Dosje javnega naročila 007534/2021
Naročnik: OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
Storitve: Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov iz občine Gorenja vas - Poljane
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 274.801,20 EUR

JN007534/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.11.2021
JN007534/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.12.2021
JN007534/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.12.2021
JN007534/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.12.2021
JN007534/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2022
JN007534/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.02.2022
JN007534/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007534/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 215-565976
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
Poljanska cesta 87
4224
SI042
Gorenja vas
Slovenija
Matjaž Mihelčič
matjaz.mihelcic@jhp.si
+386 40726476

Internetni naslovi
https://www.obcina-gvp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/423386/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8045
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov iz občine Gorenja vas - Poljane
Referenčna številka dokumenta: 4300-10/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov iz občine Gorenja vas Poljane.

Naročnik oddaja javno naročilo za obdobje štirih let (48 mesecev), predvidoma od 01. januarja 2021 do 31. decembra 2025.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov iz občine Gorenja vas Poljane.

Naročnik oddaja javno naročilo za obdobje štirih let (48 mesecev), predvidoma od 01. januarja 2021 do 31. decembra 2025.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.12.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.12.2021   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.11.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

Od 1. 1. 2021 se zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
Poljanska cesta 87
4224
Gorenja vas
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.11.2021   13:55
Naročnik po ponovni proučitvi zahtev in pogojev razpisne dokumentacije ter v zasledovanju cilja, da bi pridobil kar največ ponudb usposobljenih ponudnikov ter še posebej glede na okoliščine in dejstva povezana z epidemijo COVID-a v preteklem letu (ter posledičnim omejitvam pri poslovanjih gospodarskih subjektov), s predmetnim pojasnilom spreminja POGOJ 3 "Bonitetna ocena" na način, da se v tem sedaj določa:

POGOJ 3 "Bonitetna ocena"

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ima bonitetno oceno:

 izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali
 izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BB ali
 izdano s strani Fitch Ratings najmanj BB ali
 izdano s strani Moody`s Investor Service najmanj Ba.

Gospodarski subjekt lahko predloži tudi bonitetno oceno druge bonitetne hiše, pri čemer mora izkazati, da je vzporejana bonitetna ocena najmanj enaka eni izmed zgoraj navedenih bonitetnih ocen.

Gospodarski subjekt mora poslovati dovolj časa, da mu lahko bonitetna hiša izdela bonitetno oceno, ki jo je mogoče vzporejati z zgoraj navedenimi ocenami.


Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetno dodatno pojasnilo, ki predstavlja spremembo in sestavni del razpisne dokumentacije.


Datum objave: 29.11.2021   12:24
Naročnik vezano na vsa zastavljena vprašanja, ki so jih ponudniki preko predmetnega portala naslovili na naročnika pojasnjuje, da bo v zakonsko določenih rokih objavil pojasnila in odgovore na vsa vprašanja, ki so bila pravočasno zastavljena na Portalu javnih naročil. Prav tako naročnik pojasnjuje, da je v objavo posredoval popravek, s katerim podaljšuje rok za oddajo ponudb ter predviden termin javnega odpiranja ponudb.

Naročnik naproša vse potencialne ponudnike, da v celoti upoštevajo predmetno dodatno pojasnilo, ki predstavlja sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Datum objave: 30.11.2021   10:15
VPRAŠANJE
1. Ali lahko izbrani ponudnik v izrednih vremenskih razmerah, ki onemogoča zbiranje odpadkov ( poledica in neočiščene in neprevozne ceste zaradi
snega) te odpadke, v kolikor jih ni mogoče pobrati na dan po urniku, pobere v najkrajšem možnem času, ko se razmere na cesti uredijo?

2. Poškodovani plastični zabojniki: v občini Gorenja vas - Poljane so plastični zabojniki stari že kar nekaj let.
Starosti primerno je plastika zabojnikov bolj lomljiva.
Vprašanje: Kdo bo kril strošek menjave zabojnika in strošek novega zabojnika, ko se bo zaradi stare plastike pri praznjenju razlomil in poškodoval?


3. Kovinski zabojniki: ali ima naročnik v načrtu zamenjati kovinske (okrogle) zabojnike?
Kipanje iz teh zabojnikov je zelo nerodno, ker zaradi svoje okrogle oblike pri praznjenju padejo v keson.

4. Ali ponudnik izpolnjuje pogoje, če razpolaga z enim abrol zabojnikom, 30 -3 4m3, ki je pokrit s cerato?

5. Tehtanje v ZC Todraž: kako bo naročnik omogočil tehtanje v ZC Todraž izbranemu izvajalcu?
Obratovalni čas Zc Todraž je omejen na ponedeljek in sredo od 8:00 - 17:00 ure.

6. Izredni odvoz kosovnih odpadkov:

6.1. - Ali se iz dvorišča uporabnika storitev posamično odpelje z 7m3 kontejnerjem VSAKO ločeno zbrano frakcijo posebej (les, steklo, gradbeni odpadki,
bela tehnika ) v ZC Todraž, se jo tehta in odloži na mesto za začasno skladiščenje ter posamičen odvoz zaračuna po ceniku K.3?

6.2. -Ali bo naročnik od uporabnika storitev odvoza kosovnih odpadkov iz dvorišča zahteval, da se odpadki ločeno pripravijo na utrjenem, tovornjaku
dostopnem terenu?

