Dosje javnega naročila 007531/2021
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup higienskega materiala
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 872.447,86 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007531/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.11.2021
JN007531/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.11.2021
JN007531/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007531/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007531/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007531/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.03.2022
JN007531/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2022
JN007531/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2022
JN007531/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007531/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 215-564568
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Jaka Klavs
jaka.klavs@jhl.si
+386 14740879
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jaka.klavs@jhl.si
+386 14740879

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
Celovška cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jaka.klavs@jhl.si
+386 14740879

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jaka.klavs@jhl.si
+386 14740879

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
Med hmeljniki 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jaka.klavs@jhl.si
+386 14740879

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7964
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna podjetja


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup higienskega materiala
Referenčna številka dokumenta: JHL-27/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33700000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Nakup higienskega materiala« za obdobje 48 (oseminštirideset) mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma s posameznim naročnikom.
Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope:
- sklop št. 1: Higienski papirnati proizvodi, izdelani iz predelane vlaknine,
- sklop št. 2: Higiena rok,
- sklop št. 3: Splošni higienski material.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Higienski papirnati proizvodi, izdelani iz predelane vlaknine
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33760000
33770000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop št. 1: Higienski papirnati proizvodi, izdelani iz predelane vlaknine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Higiena rok
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop št. 2: Higiena rok.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošni higienski material
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18930000
18937100
39224310
39800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop št. 3: Splošni higienski material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.12.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.12.2021   12:01
Kraj: preko sistema e JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2021   12:00

Dodatne informacije:
1) Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na Portalu javnih naročil, najkasneje šest (6) koledarskih dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

2) Naročniki javnega naročila so:
 JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,
 JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.,
 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.,
 ŽALE Javno podjetje, d.o.o.,
ki so na podlagi pooblastil, prenesli izvedbo in odločanje v postopku oddaje javnega naročila za »Nakup higienskega materiala« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Okvirni sporazum z izbranim ponudnikom za posamezni sklop predmeta javnega naročila, sklene posamezni naročnik posebej.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2021   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosim, da ESPD objavite v obliki, da ga bo možno uporabiti.ODGOVOR

Pozdravljeni.
Naročnik je preveril ESPD obrazec in ugotavlja, da je objavljen v obliki, da ga je mogoče uporabiti (objavljen je v enaki obliki oz. na enak način kot ga naročnik sicer objavlja v postopkih javnih naročil - do sedaj težav ni bilo). Kot pomoč pa naročnik dodaja sledeča (dodatna) navodila.

Ponudnik (ostali subjekti v okviru ponudbe) uvodoma na svoj računalnik (ali drugi elektronski medij) shrani naročnikov ESPD obrazec, ki je na voljo na naročnikovi spletni strani (v elektronski obliki v formatu xml), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija - to naredi z desnim klikom na miški, kjer izbere možnost »shrani povezavo kot«. Ponudnik nato preko brezplačne spletne strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ prične z izpolnjevanjem obrazca ESPD tako, da označi, da je gospodarski subjekt in izbere možnost: »Uvoziti naročnikov ESPD«. Ponudnik izbere ukaz »Prebrskaj« in na svojem računalniku (oziroma drugem elektronskem mediju) poišče ESPD (.xml datoteko), ki ga je za potrebe predmetnega javnega naročila pripravil naročnik, ponudnik pa ga je predhodno shranil na računalnik (ali drug elektronski medij). Nato izbere ukaz »Uvozi ESPD« in začne z izpolnjevanjem ESPD, ter ga natisne, podpiše in priloži k ponudbi.

ESPD, ki je priloga te razpisne dokumentacije, je enoten za vse sklope. Ponudnik v »Delu II, Oddelek A« navede, za katere sklope oddaja ponudbo. Ponudnik lahko odda en izpolnjen ESPD za vse sklope, za katere oddaja ponudbo, v katerem jasno navede, za katere sklope oddaja ponudbo, ali pa odda izpolnjen ESPD za vsak sklop, za katerega oddaja ponudbo, posebej.Datum objave: 15.11.2021   14:16
VPRAŠANJE
Sklop 1 , Merilo »ZERO WASTE« . Naročnik naj objavi podatek ( v kg ali t) koliko kartonske embalaže ali kartonske votle embalaže, lahko potencialni ponudniki pridobijo(zberejo...) v Mestni občini Ljubljana v koledarskem letu. Na podlagi teh podatkov s strani naročnika lahko potencialni ponudniki predložimo potrdilo proizvajalca o poreklo surovine za izdelavo ponujenih izdelkov. Ta podatek je ključnega pomena za potencialne ponudnike.

