Dosje javnega naročila JN5070/2011
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Izdelava nestanovanjskih nepremičninskih projektov
ZJN-2: Odprti postopek

JN5070/2011 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.05.2011
JN5901/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.06.2011
JN6724/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.06.2011
JN6986/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.06.2011
    JN5070/2011 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2011/S 098-160670
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Izdelava nestanovanjskih nepremičninskih projektov

Datum objave: 17. 5. 2011
Številka objave: JN5070/2011


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 (0)1 306 44 42. Telefaks +386 (0)1 306 44 07. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Kontakt: MU Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, soba 227, V roke: ga. Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01/306-44-42. Telefaks 01/306-44-07. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Kontakt: Tajništvo Službe za javna naročila - II. nadstropje, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01/306-44-40. Telefaks 01/306-44-07. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Vpis objektov vseh osnovnih šol z območja Mestne občine Ljubljana v kataster stavb
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izbira izvajalca za ureditev zemljiško katastrskega stanja in stanja evidence katastra stavb za nepremičnine posamezne osnovne šole v Mestni občini Ljubljana.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 70112000 (Izdelava nestanovanjskih nepremičninskih projektov)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Ureditev zemljiško katstrskega stanja in stanja evidence katastra stavb za nepremičnine na 65 lokacijah osnovnih šol Mestne občine Ljubljana
II.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 5 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva /
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Partnerske prijave so dovoljene.

V točki III. razpisne dokumentacije je določeno, ali mora v primeru partnerske prijave posamezni pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik mora biti vpisan v imenik projektivnih oz. geodetskih podjetij Inženirske zbornice Slovenije (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak partner posebej. Dokazilo: Izpis iz imenika Inženirske zbornice Slovenije, star največ 30 dni pred rokom za odpiranje ponudb).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2C (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Podpis izjave iz priloge 3 za pravne osebe in iz priloge 4 za zakonite zastopnike pravne osebe. Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri pristojem organu).
2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2C (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Podpis izjave iz priloge 2).
3. Ponudnik ni v stečajnem postopku. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Podpis izjave iz priloge 2).
4. Ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bi začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Podpis izjave iz priloge 2. Naročnik lahko zahteva od ponudnika dodatna dokazila kot je opredeljeno v 4. točki III. poglavja razpisne dokumentacije).
5. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Podpis izjave iz priloge 2. Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri pristojem organu).
6. Zoper ponudnika na dan roka za oddajo ponudb ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave oziroma ni bil v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov ni upravljalo sodišče oziroma ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni bil v katerem koli podobnem položaju. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Podpis izjave iz priloge 2).
7. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Podpis izjave iz priloge 2).
8. Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Podpis izjave iz priloge 2).
9. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Podpis izjave iz priloge 2).
10. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in da je njegova bonitetna ocena SB5 ali več. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj o dospelosti neporavnanih obveznosti izpolnjevati vsak izmed partnerjev, pogoj glede bonitetne ocene pa vsaj eden izmed partnerjev. DOKAZILO: za pravne osebe obrazec S.BON-1/P, za samostojne podjetnike BON 1/SP in potrdilo/a bank/e za transakcijski/e račun/e, iz katerega/ih je razvidno izpolnjevanje pogoja).
11. Ponudnik mora izkazati, da je njegova prihodkovna realizacija iz dejavnosti, ki vključuje storitve, ki so predmet tega razpisa v letu 2010 znašala vsaj 1,2 mio EUR. (V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati partnerji skupaj. DOKAZILO: izpolnjen obrazec iz priloge 8.)
12. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: Podpis izjave iz priloge 2).
13. Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem, strankam in tretjim osebam. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: fotokopija ustrezne zavarovalne police, v skladu z veljavnim zakonom o graditvi objektov oz. zakonom o geodetski dejavnosti).
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora razpolagati z naslednjimi merilnimi napravami:
- s 7 GNSS (Global Navigation Satellite System) napravami;
- s 7 elektronskimi tahimetri;
- s 7 ročnimi razdeljemeri.
Pogoj partnerji v skupni ponudbi izpolnjujejo skupaj. DOKAZILO: izpolnitev tabele iz priloge 9. Obrazcu ponudnik priloži ustrezna dokazila (najemne pogodbe v primeru najema naprav in račune ali druga ustrezna dokazila v primeru, da ima naprave v lasti). Priloži še poročila o preizkusu instrumenta.
2. Ponudnik mora razpolagati s programsko licenco:
- za obdelavo podatkov in izdelavo elaboratov zemljiško katastrske izmere in katastra stavb,
- za vzdrževanje in vodenje baz prostorskih podatkov, ki omogočajo pripravo podatkov za vnos v digitalno topografsko bazo Mestne občine Ljubljana.
Pogoj partnerji v skupni ponudbi izpolnjujejo skupaj. DOKAZILO: izpolnitev tabele iz priloge 10. Obrazcu ponudnik priloži ustrezna dokazila (najemne pogodbe v primeru najema opreme in račune ali druga ustrezna dokazila v primeru, da ima opremo v lasti).
3. Ponudnik mora imeti zaposlenih vsaj 21 strokovnjakov geodetske stroke, od tega:
- 7 vpisanih v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljevanju IZS)
- 14 z geodetsko izkaznico.
Pogoj partnerji v skupni ponudbi izpolnjujejo skupaj. DOKAZILO: Izpolnitev tabele v prilogi 12 in priložitev kopij obeh strani izkaznice, ki dokazujejo izpolnjevanje pogoja.
4. Ponudnik ima ustrezno znanje in izkušnje z izvajanjem podobnih nalog.
Ponudnik je v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe izdelal vsaj:
- 65 elaboratov za vpis stavbe in delov stavb v kataster stavb, potrjenih s strani pristojne GURS,
- 300 izvedenih parcelacij in
- 100 ha geodetskih načrtov ali topografskih izmer.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z naročnikom, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri naročniku.
V primeru skupne ponudbe dokazuje vsak partner reference za tisti del predmeta javnega naročila, ki ga bo, skladno z določili v sporazumu o medsebojnem sodelovanju, izvajal v primeru izbire.
DOKAZILO: (priloga 11):
- za prvo alinejo: izjava ponudnika (priloga 11/1)
Naročnik si pridružuje pravico, da podatke preveri na pristojni Geodetski upravi RS.
- za drugo alinejo: seznam parcel, za katere je izdelal elaborat parcelacije (priloga 11/2 – potrjene reference s strani naročnikov 11/3)
- za tretjo alinejo: seznam parcel oziroma območij, za katere je izdelal geodetski načrt oziroma topografsko izmero (priloga 11/4 – potrjene reference naročnikov 11/5)
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno stroko Ne.
III.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba pogajati: ne.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-953/2010-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 29. 6. 2011
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 29. 6. 2011
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 60 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 29. 6. 2011
Čas: 11:00
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Odpiranje ponudb bo javno. Pooblaščeni zastopniki ponudnikov morajo za zastopanje na javnem odpiranju predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje in imeti osebni dokument.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/5/7989-87055788590784/Povabilo_k_odd
aji_ponudbe.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 5. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN5901/2011, Storitve: Izdelava nestanovanjskih nepremičninskih projektov; datum objave: 2. 6. 2011
  • JN6724/2011, Storitve: Izdelava nestanovanjskih nepremičninskih projektov; datum objave: 17. 6. 2011
  • JN6986/2011, Storitve: Izdelava nestanovanjskih nepremičninskih projektov; datum objave: 23. 6. 2011
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.06.2011   11:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje na razpis MOL, št. JN5070/2011

Ali je potrebno tudi zaročne razdadljemere priložiti veljavna poročila o preizkusu inštrumentov?

hvala za odgovor

ODGOVOR:

Da.

Datum objave: 15.06.2011   11:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. V TOČKI 12 POGOJEV NAVAJATE DA MORA IMETI PONUDNIK 1,2 MIO EUROV REALIZACIJE STORITEV KI SO PREMET TEGA RAZPISA.ALI TO POMENI DA MORA IMETI PONUDNIK IZKLJUČNO 1,2 MIO EUROV PROMETA IZ PODROČJA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA IN EVIDENCE KATASTRA STAVB?

2. V KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH ZAHTEVATE 21 GEODETSKIH STROKOVNJAKOV. ALI POMENI DA NAVEDENI KADRI DELAJO NA PODROČJU ZEMLJIŠKEGA KATASTRA OZ. KATASTRA STAVB?

ODGOVOR:

1. Zahtevana prihodkovna realizacija v letu 2010 mora biti iz naslova opravljenih del, ki so opredeljeni v tretji točki projektne naloge številka 430-953/2010-2, ki je priloga A razpisne dokumentacije in v 2. členu osnutka pogodbe o vpisu stavb osnovnih šol v kataster stavb, ki je priloga B razpisne dokumentacije.

2. Ne, njihovo dosedanje delo po razpisanih pogojih ni omejeno na področje zemljiškega katastra oziroma katastra stavb, vendar je priporočljivo, da jih poznajo, saj jih bodo morali v primeru izbire po tem razpisu tudi opravljati.

Datum objave: 15.06.2011   12:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V zvezi z javnim razpisom št. JN5070/2011 nas zanima sledeče:
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika. V točki 16 se zahteva 300 izvedenih parcelacij.
Ali se pod izvedene parcelacije smatra 300 parcelacij ali 300 samostojnih elaboratov parcelacij. Namreč v enem elaboratu je lahko tudi več parcelacij, ker so postopki združeni.

Ali je referenca za parcelacijo veljavna, če izda Geodetska uprava potrdilo o dokončanju elaborata ali mora potrdilo obvezno podpisati naročnik parcelacije (fizična ali pravna oseba).


hvala za odgovor.ODGOVOR:

Pod izvedene parcelacije se smatra 300 parcelacij, ki so lahko izdelane v enem ali večih elaboratih po vseh veljavnih predpisih za izvedbo parcelacije, vendar ne tiste, ki se izvedejo po enostavnejšem postopku (dolžinski objekti, kjer se ne ureja vseh mej). V kolikor gre za referenco, ki ima več parcelacij v enem elaboratu, mora biti referenčnemu potrdilu priložena ustrezna dokumentacija, iz katere je to razvidno.

S strani ponudnika navedena referenca za parcelizacijo je veljavna tudi, če izda Geodetska uprava potrdilo o dokončanju elaborata. Iz potrdila morajo biti razvidni vsi zahtevani podatki za referenco.
Skladno z odgovorom je priloga oz. dokazilo 11/3 v ponudbi lahko tudi potrdilo Geodetske uprave o dokončanju elaborata.


Datum objave: 17.06.2011   10:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji je v poglavju III./14 točka navedeno, da je potrebno predložiti veljavna poročila o preizkusu inštrumentov za vse v tabeli iz priloge 9 navedene naprave. Kako se bo presojala veljavnost poročila o preizkusu inštrumenta?

ODGOVOR:

Potrdila o preizkusu morajo biti stara največ eno leto od datuma oddaje ponudbe, ki je določen v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 17.06.2011   10:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V obrazcu Priloga 12 je v glavi tabele pri rubriki »Strokovni izpit« navedeno, da je potrebno vpisati »št. potrdila«. Ali je pravilno, da se kot številka potrdila vpiše registrska številka geodetske izkaznice oz. pri pooblaščenih inženirjih identifikacijska številka izkaznice?

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 17.06.2011   11:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V prilogi 11/1 referenčna tabela (za elaborate za vpis stavbe in delov stavb v kataster stavb) se v tabeli zahteva tudi podatek Številka in datum vloge na Geodetski upravi RS. Glede na to, da Geodetska uprava RS pri oddaji vloge za vpis stavbe in delov stavb v kataster stavb le tej ne dodeli številke že pri sami oddaji elaborata, nas zanima ali je dovolj, da pri teh stavbah v obrazcu navedemo samo datum vloge?

ODGOVOR:
Glede na to, da Geodetska uprava RS ne določi številke vloge ob prevzemu elaborata oz. vloge, temveč naknadno, je dovolj kopija prve strani z žigom Geodetske uprave RS, ki vsebuje datum prevzema. V primeru oddaje elaborata po pošti pa je dovolj kopija prve strani elaborata in kopija poštnega lista, kjer je razviden datum pošiljanja.

Datum objave: 17.06.2011   11:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji je v poglavju II. Opis predmeta javnega naročila seznam osnovnih šol, ki so predmet vpisa v kataster stavb. V tem seznamu je 65 osnovnih šol.
V prilogi 5 - Ponudba je potrebno podati ceno za samo prvih 61 osnovnih šol iz omenjenega seznama. Zanima nas a se ponudbo pripravi samo za teh 61 osnovnih šol?

ODGOVOR:
Ne. V obrazcu Ponudba (Priloga 5) je pomanjkljivost, ki jo odpravljamo s popravkom razpisne dokumentacije (Viden bo po objavi s strani UL RS.). Ponudniki morajo popravek obrazca upoštevati in v svojo ponudbo vložiti ustrezno izpolnjen popravljen oz. dopolnjen obrazec. Skupna ponudbena cena mora torej upoštevati vrednosti del za vseh 65 skupin objektov osnovnih šol.
Navedena dopolnitev bo upoštevana tudi v pogodbi z izbranim izvajalcem, ki jo ponudnikom v ponudbo sicer ni potrebno prilagati.