6.3.- V primeru, da izbrani izvajalec oceni, da je dostop do kupa zbranih odpadkov prenevaren, in da je visoka verjetnost »ukopa« tovornjaka, ali lahko
zahteva dostavo odpadkov do utrjene površine, dodatne stroške čakanja in pomoči manipuliranju z odpadki zaračuna po uri »K.1«?

7. Katera dela vsebuje storitev sortiranja bioloških odpadkov iz pokopališč?

8. Na katere ločeno zbrane odpadke bo moral izbrani izvajalec sortirati biološke odpadke iz pokopališč?


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje v nadaljevanju podaja pojasnila po posameznih točkah, kot je bilo zastavljeno vprašanje.

Ad 1: V razpisni dokumentacije je navedeno, da se v primeru izrednih razmer izvajalec z naročnikom dogovori za nadomestni termin odvoza. Ustaljena praksa je, da se v takem primeru dogovori za nadomestni termin, ki je v najkrajšem možnem času, ko se razmere na cesti uredijo.

Ad 2: Stroške menjave zabojnika krije v povzročitelj škode. Če se škoda povzroči zaradi neprimernega rokovanja z zabojnikom pri praznjenju zabojnika, jo krije izvajalec.

Ad 3: V primeru, da taki zabojniki, pri katerem od uporabnikov še obstaja, izvajalec o njih obvesti naročnika, da se izvede postopek menjave.

Ad 4: Cerada ni pokrov. V pogojih za tehnično usposobljenost gospodarskega subjekta je zahtevan zabojnik s pokrovom, zato se šteje, da abrol zabojnik pokrit s cerado ne izpolnjuje navedenega pogoja.

Ad 5: Naročnik bo izbranemu izvajalcu omogočil tehtanje izven obratovalnega časa ZC Todraž na tehtnici v zbirnem centru na način, da bo ta tehtanje na tehtnici v ZC Todraž lahko izvedel.

Ad 6.1: Gradbeni odpadki ne spadajo med komunalne kosovne odpadke. Steklo in belo tehniko uporabniki praviloma pripeljejo v zbirni center sami. V kolikor so to večji predmeti in se jih pri prevzemu lahko razvrsti med kosovne odpadke, se le-ti odpeljejo skupaj z enim prevozom. Izvajalec obračuna izvedeno storitev po ceni iz ponudbenega predračuna (K.3) kot en odvoz.

Ad 6.2: Kot je v razpisni dokumentaciji navedeno, je prevzemno mesto za izreden odvoz kosovnih odpadkov v ZC Todraž dvorišče uporabnika storitev ali druga površina, če do dvorišča ni ceste.

Ad 6.3: Izvajalec bo moral pred izvedbo odvoza oceniti, če je prevzemno mesto kosovnih odpadkov dostopno (npr. GIS aplikacija ali druga primerna spletna aplikacija ali ogled). Če bo izvajalec ocenil, da s tovornjakom ne more do dostopiti do dvorišča ali druge površine, ki je v lasti uporabnika storitev, bo predlagal naročniku storitev drugo primerno prevzemno mesto za prevzem kosovnih odpadkov. Naročnik bo v primeru potrebe o tem uporabnika tudi predhodno pisno obvestil. Ob upoštevanju navedenega, da dodatnega dela izvajalca ne more priti.
Cena po ponudbenem predračunu pri K.1 se nanaša na Storitev premeščanje odpadkov z grajfarjem v ZC Todraž.


Ad 7: Kot je v razpisni dokumentaciji navedeno, mora izvajalec pri izvedbi storitev upoštevati Odlok o ravnanju s komunalnimi in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas-Poljane (Uradni list RS, št. 50/2019). Izvajalec odpadek na prevzemnem mestu pred prevzemom vizualno pregleda. V primeru, da je odpadek neustrezno pripravljen za oddajo (veza 24. člen Odlok o ravnanju s komunalnimi in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas-Poljane (Uradni list RS, št. 50/2019)), lahko izvajalec v dogovoru z naročnikom odpadka delno ali v celoti ne prevzame, temveč odpadek pusti na prevzemnem mestu, neskladnost evidentira (slika in zapis na obrazcu) in o njej pisno obvesti povzročitelja odpadkov in naročnika. Navedena zahteva ob upoštevanju zahtev iz razpisa velja tudi za biološke odpadke iz pokopališč, ki se jih skladno s predpisi klasificira med: 20 02 01, Biorazgradljivi odpadki.

Zaradi specifike pri zbiranju bioloških odpadkov na pokopališčih, je naročnik v razpis vključil tudi Storitev sortiranje bioloških odpadov iz pokopališč (G.3), ki se nanaša zgolj na odstranitev večjih kosov trših predmetov oz. snovi (npr. skale, betonski blok, naravni ali umetni kamen ipd.), ki bi lahko povzročili škodo pri predelavi bioloških odpadkov na RCERO Ljubljana. Pri tem velja, da izvajalec storitev sortiranja bioloških odpadov iz pokopališč izvede v dogovoru z uporabnikom storitev, če izvajalec pri prevzemu bioloških odpadkov (20 02 01) ugotovi, da so med biološkimi odpadki večji kosi trših predmetov oz. snovi, ki bi lahko povzročili škodo pri predelavi bioloških odpadkov na RCERO Ljubljana.

