Dosje javnega naročila 007956/2021
Naročnik: ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO, VELENJE, Koroška cesta 37A, 3320 Velenje
Storitve: procuRE - predkomercialno javno naročilo (PCP) za storitve na področju raziskav in razvoja (R&R), s katerimi se bo na pilotnih stavbah dosegla 100% oskrba z obnovljivimi viri energije
ZJN-3: Odprti postopek

JN007956/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.11.2021
JN007956/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.02.2022
JN007956/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.03.2022
JN007956/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007956/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO, VELENJE
Koroška cesta 37A
3320
SI
Velenje
Slovenija
Niko Natek
suppliers@procure-pcp.eu
+386 38961520

Internetni naslovi
http://www.kssena.si
https://www.procure-pcp.eu
I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Energetika; Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: procuRE - predkomercialno javno naročilo (PCP) za storitve na področju raziskav in razvoja (R&R), s katerimi se bo na pilotnih stavbah dosegla 100% oskrba z obnovljivimi viri energije
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
procuRE je predkomercialno javno naročilo za storitve na področju raziskav in razvoja, ki podpirajo prehod mest na ogljično nevtralnost. Cilj javnega naročila je spodbuditi razvoj in preizkušanje novih rešitev za reševanje skupnega izziva: Doseganje 100% oskrbe z energijo iz obnovljivih virov energije v obstoječih javnih stavbah.

Dobavitelji morajo zasnovati, razviti in preizkusiti inovativen pristop za prenovo z zmožnostjo ustvarjanja paketov za prenovo, ki zagotavljajo 100-odstotno oskrbo z energijo iz obnovljivih virov za katero koli obstoječo nestanovanjsko stavbo z ustrezno kakovostjo ovoja. Pristop k prenovi je potrebno preizkusiti z ustvarjanjem in izvajanjem paketov prenove za določene nestanovanjske stavbe v portfeljih skupine kupcev, t. i. demonstracijskih območjih (pilotnih stavbah).

Več informacij je na voljo na spletni strani projekta procuRE: https://procure-pcp.eu.


II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09300000
09310000
09330000
09331000
09331100
09331200
09332000
31121300
31158100
31161900
31162000
31162100
31174000
31200000
31210000
31400000
31440000
31682000
32441100
35125100
38128000
38433200
38551000
39715000
39715100
39715200
39715210
39715220
39715230
39715240
39717200
42510000
44110000
44111000
44112000
44115000
44115800
45310000
48211000
48600000
48611000
48612000
48613000
65400000
71314000
71314200
71314300
71314310
71321000
71321100
71321200
71323100
71333000
71334000
72212190
72212211
72212931
72222300
80420000
II.2.3 Kraj izvedbe
DE254 - Nürnberg, Kreisfreie Stadt, ES511 - Barcelona, PT11A - Área Metropolitana do Porto, SI034 - Savinjska, TR10 - İstanbul, IL - Israel
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Testiranje bo potekalo predvidoma v Velenju (Slovenija); Barceloni (Španija); Nurembergu (Nemčija); Vila Nova de Gaia (Portugalska); Istanbulu (Turčija); Eilatu (Izrael)
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo bo potekalo po modelu predkomercialnega javnega naročila (PCP), v okviru katerega bodo izvajalcem raziskovalnih in razvojnih dejavnosti dodeljena naročila skladno s postopnim pristopom. To bo omogočilo primerjavo konkurenčnih alternativnih rešitev. Z vsakim izbranim izvajalcem bo sklenjen okvirni sporazum, ki bo zajemal tri faze raziskav in razvoja. Te tri faze so: zasnova rešitve, razvoj prototipa, izvirni razvoj ter potrditev in preizkušanje omejene količine prvih proizvodov in storitev. Po vsaki fazi bodo izvedena vmesna vrednotenja z namenom izbire najboljše konkurenčne rešitve. Izvajalcem z najboljšimi rešitvami glede na razmerje med kakovostjo in ceno bo ponujeno posebno naročilo za naslednjo fazo.

Izbrani izvajalci bodo obdržali lastništvo pravic intelektualne lastnine, ki jih bodo ustvarili v okviru predkomercialnega javnega naročila (PCP) in jih bodo lahko uporabili za izkoriščanje celotnega tržnega potenciala razvitih rešitev tj. po zaključku javnega naročila. Ocenjuje se, da je tržni potencial večina izobraževalnih stavb (780.000) in pisarn (3,4 milijona) po vsej Evropi.

Ponudniki morajo v svoji ponudbi opisati pristop k prenovi, ki se lahko uporabi za katero koli šolo ali pisarno po vsej EU. Pristop k prenovi zajema sklop metod, tehnologij, storitev in naprav, vključenih v dobro dokumentiran nabor orodij, s pomočjo katerih se ponudniki spopadajo z izzivom 100-odstotne rabe OVE v posamezni stavbi.
Od ponudnikov se pričakuje, da bodo med projektom na demonstracijskih lokacijah v celoti uporabili svoj pristop k prenovi. Ponudniki morajo v svoji ponudbi uporabiti ustrezen del svojega pristopa k prenovi na dveh hipotetičnih referenčnih stavbah in poročati o pričakovanih rezultatih učinkovitosti teh stavb. Predlog se oceni v skladu s ponderiranimi merili za dodelitev.

