Dosje javnega naročila 007338/2021
Naročnik: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Gradnje: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za prizidek k stavbi ABS
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN007338/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 26.10.2021
JN007338/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.11.2021
JN007338/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007338/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 209-548511
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI042
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Služba za nabavo, Renata Zaletelj
renata.zaletelj@fraport-slovenija.si
+386 42061408
+386 42022409

Internetni naslovi
http://www.fraport-slovenija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/421623/JN-2021-G1-ENG_2_AT.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7792
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za prizidek k stavbi ABS
Referenčna številka dokumenta: JN-7792
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za prizidek k stavbi ABS
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 380.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Fraport Slovenija d.o.o., želi v sklopu kompleksa Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana razširiti Cargo (transportni) terminal, s čimer bi povečal kapaciteto tovornega dela letališča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 380.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Naročnik bo zahteval, da skupina izvajalcev, ki predloži skupno ponudbo in je izbrana kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila, po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila in pred podpisom pogodbe, naročniku predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila z navedbo vrednosti in vrste del, ki jih bodo izvedli v okviru pogodbe in ki mora vsebovati določilo, da vsi izvajalci, ne glede na opredelitev odgovornosti, naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Omenjeni pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 1 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.11.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
Brnik - Aerodrom
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.11.2021   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Kje lahko najdemo ostalo razpisno dokumentacijo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji poglavje A. Splošni del, točka III. Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije. Tehnična dokumentacija, in sicer mapi z imenom TP ABS ULD'' IN ''ABS ULD GOI je objavljena na spletni strani naročnika na naslovu https://www.fraport-slovenija.si/content/fraport-company-slovenija/sl/o-nas/javna-narocila.html.Datum objave: 11.11.2021   08:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Na naslovu
https://www.fraport-slovenija.si/content/fraport-company-slovenija/sl/o-nas/javna-narocila.html.
ni ničesar. Ko ga vstavim v iskalnik, mi napiše da ta internetna stran ne obstaja.
Prosim objavite vso dokumentacijo na portalu javnih naročil.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Vsa dokumentacija je preobsežna in se je ne da naložiti na Portal javnih naročil. Povezava https://www.fraport-slovenija.si/content/fraport-company-slovenija/sl/o-nas/javna-narocila.html normalno deluje, le zadnje pike ne vtipkajte, ker pomeni konec stavka.Datum objave: 11.11.2021   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Tlak v objektu je samo zaglajen beton?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
tlak v objektu je: AB talna plošča z utrjevalcem, 20 cm. To je prikazano v načrtu arhitekture (teksti in risbe detajlov).
Datum objave: 17.11.2021   13:23
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo v skladu s predlogom ponudnika podaljšal rok za oddajo prijav.Datum objave: 18.11.2021   12:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi težav pri pridobivanju ponudb prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje ponudbe ter posledično roka za postavljanje vprašanj.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Glej odgovor, objavljen 17.11.2021, 13:23.Datum objave: 23.11.2021   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo vas, da zaradi enakovredne obravnave ponudb dopolnite popis z naslednjimi postavkami:
1. Prosim vas, da definirate v katerih postavkah, razen v postavki za talno ploščo v količini 72 m3, v poglavju BETONSKA dela, moramo upoštevati dodatek Penetron-Admix.
2. Prosimo vas da dodate postavke za vse vrste dilatacije, ki so potrebne v talni plošči (rezane, gibljive z mozniki, stik z obstoječo ploščo)
3. Prosimo vas, da dopolnite popis tudi s postavko v zvezi z obdelavo nove talne plošče z utrjevalcem.
Hvala lepa in lep pozdrav


ODGOVOR
V1: Prosim vas, da definirate v katerih postavkah, razen v postavki za talno ploščo v količini 72 m3, v poglavju BETONSKA dela, moramo upoštevati dodatek Penetron-Admix.
O1: Opomba pri zidarskih delih je lapsus. Dodatka ni predvidenega, postavke v betonskih delih so pravilne.

V2: Prosimo vas da dodate postavke za vse vrste dilatacije, ki so potrebne v talni plošči (rezane, gibljive z mozniki, stik z obstoječo ploščo)
O2:
1 Kompletna izdelava mozničenih dilatacij, skladno s tehničnim prikazom št. 21-002-01 (detajl D1), po spodnjem opisu:
- dobava in vgradnja moznikov fi20/30 cm v PVC srajčki;
- izvedba rezanih dilatacij;
- čiščenje in zapolnitev rezanih dilatacij s trdim kitom, odpornim na olja;
obračun po tekočem metru m1 12,00 0,00 0,00

2 Kompletna izdelava rezanih dilatacij, skladno s tehničnim prikazom št. 21-002-01 (detajl D2), po spodnjem opisu:
- izvedba rezanih dilatacij;
- čiščenje in zapolnitev rezanih dilatacij s trdim kitom, odpornim na olja;
obračun po tekočem metru m1 57,00 0,00 0,00

3 Kompletna izdelava dilatacij ob AB parapetih, skladno s tehničnim prikazom št. 21-002-01 (detajl D3), po spodnjem opisu:
- dobava in vgradnja robnega traku (EPE) d=1 cm;
- dobava in vgradnja gumi tesnila;
- zapolnitev dilatacije s trdim kitom, odpornim na olja
obračun po tekočem metru m1 74,00 0,00 0,00

V3: Prosimo vas, da dopolnite popis tudi s postavko v zvezi z obdelavo nove talne plošče z utrjevalcem.
O3: Predvidi se utrjevalec kot npr. Ashford formula, v kvadraturi 324 m2.
Datum objave: 23.11.2021   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani.
prosimo, da pojasnite razlik med popisom in projektom za konstrukcije:
- v projektu je napisano cinkano
- v popisih pa cinkano in barvano
Kaj je pravilno ker je seveda velika razlika v ceni.

ODGOVOR
Predvidi naj se samo cinkano konstrukcijo.Datum objave: 26.11.2021   07:00
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da objavi popravljen popis del s pravilnimi podatki.

ODGOVOR
Popravljen popis del je objavljen na spletni strani naročnika na naslovu https://www.fraport-slovenija.si/content/fraport-company-slovenija/sl/o-nas/javna-narocila.html.