Ad 8: Storitev sortiranje bioloških odpadov iz pokopališč (G.3) se nanaša zgolj na odstranitev večjih kosov trših predmetov oz. snovi (npr. skale, betonski blok, naravni ali umetni kamen ipd.), ki bi lahko povzročili škodo pri predelavi bioloških odpadkov na RCERO Ljubljana.
Datum objave: 30.11.2021   10:22
VPRAŠANJE
Pregledali smo razpisno dokumentacijo obstoječega in preteklega razpisa ter proučili vso javno objavljeno dokumentacijo.

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst odpadkov 2019 za območje Občine Gorenja vas - Poljane (vir: spletna stran Občina Gorenja vas - Poljane) na strani 6 navaja obračunske stroške dejavnosti za leto 2018, ki znašajo 188.821,90 za zbiranje KOM in 7.561,25 za zbiranje BIOO. Od tega znašajo neposredni stroški zbiranja vseh vrst komunalnih odpadkov (KOM + BIO), skupaj 176.121,59 (material in storitve 75.552,78, delo 97.014,91, drugi 3.553,82). Ostalo predstavljajo splošni stroški.

Po javno razpoložljivih podatkih je obstoječi izbrani izvajalec zbiranja odpadkov z Občino Gorenja vas - Poljane v letu 2018 realiziral plačila v višini 72.657,229 z DDV, kar predstavlja vrednost 59.555,16 brez DDV.

Če navedeni letni znesek izvajalca primerjamo z obračunskimi stroški 2018, ugotovimo, da v celotnih neposrednih stroških gospodarske javne službe zbiranja KOM+BIO (podatki iz navedenega elaborata 2019) znašajo stroški izbranega izvajalca 33,81% vseh neposrednih stroškov.

Nadalje, če primerjamo predračunske stroške za leto 2019 (navedeno v istem elaboratu za leto 2019 na strani 9), znašajo letni neposredni predračunski stroški zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (KOM + BIO) skupaj 196.126,14 (material in storitve 91.626,14, delo 99.500,00, drugi 5.000,00).

Če te stroške primerjamo z letno pogodbeno vrednostjo obstoječega izvajalca (vir: portal javnih naročil), ki znaša 65.729 brez DDV, znašajo stroški izvajalca 33,51% vseh neposrednih predračunskih stroškov dejavnosti.

Če te stroške primerjamo z javno objavljenimi podatki o realiziranih plačilih Občine Gorenja vas - Poljane z izbranim izvajalcem za leto 2019, ki znašajo 70.805,21 z DDV oz. 58.037,06 brez DDV, znašajo stroški izvajalca 29,59% vseh neposrednih predračunskih stroškov dejavnosti.

Kot izvajalec zbiranja odpadkov (KOM+BIO) v več primerljivih občinah vam zastavljamo naslednje vprašanje:
Celotni stroški dejavnosti (obračunski 2018, predračunski 2019) glede na število prebivalcev, število zabojnikov in količine odpadkov so v primerljivih občinah podobni kot pri Občini Gorenja vas - Poljane in se gibljejo v skupni višini okrog 200.000.

Operativni stroški izvajanja zbiranja in prevoza odpadkov (vozila, vozniki, spremljevalci) znašajo v celotni strukturi stroškov v vseh občinah, kjer izvajamo dejavnosti, cca 70% do 75%. Ostalo so stroški, povezani z oddajo določenih vrst odpadkov (npr. nevarni odpadki, biološki odpadki) obračunom storitev, kontrolo pravilnosti ločevanja ter posredni in splošni stroški, ...

Razpis, ki ste ga objavili, se nanaša prav na operativno izvajanje zbiranja in prevoza odpadkov, ki pa v vašem primeru glede na razpoložljive podatke iz preteklih let predstavlja v celotnih stroških le od 30% do 35% vseh stroškov.

Zaradi navedenega zahtevamo, da natančno navedete, katere elemente posamezne storitve pokrivate z zunanjim izvajalcem (in so predmet tega razpisa), katere pa zagotavljate sami preko Režijskega obrata občine Gorenja vas - Poljane.

Kot dodatno navajamo višino predračunskih neposrednih stroškov dela za leto 2019, ki znašajo za MKO + BIOO 99.500. Izkustveno delavec (če mu obračunamo vse pravice, ki mu pripadajo po veljavni Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti) letno predstavlja strošek v višini med 18.000 in 20.000.

To pomeni, da navedeni predračunski strošek za leto 2019 predstavlja 5 zaposlenih, ki sodelujejo pri dejavnosti zbiranje odpadkov v Občini Gorenja vas - Poljane.

Odpiralni čas ZC Todraž na tedenskem nivoju predstavlja 22 ur, na mesečnem pa povprečno 88 ur. To je polovični delovni čas enega delavca. Kam je vključenih ostalih 4,5 delavca?

Prosimo vas torej za natančen odgovor na zgoraj zastavljena vprašanja v sprejemljivem času zaradi priprave kakovostne ponudbe, ki bo pokrivala potrebe vaše občine. V dodatnih pojasnilih z dne 9.11.2021 tudi navajate, da želite pridobiti ponudbe čim več ponudnikov, zato verjamemo, da boste odgovorili na vprašanje kar se da transparentno.


ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da bo izbrani izvajalec, kot jasno in nedvoumno izhaja tudi iz razpisne dokumentacije, izvajal zgolj posamezne storitve, ki so predmet gospodarske javne službe zbiranje komunalnih odpadkov. Vse storitve, ki so zahtevane s strani bodočega izvajalca in so predmet javnega naročila, so natančno, jasno in nedvoumno opisane v razpisni dokumentaciji, kot to zahteva tudi veljavna javno-naročniška zakonodaja. Organiziranost naročnika za preostali del gospodarske javne službe, ki ni predmet tega javnega naročila pa je seveda interna zadeva naročnika zato naročnik pojasnil v zvezi s tem ni dolžan posredovati in jih tudi ne bo posredoval.
Datum objave: 30.11.2021   10:23
VPRAŠANJE
V obrazcu št. 21 - Predračun - pod točko G.3 navajate Storitev sortiranja bioloških odpadkov, za katero pod opis Storitev v okviru ponudbe ne podajate nobenih pojasnil, za kakšno vrsto storitev gre.
Prosimo za dodatna pojasnila o tej storitvi.ODGOVOR

Storitev sortiranje bioloških odpadov iz pokopališč (G.3) se nanaša zgolj na odstranitev večjih kosov trših predmetov oz. snovi (npr. skale, betonski blok, naravni ali umetni kamen ipd.), ki bi lahko povzročili škodo pri predelavi bioloških odpadkov na RCERO Ljubljana. Pri tem velja, da izvajalec storitev sortiranja bioloških odpadov iz pokopališč izvede v dogovoru z uporabnikom storitev, če izvajalec pri prevzemu bioloških odpadkov (20 02 01) ugotovi, da so med biološkimi odpadki večji kosi trših predmetov oz. snovi, ki bi lahko povzročili škodo pri predelavi bioloških odpadkov na RCERO Ljubljana.


Datum objave: 30.11.2021   10:24
VPRAŠANJE
V obrazcu št. 21 - Predračun - pod opombo za točko I.2 navajate v oklepaju izračun, ki pa ne poda končne količine storitve. Ali je napaka v izračunu ali v navedeni končni količini?
Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR

V ponudbenem predračunu sta podani dve vrsti storitev »Zamenjava zabojnika (7 m3) na ČN Gorenja vas«:
I.1 Cena za storitev zamenjave zabojnikov (7 m3) za mulj na ČN Gorenja vas - interventno
I.2 Cena za storitev zamenjave zabojnikov (7 m3) za mulj na ČN Gorenja vas - sočasno z odvozom gradbenih odpadkov iz ZC Todraž

Storitev »Zamenjava zabojnika (7 m3) na ČN Gorenja vas« je opisna pod točko I) Storitve povezane z oddajo mulja iz ČN Gorenja vas (MULJ): »Zamenjava zabojnika (7 m3) na ČN Gorenja vas vključuje prestavitev polnega zabojnika (7 m3) z muljem iz enoteza dehidracijo mulja na ČN Gorenja vas na utrjeno površino poleg ČN Gorenja vas in postavitev praznega zabojnika (7 m3) iz utrjene površine poleg ČN Gorenja vas na enoto za dehidracijo mulja na ČN Gorenja vas.«
Storitev odvoza gradbenih odpadkov iz ZC Todraž je opisana v tehničnih specifikacijah pod točko »H) Odvoz gradbenih odpadkov iz ZC Todraž (v nadaljevanji GRADBENI)«: »Odvoz GRADBENI se izvaja iz ZC Todraž. Odvoz GRADBENI vključuje nalaganje zabojnika v ZC Todraž, tehtanje odpadka v ZC Todraž, prevoz na prevzemno mesto Lajše pri Gorenji vasi, razkladanje gradbenih odpadkov na prevzemnem mestu, dostava zabojnika nazaj v ZC Todraž in vsa s storitvijo povezana dela (za več glej navedeni del razpisne dokumentacije).«

V primeru, da se storitev zamenjave zabojnika (7 m3) za dehidriran mulj na ČN Gorenja vas naroči sočasno z naročilom odvoza gradbenih odpadkov iz ZC Todraž, se to šteje za storitev »I.2, Cena za storitev zamenjave zabojnikov (7 m3) za mulj na ČN Gorenja vas - sočasno z odvozom gradbenih odpadkov iz ZC Todraž, v drugih primeri pa za storitev »I.1, Cena za storitev zamenjave zabojnikov (7 m3) za mulj na ČN Gorenja vas - interventno«.
Datum objave: 30.11.2021   10:25
VPRAŠANJE
V obrazcu št. 21 - Predračun - pod točko I.2 navajate Storitev zamenjave zabojnikov (7m3) za mulj na ČN Gorenja vas - sočasno z odvozom gradbenih odpadkov iz ZC Todraž; v Opisu storitev v okviru ponudbe ne podajate nobenih pojasnil, kakšna kombinacija storitev to je.
Prosimo za dodatna pojasnila o točni izvedbi te storitve.

ODGOVOR

V ponudbenem predračunu sta podani dve vrsti storitev »Zamenjava zabojnika (7 m3) na ČN Gorenja vas«:
I.1 Cena za storitev zamenjave zabojnikov (7 m3) za mulj na ČN Gorenja vas - interventno
I.2 Cena za storitev zamenjave zabojnikov (7 m3) za mulj na ČN Gorenja vas - sočasno z odvozom gradbenih odpadkov iz ZC Todraž

Storitev »Zamenjava zabojnika (7 m3) na ČN Gorenja vas« je opisna pod točko I) Storitve povezane z oddajo mulja iz ČN Gorenja vas (MULJ): »Zamenjava zabojnika (7 m3) na ČN Gorenja vas vključuje prestavitev polnega zabojnika (7 m3) z muljem iz enoteza dehidracijo mulja na ČN Gorenja vas na utrjeno površino poleg ČN Gorenja vas in postavitev praznega zabojnika (7 m3) iz utrjene površine poleg ČN Gorenja vas na enoto za dehidracijo mulja na ČN Gorenja vas.«
Storitev odvoza gradbenih odpadkov iz ZC Todraž je opisana v tehničnih specifikacijah pod točko »H) Odvoz gradbenih odpadkov iz ZC Todraž (v nadaljevanji GRADBENI)«: »Odvoz GRADBENI se izvaja iz ZC Todraž. Odvoz GRADBENI vključuje nalaganje zabojnika v ZC Todraž, tehtanje odpadka v ZC Todraž, prevoz na prevzemno mesto Lajše pri Gorenji vasi, razkladanje gradbenih odpadkov na prevzemnem mestu, dostava zabojnika nazaj v ZC Todraž in vsa s storitvijo povezana dela (za več glej navedeni del razpisne dokumentacije).«

V primeru, da se storitev zamenjave zabojnika (7 m3) za dehidriran mulj na ČN Gorenja vas naroči sočasno z naročilom odvoza gradbenih odpadkov iz ZC Todraž, se to šteje za storitev »I.2, Cena za storitev zamenjave zabojnikov (7 m3) za mulj na ČN Gorenja vas - sočasno z odvozom gradbenih odpadkov iz ZC Todraž, v drugih primeri pa za storitev »I.1, Cena za storitev zamenjave zabojnikov (7 m3) za mulj na ČN Gorenja vas - interventno«.Datum objave: 30.11.2021   10:28
VPRAŠANJE
V obrazcu št. 21 - Predračun - pod opombo za točko I.2 navajate v oklepaju izračun, ki pa ne poda končne količine storitve. Ali je napaka v izračunu ali v navedeni končni količini?
Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR

Naročnik vezano na predmetno vprašanje uvodoma pojasnjuje, da je bil v zvezi s tem dne 30. 11. 2021 ob 10:24 uri podan napačen odgovor. Potencialni ponudniki naj kot relevanten odgovor upoštevajo sledeče pojasnilo:

Pri I.2 -je faktor za izračun skupne cene brez in z DDV je 96. Pri podajanju ponudbe upoštevajte, da je ocenjena količina 24 storitev/leto, kar za obdobje 4 let pomeni 96 storitev.


Datum objave: 30.11.2021   10:30
VPRAŠANJE
Pri opisu storitev pri naslednjih točkah: A), C), D), E), F) navajate, da mora izvajalec prevzemati le ustrezno zbrane frakcije, morebitne neskladnosti evidentirati (slika in zapis) in o tem obvestiti uporabnika storitev in naročnika (24. člen Odloka).
Prosimo za točno navodilo, kakšna je usmeritev Občine Gorenja vas - Poljane, saj odlok v navedenem 24. členu uporablja dikcijo izvajalec 'lahko', v razpisu pa ste zapisali, da podizvajalec 'mora'.
Poleg tega prosimo za točno navodilo, kakšna je usmeritev Občine Gorenja vas - Poljane glede tega, kdaj nastopi kritična masa nepravilnega odpadka v določeni strukturi odpadka, da se smatra kot neskladnost.
Na podlagi ogleda vsebine zabojnikov v Občini Gorenja vas - Poljane vas kot strokovno usposobljeni izvajalec seznanjamo, da se lahko glede na dejansko stanje ločevanja v vaši občni v primeru striktnega izvajanja določil predmetnega razpisa čas zbiranja posamezne frakcije podaljša za 10 - 20%.
Poleg tega smo na podlagi ogleda načina zbiranja odpadkov v Občini Gorenja vas - Poljane s strani obstoječega izvajalca ugotovili, da se vsaj v primerih, ki smo jih spremljali, ta zahteva trenutno v praksi ne izvaja.


ODGOVOR

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas - Poljane, v 5. členu določa, da je izvajalec javne službe zbiranje komunalnih odpadkov režijski obrat Občina Gorenja vas-Poljane, ki je v tem razpisu naročnik. Izbrani ponudnik bo po tem razpisu »moral« obveščati naročnika in v naročnikovem imenu tudi uporabnika storitev, medtem ko bo pristojno inšpekcijsko službo obveščal naročnik sam.

Pri prevzemu odpadkov bo izbrani ponudnik za naročnika preveril, če zbrani odpadki vsebujejo tudi druge odpadke, ki jih je potrebno zbirati ločeno. Ker se pri prevzemu odpadki ne tehtajo in ne sortirajo in potem še stehtajo, se kritična mase »nepravilnega odpadka« v določeni strukturi odpadka ne določa. Pri prevzemu odpadka v zabojniku bo izbrani ponudnik pri odprtju pokrova preveril, če so med odpadki vidni »drugi odpadki«, ki v dotično frakcijo odpadka ne spadajo. V kolikor bo izbrani ponudnik ocenil, da je drugih odpadkov več kot 5 volumskih procentov (vizualna ocena), bo stanje dokumentiral (slika), odpadka ne bo prevzel in pod pokrov zabojnika namesti obvestilo o neskladnosti. Sliko obvestila (vidna vsebina) in sliko neskladnosti, se bo moral posredovati naročniku na e-mail. Naročnik izvaja lahko nenapovedan nadzor nad izbranim ponudnikom.
Datum objave: 30.11.2021   10:33
VPRAŠANJE
1. ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV IZ DVORIŠČA
Ali naročnik pri izrednem odvozu kosovnih odpadkov predvideva, da izvajalec vse zbrane odpadke na dvorišču naloži v kontejner in odpelje v Zc Todraž? Tam jih potem sortira, tehta in odloži na mesto za začasno skladiščenje. V takem sistemu se predvideva, da bodo na dvorišču nametani odpadki skupaj brez sortiranja. Posledično zelo visok strošek razvrščanja in tehtanja odpadkov v zbirnem centru.

2. KOSOVNI ODPADKI
Povprečna realno teža kosovnih odpadkov v kontejnerju 30-35m3 je od 3 ton - 4 ton, odvisno kako velik je volumen posameznega kosa kosovnih odpadkov. Že sedaj se ve, da izbrani ponudnik ne bo mogle naložiti v kontejner min. 5 ton odpadkov.
Naročniku predlagamo, da spremni zahtevo v razpisni dokumentaciji na realno povprečno težo.


3. BIOLOŠKI ODPADKI IZ POKOPALIŠČ
Naročnik pri odvozu bioloških odpadkov iz pokopališč zahteva, da izvajalec izvede VIZUALNI PREGLED odpadka. V primeru, da ugotovi med odpadki tudi druge odpadke (skale, betonske kocke, robnike) izvajalec bioloških odpadkov NE PREVZAME. Naredi zapisnik in obvesti naročnika ter kontaktno osebo uporabnika ter se v primeru potrebe dogovori za sortiranje bioloških odpadkov iz pokopališč.

Zahteva naročnika nalaga izvajalcu storitve, da vizualno pregleda odpadke, izloči druge odpadke, če jih vidi oz. zavrne prevzem in naredi poročilo ter obvesti naročnika in uporabnika.

Ali bo naročnik posredoval izvajalcu seznam odgovornih oseb, ki so kontaktne osebe uporabnikov storitev?
Ali bo izvajalec v primeru zavrnitve prevzema bioloških odpadkov iz pokopališč lahko zaračunal prihod na prevzemno mesto in prazen odhod iz prevzemna mesta po ceniku G.1, če zavrne prevzem odpadkov?
Kdo opravi sortiranje bioloških odpadkov iz pokopališč pred oddajo na oddajno mesto?
Kje se lahko opravi sortiranje bioloških odpadkov iz pokopališč pred oddajo na oddajno mesto?
V primeru, da sortiranje izvede izvajalec, kakšna dokazila mora predložiti naročniku za dokaz izvedenega sortiranja bioloških odpadkov iz pokopališč, da lahko storitev zaračuna?
Kakšen postopek se izvede, če izvajalec vizualno ne zazna drugih odpadkov med biološkimi odpadki?

Kje se tehtajo biološki odpadki iz pokopališč?
Ali storitev odvoza bioloških odpadkov iz pokopališč vključuje tudi tehtanje posameznega zabojnika v ZC Todraž?


4. PONUDBENI PREDRAČUN
Naročnika prosimo, da v razdelku G) odvoz bioloških odpadkov iz pokopališč in ZC Todraž točno definira prevzemno mesto in relacijo ter št. zabojnikov. to so bistveni elementi za sestavo ponudbene cene.

Ponudbeni predračun zahteva v razdelku G.1 ceno za storitev »odvoza bioloških odpadkov iz pokopališča ali ZC Todraž - naročilo za 1 zabojnik« Ali naročnik v tem razdelku zahteva ceno za odvoz 1 x kontejner bioloških odpadkov iz prevzemnega mesta (pokopališče ali Zc Todraž) do oddajnega mesta RCERO Ljubljana? Ali je mogoče naročnik predvidel v razdelku G.1 odvoz 1x kontejner iz prevzemnega mesta pokopališč do Zc Todraž?

Ponudbeni predračun zahteva v razdelku G.2 ceno za storitev »odvoza bioloških odpadkov iz pokopališča ali ZC Todraž - naročilo za odvoz 2 ali več zabojnikov« Ali naročnik v tem razdelku zahteva ceno za odvoz 2 ali več zabojnikov bioloških odpadkov iz prevzemnega mesta (pokopališče ali Zc Todraž) do oddajnega mesta RCERO Ljubljana?
Naročnik naj določi koliko zabojnikov zahteva v razdelku G.2. ter relacijo. To je bistveni element za sestavo ponudbene cene.
ODGOVOR
Naročnik v nadaljevanju podaja pojasnila oziroma odgovore na zastavljena vprašanja po posameznih točkah, kot je bilo zastavljeno vprašanje.

Ad 1: Kosovni odpadki so predmeti večjih dimenzij, ki se jih razvršča med 20 03 07. Naročnik od uporabnikov storitev zahteva sortiranje kosovnih odpadkov, kar pomeni, da morajo biti ti na prevzemnem mestu zbrani ločeno, skladno z navodilom. V ZC Todraž se stehta celotno pošiljko odpadkov, kot razliko med maso polnega in praznega vozila zabojnikom. V kolikor bodo med prevzetimi kosovnimi odpadki drugi odpadki (npr. gradbeni odpadki (npr. izolacijski material ipd.) ali mešani komunalni odpadki) bo izvajalec le te stehtal na tehtnici v ZC Todraž.

Ad 2: V kolikor v zaradi sestave odpadkov zabojnik poln in bo v njem od 4 - 5 ton odpadkov, bo naročnik smatral, da je storitev ustrezno izvedena.

Ad 3: Izvajalec odpadek na prevzemnem mestu pred prevzemom vizualno pregleda. V primeru, da je odpadek neustrezno pripravljen za oddajo (veza 24. člen Odlok o ravnanju s komunalnimi in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas-Poljane (Uradni list RS, št. 50/2019)), lahko izvajalec v dogovoru z naročnikom odpadka delno ali v celoti ne prevzame, temveč odpadek pusti na prevzemnem mestu, neskladnost evidentira (slika in zapis na obrazcu) in o njej pisno obvesti povzročitelja odpadkov in naročnika.
Navedena zahteva je pri bioloških odpadkih iz pokopališč povezana z zahtevo za oddajo bioloških odpadkov na RCERO Ljubljana, ker prisotnost morebitnih večjih kosov trših predmetov oz. snovi (npr. skale, betonski blok, naravni ali umetni kamen ipd.) lahko povzroči škodo na opremi. Podrobnosti glede tega so določene v razpisni dokumentaciji in v odgovorih na vprašanja.

Naročnik bo izvajalcu posredoval seznam upravljavcev pokopališč s kontaktnimi podatki oseb, ki so pristojne za oddajo bioloških odpadkov iz pokopališča.
Če so med biološkimi odpadki prisotni morebitni večji kosi trših predmetov oz. snovi (npr. skale, betonski blok, naravni ali umetni kamen ipd.), mora izvajalec o tem obvesti povzročitelja in naročnika in se z njim dogovoriti, če odpadek prevzame in sam zagotovi izvedbo sortiranja (glej: »G.3, Sortiranje bioloških odpadov iz pokopališč«). Če se povzročitelj odloči, da bo sortiranje pred oddajo zagotovil sam, izvajalec t.i. »prihod na prevzemno mesto in prazen odhod iz prevzemna mesta« obračuna po ustreznem ceniku glede na število naročenih odvozov: »G.1 - Cena za storitev odvoz bioloških odpadkov v zabojniku (5-7 m3) iz pokopališča ali ZC Todraž - naročilo za odvoz 1 zabojnika« oz. »G.2 - Cena za storitev odvoz bioloških odpadkov v zabojniku (5-7 m3) iz pokopališča ali ZC Todraž - naročilo za odvoz 2 ali več zabojnikov«)
Iz razpisa izhaja, da storitev zagotovi izbrani ponudnik, kar pomeni, da sam na trgu izbere izvajalca sortiranja.
V primeru, da so med biološkimi odpadki večji kosi trših predmetov oz. snovi (npr. skale, betonski blok, naravni ali umetni kamen ipd.), se mora sortiranje izvesti pred oddajo na prevzemno mesto. Iz razpisa izhaja, da storitev zagotovi izbrani ponudnik, kar pomeni, da sam na trgu izbere izvajalca sortiranja in s tem tudi lokacijo izvedbe. Če ponudnik med izvajanjem storitev spremeni lokacijo izvajanja sortirana, ta sprememba ne more biti osnova za spremembo cene.
Dokazila o izvedbi sortiranja so: slika neskladnosti in dogovor o izvedbi sortiranja s povzročiteljem odpadka.
Postopek se izvede skladno določbami vzorca pogodbe. Npr: Če izvajalec pri prevzemu, prekladanju oz. razkladanju ne zazna večjih kosov trših predmetov oz. snovi in so le-ti med odpadki prisotni ter pri prevzemniku (RCERO Ljubljana) povzročijo škodo, odgovarja za tovrstno škodo (zavarovanje za škodo).

Kot je v razpisni dokumentaciji navedeno, mora izvajalec zbran BIOO_P redno oddajati na RCERO Ljubljana, razen če z naročnikom predhodno ne dogovori za začasno vmesno skladiščenje. Redna oddaja se lahko izvaja le v času obratovalnih ur RCERO Ljubljana. Tehtanje se izvede v RCERO Ljubljana, razen če z naročnikom ni drugače dogovorjeno. V primeru vmesnega skladiščenja je v razpisni dokumentaciji navedeno, da se količina BIOO_P iz posameznega prevzemnega mesta pred odložitvijo v večji zabojnik dodatno stehta v ZC Todraž.

Če lahko izbrani ponudnik zagotovi tehtanje bioloških odpadkov brez tehtanja praznega zabojnika v ZC Todraž, dodatno tehtanje praznega zabojnika ni potrebno.


Ad 4:

V razpisni dokumentaciji je jasno navedeno, da se storitev opravlja za pokopališča: Nova Oselica, Stara Oselica, Leskovica, Lučine, Gorenja vas, Poljane in Javorje; ter v ZC Todraž. Prevzemno mesto pokopališč je utrjena površina poleg navedenih pokopališč, v ZC Todraž pa je to utrjena površina znotraj ZC Todraž. Vsako prevzemno mesto je opremljeno z enim zabojnikom volumna 5-7 m3, ki se nahaja na utrjeni površini. Prevzemna mesta si lahko ponudnik predhodno ogleda skupaj z naročnikom in uporabnikom storitev. V Razpisni dokumentaciji je določeno tudi oddajno mesto. Pot (relacijo med prevzemnim in oddajnim mestom), po kateri bo ponudnik izvajal odvoz, izbere ponudnik sam.
V ZC Todraž ni predvidenega prevzemnega mesta za biološke odpadke iz pokopališč, niti ni to predmet razpisa. Pri razdelku »G.1 -Cena za storitev odvoz bioloških odpadkov v zabojniku (5-7 m3) iz pokopališča ali ZC Todraž« je predvidena cena za naročilo odvoza zabojnika iz pokopališča oz. ZC Todraž do oddajnega mesta, ki je RCERO Ljubljana. Cena za storitev je enaka neglede na to ali se ponudnik odloči za začasno vmesno skladiščenja ali ne. V razpisni dokumentaciji je opcija »Začasno vmesno skladiščenje«, za katero se ponudnik lahko odloči, če želi. Glede te opcije je v razpisni dokumentaciji med drugim tudi jasno navedeno, da vmesno skladiščenje BIOO_P izvaja izbrani ponudnik sam: v lastnem, pokritem abrol zabojniku na utrjeni površini poleg ZC Todraž na način, da iz zabojnika ne iztekajo tekočine ter smrad ne moti okolice.
V razdelku » G.2, Cena za storitev odvoz bioloških odpadkov v zabojniku (5-7 m3) iz pokopališča ali ZC Todraž - naročilo za odvoz 2 ali več zabojnikov«, je jasno navedeno, da se ta cena nanaša na naročilo storitve sočasnega odvoza najmanj dveh zabojnikov iz prevzemnih mest (kombinacija odvozov iz različnih pokopališč in ZC glede na potrebe uporabnikov storitev). Enota cene je » EUR/storitev, zabojnik«, kar pomeni da se ta cena poda za en zabojnik.
Datum objave: 30.11.2021   10:34
VPRAŠANJE
Vprašanje:
Vprašanje: ali naročnik izpolnjuje pogoje tehnične specifikacije "ponudnik mora razpolagati z najmanj dvema smetarskima voziloma z volumnom 14-16m3'), če razpolaga z dvema voziloma (12m3 in 17,5m3), standard euro5?


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnuje, da v kolikor ponudnik glede zahteve »volumna dveh smetarskih vozil« izkaže, da je eno vozilo volumna 12m3 in drugo vozilo volumna 17,5 m3, bo naročnik navedeno upošteval, kot da izpolnjuje tehnične specifikacije glede volumna vozila.


Datum objave: 01.12.2021   11:09
Naročnik vezano na objavljeno javno naročilo pojasnjuje, da je v objavo posredoval dva popravka, s katerim spreminja rok za oddajo ponudb, rok javnega odpiranja ponudb in zahtevano veljavnosti ponudbe. Naročnik pojasnjuje, da bo najprej objavljen popravek, s katerim se je rok za oddajo ponudb podaljšal do 10. 12. 2021, kar pa ni ustrezno. V kolikor namreč želi naročnik slediti predvidenemu terminskemu planu mora biti rok za oddajo ponudb krajši. Vsled navedenemu je naročnik z današnjim dnem v objavo posredoval popravek s katerim se rok za oddajo ponudb skrajša do 7. 12. 2021 do 09:00 ure (na isti datum je torej tudi javno odpiranje ponudb ob 09:01 uri), zahtevana veljavnost ponudb se skrajša do 7. 3. 2022.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe upoštevajo, da je pravilni rok za oddajo 7. 12. 2021 (o čemer bo tudi objavljen popravek, ki pa bo objavljen seveda po lektoriranju le-tega s strani Uradnega lista EU). V kolikor ponudniki tega ne bodo upoštevali pri oddaji ponudbe, bo naročnik takšne ponudbe kot nedopustne izključil iz postopka oddaje javnega naročila.

Datum objave: 06.12.2021   11:35
Naročnik vezano na objavljeno javno naročilo pojasnjuje, da je v objavo posredoval dodaten popravek, s katerim spreminja rok za oddajo ponudb, rok javnega odpiranja ponudb in zahtevano veljavnosti ponudbe. Rok za oddajo ponudbe se tako podaljšuje do 13. 12. 2021 do 09:00 ure, termin javnega odpiranja na 13. 12. 2021 ob 09:01 uri, najkrajša zahtevana veljavnost ponudbe pa je do 13. 3. 2022.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe upoštevajo, da je pravilni rok za oddajo 13. 12. 2021 (o čemer bo tudi objavljen popravek, ki pa bo objavljen seveda po lektoriranju le-tega s strani Uradnega lista EU). V kolikor ponudniki tega ne bodo upoštevali pri oddaji ponudbe, bo naročnik takšne ponudbe kot nedopustne izključil iz postopka oddaje javnega naročila.