Dosje javnega naročila 007568/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Priprava strokovnih podlag glede podporne sheme in izvedba drugih strokovnih nalog ter ukrepov iz področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 398.400,00 EUR

JN007568/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.11.2021
JN007568/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007568/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.01.2022
JN007568/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007568/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 216-568931
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sonja Grašič
sonja.grasic@gov.si
+386 14788214

Internetni naslovi
https://www.mzi.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/423524/Objava_portal.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8027
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Priprava strokovnih podlag glede podporne sheme in izvedba drugih strokovnih nalog ter ukrepov iz področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije
Referenčna številka dokumenta: 430-48/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314300
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila se opravi posodobitev podporne sheme, izvede se tudi druge strokovne podlage za relevantne ukrepe, ki jih pripravlja MzI. V ta okvir sodi priprava nove sheme spodbujanja OVE (Obnovljivi viri energije), ki v luči novih EU direktiv med drugim predvideva obsežnejše spremembe v smislu širitve nabora obstoječih podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE (Soproizvodnja toplote in električne energije) tudi na naprave, ki izkoriščajo OVE za proizvodnjo plinastih goriv (vključno z vodikom), toplote za učinkovito ogrevanje in hlajenje, ter pogonskih tekočih in plinastih biogoriv. Poleg navedenega je treba posodobiti metodologijo energetskih pregledov, podporo sistemu certificiranja energetskih pregledovalcev, razvijati in posodabljati metode za izračun prihrankov energije, itd.

Za pripravo ukrepov iz področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije se izvede:
1. Priprava strokovnih podlag za obstoječo in napovedano novo podporno shemo;
2.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru javnega naročila se opravi posodobitev podporne sheme, izvede se tudi druge strokovne podlage za relevantne ukrepe, ki jih pripravlja MzI. V ta okvir sodi priprava nove sheme spodbujanja OVE (Obnovljivi viri energije), ki v luči novih EU direktiv med drugim predvideva obsežnejše spremembe v smislu širitve nabora obstoječih podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE (Soproizvodnja toplote in električne energije) tudi na naprave, ki izkoriščajo OVE za proizvodnjo plinastih goriv (vključno z vodikom), toplote za učinkovito ogrevanje in hlajenje, ter pogonskih tekočih in plinastih biogoriv. Poleg navedenega je treba posodobiti metodologijo energetskih pregledov, podporo sistemu certificiranja energetskih pregledovalcev, razvijati in posodabljati metode za izračun prihrankov energije, itd.

Za pripravo ukrepov iz področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije se izvede:
1. Priprava strokovnih podlag za obstoječo in napovedano novo podporno shemo;
2. Spremljanje izvajanja iz Dolgoročne strategije energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050);
3. Posodabljanje in izdelava metod za izračunavanje prihrankov energije;
4. Strokovna podpora pri pripravi in izvedbi ukrepov iz 14. člena Direktive (EU) 2012/27/ES o energetski učinkovitosti;
5. Razvijanje modelov;
6. Druga strokovna podpora pri pripravi in izvedbi ukrepov iz področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije;

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge zahteve so razvidne iz projektne naloge, ki je priloga k razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor ure po ponudbenem predračunu ne bi bile porabljene v obdobju izvedbe pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V RD.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
v RD.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V RD.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Navedeno v RD.

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v RD.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.12.2021   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.12.2021   10:00
Kraj: Preko sistema e-jn.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.11.2021   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.11.2021   09:48
ODGOVORI NA VPRAŠANJA
Spoštovani,
prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

1. ali se pri merilu 2 referenca v ponudbi nominiranega vodje projekta:
- štejejo le reference, ki presegajo minimalne reference potrebne za izpolnjevanje referenčnega pogoja nominiranega vodje projekta? Torej se dve referenci »porabita« za izkazovanje pogoja, dve dodatni referenci pa se točkujeta kot merilo?
Odgovor: Da.

- ali se zahteva: »Vrednost projekta mora znašati vsaj 50.000 EUR brez DDV« nanaša na vrednost svetovalne pogodbe v okviru katere je vodja projekta sodeloval pri izvedbi projekta s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije?
Odgovor: Da.

2. glede referenčnega pogoja za gospodarski subjekt pod točko 3.2.3.1 nas zanima, ali se zahteva: »Vrednost vsakega posameznega projekta mora znašati vsaj 80.000 EUR brez DDV« nanaša na vrednost svetovalne pogodbe, ki jo je imel sklenjeno gospodarski subjekt, ki izkazuje izpolnjevanje pogoja?
Odgovor: Da, vrednost se nanaša na posamezno sklenjeno pogodbo.

3. Glede referenčnega pogoja za vodjo projekta nas zanima, ali se zahteva »vsak projekt mora biti v vrednosti najmanj 50.000 EUR brez DDV« nanaša na vrednost svetovalne pogodbe?
Odgovor: Da, vrednost se nanaša na posamezno sklenjeno pogodbo.

4. Naročnik naj pojasni, kaj je mišljeno pod zahtevo: »Vsaj eden izmed nominiranih treh kadrov delovne skupine mora imeti izkušnje s podporno shemo, skladno z veljavnim Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije - ZSROV» in sicer v kakšnem smislu in obsegu so mišljene izkušnje s podporno shemo? Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21) je namreč stopil v veljavo 07.08.2021.
Odgovor:
Pogoj se nanaša na delovne izkušnje s podporno shemo na način, da je izvajalec sodeloval, pripravljal ali metodološko razvijal ter pripravljal strokovne podlage ali različne ukrepe, vezane na predmetno podporno shemo v Sloveniji ali EU. Kot ustrezne izkušnje ne bomo šteli primerov, ko se je izvajalec prijavil kot končni upravičenec in pridobil sredstva iz naslova navedene podporne sheme. Aktualna podporna shema ta čas velja na podlagi veljavnega Zakona o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21). Ustrezne delovne izkušnje glede podporne sheme s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije se smatrajo od začetka njene uveljavitve v Republiki Sloveniji, potem ko je bila s strani Evropske komisije tudi potrjena, ter vključuje vso do sedaj veljavno relevantno zakonodajo.

5. Ali pravilno razumemo določila projektne dokumentacije:
- da vsebina aktivnosti izvajalca po projektni nalogi vključuje le tehnično in ekonomsko svetovanje, ne pa pravnega svetovanja (npr. glede vprašanj vezanih na državne pomoči)?
Odgovor:
Ni predvideno pravno svetovanje v ožjem pomenu, se pa od izvajalca v okviru njegove stroke pričakuje poznavanje osnovnega pravnega okvirja glede državnih pomoči oziroma da ima izvajalec dovolj pravnega znanja, da bodo skladno s projektno nalogo lahko ustrezno pripravljeni predlogi in osnutki pravilnikov in uredb.

- obseg nalog po projektni nalogi je zastavljen zelo široko, ali pravilno razumemo, da se obračun opravljenih storitev izvaja po dejansko opravljenih svetovalnih urah? V primeru, da se ocenjena količina svetovalnih ur (9.600) prekorači, se bo sklenil aneks s katerim se bodo zagotovila sredstva za dodatne ure?
Odgovor.:
Da, obračun se izvaja glede na dejansko izvedeno število ur. Naročnik bo aktivnosti dogovarjal sproti in v tej fazi ne pričakuje povečanja števila predvidenih ur.

Lep pozdrav, SJN MZI