ODGOVOR
V zadnjih 12 mesecih 47 ton.Datum objave: 15.11.2021   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas da v sklopu 3 artikel pod zap.št.17 brišete iz predračuna. Isti artikel imate razpisan že v sklopu 2 pod zap. št. 22. Naročnik ne more razpisati isti artikel v 2 sklopih.

ODGOVOR

Navedeni artikel se črta iz ponudbenega predračuna za sklop št. 3. Naročnik na svoji spletni strani objavlja spremenjen ponudbeni predračun za Sklop št. 3, v skladu z navedeno spremembo. Naročnik star ponudbeni predračun s spletne strani umika. Ponudniki morajo oddati ponudbo za sklop št. 3 na spremenjenem ponudbenem predračunu z dne 15. 11. 2021.


Datum objave: 15.11.2021   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 3: zaporedna številka 12; sprej za dezinfekcijo čevljev - ali lahko ponudimo pakiranje 150ml?

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 15.11.2021   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 1: higienski papirnati proizvodi, so enote mere role oziroma zavitki.
Glede na to, da pri posameznem artiklu ni točno določeno na kaj se preračuna (primer: 3 postavka: enota mere je zavitek, v zavitku pa je lahko od 200-260 lističev), torej je lahko enota mere pakiranje od 200 pa vse do 260 lističev, kar pomeni da imajo lahko različni ponudniki različne enote mere za preračun.

V izogib nepravim podatkom za preverjanje ponudb prosim za opredelitev oziroma potrditev naslednjih enot mere:
1. postavka (brisače v roli) - enota mere za preračun, rola dolžine 150 m
2. postavka (mini jumbo) - enota mere za preračun, rola dolžine 145 m
3. postavka (lističi) - enota mere za preračun, zavitek 200/1
4. postavka (industrijska brisača)- enota mere za preračun, rola dolžine 200 m
5. postavka (brisače v roli)- enota mere za preračun, rola dolžine 70 m
6. postavka (vrečke)- enota mere za preračun, zavitek 25/1

Tudi če ponudnik ponudi drugačno (še dovoljeno) pakiranje, preračuna na dolžino oziroma zavitek, ki je določen. V tem primeru boste dobili primerljive zneske za posamezno postavko.

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Enota mere se ne spremeni. V tem primeru bi lahko prišlo do neenakopravne obravnave ponudnikov, saj bi bil preračun odvisen od ponudbe posameznega ponudnika in ne od vnaprej določenih pogojev. Poleg tega bi v tem primeru prišlo do razlikovanja med ceno na enoto mere v predračunu in med dejansko obračunano rolo posameznemu naročniku.


Datum objave: 15.11.2021   14:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 2:22 in sklop 3: 17: Alkoholni robčki posamično pakirani. Ali vam lahko ponudimo robčke dimenzij 150x200mm, ki so prav tako zloženi v majhno posamično pakirano embalažo?


Hvala v naprej.

ODGOVOR

Naročnik dovoli odstopanja dimenzije robčkov +- 10 %.


Datum objave: 15.11.2021   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za odgovor vezan na sklop 1:
- ali lahko ponudimo artikle izdelane iz reciklirane oziroma čiste celuloze ?
Glede na to, da je v Sloveniji samo 1 ponudnik, kateri ponuja artikle izdelane iz recikliran tetra pack embalaže , bi bilo za pridobitev konkurenčnih ponudb smiselno, da nam to dovolite.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR

V nazivu predmeta javnega naročila je navedeno, da gre za nakup higiensko papirnatih proizvodov, izdelanih iz predelanih vlaken (sklop št. 1: Higienski papirnati proizvodi, izdelani iz predelane vlaknine).

Poleg tega je v razpisni dokumentaciji kot pogoj zahtevan "Delež reciklirane vlaknine v higienskih papirnatih proizvodih, izdelanih iz predelane vlaknine, znaša 100 %". V Sloveniji je več ponudnikov, ki ponujajo artikle, ki so izdelani iz 100% predelanih vlaken (nenazadnje je Uredba o zelenem javnem naročanju pred zadnjo spremembo 2018 izrecno zahtevala predložitev artiklov iz 100% predelanih vlaken).Datum objave: 15.11.2021   14:19
VPRAŠANJE
Sklop 2: higiena rok, zaporedna številka 13. Milo - Pasta Alpha mouss ali enakovredno za čiščenje olja, maščobe in karb. črnila. Primerna za večje umazanije. Neguje kožo. Parfumiran, v embalaži 2 l, za podajalnik Alpha Mouss
Ali lahko ponudimo ekvivalenten proizvod 2L in vam brezplačno namestimo podajalnike? Koliko podajalnikov imate nameščenih za dotični artikel?

Hvala!

ODGOVOR

Naročnik zamenjavo podajalnikov ni predvidel. Podajalniki se zamenjajo samo v primeru fizičnih poškodb.


Datum objave: 15.11.2021   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za sklop 2: HIGIENA ROK, zaporedna številka 1 - MILO, PENILO V KARTUŠI, NAMENJENO ZA PODAJO MILA IZ MILNIKA PROIZVAJALCA DEB : kartuša min. 800 ml penila (+10%), dermatološko testirano, znak za okolje EU ECOLABEL. Ali lahko ponudimo drug sistem penilnega mila v kartuši 800ml in vam brezplačno namestimo potrebne podajalnike? S tem boste dobili več konkurenčnejših ponudb.
V ta namen bi potrebovali podatek, koliko podajalnikov za omenjeno milo imate nameščenih?

Prav tako bi vam za postavko 2 nato ponudili naš ekvivalenten milnik.

Za sklop 2: HIGIENA ROK, zaporedna številka 19: Razkužilo za roke v peni DEB instant foam 1000 ml (za stenski nosilec). Ali vam lahko ponudimo drug sistem razkužila za roke in podajalnika, 1000ml in vam brezplačno namestimo podajalnike? V ta namen bi potrebovali podatek, koliko podajalnikov za omenjeno milo imate nameščenih? S tem boste dobili več konkurenčnejših ponudb.

Hvala v naprej

ODGOVOR

Naročnik zamenjavo podajalnikov ni predvidel. Podajalniki se zamenjajo samo v primeru fizičnih poškodb.


Datum objave: 18.11.2021   15:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Sklop 2 Higiena rok pozicija 1. Milo, penilo DEB ali lahko ponudimo 1000 ml kartušo ki enako paše v milnik kot 800 ml kartuša.ODGOVOR

Da.


Datum objave: 18.11.2021   15:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v ponudbenih predračunih za vse tri sklope je zapisano : "...Ponudbene cene so fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem, razen v primeru znižanja.", v razpisni dokumentaciji in v osnutku pogodbe je navedeno pod kakšnimi pogoji in kdaj se cene lahko povišajo.
Glede na navedeno sklepamo, da je stavek, naveden v predračunih brezpredmeten.

V predračunu je pod zneskom brez DDV, ki se sam sešteva, še okence, kamor bi morali vpisati stopnjo DDV v %, vendar je tabela zaklenjena in se številke ne da vpisat. Ali pustimo okence prazno ali boste odklenili tabelo v delu, ki se nanaša na vpis stopnje DDV?

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Besedilo v ponudbenih predračunih je skladno z besedilom, zapisanim v osnutku okvirnega sporazuma. Ponudniki naj celico v ponudbenem predračunu, kjer je naveden DDV v %, pustijo prazno, saj se stopnja DDV in ponudbena cena z DDV, za posamezni sklop predmeta javnega naročila, vpiše tudi v obrazec ponudbe (Priloga 2 razpisne dokumentacije).


Datum objave: 18.11.2021   15:41
VPRAŠANJE
Sklop 2 -22 - Ali so robčki namenjeni za razkuževanje površin ali rok

ODGOVOR
Za razkuževanje rok in ostalih površin.