Dosje javnega naročila 007591/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za zagotavljanje plačevanja z uporabo debetnih in kreditnih plačilnih kartic preko prenosnih POS terminalov
ZJN-3: Odprti postopek

JN007591/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.11.2021
JN007591/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007591/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 217-571717
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko in nabavo, Sektor za nabavo
sn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/423620/Objava_JN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8093
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za zagotavljanje plačevanja z uporabo debetnih in kreditnih plačilnih kartic preko prenosnih POS terminalov
Referenčna številka dokumenta: JN 430-564/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet Javnega naročila je zagotavljanje plačevanja z uporabo debetnih in kreditnih plačilnih kartic preko prenosnih POS terminalov, ki zajema dobavo (do 75 kos) in predstavitev delovanja POS terminalov ter servisiranje ali zamenjavo POS terminalov.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 160.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Izbrani ponudnik bo prenosne POS terminale dostavil na lokacijo MNZ, skladišče, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana. Lokacija zagotavljanja storitve plačevanja z izbranimi debetnimi in kreditnimi plačilnim
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet Javnega naročila je zagotavljanje plačevanja z uporabo debetnih in kreditnih plačilnih kartic preko prenosnih POS terminalov, ki zajema dobavo (do 75 kos) in predstavitev delovanja POS terminalov ter servisiranje ali zamenjavo POS terminalov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 160.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Predmetno javno naročilo se izvaja za obdobje 4 let oziroma do porabe sredstev okvirne pogodbene vrednosti. Pogodba se sklepa za obdobje dveh let od pričetka njene veljavnosti, z možnostjo podaljšanja za nadaljnji dve leti z aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.12.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.04.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.12.2021   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Podrobnejše informacije so navedene v
razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.11.2021   14:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnila dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne
dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki II.1.4:
Vrsta in obseg javnega naročila sta podrobneje podana v objavljeni razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.5:
Merilo za izbor ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba, pri čemer se ponudbe oceni na podlagi višine provizij, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točkama II.1.5 in II.2.6:
V primeru, da se bodo zaradi večjih potreb sredstva skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti provizij izčrpala pred potekom obdobja veljavnosti pogodbe, lahko naročnik, v primeru, da bo imel zagotovljena finančna sredstva, z izvajalcem, na podlagi 1. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, sklene aneks k pogodbi, za povečanje skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti provizij za največ 30 % od skupne okvirne štiriletne vrednosti. Navedena vrednost ne vključuje morebitnega povečanja za največ 30%.

Opomba k Oddelku III:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.11.2021   12:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kot zainteresirani ponudnik bi se radi prijavili na vaš razpis JN007591/2021, ki je bil 08.11.2021 objavljen na Portalu javnih naročil.

Za pripravo naše ponudbe bi potrebovali vaše odgovore na naslednja vprašanja:
1. Za predviden razpis/ plačilo provizij imate predvidena letna sredstva v višini 40.000 EUR z DDV oz. 160.000 EUR z DDV za 4 leta. V zvezi s tem nas zanima kolikšen je predviden letni obseg kartičnega poslovanja preko POS terminalov?
2. Naši POS terminali sprejemajo vse vrste debetnih in kreditnih kartic. Le za Diners kartice se je potrebno direktno z njimi dogovoriti o višini provizije ter urediti pogodbeno razmerje. Ali je to lahko izločitveni pogoj naše ponudbe?
3. V Specifikaciji predmeta javnega naročila je zapisano:
»POS terminali morajo omogočati tehnično rešitev, ki bo omogočala vnos referenčne številke (številke plačilnega naloga oziroma odločbe o prekršku). Rešitev mora biti razvita tako, da bo mogoč vnos najmanj 13 mestne referenčne številke. Vnos številke mora biti mogoč na dva načina in sicer ročno v POS terminal ali preko tabličnega računalnika«
Vnos neke referenčne številke je možen že sedaj do max 16 znakov. Vrednost je vidna samo na kartičnem slipu in v podatkih, ki jih POS terminal vrne na blagajno. Pri GPRS POS terminalih je povezava s blagajno/tablico možna samo preko USB povezave. Preko WIFI povezave je to običajna TCP/IP komunikacija - ali to zadostuje ter ali je mišljeno, da referenčno številko poročamo na Host in trgovske izpiske? Kar se tiče razvoja pošiljanja referenčne številke na Host in posledično na trgovske izpiske je aktivnost v razvoju. Zaenkrat planiramo razvoj v prvem kvartalu leta 2022 - glede na razpis nas zanima kdaj najprej je predviden podpis pogodbe?
4. V Specifikaciji predmeta javnega naročila je zapisano:
»Izvajalec mora hkrati zagotavljati brezplačen dostop do storitve za dnevni prevzem podatkov prodajnega mesta o izvršenih transakcijah (preko spletnega servisa). Potrebno je posredovati referenčno številko, ki mora vsebovati najmanj 10 številk (šteto iz desne), ki so bile vnesene v POS terminal, znesek plačila in vrsto kartice, s katero je bilo izvedeno plačilo. Nabor podatkov, ki se prevzemajo preko spletnega servisa se lahko razširi v skladu z dogovorom z izvajalcem.«
Trgovci oz. prodajna mesta lahko preko spletne aplikacije (portala) spremljajo svoje transakcije in vidijo vse zajete podatke. Tukaj želimo več informacij kaj je mišljeno z referenčno številko, ki se omenja v specifikaciji predmeta javnega naročila?
5. Ali je lahko vsa potrebna ponudbena dokumentacija predložena v pdf. obliki in podpisana z digitalnim podpisom?
6. V osnutku pogodbe, ki je priloga ponudbene dokumentacije, bi predlagali znižanje vseh navedenih pogodbenih kazni v 6. členu in sicer za 50% .
7. Kdaj je predvideni datum podpisa Pogodbe?


Hvala vam čimprej za odgovore.
Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

1. Odgovor
Predvidenega letnega obsega kartičnega poslovanja preko POS terminalov naročnik ne more podati, saj se mesečno spreminja in je odvisen od neposrednih uporabnikov. V letošnjem letu je mesečni promet znašal med 110.000,00 EUR in 190.000,00 EUR. Pri tem dopuščamo možnost, da se bo promet v prihodnje še nekoliko povečal, kar smo pri načrtovanju sredstev za plačilo provizij upoštevali.

2. Odgovor
Skladno s točko 8. Navodila za izdelavo ponudbe, ponudnik lahko izpolnjuje pogoje s podizvajalci pod pogojem, da bo podizvajalec izvedel posel v delu, v katerem bo ponudnik uporabil njegove zmogljivosti, ali tako, da zgolj uporabi zmogljivosti drugih subjektov, pod pogojem, da bodo zmogljivosti drugega subjekta izkoriščene oziroma uporabljene pri izvedbi naročila. Navodilo za izdelavo ponudbe pravi, da mora podizvajalec oziroma subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik uporabil, enako kot ponudnik izpolnjevati zahteve pod točkami 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 in 8.1.4, podizvajalec pa poleg tega še zahtevo pod točko 8.1.5, v primeru, da zahteva neposredno plačilo s strani naročnika ali v primeru, da bo izvedel glavni del predmeta naročila. V primeru nastopa s podizvajalcem želimo opozoriti na izpolnjevanje zahtev iz točk: 8., 10. in 12.2 Navodila za izdelavo ponudbe.
V primeru, da ponudnik v ponudbo ne bo vključil možnosti plačevanja s plačilnimi karticami Diners, ponudnik ne bo izpolnjeval vseh pogojev in bo izključen iz postopka.

3. Odgovor
POS terminal mora biti nastavljen tako, da uporabnik za vsako plačilo vnese znesek in dodatno tudi referenčno številko. Trenutno gre za 13 mestno številko odločbe o prekršku oziroma plačilnega naloga, s katero je izrečena globa za prekršek. Poleg ostalih podatkov o izvedeni transakciji, mora biti transakcija dodatno opremljena z referenčno številko, saj Policija na podlagi plačila celotnega zneska globe in referenčne številke zapre posamezno zadevo.

