Dosje javnega naročila JN2590/2012
Naročnik: GOLEA, Nova Gorica 
Storitve: Para, topla voda in pripadajoči proizvodi
ZJN-2: Odprti postopek

JN2590/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.03.2012
JN3836/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.04.2012
JN4035/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.04.2012
JN7231/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.07.2012
    JN2590/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 049-080578
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Para, topla voda in pripadajoči proizvodi

Datum objave: 9. 3. 2012
Številka objave: JN2590/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) GOLEA, Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Kontakt: info@golea.si, V roke: Primož Ladava, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 5 39 32 460. Telefaks +386 5 393 24 63. E-pošta primoz.ladava@golea.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.golea.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Goriška Lokalna Energetska Agencija (GOLEA), Mednarodni prehod 6, Kontakt: info@golea.si, V roke: Primož Ladava, SI-5290 Šempeter pri Gorici.
Tel. +386 5 39 32 460. Telefaks +386 5 393 24 63. E-pošta primoz.ladava@golea.si.
Internetni naslovi: http://www.golea.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalna ali lokalna agencija.
Okolje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Projekt: obnovljivi viri energije v primorskih občinah: Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let v sklopu projekta OVE v primorskih občinah.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Dela se opravljajo na več krajih: Košana (Občina Pivka), Kojsko (Občina Brda), Cerkno (Občina Cerkno), Tolmin (Občina Tolmin), Sečovlje in Sveti Peter (Občina Piran), Trenta (Triglavski narodni park), Ilirska Bistrica in Knežak (Občina Ilirska Bistrica), Šmarje pri Kopru in Hrvatini (Občina Koper).
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let, po posameznih naročnikih oz. sklopih, vsak sklop vključuje:
• Izdelavo projektne dokumentacije vključno s pridobitvijo gradbenega in uporabnega dovoljenja, v kolikor bo to potrebno za izvedbo projekta, glede na izbrano ponujeno tehnično rešitev ponudnika - izvajalca
•Izdelava navodil za vzdrževanje in obratovanje
•Izdelava Zasnove požarne varnosti za dela, ki so predmet tega razpisa
•Novelacija študije požarne varnosti in izkaza požarne varnosti, v kolikor bo to potrebno za izvedbo projekta, glede na izbrano ponujeno tehnično rešitev ponudnika - izvajalca
•Izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del zamenjave obstoječih kotlov z novimi
•Enoletno poskusno obratovanje
•Dobavo energenta in upravljanje z novo kotlovnico za dobo 15 let vključno z enoletnim poskusnim obratovanjem
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 09320000 (Para, topla voda in pripadajoči proizvodi)
45351000 (Strojna inštalacijska dela)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 184 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT.
NASLOV Občina Pivka – OŠ Košana
1)KRATEK OPIS Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 09320000 (Para, topla voda in pripadajoči proizvodi)
45351000 (Strojna inštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 184 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Naročnik bo organiziral ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov, saj ponudnik, kot potencialni izvajalec, ne bo upravičen zaračunati kakršnihkoli dodatnih stroškov zaradi nepoznavanja lokacije oz. obstoječih objektov, oz. so ti zajeti v ponudbeni oz. pogodbeni vrednosti »funkcionalni ključ v roke«. Udeležba na ogledu za posamezni sklop je s strani vsakega ponudnika pogoj, da ponudniki lahko oddajo ponudbo za ta sklop.
O ogledu bo sestavljen zapisnik, ki je obvezna priloga ponudbene dokumentacije (obrazec oz. priloga št. 2/23).
Ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov bo potekal po razporedu, določenem v točki VI.3 Obvestila o naročilu.
SKLOP ŠT.
NASLOV Občina Brda – OŠ Dobrovo
1)KRATEK OPIS Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 09320000 (Para, topla voda in pripadajoči proizvodi)
45351000 (Strojna inštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 184 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Naročnik bo organiziral ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov, saj ponudnik, kot potencialni izvajalec, ne bo upravičen zaračunati kakršnihkoli dodatnih stroškov zaradi nepoznavanja lokacije oz. obstoječih objektov, oz. so ti zajeti v ponudbeni oz. pogodbeni vrednosti »funkcionalni ključ v roke«. Udeležba na ogledu za posamezni sklop je s strani vsakega ponudnika pogoj, da ponudniki lahko oddajo ponudbo za ta sklop.
O ogledu bo sestavljen zapisnik, ki je obvezna priloga ponudbene dokumentacije (obrazec oz. priloga št. 2/23).
Ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov bo potekal po razporedu, določenem v točki VI.3 Obvestila o naročilu.
SKLOP ŠT.
NASLOV Občina Cerkno- OŠ Cerkno
1)KRATEK OPIS Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 09320000 (Para, topla voda in pripadajoči proizvodi)
45351000 (Strojna inštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 184 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Naročnik bo organiziral ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov, saj ponudnik, kot potencialni izvajalec, ne bo upravičen zaračunati kakršnihkoli dodatnih stroškov zaradi nepoznavanja lokacije oz. obstoječih objektov, oz. so ti zajeti v ponudbeni oz. pogodbeni vrednosti »funkcionalni ključ v roke«. Udeležba na ogledu za posamezni sklop je s strani vsakega ponudnika pogoj, da ponudniki lahko oddajo ponudbo za ta sklop.
O ogledu bo sestavljen zapisnik, ki je obvezna priloga ponudbene dokumentacije (obrazec oz. priloga št. 2/23).
Ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov bo potekal po razporedu, določenem v točki VI.3 Obvestila o naročilu.
SKLOP ŠT.
NASLOV Občina Tolmin – Knjižnica Cirila Kosmača
1)KRATEK OPIS Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 09320000 (Para, topla voda in pripadajoči proizvodi)
45351000 (Strojna inštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 184 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Naročnik bo organiziral ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov, saj ponudnik, kot potencialni izvajalec, ne bo upravičen zaračunati kakršnihkoli dodatnih stroškov zaradi nepoznavanja lokacije oz. obstoječih objektov, oz. so ti zajeti v ponudbeni oz. pogodbeni vrednosti »funkcionalni ključ v roke«. Udeležba na ogledu za posamezni sklop je s strani vsakega ponudnika pogoj, da ponudniki lahko oddajo ponudbo za ta sklop.
O ogledu bo sestavljen zapisnik, ki je obvezna priloga ponudbene dokumentacije (obrazec oz. priloga št. 2/23).
Ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov bo potekal po razporedu, določenem v točki VI.3 Obvestila o naročilu.
SKLOP ŠT.
NASLOV Občina Piran: OŠ Sečovlje in POŠ šola in vrtec Sv. Peter
1)KRATEK OPIS Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 09320000 (Para, topla voda in pripadajoči proizvodi)
45351000 (Strojna inštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 184 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Naročnik bo organiziral ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov, saj ponudnik, kot potencialni izvajalec, ne bo upravičen zaračunati kakršnihkoli dodatnih stroškov zaradi nepoznavanja lokacije oz. obstoječih objektov, oz. so ti zajeti v ponudbeni oz. pogodbeni vrednosti »funkcionalni ključ v roke«. Udeležba na ogledu za posamezni sklop je s strani vsakega ponudnika pogoj, da ponudniki lahko oddajo ponudbo za ta sklop.
O ogledu bo sestavljen zapisnik, ki je obvezna priloga ponudbene dokumentacije (obrazec oz. priloga št. 2/23).
Ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov bo potekal po razporedu, določenem v točki VI.3 Obvestila o naročilu.
SKLOP ŠT.
NASLOV Triglavski narodni park – Informacijski center Trenta
1)KRATEK OPIS Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 09320000 (Para, topla voda in pripadajoči proizvodi)
45351000 (Strojna inštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 184 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Naročnik bo organiziral ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov, saj ponudnik, kot potencialni izvajalec, ne bo upravičen zaračunati kakršnihkoli dodatnih stroškov zaradi nepoznavanja lokacije oz. obstoječih objektov, oz. so ti zajeti v ponudbeni oz. pogodbeni vrednosti »funkcionalni ključ v roke«. Udeležba na ogledu za posamezni sklop je s strani vsakega ponudnika pogoj, da ponudniki lahko oddajo ponudbo za ta sklop.
O ogledu bo sestavljen zapisnik, ki je obvezna priloga ponudbene dokumentacije (obrazec oz. priloga št. 2/23).
Ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov bo potekal po razporedu, določenem v točki VI.3 Obvestila o naročilu.
SKLOP ŠT.
NASLOV Občina Ilirska Bistrica – OŠ Dragotin Kette in OŠ Knežak
1)KRATEK OPIS Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 09320000 (Para, topla voda in pripadajoči proizvodi)
45351000 (Strojna inštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 184 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Naročnik bo organiziral ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov, saj ponudnik, kot potencialni izvajalec, ne bo upravičen zaračunati kakršnihkoli dodatnih stroškov zaradi nepoznavanja lokacije oz. obstoječih objektov, oz. so ti zajeti v ponudbeni oz. pogodbeni vrednosti »funkcionalni ključ v roke«. Udeležba na ogledu za posamezni sklop je s strani vsakega ponudnika pogoj, da ponudniki lahko oddajo ponudbo za ta sklop.
O ogledu bo sestavljen zapisnik, ki je obvezna priloga ponudbene dokumentacije (obrazec oz. priloga št. 2/23).
Ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov bo potekal po razporedu, določenem v točki VI.3 Obvestila o naročilu.
SKLOP ŠT.
NASLOV Mestna občina Koper – OŠ Aleš Bebler in OŠ Šmarje pri Kopru
1)KRATEK OPIS Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 09320000 (Para, topla voda in pripadajoči proizvodi)
45351000 (Strojna inštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 184 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Naročnik bo organiziral ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov, saj ponudnik, kot potencialni izvajalec, ne bo upravičen zaračunati kakršnihkoli dodatnih stroškov zaradi nepoznavanja lokacije oz. obstoječih objektov, oz. so ti zajeti v ponudbeni oz. pogodbeni vrednosti »funkcionalni ključ v roke«. Udeležba na ogledu za posamezni sklop je s strani vsakega ponudnika pogoj, da ponudniki lahko oddajo ponudbo za ta sklop.
O ogledu bo sestavljen zapisnik, ki je obvezna priloga ponudbene dokumentacije (obrazec oz. priloga št. 2/23).
Ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov bo potekal po razporedu, določenem v točki VI.3 Obvestila o naročilu.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% skupne ponudbene cene brez davka na dodano vrednost (DDV) z veljavnostjo 120 dni od roka za oddajo ponudb.
Bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik predložil v 10 dneh po obojestranskem podpisu pogodb, in sicer:
•v višini 5% pogodbene vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del za vsako gradbeno pogodbo posebej brez davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še najmanj trideset (30) dni po zaključku poskusnega obratovanja, to je do 30.10.2013
•v višini 5% pogodbene vrednosti dobave toplote za 15 let za vsako pogodbo posebej brez davka na dodano vrednost (DDV). Ponudnik bo zagotavljal garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del v celotnem obdobju dobavljanja toplote, pri čemer pa mora v roku 10 dni od podpisa pogodbe ponudnik - izvajalec dostaviti:
* garancijo za dobro izvedbo del dobave toplote z veljavnostjo od 30.9.2012 do vključno 30.9.2015;
* v roku 30 dni pred prenehanjem veljavnosti te garancije mora izvajalec dostaviti novo enako garancijo z veljavnostjo od 1.10.2015 do vključno 30.9.2018;
* v roku 30 dni pred prenehanjem veljavnosti te garancije mora izvajalec dostaviti novo enako garancijo z veljavnostjo od 1.10.2018 do vključno 30.9.2021;
* v roku 30 dni pred prenehanjem veljavnosti te garancije mora izvajalec dostaviti novo enako garancijo z veljavnostjo od 1.10.2021 do vključno 30.9.2024;
* v roku 30 dni pred prenehanjem veljavnosti te garancije mora izvajalec dostaviti novo enako garancijo z veljavnostjo od 1.10.2024 do vključno 30.9.2027.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Rok plačila računov (situacij) je 30. dan od uradnega prejema računa pri naročniku.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru predložitve ponudbe skupine ponudnikov, mora vsak posamezni ponudnik izpolnjevati vse pogoje glede osnovne sposobnosti in pogoje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti, pogoje glede ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične in kadrovske sposobnosti pa skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
1.da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2.da ponudniku ni bila izrečena:
•pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ;
•pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ;
•pravnomočna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti;
•pravnomočna sodba za pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja.
3. da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (v kolikor gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 55/2008, 66/2008 - popr., 39/2009 in 55/2009 Odl.US: U-I-73/09-19):
•hudodelskega združevanja;
•sprejemanja podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljenega sprejemanje daril, nedovoljenega dajanja daril, jemanja podkupnine (za fizične osebe), dajanja podkupnine, sprejemanja daril za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje;
•goljufije, poslovne goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitve finančnih obveznosti;
•pranja denarja.
4.da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (v kolikor gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti.
5.da proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi.
6.da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerekoli podobnem položaju.
7.da ponudnik do dneva, ko je oddal ponudbo, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
8.da ponudnik ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
9.da ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.
10.da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
11.da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika ter, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež ali določbami države naročnika.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje za ekonomsko in finančno sposobnost, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega narocila:
1.da znašajo povprečni letni prihodki ponudnika v obdobju zadnjih treh let (2008, 2009, 2010) najmanj v višini štirikratnika celotne ponudbene vrednosti v EUR.
2.da ponudnik ni imel blokiranega nobenega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih.
3.da ima ponudnik dostop do kreditnih linij, ustreznih da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe del, v vsakem primeru mora biti kreditni znesek vsaj v višini celotne ponudbene vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del brez DDV.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje za tehnično in kadrovsko sposobnost, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega narocila:
1.da ponudnik razpolaga s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, zlasti s tistimi, ki so odgovorni za izvedbo razpisanih del in tistimi, ki so odgovorni za nadzor kakovosti. Odgovorni vodja GOI del mora biti oseba, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z drugim odstavkom 77. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004, 14/2005, 126/2007 in 108/2009) ter izkazuje izkušnje odgovornega vodje del v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo tega naročila pri najmanj dveh(2) kotlovnicah na lesno biomaso z minimalno močjo 200 KW.
2.da ponudnik izkazuje izkušnje, da je v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo tega naročila kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec izvedel najmanj pet (5) kotlovnic na lesno biomaso z minimalno močjo 200 KW.
3.da je ponudnik imetnik licence za proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje skladno z Uredbo o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/2001, 31/2001, 66/2005) ali drugo ustrezno in enakovredno licenco oz. dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
3.da ponudnik izkazuje izkušnje, da je v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo tega naročila kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec dobavljal najmanj trem (3) naročnikom toplotno energijo, vsaka v višini najmanj 1 MW priključne moči ali ima minimalno skupnih pogodb za dobavo toplotne energije v letni višini 5000 MWh.
4.da ponudnik razpolaga s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, zlasti s tistimi, ki so odgovorni za izvedbo razpisanih del in sicer najmanj vodja energetskih naprav, ki opravlja dela in naloge: vodenje obratovanja in vzdrževanja energetskih naprav, evidence in analize porabe energije in izvajanje ukrepov racionalnega ravnanja z energijo v organizacijah, katerih osnovna dejavnost ni proizvodnja, prenos ali razdelitev energije. Oseba mora izpolnjevati pogoje za vodjo energetskih naprav skladno s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Ur. list RS, št. 41/2009, 49/2010 in 3/2011) in izkazuje izkušnje vodje energetskih naprav v obdobju zadnjih treh (3) let pred objavo tega naročila pri najmanj enem (1) referenčnem objektu za kotlovske naprave moči najmanj 1 MW.
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 18. 4. 2012
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:EN
SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 18. 4. 2012
Čas: 12:00
Kraj: Goriška Lokalna Energetska Agencija (GOLEA)
Mednarodni prehod 6, Vrtojba, SI-5290 Šempeter pri Gorici
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJAVI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Na podlagi podpisanega projektnega sporazuma o sofinanciranju projekta »Obnovljivi viri energije v primorskih obcinah« v sklopu slovensko – švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji izvedbo projekta sofinancirata Švica ter Občina Pivka, Občina Brda, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Piran, Triglavski narodni park, Občina Ilirska Bistrica, Občina Koper.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Naročnik bo organiziral ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov, saj ponudnik, kot potencialni izvajalec, ne bo upravičen zaračunati kakršnihkoli dodatnih stroškov zaradi nepoznavanja lokacije oz. obstoječih objektov, oz. so ti zajeti v ponudbeni oz. pogodbeni vrednosti »funkcionalni ključ v roke«. Udeležba na ogledu za posamezni sklop je s strani vsakega ponudnika pogoj, da ponudniki lahko oddajo ponudbo za ta sklop.
O ogledu bo sestavljen zapisnik, ki je obvezna priloga ponudbene dokumentacije (obrazec oz. priloga št. 2/23).
Ogled lokacij bodočih kotlovnic oz. obstoječih objektov bo potekal po naslednjem razporedu:
SKLOP 1: Občina Pivka - OŠ Košana, vrtec in športna dvorana: 20.3. 2012 ob 8.00 uri
SKLOP 2: Občina Brda - OŠ in vrtec Kojsko: 22.3.2012 ob 8.00 uri
SKLOP 3: Občina Cerkno - OŠ, glasbena šola, Objekt družbenih dejavnosti, vrtec Cerkno: 23.3.2012 ob 8.00 uri
SKLOP 4: Občina Tolmin - Knjižnica Cirila Kosmača: 22.3.2012 ob 12.00 uri
SKLOP 5: Občina Piran - OŠ in vrtec (slo, it), športna dvorana Sečovlje: 21.3.2012 ob 8.00 uri in POŠ in vrtec Sveti Peter, Sečovlje: 21.3.2012 ob 10.00 uri
SKLOP 6: Triglavski narodni park - Info Center Trenta in večnamenska stavba: 23.3.2012 ob 13.00 uri
SKLOP 7: Občina Ilirska Bistrica - OŠ in vrtec Toneta Tomšiča, Knežak: 20.3.2012 ob 11.00 uri in OŠ Dragotin Kette in športna dvorana Il.Bistrica: 20.3.2012 ob 14.00 uri
SKLOP 8: Mestna občina Koper - OŠ in vrtec Aleš Bebler – Primož Hrvatini, Ankaran: 21.3.2012 ob 13.00 uri in OŠ in vrtec Šmarje: 21.3.2012 ob 15.30 uri
Ponudnik se mora pisno najaviti na ogled lokacij oz. obstoječih objektov vsaj 2 dni pred zgoraj določenim datumom ogleda.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.golea.si/intro
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 3. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3836/2012, Storitve: Para, topla voda in pripadajoči proizvodi; datum objave: 6. 4. 2012
  • JN4035/2012, Storitve: Para, topla voda in pripadajoči proizvodi; datum objave: 13. 4. 2012
  • JN7231/2012, Storitve: Para, topla voda in pripadajoči proizvodi; datum objave: 5. 7. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.03.2012   08:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spostovani,

zanima nas, ali lahko pri izpolnjevanju ekonomskih pogojev vezanih na obseg poslovanja v preteklih treh letih, v primeru oddaje skupine izvajalcev ta pogoj izpolnijo vsi clani skupine skupaj in ne vsak posebaj.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Da, v primeru nastopa skupine izvajalcev se ugotavlja zbir zadostitev pogoja, pri čemur morajo vsi ponudniki oz.glavni izvajalec in podizvajalci skupaj zadostiti pogoju 100%. (točka 1.2.1. poglavja 2 razpisne dokumentacije).

Datum objave: 16.03.2012   13:56
Question: Regarding the financial revenue requirements in the last three years, in the event of a joint bid, is this requirement to be fulfilled by all or by each individual member of the consortium?

Answer: Yes, in the event of a joint bid, the sum total is used during evaluation of this requirement. Hence, all the bidders in the consortium or the main bidder with all the subcontractors, must jointly satisfy this requirement to 100% of its value (point 1.2.1 in Chapter 2 of the Tender Documentation).Datum objave: 19.03.2012   15:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spostovani,

vezano na mehanizem oblikovanja cen storitev nas zanima, kateri vir podatkov se uposteva s strani narocnika kot verodostojen za izracun variabilnega dela nove cene dobavljene energije?

Kaksna je predvidena periodika za korekcijo cene energije oziroma ali bo bila korekcija izvedena ob vsaki spremembi cen energentov, ki nastopajo v enacbi za izracun nove cene dobavljene energije?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Cene dobavljene energije dobavitelj toplote spreminja, kot to določa poglavje 5 v priloženem osnutku Pogodbe za oskrbo s toplotno energijo, točka 7.: CENE ENERGIJE IN NJIHOVA KOREKCIJA , skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namen daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur.l. RS 28/2011).

Račune za dobavljeno energijo se izdaja skladno z določbami poglavja 5 v priloženem osnutku Pogodbe za oskrbo s toplotno energijo, točka 8. : DOLOČITEV IN NAČIN PLAČILA DOBAVITELJU , do 5. dne v tekočem mesecu za dobavljeno toploto preteklega meseca skladno s stanjem števca zadnjega dne v mesecu.

Eventualno spremembo cen se upošteva pri obračunu dobavljene toplote za naslednji mesec po spremembi cen energentov na trgu.

V času enoletnega poskusnega obratovanja se cena dobavljene toplote ne spreminja in je fiksna glede na ponudbeno ceno s strani ponudnika.

Kot referenčne vrednosti cen energentov se upošteva vrednosti po naslednjem vrstnem redu:

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_preskrbo_nadzor_cen_in_varstvo_konkurence/cene_naftnih_derivatov/
http://www.agen-rs.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=42&id_informacija=918
http://www.golea.si/

Dobavitelj ob izdaji računa preveri po navedenem vrstnem redu spremembe cen in upošteva prvo objavljeno ceno (po navedenem vrstnem redu).

Pri pripravi ponudbe kot referenčne cene upoštevajo vsi ponudniki cene, navedene v tabeli poglavje 5, osnutek Pogodbe za oskrbo s toplotno energijo, točka 7.: CENE ENERGIJE IN NJIHOVA KOREKCIJA, ne glede na aktualne cene na prej navedenih spletnih mestih.

Pri pripravi ponudbe kot referenčne podatke o letni količini toplote vsi ponudniki upoštevajo vrednosti, navedene v IZKAZNICA_OBJEKTOV v RD.


Question

Regarding the mechanism for pricing of services, we would like to know which data source is to be taken into account by the customer, as a credible basis for the calculation of the variable part of a new price for delivered energy.

What intervals are foreseen for the adjustment of energy prices, or will there be an adjustment for every change in the price of the energy sources, which are represented in the formula for the calculation of the new price.

Greetings, and thank you for the reply.

Answer

The energy heat supplier adjusts the price of delivered energy as set out in the Tender Documentation, Chapter 5: draft Agreement on Supply of Heat, item 7 “ENERGY PRICES AND CORRECTIONS”, which is in line with the Regulation on the Formation of Prices for Production and Distribution of Steam and Hot Water for the Purposes of Remote Heating Tariffed Clients (Official Gazette of the RS, No. 28/2011.

Invoicing for the delivered energy will proceed as set out in the Tender Documentation, Chapter 5, draft Agreement on Supply of Heat, item 8 “INVOICING AND PAYMENT TERMS”, on the fifth day of the month for the preceding month on the basis of the situation of the meter on the last day of the month.

Eventual price adjustments can be taken into account when invoicing heat delivered the month after a price change of energy sources on the market.

During the one-year test run period, the price is not adjusted and is fixed to the value offered in the bid.

As reference values for pricing of energy sources, the following are taken into account in the order listed:

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_preskrbo_nadzor_cen_in_varstvo_konkurence/cene_naftnih_derivatov/
http://www.agen-rs.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=42&id_informacija=918
http://www.golea.si/

When invoicing, the contractor checks the published prices in the order listed above, and takes into account the first published price (in the order above).

In preparing bids, all bidders take into account the reference prices in the table of Chapter 5, the draft Agreement on Supply of Heat, item 7 “ENERGY PRICES AND CORRECTIONS”, irrespective of current prices on the websites listed above.

In preparing bids, all bidders take into account, as reference for heat quantity, the values specified in the Building Fact Sheet in the Tender Documentation.


Datum objave: 26.03.2012   10:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spostovani,

prosimo vas, ce lahko v sklopu razpisne dokumentacije objavite popis del tudi v excel datotekah.

Hvala in lep dan.

ODGOVOR:
Dokument za popis del v xls obliki z imenom "ponudbeni predračun" je sestavni del zip datotek, ki jih prevzamete na http://www.golea.si/documents/10179/11013/A2_RD_final_slo.zip

*
Question:
We ask you to publish, as part of the tender documentation, a list of works in excel files.
Answer:
A works list document in xls format, under the name of "cost estimate" is already included in the zip files, which can be downloaded from: http://www.golea.si/documents/10179/11013/A2_TD_final_engl.zip


Datum objave: 04.04.2012   13:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

na osnovi razpisne dokumentacije se na Vas obračamo z naslednjimi vprašanji:

(1) Kdo nosi gradbene investicije / investicijske stroške za ureditev skladišča in ali obstaja pri vsakem objektu prostor za taka skladišča? So kot skladišče možni tudi kontejnerji?

(2) Ali tudi lahko uporabimo kontejnerske naprave (kotli na pelete)?

(3) Ali je možno, da je izbran za vse naprave en ponudnik?

Hvala Vam za odgovor.ODGOVOR:
Skladno z določili razpisne dokumentacije in pridobljenimi informacijami na obveznih ogledih bodočih lokacij kotlovnic mora ponudnik ponuditi svojo rešitev, ki mora zadoščati vsem kriterijem razpisa. Naročnik bo potrdil predlagane idejne rešitve. V kolikor bodo za predlagano in potrjeno rešitev potrebna dovoljenja, mora le-ta pridobiti izvajalec sam.

Naročnik bo skladno z določili iz razpisne dokumentacije izbral najugodnejšega ponudnika za vsak sklop, kar pomeni, da je teoretično možno, da bo za vse sklope izbran en izvajalec.

Question:
Based on the tender documentation, we have the following questions:
(1) Who will cover the investment / investment costs for storage and is there suitable storage space at each site? May containers be used for storage.
(2) May we use appliance containers (boilers on pallets)?
(3) Is it possible that one bidder will be selected for all the equipment.
Thank you for your reply.

ANSWER:
Based on the tender documentation and information presented at mandatory visits at future boiler room sites, the bidder must propose a solution that satisfies all of the tender requirements. The customer will need to validate the proposed conceptual solutions. Should the proposed and validated solution require any permits, they shall be procured entirely by the bidder.

The customer shall, in accordance with the tender documentation, select the most advantageous bidder for each lot separately, this means that it is theoretically possible for the same bidder to be selected for all the lots.


Datum objave: 04.04.2012   13:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v rumena polja obrazca "ponudbeni predračun" vpisujemo podatke o količinah in vrednostih. Ali vanj vpišemo tudi tip opreme?

Hvala za odgovor, lep pozdrav.

ODGOVOR:
Da, ponudniki morajo vpisati tudi tip opreme in proizvajalca ter vse ostale podatke, na podlagi katerih bodo člani strokovne komisije lahko ugotovili , da predložena oprema zadošča tehničnim kriterijem iz razpisne dokumentacije. Zaželene so tudi priloge kot na primer:certifikati, tehnični katalogi proizvajalcev in ostala verodostojna tehnična dokumentacija.

Question:
Yellow coloured fields of the Bid Quotation are to be filled-in with values for price and quantity, should the equipment type also be entered there.

ANSWER
Yes, bidders are required to specify the equipment type, as well as the manufacturer and all the technical specifications necessary to verify that the offered equipment complies with tender documentation technical criteria. Attachments are also highly desired, e.g. certificates, manufacturers’ technical catalogues, and other credible technical documentation.


Datum objave: 05.04.2012   13:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spostovani,

vezano na odgovor na vprasanje st. 2, nas zanima sledece:
1.Razpisna dokumentacija omogoca ponudniku, da kot referencno ceno vhodnih energentov uposteva cene naftnih derivatov in elektricne energije ter ceno lesne biomase upostevajoc formulo iz 7. tocke pogodbe za oskrbo s toplotno energijo, ki je predmet razpisa.
Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce, ki jo navajate v odgovoru na vprasanje st. 2, pa narekuje, da je zavezanec upravicen dvigniti ceno toplotne energije v primeru spremembe cene vhodnega energenta. Glede na to, da trg lesne biomase ni reguliran oziroma pod okriljem regulatorja vas ponovno sprasujemo iz katerega vira bodo crpane informacije o trzni ceni lesne biomase, ki ima v ponderju najvecjo tezo?

2.Nadalje nas zanima ali je stevilo letnih podrazitev cene toplote omejeno in ali je visina cene vhodnega energenta – lesne biomase v obdobju 15 let navzgor omejena?

3.Kako bo narocnik sebe in koncne uporabnike zavaroval pred tveganjem v smislu neomejenega dviga cene toplote v obdobju 2-15 let (po preteku poizkusnega obdobja), ki bi bile posledica dviga cen vhodnega energenta ob upostevajnu dejstva, da prvotna referencna ponudbena cena toplotne energije s strani ponudnika ne bi bila neobicajno nizka in bi bila ponudba s tega vidika ustrezna?

Za odgovore se vam najlepse zahvaljujemo.


ODGOVOR:
1. Kot že odgovorjeno na vprašanje št. 2 se kot referenčno vrednost cen energentov upošteva vrednost po naslednjem vrstnem redu:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_preskrbo_nadzor_cen_in_varstvo_konkurence/cene_naftnih_derivatov/
http://www.agen-rs.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=42&id_informacija=918
http://www.golea.si/ove

Agencija GOLEA bo na osnovi košarice cen internetnih ponudnikov biomase, tako peletov kot sekancev lesne biomase mesečno objavljala cene vseh energentov ter končne energije. Glejte tudi http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html Pri cenah naftnih derivatov se bo upoštevalo cene navedene na http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_preskrbo_nadzor_cen_in_varstvo_konkurence/cene_naftnih_derivatov/

2.Kot že odgovorjeno na vprašanje št. 2 število letnih podražitev ni omejeno, oziroma je omejeno na število mesecev v letu - torej 12, saj se eventualno spremembo cen energentov v tekočem mesecu upošteva pri obračunu dobavljene toplote za naslednji mesec in kjer kot referenčna cena velja objavljena cena zadnjega delovnega dne v preteklem mesecu.

3.Prav zaradi zavarovanja interesov tako dobavitelja toplote kot končnega uporabnika se za oblikovaje cene toplote oziroma spremembo le te upošteva vhodne stroške dobavitelja toplote in se ceno računa po formuli določeni v Pogodbi za oskrbo s toplotno energijo, poglavje 5. S tem se izognemo tveganju, da bi dobavitelj imel večje stroške energenta kakor prihodke od toplote, kakor tudi da bi zaradi hitrejše rasti cen fosilnih goriv napram biomasi imel dobavitelj izredne prihodke in s tem povezane dobičke, če bi ceno toplote vezali na ceno fosilnih goriv. Navedeno je tudi skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce, saj ta narekuje, da je zavezanec upravičen dvigniti ceno toplotne energije v primeru spremembe cene vhodnega energenta in je zato potrebno upoštevati spremembe cen vhodnega energenta, ki ga bo dobavitelj toplote uporabljal. Glejte http://www.agen-rs.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=42&id_informacija=918
Pri ponudbi cene toplote za čas eno letnega poskusnega obratovanja pa vsi ponudniki kot referenčno ceno energentov vzamejo cene navedene v RD


With regards to the answer to question no. 2, we would like to ask the following:
1. The Tender Documentation allows the bidder to take into account, as reference price for input energy sources, the price of oil derivatives, electricity and wood biomass, taking into account the formula from Chapter 7 of the Agreement on the Supply of Heat, which is included in the documentation. The Regulation on the Formation of Prices for Production and Distribution of Steam and Hot Water for the Purposes of Remote Heating Tariffed Clients, cited in your answer to question no. 2, stipulates that it is justifiable to increase the price of heat energy in the event of price changes of the input energy source. Considering that the market for wood biomass is unregulated or under the umbrella of the regulator, we ask you once more to clarify which source will be used for information on the market price of wood biomass, which has the highest weighting in the formula.
2. Furthermore, we would like to know whether the annual number of price increases is limited and whether there is an upward limit to the price of the input energy source – wood biomass in the next 15 years.
3. In which way has the customer protected himself and the users against risk, in the sense of unlimited heat price increases in the period 2-15 years (after the expiration of the test run) as a result of increased prices of the input energy source, assuming that the initial price offered by the bidder was not unusually low, hence the offer being compliant in this respect.

We thank you for the clarifications.

ANSWER:
1. As already stated in answer to question no. 2, the reference values for pricing of energy sources, are taken from the following, in the order listed:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_preskrbo_nadzor_cen_in_varstvo_konkurence/cene_naftnih_derivatov/
http://www.agen-rs.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=42&id_informacija=918
http://www.golea.si/

The Golea Agency will publish monthly prices for all types of energy sources, based on a price basket of internet offerings of biomass, pellets and wood chips. You may also consult:
http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html.
Regarding prices of oil derivates, the following will be taken into account: http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_preskrbo_nadzor_cen_in_varstvo_konkurence/cene_naftnih_derivatov/

2. As already stated in answer to question no. 2, the number of price increases is not limited or is limited by the number of months in a year – 12, as an eventual increase in the price in the current month may be applied for energy supplied in the next month, taking as reference the price on the last workday of the previous month.

3. Precisely in order to protect the interests of the energy provider, as well as the end user, the input costs of the supplier are taken into account when forming the price, using the formula set out in Chapter 5 of the Agreement on the Supply of Heat. In this way, we avoid risk, that the supplier’s energy costs outstrip the revenue from provision of heat, as well as a supplier’s unwarranted profits due to a rise in fossil fuel prices, as compared to wood biomass prices, as would happen if the price were tied to fossil fuel costs. This is in line with the Regulation on the Formation of Prices for Production and Distribution of Steam and Hot Water for the Purposes of Remote Heating Tariffed Clients, as it stipulates that it is justifiable to increase the price of heat energy in the event of price changes of the input energy source, which is the reason for taking into account the price of the energy source that is to be used by the heat provider. Please consult:
http://www.agen-rs.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=42&id_informacija=918

When forming the offered heat pricing for the one-year test run, all bidders are to use as reference the price of energy sources specified in the Tender Documentation.
Datum objave: 11.04.2012   13:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Ali lahko garancijo za resnost ponudbe predloži tudi drugi ponudnik v skupini ponudnikov oziroma deklarirani podizvajalec ?
2. Ali je veljavna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi od drugega ponudnika v skupini ponudnikov ?

ODGOVOR:
1. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko predloži tudi drugi ponudnik v skupini ponudnikov, ne pa podizvajalec.
2. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko predloži tudi drugi ponudnik v skupini ponudnikov.

Question 7:
1. May the Tender Guarantee be supplied by the other partner in the consortium, or by a declared subcontractor?
2. Is a Performance Guarantee valid, if supplied by the other partner in the consortium?

Answer:
1. The Tender Guarantee may be supplied by another partner in the consortium, but not by a subcontractor.
2. The Performance Guarantee may be supplied by another garnter in the consortium.Datum objave: 11.04.2012   13:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Za Sklop 3 (Občina Cerkno) vas prosimo za objavo podatkov o ogrevalnih površinah in povprečnih letnih porabah toplote za naslednje objekte:
- muzej (celoten objekt s kotlovnico)
- glasbena šola
- montažni vrtec

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Podatki:
1. OŠ Cerkno:
- ogrevalne površine: 4310 m2;
- poraba kurilnega olja povp.letno: 12 litrov / m2
2. muzej (celoten objekt s kotlovnico):
- ogrevalne površine: 690 m2;
- poraba kurilnega olja povp.letno: 8 litrov/m2
3. glasbena šola: ogrevalne površine:
- ogrevalne površine: 521 m2;
- poraba kurilnega olja povp.letno: 10 litrov/m2
4. montažni in zidani vrtec
- ogrevalne površine: 800 m2;
- poraba kurilnega olja povp.letno: 18 litrov/m2

Question 8
In Lot 3 (Municipality of Cerkno) please publish data regarding the heated area and average annual fuel consumption for the following buildings:
- Museum (entire building, including the boiler room).
- Music school.
- Kindergarten in prefabricated building.

Answer
1. Primary School Cerkno:
- Heated area: 4310 m2.
- Heating oil usage, annual average: 12 liters / m2.
2. Museum (entire building with boiler room)
- Heated area: 690 m2.
- Heating oil usage, annual average: 8 liters / m2.
3. Music school
- Heated area: 521 m2.
- Heating oil usage, annual average: 19 liters / m2.
4. Kindergarten, prefabricated and traditional construction
- Heated area: 800 m2.
- Heating oil usage, annual average: 18 liters / m2.


Datum objave: 11.04.2012   14:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

obračamo se na Vas z dodatnimi vprašanji:
Gradbena dela / gradbene adaptacije so, v kolikor so pri objektih sploh možne, stroškovno zelo intenzivne.
Vprašanje: So gradbene adaptacije za skladišče pri vsakem objektu možne?
Če so, kdo nosi investicije za te gradbene adaptacije – lastnik objekta?

Hvala Vam za odgovor.

ODGOVOR:
Vse variante izvedbe so možne, optimalno rešitev predlaga ponudnik in potrdi naročnik.
Vse stroške predvidene izvedbe mora ponudnik vključiti v ceno po sistemu »funkcionalni ključ v roke«.

Question 9
We have the following addtional questions:
Construction work and adaptation, if even possible, are cost intensive.
The question is whether construction adaption for the storage area is possible at all the buildings?
If so, who is to cover the costs of such adaptiations - the building owner?

Answer
All implementation variants are possible, it is up to the bidder to propose the optimal solution, subject to customer approval.
All the costs of the proposed implementation need to be included in the price, based on the principle of "functional turn-key solution".


Datum objave: 11.04.2012   14:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Zanima nas ali lahko namesto pisma o nameri o dostopu do ustreznih kreditnih linij, priložimo izjavo banke o finančni pokritosti, kjer je navedeno da ima ponudnik vezana sredstva v višini ponudbnene vrednosti ter da so omenjena sredstva namenjena za financiranje projekta.
Lepo Vas prosimo za odgovor!
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Skladno s točko 1.2.3 Navodil razpisne dokumentacije je potrebno ponudbi priložiti Pismo o nameri banke o dostopu do ustreznih kreditnih linij. Izjava banke o finančni pokritosti oz. druge depozitne izjave bank ne bodo upoštevane.

Question 10:
We would like to know whether it is permissible to supply, instead of the letter of intent proving access to adequate credit lines, a statement form the bank reguarding financial coverage, stating that the bidder has fixed-term deposits to the amount of the offer and that these funds are dedicated for financing the project.

Answer:
In accordance with the Tender Documentation, section 1.2.3 of the instructions in the Tender Documentation, it is necessary to submit a letter of credit by the bank for access to adequate credit lines. Statements from the bank regarding financial coverage or other deposit statements from the banks will not be considered valid.


Datum objave: 11.04.2012   14:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Zanima nas ali je pri popisu gradbenih del pri zalogovniku na lokaciji Cerkno postvka 25,25,25, prišlo do napake pri količini (96 kos)? ?
Prosimo za pravilne predračunske količine navedenih postavk.

Hvala

ODGOVOR:
V popisu ni nikjer vnesenih navedenih količin. V kolikor so mišljene količine iz informativnega popisa, le-te niso zavezujoče pri oddaji ponudbe, v ponudbi ponudnik navede le končno ceno gradbenih del po sistemu »funkcionalni ključ v roke«.

Question 12
We would like to know whether in the bill of quantities for construction work on the storage area at location Cerkno, positions 25,25,25, there is an error in quantity (96 pieces)?
We ask you for the correct bid quotation quantities for the positions in question.

Answer
The bill of quantities does not specify the quoted values. If this question refers to the informative technical specifications, these are non-binding to the bidder, as the bidder specifies only the final price for construction work, based on the principle of "functional turn-key solution".Datum objave: 11.04.2012   14:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V petek je bila objavljena popravljena razpisna dokumentacija za Sklop 1, Občina Pivka, kjer med drugim podaljšujete tudi rok veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe. Glede na to, da se daje ena, skupna bančna garancija za vse sklope (točka 16 iz razpisne dokumentacije), nas zanima, ali mora zaradi popravka SKUPNA bančna garancija veljati 360 dni ali za Pivko pridobimo posebej bančno garancijo z daljšo veljavnostjo?

ODGOVOR:
Ponudnik predloži ločeno bančno garancijo za sklop 1: Občina Pivka z veljavnostjo najmanj 360 dni od roka za odpiranje ponudb v višini 5% ponudbene cene brez DDV za ta sklop, za vse ostale sklope pa ponudnik predloži skupno bančno garancijo za resnost ponudbe z veljavnostjo najmanj 120 dni od roka za odpiranje ponudb v višini 5% ponudbene cene brez DDV ostalih sklopov skupaj.

Question 12:
On Friday April 6th, 2012, the amended Tender Documentation was published regarding
Lot no. 1, Municipality of Pivka, which among other changes, extends the validity date for the Tender Guarantee. Considering that a single, joint bank guarantee is to be supplied for all the lots (point 16 of the Tender Documentation), we would like to know whether the amendment implies that the common bank guarantee must be valid 360 days or that an additional bank guarantee is to be obtained for Pivka, with longer validity?

Answer:
The bidder submits a separate bank guarantee for Lot 1: Municipality of Pivka, valid at least 360 days from the bid opening date, to the amount of 5% of the offered price excl. VAT, for that lot. For all the other lots, the bidder submits a joint bank guarantee, as Tender Guarantee valid at least 120 days from the bid opening date, to the amount of 5% of the offer value of all the other lots together, excl. VAT.