Dosje javnega naročila JN2336/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve čiščenja stavb
ZJN-2: Odprti postopek

JN2336/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.03.2012
JN2812/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.03.2012
    JN2336/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 044-072312
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve čiščenja stavb

Datum objave: 1. 3. 2012
Številka objave: JN2336/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: mitja.predovnik@ljubljana.si, V roke: Mitja Predovnik, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 013064444. E-pošta mitja.predovnik@ljubljana.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: MESTNA OBČINA LJUBLJANA - SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, Kontakt: MITJA PREDOVNIK, V roke: MITJA PREDOVNIK, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 44. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta mitja.predovnik@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: OPRAVLJANJE STORITEV ČIŠČENJA VRTCA PEDENJPED
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 14.
Glavni kraj izvedbe: VRTEC PEDENJPED, CERUTOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: OPRAVLJANJE STORITEV ČIŠČENJA VRTCA PEDENJPED
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 90911200 (Storitve čiščenja stavb)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno stroko Da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba pogajati: ne.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-1558/2011-3
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 28. 3. 2012
Čas: 09:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 10. 4. 2012
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 10. 4. 2012
Čas: 09:30
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, II. NADSTROPJE
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/3/8738-99787228515168/Razpisna_dokum
entacija_Pedenjped.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 3. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2812/2012, Storitve: Storitve čiščenja stavb; datum objave: 13. 3. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.03.2012   11:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo vas v kolikor lahko objavite obrazce razpisne dokumentacije v word obliki, izključno zaradi lažjega
izpolnjevanja obrazcev?
Lep pozdrav

ODGOVOR:
V kolikor želite obrazce razpisne dokumentacije pridobiti v word obliki, vas prosim, da mi pošljete vaš zahtevek na elektronsko pošto mitja.predovnik@ljubljana.si.

Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 02.03.2012   11:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji nikjer nismo zasledili višino oz. vrednost bančne garancije za resnost ponudbe, zato vas prosimo da določite le to?


ODGOVOR:
Bančna garancija za resnost ponudbe

Bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniku dolžni predložiti s ponudbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom bo le-ta unovčil bančno garancijo. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti predložena v višini 5.000 EUR, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z bančno garancijo. Bančna garancija za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.

Naročnik bančno garancijo za resnost ponudbe unovči, če ponudnik:
- po roku določenem za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev pogodbe,
- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Neunovčene bančne garancije za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila neizbranim ponudnikom vrnejo.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 02.03.2012   11:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

lahko razpisno dokumentacijo predložite v Word obliki, za lažje izpolnjevanje?

Hvala in LP

ODGOVOR:
V kolikor želite obrazce razpisne dokumentacije pridobiti v word obliki, vas prosim, da mi pošljete vaš zahtevek na elektronsko pošto mitja.predovnik@ljubljana.si.

Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 02.03.2012   11:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosim za objavo razpisne dokumentacije v WORD obliki za lažje izpolnjevanje.

ODGOVOR:
V kolikor želite obrazce razpisne dokumentacije pridobiti v word obliki, vas prosim, da mi pošljete vaš zahtevek na elektronsko pošto mitja.predovnik@ljubljana.si.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 05.03.2012   10:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosim za objavo razpisne dokumentacije v WORD obliki za lažje izpolnjevanje.

ODGOVOR:


V kolikor želite obrazce razpisne dokumentacije pridobiti v word obliki, vas prosim, da mi pošljete vaš zahtevek na elektronsko pošto mitja.predovnik@ljubljana.si.

Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 05.03.2012   10:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosim za objavo razpisne dokumentacije v WORD obliki za lažje izpolnjevanje.

ODGOVOR:

Odgovor:

V kolikor želite obrazce razpisne dokumentacije pridobiti v word obliki, vas prosim, da mi pošljete vaš zahtevek na elektronsko pošto mitja.predovnik@ljubljana.si.

Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 09.03.2012   12:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

zanima nas veljavnost ponudbe.

Hvala in LP

ODGOVOR:
Odgovor:

Spoštovani!

Ponudba velja do vključno 120 dni od dneva odpiranja ponudb.


Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 13.03.2012   12:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Razpisujete pogoj ISO standarda, katerega je Državna revizijska komisija po načelih ZJN v mnogi primerih revizij javnih naročil v svojih sklepih označila kot diskriminatornega. Menimo, da s pogojevanjem ISO standardov, ki ga ima le peščica večjih čistilnih servisov v Sloveniji, omejujete svobodno konkurenco in kršite objektivnost pri izvajanju javnega naročila.

Prosim, da razpisno dokumentacijo javnega naročila prilagodite tako, da bo omogočena udeležba tudi manjšim čističnim servisom, ki svoje storitve, kljub temu, da nimajo pridobljenih ISO standardov, izvajajo enako dobro.

Lep pozdrav

Spoštovani,

Na podlagi vaše prošnje je naročnik sprejel sklep, da se pogoj ISO standarda umakne iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija se spremeni in sicer:

a) III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA, REFERENCE IN TEHNIČNA SPOSOBNOST, točka 20 (ISO standardi), se izbriše iz tabele pogojev. Posledično ponudnikom ni potrebno predložiti Priloge 9/7 »Izjava o ISO standardih«.

Obenem se je naročnik odločil, da spremeni pogoj izpolnjevanja reference:

b) III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA, REFERENCE IN TEHNIČNA SPOSOBNOST, točka 15 (reference)

REFERENCE IN TEHNIČNA SPOSOBNOST
15. Reference:
- ponudnik je v zadnjih treh letih sam ali s partnerji v skupni ponudbi imel sklenjeno posamezno pogodbo za opravljanje storitev čiščenja v vrednosti več kot 40.000 eur (brez DDV) letno.
- vsaj štiri reference od petih morajo imeti oceno dobro ali zelo dobro

DOKAZILO:
- Ponudniki izpolnijo, podpišejo in žigosajo ponudbeno tabelo 9/1 in ji predložijo pet pisnih strokovnih priporočil (referenčnih izjav) 9/2. Referenčne izjave morajo biti podpisane, žigosane in ocenjene s strani poslovnih partnerjev. Obrazec in dokazila je potrebno predložiti tudi za podizvajalce, če nastopajo v ponudbi ali za vse sopogodbenike, če gre za skupno ponudbo.

se po novem glasi:

REFERENCE IN TEHNIČNA SPOSOBNOST
15. Reference:
- ponudnik je v zadnjih treh letih sam ali s partnerji v skupni ponudbi imel sklenjene vsaj tri posamezne pogodbe za opravljanje storitev čiščenja, pri čemer je bila vrednost vsake pogodbe najmanj 45.000 eur (brez DDV) letno.
DOKAZILO:
- Ponudniki izpolnijo, podpišejo in žigosajo ponudbeno tabelo 9/1 in ji predložijo tri pisna strokovna priporočila (referenčne izjave) 9/2. Referenčne izjave morajo biti podpisane in žigosane s strani poslovnih partnerjev. Obrazec in dokazila je potrebno predložiti tudi za podizvajalce, če nastopajo v ponudbi ali za vse sopogodbenike, če gre za skupno ponudbo.

Ustrezno zgoraj navedeni spremembi razpisne dokumentacije se spremenita Priloga 9/1 in Priloga 9/2 navedene dokumentacije.

Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službeODGOVOR:


Datum objave: 16.03.2012   13:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
V točki III. razpisne dokumentacije je zapisano, da so listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev lahko predložene v fotokopiji, za BON obrazec pa je zapisano, da mora biti predložen v originalu. Ali je torej lahko predložen v fotokopiji ali ne?
Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR:

Spoštovani,

Ponudnik lahko predloži fotokopijo BON obrazca.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 26.03.2012   09:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ker se zaradi bolezni nismo mogli udeležiti ogledov, ki so bili 12. in 13. marca, nas zanima, ali nam lahko omogočite dotaten termin ogledov.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Odgovor:

Spoštovani,

Dodaten termin za ogled je četrtek, 29. marec 2012 ob 9.00 uri v prostorih vrtca Pedenjped, enota Kašelj, ob Studencu 11a, Ljubljana.

Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 26.03.2012   09:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani naročnik!

Glede na to, da zahtevate priložitev S. BONa-1/P in glede na to, da je bančna garancija visok dodatni strošek, vas pozivam, da omogočite, da se za resnost ponudbe lahko namesto bančne garancije izda tudi menica in menična izjava v enaki vrednosti, saj je bila to tudi vse do sedaj ustaljena praksa na javnih razpsih, učinek pa je popolnoma enak.


Pozdrav

ODGOVOR:

Odgovor:

Zavedamo se, da je bančna garancija visok strošek za ponudnika, zato vam omogočamo, da namesto bančne garancije predložite tudi ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici morajo biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv in morajo biti izdani po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR. Finančna zavarovanja, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Poleg navedenega v dopolnitvi razpisne dokumentacije objavljamo tudi vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih del (priloga D), ki jo ponudniki predložijo v skladu z določili 19. člena pogodbe iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službePRILOGA D


BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

OPOMBA: vsebina tega vzorca velja tudi za kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.


Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št…………….

V skladu s pogodbo …………… (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ……………………………………………… in ……………………………………(naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo) ………………………………… (predmet pogodbe) v vrednosti …………………… EUR, je prodajalec (izvajalec) dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek ………………. EUR, če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčite garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. …./…..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ………………………. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec / izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


Banka
(žig in podpis)Datum objave: 26.03.2012   15:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Prosimo za naslednje pojasnilo:
Kdo je upravičenec iz garancije za resnost ponudbe: Vrtec Pedenjped ali Mestna občina Ljubljana?
Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR:

Spoštovani!

Upravičenec iz bančne garancije za resnost ponudbe je Mestna občina Ljubljana.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag.Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Datum objave: 26.03.2012   16:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Po izločitvi zahteve po ISO standardih ste samoinciativno spremenili zahtevo, da mora
ponudnik imeti v zadnjih treh letih sam ali s partnerji v skupni ponudbi sklenjeno posamezno pogodbo za opravljanje storitev čiščenja v vrednosti v najmanj 45.000 eur.