Trenutno se referenčne številke na POS terminal vnašajo ročno, kar želimo v prihodnje nadgraditi. Pri terenskem delu policistov so tablični računalniki vse bolj v uporabi, zato v prihodnje želimo omogočiti, da se podatek o referenčni številki prenese direktno iz namenske aplikacije tabličnega računalnika na POS terminal. Natančnejše povezljivosti zaenkrat ne definiramo. Od ponudnika pričakujemo, da lahko takšno rešitev v okviru svoje ponudbe ponudi, pri čemer samo izvedbo prepuščamo ponudniku.

Podatke o transakcijah z vsebovanimi natančnimi podatki o plačilu (datum, ura, prodajno mesto, vrsta kartice, znesek plačila, referenčna številka, pri čemer nabor podatkov lahko še razširimo), bo policija pridobivala preko spletnega servisa, hkrati pa ob izstavitvi računa pričakujemo pregled transakcij za obdobje, za katero se izdaja račun.
Podpis pogodbe je predviden najkasneje marca 2022.

4. Odgovor
POS terminal mora biti nastavljen tako, da uporabnik za vsako plačilo vnese znesek in dodatno tudi referenčno številko. Trenutno gre za 13 mestno številko odločbe o prekršku oziroma plačilnega naloga, s katero je izrečena globa za prekršek. Poleg ostalih podatkov o izvedeni transakciji, mora biti transakcija dodatno opremljena z referenčno številko, saj Policija na podlagi plačila celotnega zneska globe in referenčne številke zapre posamezno zadevo.

Trenutno se referenčne številke na POS terminal vnašajo ročno, kar želimo v prihodnje nadgraditi. Pri terenskem delu policistov so tablični računalniki vse bolj v uporabi, zato v prihodnje želimo omogočiti, da se podatek o referenčni številki prenese direktno iz namenske aplikacije tabličnega računalnika na POS terminal. Natančnejše povezljivosti zaenkrat ne definiramo. Od ponudnika pričakujemo, da lahko takšno rešitev v okviru svoje ponudbe ponudi, pri čemer samo izvedbo prepuščamo ponudniku.

Podatke o transakcijah z vsebovanimi natančnimi podatki o plačilu (datum, ura, prodajno mesto, vrsta kartice, znesek plačila, referenčna številka, pri čemer nabor podatkov lahko še razširimo), bo policija pridobivala preko spletnega servisa, hkrati pa ob izstavitvi računa pričakujemo pregled transakcij za obdobje, za katero se izdaja račun.

5. Odgovor
V skladu s točko 10.1 Navodil za izdelavo ponudbe so dokumenti lahko predloženi v pdf. obliki, ponudnik pa mora vpisati zahtevane podatke v obrazce ki so sestavni del razpisne dokumentacije ali v obrazce, ki jih izdela ponudnik sam, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Kjer je na obrazcih (na koncu) dodana rubrika za datum, žig in podpis, morajo biti obrazci oz. izjave opremljene z datumom in podpisane, ter v kolikor gospodarski subjekt uporablja žig, morajo biti tudi žigosane. Podpis je torej potreben samo, v kolikor obrazec to predvideva, v nasprotnem primeru podpis ni potreben. Vsa potrebna ponudbena dokumentacija je torej lahko predložena v pdf. obliki in podpisana z digitalnim potrdilom, pri čemer opozarjamo na ustrezno kvaliteto - berljivost predloženih dokumentov.

6. Odgovor
Naročnik je preučil vprašanje in ne spreminja višine pogodbene kazni. V interesu naročnika je, da izvajalec izpolni pogodbo, in v primeru izpolnitve v skladu s pogodbo, sploh ne bo prišlo do pogodbene kazni.

7. Odgovor
Podpis pogodbe je predviden najkasneje v marcu 2022.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.Datum objave: 06.12.2021   09:53
Vsem zainteresiranim ponudnikom;

naročnik bo z objavo obrazca POPRAVEK (EU 14-SL) podaljšal rok za predložitev ponudb, in sicer bo novi rok za predložitev ponudb 20.12.2021 do 10.00. Hkrati bo naročnik spremenil datum in uro odpiranja ponudb, in sicer bo nov termin odpiranja ponudb 20.12.2021 ob 13.00. Naročnik navedeni rok in termin spreminja, ker predvideva objavo spremembe razpisne dokumentacije, ki jo bo naknadno objavil z obrazcem Popravek (EU 14-SL).

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.