Dosje javnega naročila JN2337/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve čiščenja stavb
ZJN-2: Odprti postopek

JN2337/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.03.2012
JN2657/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.03.2012
    JN2337/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 044-072313
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve čiščenja stavb

Datum objave: 1. 3. 2012
Številka objave: JN2337/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: mitja.predovnik@ljubljana.si, V roke: Mitja Predovnik, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 013064444. E-pošta mitja.predovnik@ljubljana.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, Kontakt: MITJA PREDOVNIK, V roke: MITJA PREDOVNIK, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 44. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta mitja.predovnik@yahoo.co.uk.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: OPRAVLJANJE STORITEV ČIŠČENJA VRTCA LEDINA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 14.
Glavni kraj izvedbe: VRTEC LEDINA, ČUFARJEVA ULICA 14, 1000 LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: OPRAVLJANJE STORITEV ČIŠČENJA VRTCA LEDINA
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 90911200 (Storitve čiščenja stavb)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: POGOJI SO RAZVIDNI IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
POGOJI SO RAZVIDNI IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
POGOJI SO RAZVIDNI IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
POGOJI SO RAZVIDNI IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
POGOJI SO RAZVIDNI IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba pogajati: ne.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-1559/2011-3
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 10. 4. 2012
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 10. 4. 2012
Čas: 10:30
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA, II. NADSTROPJE
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE RAZVIDNE IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/3/8738-86739724915392/Razpisna_dokum
entacija_Ledina.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 3. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2657/2012, Storitve: Storitve čiščenja stavb; datum objave: 9. 3. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.03.2012   11:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo vas v kolikor lahko objavite obrazce razpisne dokumentacije v word obliki, izključno zaradi lažjega izpolnjevanja obrazcev?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
V kolikor želite obrazce razpisne dokumentacije pridobiti v word obliki, vas prosim, da mi pošljete vaš zahtevek na elektronsko pošto mitja.predovnik@ljubljana.si.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 02.03.2012   11:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo vas v kolikor lahko objavite obrazce razpisne dokumentacije v word obliki, izključno zaradi lažjega izpolnjevanja obrazcev?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
V kolikor želite obrazce razpisne dokumentacije pridobiti v word obliki, vas prosim, da mi pošljete vaš zahtevek na elektronsko pošto mitja.predovnik@ljubljana.si.

Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 02.03.2012   11:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji nikjer nismo zasledili višino oz. vrednost bančne garancije za resnost ponudbe, zato vas prosimo, da določite le to?

ODGOVOR:
Bančna garancija za resnost ponudbe

Bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniku dolžni predložiti s ponudbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom bo le-ta unovčil bančno garancijo. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti predložena v višini 8.000 EUR, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z bančno garancijo. Bančna garancija za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.

Naročnik bančno garancijo za resnost ponudbe unovči, če ponudnik:
- po roku določenem za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev pogodbe,
- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Neunovčene bančne garancije za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila neizbranim ponudnikom vrnejo.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 02.03.2012   11:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosim za objavo razpisne dokumentacije v WORD obliki za lažje izponjevanje.

ODGOVOR:
V kolikor želite obrazce razpisne dokumentacije pridobiti v word obliki, vas prosim, da mi pošljete vaš zahtevek na elektronsko pošto mitja.predovnik@ljubljana.si.

Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 05.03.2012   12:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

zanima nas veljavnost ponudbe (do kdaj mora ponudba veljati)?

Hvala in LP

ODGOVOR:
Spoštovani!

Ponudba velja do vključno 120 dni od dneva odpiranja ponudb.


Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 09.03.2012   12:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Razpisujete pogoj ISO standarda, katerega je Državna revizijska komisija po načelih ZJN v mnogi primerih revizij javnih naročil v svojih sklepih označila kot diskriminatornega. Menimo, da s pogojevanjem ISO standardov, ki ga ima le peščica večjih čistilnih servisov v Sloveniji, omejujete svobodno konkurenco in kršite objektivnost pri izvajanju javnega naročila.

Prosim, da razpisno dokumentacijo javnega naročila prilagodite tako, da bo omogočena udeležba tudi manjšim čističnim servisom, ki svoje storitve, kljub temu, da nimajo pridobljenih ISO standardov, izvajajo enako dobro.

Lep pozdrav

ODGOVOR:


Spoštovani,

Na podlagi vaše prošnje je naročnik sprejel sklep, da se pogoj ISO standarda umakne iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija se spremeni in sicer:

a) III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA, REFERENCE IN TEHNIČNA SPOSOBNOST, točka 20 (ISO standardi), se izbriše iz tabele pogojev. Posledično ponudnikom ni potrebno predložiti Priloge 9/7 »Izjava o ISO standardih«.

