Dosje javnega naročila JN3133/2010
Naročnik: KRAJINSKI PARK GORIČKO 
Storitve: Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja
ZJN-2: Odprti postopek

JN3133/2010 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.04.2010
    JN3133/2010 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2010/S 079-118067
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja

Datum objave: 20. 4. 2010
Številka objave: JN3133/2010


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) KRAJINSKI PARK GORIČKO, GRAD 191, Kontakt: Stanka Dešnik, SI-9264 GRAD.
Tel. 02 551 88 64. Telefaks 02 551 88 63. E-pošta stanka.desnik@goricko.info.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.park-goricko.org
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Drugo (prosimo, navedite): Javni zavod.
Drugo (prosimo, navedite): Krajinski park Goričko
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Kartiranje habitatnih tipov in inventarizacija dnevnih metuljev
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 8.
Glavni kraj izvedbe: Območje Krajinskega parka Goričko
Sifra NUTS: SI011.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Kartiranje negozdnih habitatnih tipov, inventarizacija dnevnih metuljev, inventarizacija larvalnega habitata metuljev mravljiščarjev, priprava vodnika o življenjskih okoljih, priprava smernic za trajnostno rabo
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 73300000 (Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Oddaja naročila po postopku s predhodnim ugotavljenjem sposobnosti
II.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 40 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Kot v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Kot v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kot v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kot v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno stroko Da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Kot v razpisni dokumentaciji
III.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 15. 5. 2010
Čas: 15:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 28. 5. 2010
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v mesecih: 3 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 28. 5. 2010
Čas: 11:00
Kraj: Okrogli salon - Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Ponudniki
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Javno naročilo se sofinancira iz sredstev Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013: pogodba o sofinanciranju SI-HU-1-2-012. Trajnostna raba Natura 2000 habitatov vzdolž slovensko-madžarske meje, akronim projekta: Krajina v harmoniji.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Podrobnejša dokumentacija pa bo poslana potencialnim ponudnikom na njihovo pisno zahtevo po e–pošti naslov: stanka.desnik@goricko.info

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.park-goricko.org
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Okrajno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, Murska Sobota, SI-9000 Murska Sobota.
Tel. 02535200. Telefaks 02535250. E-pošta urad.ojns@sodisce.si.
Internetni naslovi: http://www.sodisce.si/okrams
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožb Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: 07.06.2010
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 4. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE