Dosje javnega naročila 007919/2021
Naročnik: CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana
Blago: Licence Microsoft 2022-2024
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 155.283,33 EUR

JN007919/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.11.2021
JN007919/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2021
JN007919/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.01.2022
JN007919/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007919/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center
Prešernova cesta 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Štukelj
barbara.stukelj@cd-cc.si
+386 12417106

Internetni naslovi
http://www.cd-cc.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.cd-cc.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8651
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Licence Microsoft 2022-2024
Referenčna številka dokumenta: JN-8651
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Licence Microsoft 2022-2024
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem uporabniških licenc Microsoft v obliki licenčne pogodbe »Open Value Subscription (OVS)« za potrebe Cankarjevega doma, kulturnega in kongresnega centra za obdobje 36 mesecev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.12.2021   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.12.2021   15:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN (na spletnem naslovu https://ejn.gov.si).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga poOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.11.2021   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.11.2021   13:36
VPRAŠANJE
V poglavju II. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA - Predmet naročila imate sledečo zahtevo:
»Cena na enoto mere mora ostati fiksna do zaključka izvedbe javnega naročila. Izbrani ponudnik ni upravičen do podražitev. Naročnik in ponudnik se lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen.«

V skladu z Microsoftovimi pogoji lahko ponudniki zagotovijo 3 letno veljavnost cen za vse »on premise postavke«, razen dveh postavk, ki vsebujeta »cloud licence« (»Microsoft M365 Business Standard« in »Microsoft Visio Plan 2«, kjer pa velja enoletna garancija cen. To dejstvo lahko tudi preverite pri principalu (Microsoft d.o.o.).

Zato predlagamo, da torej ustrezno spremenite dikcijo, kot sledi:
»Cena na enoto mere mora ostati fiksna do zaključka izvedbe javnega naročila (za celotno 3 letno obdobje) za vse postavke, razen pri postavkah Microsoft M365 Business Standard« in »Microsoft Visio Plan 2«, kjer pa mora cena ostati fiksna za 1 letno obdobje, 2. in 3. leto pa se lahko uskladi proporcionalno z morebitnimi spremembami vhodnih cen proizvajalca. Izbrani ponudnik ni upravičen do podražitev za ti 2 postavki, če vhodna cena proizvajalca ostane nespremenjena. Za ostale postavke velja, da se naročnik in ponudnik lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen.«ODGOVOR
Naročnik se strinja s predlaganim popravkom razpisne dokumetnacije, tako da spremenjena dikcija glasi:

»Cena na enoto mere mora ostati fiksna do zaključka izvedbe javnega naročila (za celotno 3 letno obdobje) za vse postavke, razen pri postavkah Microsoft M365 Business Standard« in »Microsoft Visio Plan 2«, kjer pa mora cena ostati fiksna za 1 letno obdobje, 2. in 3. leto pa se lahko uskladi proporcionalno z morebitnimi spremembami vhodnih cen proizvajalca. Izbrani ponudnik ni upravičen do podražitev za ti 2 postavki, če vhodna cena proizvajalca ostane nespremenjena. Za ostale postavke velja, da se naročnik in ponudnik lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen.«

Navedeni popravek se nanaša tudi na druge dele razpisne dokumetnacije (kot so ponudbeni predračun, vzorec pogodbe).