Obenem se je naročnik odločil, da spremeni pogoj izpolnjevanja reference:

b) III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA, REFERENCE IN TEHNIČNA SPOSOBNOST, točka 15 (reference)

REFERENCE IN TEHNIČNA SPOSOBNOST
15. Reference:
- ponudnik je v zadnjih treh letih sam ali s partnerji v skupni ponudbi imel sklenjeno posamezno pogodbo za opravljanje storitev čiščenja v vrednosti več kot 40.000 eur (brez DDV) letno.
- vsaj štiri reference od petih morajo imeti oceno dobro ali zelo dobro

DOKAZILO:
- Ponudniki izpolnijo, podpišejo in žigosajo ponudbeno tabelo 9/1 in ji predložijo pet pisnih strokovnih priporočil (referenčnih izjav) 9/2. Referenčne izjave morajo biti podpisane, žigosane in ocenjene s strani poslovnih partnerjev. Obrazec in dokazila je potrebno predložiti tudi za podizvajalce, če nastopajo v ponudbi ali za vse sopogodbenike, če gre za skupno ponudbo.

se po novem glasi:

REFERENCE IN TEHNIČNA SPOSOBNOST
15. Reference:
- ponudnik je v zadnjih treh letih sam ali s partnerji v skupni ponudbi imel sklenjene vsaj tri posamezne pogodbe za opravljanje storitev čiščenja, pri čemer je bila vrednost vsake pogodbe najmanj 60.000 eur (brez DDV) letno.
DOKAZILO:
- Ponudniki izpolnijo, podpišejo in žigosajo ponudbeno tabelo 9/1 in ji predložijo tri pisna strokovna priporočila (referenčne izjave) 9/2. Referenčne izjave morajo biti podpisane in žigosane s strani poslovnih partnerjev. Obrazec in dokazila je potrebno predložiti tudi za podizvajalce, če nastopajo v ponudbi ali za vse sopogodbenike, če gre za skupno ponudbo.

Ustrezno zgoraj navedeni spremembi razpisne dokumentacije se spremenita Priloga 9/1 in Priloga 9/2 navedene dokumentacije.

Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Datum objave: 15.03.2012   13:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji ste spremenili pogoj glede referenc, ki se po novem glasi
- ponudnik je v zadnjih treh letih sam ali s partnerji v skupni ponudbi imel sklenjene vsaj tri posamezne pogodbe za opravljanje storitev čiščenja, PRI ČEMER JE BILA VREDNOST VSAKE POGODBE NAJMANJ 60.000 EUR (BREZ ddv) LETNO.

Prosim za pojasnitev- tudi to je bil namreč že eden izmed predmetov obravnave Državne revizijske komisije, in utemeljite točen znesek ter namen, s katerim upravičujete tak pogoj.

Naj vas zopet opozorim, da je zadeva enaka kot pri pogoju ISO standardov, le premestili ste jo v drug pogoj. Glede na to, da ste znesek spremenili samovoljno in ne na podlagi prošnje ponudnikov, je ta odločitev še toliko bolj sporna. V kolikor ponudnik izkazuje reference in tehnično sposobnost , višina vrednosti obstoječih pogodb po nobenih načelih ne zagotavlja kakovosti izvedbe javnega naročila, da bi jo lahko s tem upravičevali.

S spoštovanjem.


ODGOVOR:

Spoštovani,

Naročnik je zahtevano referenco uredil skladno z načelom sorazmernosti med višino zahtevane reference in višino vrednosti javnega naročila.


Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe
Datum objave: 16.03.2012   13:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
V točki III. razpisne dokumentacije je zapisano, da so listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev lahko predložene v fotokopiji, za BON obrazec pa je zapisano, da mora biti predložen v originalu. Ali je torej lahko predložen v fotokopiji ali ne?
Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR:

Spoštovani,

Ponudnik lahko predloži fotokopijo BON obrazca.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 23.03.2012   11:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas koliko znaša kvadratura tepihov, tekstilnih talnih oblog, notranjih predpražnikov in oblazinjenega pohištva?ODGOVOR:


Spoštovani,

skupna kvadratura navedenih površin je cca 60 m2.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 26.03.2012   15:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Prosimo za naslednje pojasnilo:
Kdo je upravičenec iz garancije za resnost ponudbe: Vrtec Ledina ali Mestna občina Ljubljana?
Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR:

Spoštovani!

Upravičenec iz bančne garancije za resnost ponudbe je Mestna občina Ljubljana.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag.Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Datum objave: 29.03.2012   08:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1.V zvezi z generalnimi čiščenji nas zanima, ali so količine okenskih stekel z okvirji, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, mišljene kot obojestranska površina stekel (površina okenskih stekel v objektu in zunanja steklena fasada)?
Prosimo,da navedete tudi približno kvadraturo svetil s pokrovi, kvadraturo vseh lesenih površin, kvadraturo pralnih sten in stenskih oblog, ki jih je potrebno očistiti 1 x letno.

