Dosje javnega naročila 007242/2021
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Odprava napak po pravnomočni sodbi, soseska Dragomelj
ZJN-3: Odprti postopek

JN007242/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.10.2021
JN007242/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007242/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katarina Tomšič
katarina.tomsic@ssrs.si
+386 14710500
+386 14710503

Internetni naslovi
https://ssrs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://ssrs.si/razpisi/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7802
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odprava napak po pravnomočni sodbi, soseska Dragomelj
Referenčna številka dokumenta: JN 19/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Skladno s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. II Cp 2293/2019 z dne 26.5.2021 v povezavi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. P 1113/2006 z dne 27.6.2019, ki se obe nanašata na projekt Novi Dragomelj I v Domžalah, naročnik za potrebe odprave napak, vključno z zagotavljanjem elaboratov sanacije in izvedbo koordinacije v izvedbi (t.i. »inženiring v izvedbi«), izvaja postopek za oddajo javnega naročila, ki obsega naslednje faze:
- priprava elaboratov,
- koordinacija in vodenje del in
- izvajanje del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. II Cp 2293/2019 z dne 26.5.2021 v povezavi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. P 1113/2006 z dne 27.6.2019, ki se obe nanašata na projekt Novi Dragomelj I v Domžalah, naročnik za potrebe odprave napak, vključno z zagotavljanjem elaboratov sanacije in izvedbo koordinacije v izvedbi (t.i. »inženiring v izvedbi«), izvaja postopek za oddajo javnega naročila, ki obsega naslednje faze:
- priprava elaboratov,
- koordinacija in vodenje del in
- izvajanje del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba del se lahko podaljša skladno s 5. členom vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.10.2021   15:22
VPRAŠANJE 1
Spoštovani, prosimo za objavo RD.
ODGOVOR 1
Razpisna dokumentacija se nahaja na povezavi: https://ssrs.si/razpisi/javna-narocila/. Datoteka se imenuje Razpisna dokumentacija JN 19-2021 in se nahaja na dnu strani. Prosimo, poskusite ponovno.
Datum objave: 09.11.2021   16:00
VPRAŠANJE 2
Spoštovani,
Skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju. 7. člen, 1. odstavek, prosimo naročnika, da popravi način plačila v vzorcu pogodbe. Skupni znesek zavarovanja za dobro izvedbo del in zadrževanja plačil ne sme presegati 10% pogodbene vrednosti.
ODGOVOR 2
Plačilo zadnjih 10 % pogodbene cene ne predstavlja zadržanih sredstev, temveč je to plačilo za s pogodbo naročena opravila in aktivnosti izvajalca, do zaključka primopredaje pogodbenih del in vključuje vse primopredajne aktivnosti, zahtevano dokumentacijo in opravila.
Ne glede na navedeno naročnik znižuje finančno zavarovanje za dobro izvedbo del na 5 % skupne pogodbene cene (osnova je pogodbena vrednost z DDV-ji) v točki 16.1 vzorca pogodbe.
Naročnik spreminja tudi način obračunavanja v točki 4.1., ki se po spremembi glasi:
"- do 95 % celotne pogodbene cene oz. ________EUR brez DDV po podpisu primopredajnega zapisnika posamezne skupine del, kot je to navedeno v spodnji tabeli;
- 5 % pogodbene cene oz. ________EUR brez DDV ob podpisu končnega obračuna in predaji vseh zahtevanih listin."
Naročnik bo skladno z navedenim pred podpisom pogodbe ustrezno popravil tudi točko 4.2.
Naročnik čistopisa obrazca vzorca pogodbe ne bo objavljal. Šteje se, da so ponudniki z oddajo ponudbe seznanjeni s predmetno spremembo in z njo soglašajo.

VPRAŠANJE 3
Spoštovani,
glede na obsežnost dokumentacije prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudb.
Lep pozdrav,
ODGOVOR 3
Naročnik je podaljšal rok, tako da se po novem glasi:
Rok za oddajo ponudb: 3. 12. 2021 do 10:00
Odpiranje ponudb: 3. 12. 2021 ob 10:05
Roka za zastavitev vprašanj naročnik ne bo podaljšal.
Veljavnost vseh listin in dokumentov bo naročnik presojal glede na prvotno določen rok za oddajo ponudb (26. 11. 2021). Slednje velja tudi za veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

VPRAŠANJE 4
Spoštovani,
Prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj naročniku ter podaljšanje roka za prejem ponudb, saj je zaradi izjemno velikega obsega dokumentacije, ki jo je potrebno preučiti in dejstva, da naročnik ni izdelal popisa del z oceno količin, potreben čas za izdelavo korektne ponudbe bistveno večji od običajnega.
Hvala za razumevanje.
ODGOVOR 4
Naročnik je podaljšal rok, tako da se po novem glasi:
Rok za oddajo ponudb: 3. 12. 2021 do 10:00
Odpiranje ponudb: 3. 12. 2021 ob 10:05
Roka za zastavitev vprašanj naročnik ne bo podaljšal.
Veljavnost vseh listin in dokumentov bo naročnik presojal glede na prvotno določen rok za oddajo ponudb (26. 11. 2021). Slednje velja tudi za veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.