahtevate samo seznam referenc na prilogi 6a, ki ga lahko naknadno tudi preverite.
Enako težavo imamo sicer tudi z referencami za izvedbo vendar na srečo zahtevate samo eno priglašeno referenco za elektrarno moči 300 kW tako, da jih več niti ne bomo priglašali, ker je vprašanje če jih bi dobili pravočasno potrjene.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Ob oddaji ponudbe je dovolj predložiti Seznam referenčnih poslov.
Potrdila o dobro opravljenem delu predložite na poziv naročnika po roku za oddajo ponudb.


Datum objave: 28.10.2021   08:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, glede na vaše odgovore imamo še podvprašanja:

-garancija se lahko poda tudi elektronsko. Vzorec garancije se dopolni. Ali to pomeni, da se točka 2 lahko briše iz teksta garancije?

- obrazec izjave o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, podpiše zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba, da bo izbran ponudnik predložil finančno zavarovanje po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila. -Kdo podpiše izjavo, da so zahtevek za unovčenje podpisale pooblaščene osebe?

Hvala za odgovore

ODGOVOR
- vzorec se dopolni, da se odda ali originalna BG ali se poda elektronsko
-- točka 2 - izjava za unovčenje se črta iz vzorca