Datum objave: 23.06.2011   11:51
V zvezi z javnim naročilom št. 10/210171 »Vpis objektov vseh osnovnih šol z območja Mestne občine Ljubljana v kataster stavb« posredujemo odgovore na vprašanja, ki smo jih prejeli od potencialnih ponudnikov preko Portala javnih naročil vezano na razpisno dokumentacijo številka 430-953/2010-5 z dne 13.05.2011:

1. VPRAŠANJE
Ali je dovolj če kot referenco priložimo potrdilo (kopijo zahteve) da je elaborat parcelacije ali vpisa stavbe v katastra stavb vložen na Geodetsko upravo RS?
ODGOVOR:
Odgovor je bil že podan dne 15. 6. 2011:
V razpisni dokumentaciji je zahtevano za reference parcelacij potrdilo, ki ga mora podpisati naročnik, torej ne velja potrdilo, ki bi ga izdala Geodetska uprava RS.

2. VPRAŠANJE
Na naročnika naslavljamo prošnjo oz. ga pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudb vsaj za en teden tj. do 6.7.2011. To utemeljujemo z dejstvom, da je naročnik en mesec po objavi poziva za zbiranje ponudb pojasnil, da se kot referenca pri parcelacijah štejejo le tiste, kjer so predhodno bile tudi izvedene ureditve mej. Zaradi tega dejstva moramo pridobiti oz. zbrati še dodatna dokazila, kot izhaja iz vašega odgovora na eno od že zastavljenih vprašanj. Prav tako je bil pred kratkim dopolnjen obrazec še z dodatnimi šolami, ki jih je potrebno upoštevati v ponudbi. Zaradi dejstva, da so veljavna potrdila o preizkusu inštrumenta stara lahko največ 1 leto od datuma oddaje ponudbe pa moramo sedaj dati dodatno preizkusiti še nekaj inštrumentov, kar pa tudi zahteva dodaten čas. Prosimo, da to pobudo upoštevate.
ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb se spremeni:
Naročnik mora prejeti ponudbe osebno ali po pošti najkasneje do 6. 7. 2011 do 10.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 2011 ob 11.00 uri.
Popravek rokov bo objavljen na Portalu javnih naročil.

3. VPRAŠANJE
Ali je potrebno v ponudbo vložiti tudi vse digitalne orto foto posnetke območij objektov posameznih šol, ki so priloga A iz te razpisne dokumentacije, saj je v ponudbo potrebno vložiti potrjeno projektno nalogo (priloga A)
ODGOVOR:
Digitalnih orto foto posnetkov območij objektov posameznih šol ni potrebno priložiti.
Mora pa ponudnik ponudbi priložiti na vsaki strani podpisano in parafirano projektno nalogo, digitalne orto foto posnetke pa so ponudniki lahko prejeli na naslovu naročnika.

Pripravila: Alenka Mihelčič
Direktorica: Tadeja Möderndorfer

Datum objave: 27.06.2011   14:36
1. VPRAŠANJE
15 TOČKA POGOJEV:
Ponudnik mora razpolagati s programsko licenco za vzdrževanje in vodenje baz prostorskih podatkov, ki omogočajo pripravo podatkov za vnos v digitalno topografsko bazo Mestne občine Ljubljana.

"Digitalna topografska bazo Mestne občine Ljubljana" ni v razpisu tehnično opredeljena!"

Ali svetovno priznana orodja kot so ARC-GIS , AutoCAD MAP, ERDAS, Oracle Spatial, Microsoft MSSQL Spatial , FME ali vsaj nekateri izmed njih zadostujejo temu kriteriju?

ODGOVOR:
Vnos podatkov v digitalno topografsko bazo omogočajo našteta orodja.2. VPRAŠANJE
15.6.2011 ste podali odgovor glede dokazovanja referenc parcelacije: " Skladno z odgovorom je priloga oz. dokazilo 11/3 v ponudbi lahko tudi potrdilo Geodetske uprave o dokončanju elaborata".
23.6.2011 ste podali odgovor:"V razpisni dokumentaciji je zahtevano za reference parcelacij potrdilo, ki ga mora podpisati naročnik, torej ne velja potrdilo, ki bi ga izdala Geodetska uprava RS."
Ali velja ali ne velja potrdilo...Geodetske uprave?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Pravilen odgovor, ki se nanaša na parcelacije je z dne 15. 6. 2011, za kataster stavb pa z dne 17. 6. 2011.

Pripravila: Meta Bizjak
Direktorica: Tadeja Möderndorfer