Naj vas opozorim na nezakonitost postavitve takega pogoja. V skladu s pravilno izvedbo postopkov JN so na Službi vlade RS po Direktivi 2004/18 in 2004/17 ES tako standarde za zagotavljanje kakovosti kot tudi tehnične in finančne sposobnosti, kamor sodi tudi povprečni letni promet ponudnikov, označili zgolj kot možen NEOBVEZEN pogoj!

Tovrstne zahteve kot tudi preveč specifični finančni in/ali tehnični podatki ter zahteva po točno določenih predhodnih izkušnjah po njihovih ugotovitvah izkazujejo namerno izključitev nekaterih ponudnikov in favoriziranje točno določenega profila izvajalcev javnega naročila.

Po pravni poizvedbi ter pregledu preteklih revizijskih primerov menimo, da bi bili v tem primeru upravičeni do uspešnega pravnega varstva Državne revizijske komisije. Tudi morebitno sklicevanje na načelo sorazmernosti namreč ne upraviči spornega dejanja spreminjanja in prilagajanja pogojev s strani naročnika v samem teku razpisa, ravno tako pa to načelo ne sme prekriti osnovnega pravila ter naročnikove obveze pri izvajanju JN, in sicer da na kakršenkoli način ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, predmetno ali osebno diskriminacijo ponudnikov.

Vljudno prosimo za umik zahteve po izkakovanju predhodnih pogodb v določeni vrednosti.


ODGOVOR:

Spoštovani,

Naročnik zahtevanih referenc - kot so le-te razvidne iz predmetne razpisne dokumentacije - ne bo spreminjal. Naročnik je pri oblikovanju predmetnih referenc upošteval ZJN-2C in v okviru tega njegovo načelo sorazmernosti ocenjene vrednosti javnega naročila z višino zahtevanih referenc.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 29.03.2012   08:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

po natančnem pregledu popravka razpisne dokumentacije smo opazili, da se obrazec strokovno priporočilo-PRILOGA 9/2 razlikuje od obrazca iz prvotne razpisne dokumentacije, in sicer v delu ocenjevanja izvajalca z oceno zelo dobro, dobro in zadovoljivo. Glede na to, da smo referenčna potrdila že pridobili na prejšnjih obrazcih, nas zanima ali boste le te upoštevali, saj so skorajda identični?

ODGOVOR:

Spoštovani!

Priloga 9/2 se po novem od stare ne razlikuje samo po oceni zelo dobro, dobro in zadovoljivo, temveč tudi v vrednosti vsake od sklenjenih pogodb, ki je bila predhodno 40.000,00 eur, po novem pa je 45.000,00 eur.

Na podlagi navedenega vas moramo prositi, da pridobite reference, ki so v skladu z novo prilogo 9/2.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 03.04.2012   13:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani g. Predovnik!

Očitno se ne razumemo - že s tem, ko ste samoinciativno v teku razpisa, po tem ko ste umaknili pogoj ISO standarda, zvišali znesek referenc, ste ravnali pristransko in prilagajali razpis. Sklicujete se načelo sorazmernosti, ki naročniku omogoča oblikovajne meril in pogojev, ki so smiselno povezane s predmetom naročila in naročniku omogoča preverbo tehnične in kadrovske zmogljivosti. Vendar ga aplicirate popolnoma nepravilno. Od kdaj namreč višina pogodbe zagotavlja tehnično zmogljivost? Vaš pogoj bi se moral glasiti - da je ponudnik v zadnjih treh letih sam ali s partnerji v skupni ponudbi imel sklenjene vsaj tri posamezne pogodbe za opravljanje storitev čiščenja, pri čemerJE BIL OBSEG PREDMETA VSAKE POGODBE NAJMANJ xy m2! Vrednost predhodnih pogodb, na katero se sklicujete je zaradi sprememb na trgu dela v zadnjih treh letih ter cen storitev popolnoma nerelavantna in ni smiselno povezana s predmetom naročila kot to zahteva 10. člen ZJN-2!

Obrazložitev 10. člena ZJN -2 nudi tudi g. Šoltes v svojem prispevku o javnem naročanju, kjer v zvezi z 10. členom ZJN-2 poudarja, da "Merila in pogoji morajo biti vezani na predmet naročila in ne na konkretnega ponudnika. Vezanost pogojev in meril na predmet pomeni, da jih je potrebno oblikovati glede na konkretne potrebe, upoštevajoč informacije o relevantnem trgu ponudnikov glede na predmet javnega naročila." (Vir: Znanstveni članek, Javno naročanje kot del politične modernizacije in evropeizacije v Sloveniji, stran 377).

Še enkrat vas pozivam, da sporni pogoj umaknete. Cena predhodnih storitev namreč ni smisleno povezana s predmetom javnega naročila.

S spoštovanjem.

ODGOVOR:

Spoštovani!

Naročnik je predmet javnega naročila opredelil v poglavju III. razpisne dokumentacije. Z zahtevanimi referencami preverja ekonomsko in finančno sposobnost ponudnika (44. člen veljavnega Zakona o javnem naročanju).

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe