Dosje javnega naročila 007967/2021
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izgradnja stanovanjske soseske Nova Dolinska, Koper
ZJN-3: Odprti postopek

JN007967/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007967/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 228-599157
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katarina Tomšič
katarina.tomsic@ssrs.si
+386 14710500
+386 14710503

Internetni naslovi
https://ssrs.si/

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
tajnistvo@jss-mok.si
+386 59699404

Internetni naslovi
https://www.jss-mok.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://ssrs.si/razpisi/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8550
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja stanovanjske soseske Nova Dolinska, Koper
Referenčna številka dokumenta: JN 20/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izgradnja stanovanjske soseske Nova Dolinska, Koper skladno s specifikacijami in popisi del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izgradnja stanovanjske soseske Nova Dolinska, Koper skladno s specifikacijami in popisi del. Investitor gradnje Bloka 1, Bloka 2 in pripadajočih skupnih ureditev je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad. Investitor gradnje Bloka 3 in pripadajočih skupnih ureditev je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 16.420.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok izvedbe se lahko podaljša skladno z 8. členom vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.12.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.12.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.12.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.11.2021   07:31
VPRAŠANJE 1
Spoštovani!
Prosim za razpisno dokumentacijo, saj jo na posredovani povezavi ni mogoče najti.
Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR 1
Razpisna dokumentacija se nahaja na povezavi: https://ssrs.si/razpisi/javna-narocila/. Datoteka se imenuje Razpisna dokumentacija JN 20-2021 in se nahaja na dnu strani. Prosimo, poskusite ponovno.Datum objave: 02.12.2021   09:18
VPRAŠANJE 2
Zdi se nam, da je znesek bančne garancije zelo visok v primerjavi s skupno vrednostjo in vas prosimo za spremembo le-te.
///
V RD ste navedli, da mora ponudnik v fazi oddaje ponudbe priložiti še bančno garancijo za resnost ponudbe in to v višini 490.000,00 EUR, kar je zelo visoka vrednost in hkrati tudi nesorazmerna zahteva naročnika glede na predmet naročila. 6. člen Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju navaja, da lahko višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe znaša največ 3 % ocenjene vrednosti naročila. V vašem primeru znaša ta garancija točno 3% ocenjene vrednosti, a ker je sama vrednost javnega naročila tako velika, potem je tudi znesek bančne garancije na 3% zelo visok. Zato vas prosimo, da zmanjšate višino bančne garancije za resnost ponudbe in sicer predlagamo, da jo zmanjšate na 2% ocenjene vrednosti naročila.
///
V razpisni dokumentaciji ste navedli, da mora ponudnik pri oddaji ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 490.000,00 EUR, kar se nam zdi skrajno previsok znesek za garancijo in hkrati nesorazmeren za naročnika glede na predmet naročila. Višino bančne garancije prosimo zmanjšajte.
ODGOVOR 2
Naročnik spreminja višino finančnega zavarovanja za resnost ponudbe iz 2. točke obrazca ePRO - Navodila ponudnikom tako, da se po novem glasi:
Vrednost in valuta: 320.000 .
Naročnik čistopisa obrazca ePRO - Navodila ponudnikom ne bo objavljal. Šteje se, da so ponudniki z oddajo ponudbe seznanjeni s predmetno spremembo in z njo soglašajo.


VPRAŠANJE 3
Naročnik v RD določi, da je merilo za izbor najnižja pogodbena cena s popustom v EUR brez DDV in da se v primeru enakovrednih ponudb izbere tistega ponudnika, ki je prvi oddal ponudbo.
ZJN - 3 V 74. členu določa, da mora naročnik pri določanju rokov za sprejem ponudb in prijav upoštevati kompleksnost javnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb in prijav ter ne sme posegati v minimalne roke. Poleg zahtev iz 84. člena ZJN- 3, da morajo biti merila sorazmerna, pa ZJN-3 v 88. členu določa, da naročnik določi kraj, datum in uro roka za predložitev prijav in ponudb. Če ponudba ni predložena v roku, se šteje za prepozno. Zaradi določitve merila s časovno komponento, kdor prej odda ponudbo, se ponudnikom skrajšuje v naprej določen rok za oddajo ponudbe, kar pa je v nasprotju z določili in načeli, ki jih zasleduje ZJN-3.
Naročniku zato predlagamo, da ustrezno oblikuje merilo v primeru dveh ali več enakovrednih ponudb (npr. žreb).
ODGOVOR 3
Naročnik v celoti črta besedilo tretje vrstice tabele iz točke 8. OCENJEVANJE PONUDB iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom in se ne opredeljuje do primera enakovrednih ponudb, ker je prepričan, da pri tako kompleksnem javnem naročilu ne bo prejel dveh enakovrednih ponudb.


VPRAŠANJE 4
Zaradi obsežnosti priprave ponudbe in veliko bolniškega staleža vas prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj ter tudi roka za oddajo ponudb.
Lepo vas prosimo za ugoditev prošnje. LP
ODGOVOR 4
Naročnik je rok za oddajo ponudb določil skladno z določili ZJN-3 in je prepričan, da je ponudnikom omogočil dovolj časa za kvalitetno pripravo ponudbe, zato roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.