Prav tako prosimo, da za dela, ki jih označujete v razpisni dokumentaciji kot dela, ki jih je potrebno opraviti po potrebi (str. 18/63)- v primeru epidemije, po izvedenih adaptacijah…(zadnji kvadratek) jasno označite kot dodatne storitve, ki se bodo obračunavale posebej, po posebnih naročilu in niso vključene v ceno rednega in generalnega čiščenja.


ODGOVOR:

Spoštovani,

Kvadratura fasadnih stekel je navedena ločeno, pri površini okenskih stekel v objektu pa so upoštevane obe strani.

Število svetil v objektu je 597, večina je dimenzij 0,50 x 0,50m. Kvadratura pralnih sten je 702 m2. Pod lesene površine je mišljeno vso pohištvo, ki se nahaja v igralnicah in ostalih prostorih in ga je potrebno 1x letno temeljito očistiti.

Naročnik popravlja tudi tekst zadnjega kvadratka 8. delovne preglednice - specifikacija občasnih storitev čiščenja – razpisna dokumentacija str. 18/65 in sicer:

Staro besedilo

PO POTREBI
• V primeru pojava epidemije, katere od nalezljivih bolezni, izvedba generalnega čiščenja določenih prostorov in po potrebi dezinfekcija teh prostorov (dezinfekcija se izvede le po predhodnem dogovoru z organizatorko zdravstveno-higienskega režima v vrtcu).
• Generalno čiščenje določenih prostorov vrtca po izvedenih adaptacijah na objektih (izvedba po predhodnem dogovoru z ravnateljem oziroma organizatorko zdravstveno-higienskega režima).


Novo besedilo

PO POTREBI – storitev se izvaja in zaračuna po posebnem naročilu naročnika
• V primeru pojava epidemije, katere od nalezljivih bolezni, izvedba generalnega čiščenja določenih prostorov in po potrebi dezinfekcija teh prostorov (dezinfekcija se izvede le po predhodnem dogovoru z organizatorko zdravstveno-higienskega režima v vrtcu).
• Generalno čiščenje določenih prostorov vrtca po izvedenih adaptacijah na objektih (izvedba po predhodnem dogovoru z ravnateljem oziroma organizatorko zdravstveno-higienskega režima).


Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe
Datum objave: 29.03.2012   08:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1.V zvezi z generalnimi čiščenji nas zanima, ali so količine okenskih stekel z okvirji, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, mišljene kot obojestranska površina stekel (površina okenskih stekel v objektu in zunanja steklena fasada)?
Prosimo,da navedete tudi približno kvadraturo svetil s pokrovi, kvadraturo vseh lesenih površin, kvadraturo pralnih sten in stenskih oblog, ki jih je potrebno očistiti 1 x letno.

Prav tako prosimo, da za dela, ki jih označujete v razpisni dokumentaciji kot dela, ki jih je potrebno opraviti po potrebi (str. 18/63)- v primeru epidemije, po izvedenih adaptacijah…(zadnji kvadratek) jasno označite kot dodatne storitve, ki se bodo obračunavale posebej, po posebnih naročilu in niso vključene v ceno rednega in generalnega čiščenja.

ODGOVOR:


Spoštovani,

Kvadratura fasadnih stekel je navedena ločeno, pri površini okenskih stekel v objektu pa so upoštevane obe strani.

Število svetil v objektu je 597, večina je dimenzij 0,50 x 0,50m. Kvadratura pralnih sten je 702 m2. Pod lesene površine je mišljeno vso pohištvo, ki se nahaja v igralnicah in ostalih prostorih in ga je potrebno 1x letno temeljito očistiti.

Naročnik popravlja tudi tekst zadnjega kvadratka 8. delovne preglednice - specifikacija občasnih storitev čiščenja – razpisna dokumentacija str. 18/65 in sicer:

Staro besedilo

PO POTREBI
• V primeru pojava epidemije, katere od nalezljivih bolezni, izvedba generalnega čiščenja določenih prostorov in po potrebi dezinfekcija teh prostorov (dezinfekcija se izvede le po predhodnem dogovoru z organizatorko zdravstveno-higienskega režima v vrtcu).
• Generalno čiščenje določenih prostorov vrtca po izvedenih adaptacijah na objektih (izvedba po predhodnem dogovoru z ravnateljem oziroma organizatorko zdravstveno-higienskega režima).


Novo besedilo

PO POTREBI – storitev se izvaja in zaračuna po posebnem naročilu naročnika
• V primeru pojava epidemije, katere od nalezljivih bolezni, izvedba generalnega čiščenja določenih prostorov in po potrebi dezinfekcija teh prostorov (dezinfekcija se izvede le po predhodnem dogovoru z organizatorko zdravstveno-higienskega režima v vrtcu).
• Generalno čiščenje določenih prostorov vrtca po izvedenih adaptacijah na objektih (izvedba po predhodnem dogovoru z ravnateljem oziroma organizatorko zdravstveno-higienskega režima).


Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe