Dosje javnega naročila 007488/2021
Naročnik: OBČINA HAJDINA, Zgornja Hajdina 44A, 2288 Hajdina
Gradnje: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE OBČINA HAJDINA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.140.914,77 EUR

JN007488/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.11.2021
JN007488/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2021
JN007488/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.12.2021
JN007488/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.02.2022
JN007488/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007488/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA HAJDINA
Zgornja Hajdina 44A
2288
SI
Hajdina
Slovenija
direktorica, Lidija Terbulec
uprava@hajdina.si
+386 027883030
+386 027883031

Internetni naslovi
http://www.hajdina.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.hajdina.si/objave/58

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8076
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE OBČINA HAJDINA
Referenčna številka dokumenta: 430-6/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja sekundarnih odcepov kanalizacije v aglomeraciji Hajdoše ID 16145, in sicer na območju naselij Slovenja vas, Hajdoše in Skorba.

Projekt vključuje izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema:
- v naselju Slovenja vas = 1.850,60 m,
- v naselju Hajdoše = 1.826,20 m od tega:
o tlačni vod TV na kanalu 3.0 = 60,00 m,
o tlačni vod TV na kanalu 6.0 = 25,00 m,
o tlačni vod TV na kanalu 11.00 = 16,00 m,
o tlačni vod TV na kanalu 12.00 = 20,00 m + 34,00 m,
- v naselju Skorba = 684,20 m.
Skupna dolžina predvidenega investicijskega projekta je 4.361,00 m.

Na sistemu je predvidenih tudi pet (5) črpališč:
- Črpališče Č2 na kanalu 6.0 v Hajdošah,
- Črpališče Č4 na kanalu 12.0 v Hajdošah,
- Črpališče Č5 na kanalu 11.0 v Hajdošah,
- Interno hišno črpališče IHČ na kanalu 3.0 in
- Interno hišno črpališče IHČ na kanalu 12.0.

Predmet javnega naročila je tudi izdelava PID dokumentacije.

Obseg del je natančneje razviden iz dokumentacije v z
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja sekundarnih odcepov kanalizacije v aglomeraciji Hajdoše ID 16145, in sicer na območju naselij Slovenja vas, Hajdoše in Skorba.

Projekt vključuje izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema:
- v naselju Slovenja vas = 1.850,60 m,
- v naselju Hajdoše = 1.826,20 m od tega:
o tlačni vod TV na kanalu 3.0 = 60,00 m,
o tlačni vod TV na kanalu 6.0 = 25,00 m,
o tlačni vod TV na kanalu 11.00 = 16,00 m,
o tlačni vod TV na kanalu 12.00 = 20,00 m + 34,00 m,
- v naselju Skorba = 684,20 m.
Skupna dolžina predvidenega investicijskega projekta je 4.361,00 m.

Na sistemu je predvidenih tudi pet (5) črpališč:
- Črpališče Č2 na kanalu 6.0 v Hajdošah,
- Črpališče Č4 na kanalu 12.0 v Hajdošah,
- Črpališče Č5 na kanalu 11.0 v Hajdošah,
- Interno hišno črpališče IHČ na kanalu 3.0 in
- Interno hišno črpališče IHČ na kanalu 12.0.

Predmet javnega naročila je tudi izdelava PID dokumentacije.

Obseg del je natančneje razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 268
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s predpisi in določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Odločitev o podpori št. 6-1-67/Hajdina za operacijo »Odvajanje in čiščenje odpadne vode-Občina Hajdina«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 7 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.11.2021   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo v sistemu e-JN. Za dele ponudbe, ki se dostavljajo ločeno (zavarovanje za resnost ponudbe) bo odpiranje izvedeno na naslovu naročnik, Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44a, SI - 2280 Hajdina.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja delov ponudb, ki se dostavljajo ločeno, podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju delov ponudb, ki se dostavljajo ločeno prisotni, brez možnosti dajanja pripomb.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.11.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA HAJDINA
Zgornja Hajdina 44A
2288
Hajdina
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.11.2021   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.


Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav


Datum objave: 08.11.2021   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosim za podaljšanje reference na 7 let.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik bo spremenil določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila tako, da bodo upoštevane reference pridobljene v zadnjih 7 letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil.

V zvezi z navedenim bo naročnik na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika (https://www.hajdina.si/objava/566372) objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno.

Lep pozdrav


Datum objave: 09.11.2021   08:21
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zaradi obsežnosti razpisa vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

Hvala.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav


Datum objave: 09.11.2021   08:21
VPRAŠANJE
Ali se reference na 7 let podaljšajo tudi vodji gradnje?

ODGOVOR

Spoštovani,

Da, pri vodji gradnje se bodo upoštevale reference pridobljene v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav