Dosje javnega naročila JN10880/2011
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve v zvezi z onesnaženostjo voda
ZJN-2: Odprti postopek

JN10880/2011 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.09.2011
    JN10880/2011 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2011/S 187-305759
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve v zvezi z onesnaženostjo voda

Datum objave: 26. 9. 2011
Številka objave: JN10880/2011


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: mitja.predovnik@ljubljana.si, V roke: Mitja Predovnik, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 013064444. Telefaks 013064407. E-pošta mitja.predovnik@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: MONITORING PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV ZA OBDOBJE NOVEMBER 2011 DO OKTOBER 2013
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 16.
Glavni kraj izvedbe: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: MONITORING PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV ZA OBDOBJE NOVEMBER 2011 DO OKTOBER 2013V MOL
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 90733000 (Storitve v zvezi z onesnaženostjo voda)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
II.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno stroko Da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 433-425/2011-9
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 24. 10. 2011
Čas: 12:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 7. 11. 2011
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 7. 11. 2011
Čas: 09:30
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/9/8738-154881077931936/Razpisna_doku
mentacija_210041_-_koncna.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA, SLOVENSKA CESTA 54, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 9. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.10.2011   10:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v projektni nalogi za izvedbo monitoringa kemijskega stanja pozdemne vode in površinskih vodotokov na območju MOL za obdobje nov 2011-oktob 2013, ki je predmet javnega razpisa, so navedeni roki za oddajo faznih in končnega poročila:
1. fazno poročilo, ki zajema podatke za obdobje od 1. 11. 2011 do 29. 2. 2012, se izdela do 30. 3. 2012,
• 2. fazno poročilo, ki zajema podatke za obdobje od 1. 3. 2012 do 30. 6. 2012, se izdela do 30. 7. 2012,
• 3. fazno poročilo, ki zajema podatke za obdobje od 1. 7. 2012 do 31. 10. 2012, se izdela do 20. 11. 2012,
• 4. fazno poročilo, ki zajema podatke za obdobje od 1. 11. 2012 do 28. 2. 2013, se izdela do 29. 3. 2013,
• 5. fazno poročilo, ki zajema podatke za obdobje od 1. 3. 2013 do 30. 6. 2013, se izdela do 30. 7. 2013,
• končno poročilo se izdela do 20. 11. 2013.

Naprošamo vas za odgovor na naslednje vprašanje:
Ali je navedene roke za izdelavo faznih poročil možno zamakniti za en mesec kasneje?
Odgovor je pomemben, ker se za analitiko kemičnih parametrov v predpisanem obsegu, v laboratoriju porabi 3-4 tedne od datuma odvzema vzorca do datuma izdaje/potrditve rezultatov. Za izdelavo poročila potem ni več časa. Za odgovor se najlepše zahvaljujemo.

Bonia Miljavac, dr.med.spec.higiene, ZZV NM

ODGOVOR:

Spoštovani!

Pogodbenih rokov ne moremo spreminjati in ostajajo enaki kot prejšnja leta. Vzorčenje je potrebno načrtovati v prvi polovici meseca. Sicer pa v skladu s pogodbo lahko pride do podaljšanja pogodbenega roka, če se za podaljšanje roka sporazumno in pisno dogovorita izvajalec in naročnik.

S spoštovanjem

Pripravil:
Mitja Predovnik

Tadeja Möderndofer
Direktorica


Datum objave: 25.10.2011   13:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji ste določili, da mora ponudnik kot prilogo 6 priložiti ponudbi:
»za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON-1/P;
»za samostojne podjetnike BON 1/SP.

Za zavode AJPES izdaja zgolj:
- BON - 1/Z, kjer je izkazana boniteta poslovanja pravne osebe javnega prava ali zasebnega prava (zavod, javni zavod, inštitut itd.) in
- BON-2, kjer so podatki o plačilni sposobnosti (informacija o tekoči plačilni sposobnosti pravne osebe).

Očitno je torej, da v razpisni dokumentaciji niste predvideli, da se na razpis lahko prijavijo tudi osebe javnega prava (zavodi, ipd.).

Prosimo vas, da navedete, katero dokazilo – prilogo 6 priloži k ponudbi zavod.

Hvala in lep pozdrav.

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto


ODGOVOR:

Spoštovani!

Zavod k ponudbi kot dokazilo priloži oba obrazca:
- BON-1/Z in
- BON-2

S spoštovanjem

Pripravil:
Mitja Predovnik

Tadeja Möderndofer
Direktorica