V prvi fazi šest izvajalcev uporabi svoj pristop k prenovi in pripravi poseben paket prenove za vsako od šestih demonstracijskih območij (pilotnih stavb). Raven načrtovanja je shematična; načrtovanje in izračuni so preliminarni. Izvajalci in naročniki sodelujejo prek postopka skupnega oblikovanja (takšen postopek mora biti vključen v pristop k prenovi), da se pojasnijo podrobnosti in sprejemanje odločitev. Namen te faze je preveriti konceptualno, tehnološko, organizacijsko, regulativno, varnostno in proračunsko izvedljivost rešitev.

V drugi fazi štirje izvajalci izboljšajo in izpopolnijo vse podrobnosti svojih načrtov ter organizirajo testiranje vseh sistemov IKT, ki so namenjeni uporabnikom. Načrti morajo biti tako podrobni, da izdelava gradbenih načrtov ni potrebna. Načrti in izračuni morajo biti dokončni in se ne smejo več spreminjati. Okrepiti je potrebno uporabo postopka skupnega oblikovanja. Cilj te faze je podrobneje opredeliti shematski načrt, pripraviti vse udeležene strani na hitro izvedbo ter omogočiti prihodnjim uporabnikom preizkušanje vseh sistemov IKT.
V tretji fazi dva izvajalca izvajata svoje pakete prenove na treh demonstracijskih območjih, ki so jima bila dodeljena. V tej fazi se zasnove preoblikujejo v gradbene načrte, izbrane rešitve se namestijo in začnejo delovati ter zbirajo se podatki o učinkovitosti.
Izvajalci in naročniki sodelujejo prek postopka neprekinjenega obratovanja (ta mora biti vključen v pristop za prenovo) in prikažejo, kako se obratovanje, vzdrževanje in sklepanje pogodb odvija v resničnem življenju. Ta faza služi za preverjanje prototipnih paketov za prenovo in celotnega prototipnega pristopa k prenovi.
Po koncu projekta nameravajo naročniki nadaljevati z uporabo rešitev na vseh demonstracijskih mestih. Da bi to omogočili, bodo izvajalci v tretji fazi na podlagi predloženega paketa za prenovo predložili ponudbe za izvedbo in obratovanje ter vzdrževanje. Obstaja možnost nadaljevalnega projekta (PPI), da se zagotovi povečan obseg rešitev, odvisno od uspešnosti projekta in tega, ali so cene storitev na tej točki komercialno konkurenčne ali potrebujejo nadaljnjo podporo.


II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.03.2022
Konec: 31.05.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
To javno naročilo se financira iz programa Evropske unije za razvoj in inovacije Obzorje 2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 963648-procuRE (https://procure-pcp.eu). EU je za to javno naročilo dodelila nepovratna sredstva, vendar pri njem ne sodeluje kot naročnik.
II.2.14 Dodatne informacije
V okviru projekta procuRE je bilo v obdobju od 22. aprila 2021 do 9. julija 2021 izvedenih več dogodkov OMC - odprtih konzultacij z namenom obveščanja o specifikacijah razpisa. Vsa gradiva in posnetki so dostopni na spletni strani https://procure-pcp.eu. Udeležba na dogodkih OMC ni predpogoj za predložitev ponudbe za ta razpis.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Ponudbe bodo izločene, če ne bodo izpolnjevale naslednjih zahtev v zvezi s krajem izvedbe naročila:
Vsaj 50% skupne vrednosti raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, ki jih zajema okvirni sporazum, mora biti izvedenih v državah članicah EU ali pridruženih državah H2020. Glavno raziskovalno in razvojno osebje, ki se ukvarja s predkomercialnim javnim naročilom, se mora nahajati v državah članicah EU ali pridruženih državah EU.
Za dodatne informacije prosimo preberite razpisno dokumentacijo.


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.02.2022   17:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.02.2022   09:00
Kraj: Ponudbe bodo odprte v informacijskem sistemu S-procurement.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.01.2022   17:00

Dodatne informacije:
Naročilo vključuje skupno javno naročanje. Prejšnje objave v zvezi s tem postopkom v TED št. 2021/S 036-090107.

To predkomercialno javno naročanje izvaja Energetska agencija KSSENA, ki je imenovana kot vodilni naročnik za pripravo in izvajanje skupnega javnega naročila, v imenu in za račun skupine kupcev iz različnih držav:
I.1) Ime in naslov
Uradno ime: Àrea Metropolitana de Barcelona Nacionalna registrska številka: ESP0800258F
Naslov: Àrea Metropolitana de Barcelona, c/62 num. 16-18, ed. B 6a planta, Zona Tranca, 08040 Barcelona, Spain
Mesto: Barcelona NUTS koda: ES511
Poštna številka: 08040
Država: Španija
Kontaktna oseba: Gil Llado
E-mail: suppliers@procure-pcp.eu Telefonska št.: +34 (932) 235 151
Fax: +34 (932) 234 790
Spletni naslovi:
Glavni spletni naslov: www.amb.cat/en/home
Spletni naslov profila kupca: www.procure-pcp.eu

I.2) Ime in naslov
Uradno ime: Stadt Nürnberg - Hochbauamt, Kommunales Energiemanagement und Bauphysik
Nacionalna registrska številka: DE133552578
Naslov: Stadt Nürnberg, Hochbauamt, H/ZA-KEM, Marientorgraben 11, 90402 Nürnberg, Germany
Mesto: Nürnberg NUTS koda: DE254
Poštna številka: 90402
Država: Nemčija
Kontaktna oseba:
Alexander Nordhus
E-mail: suppliers@procure-pcp.eu Telefonska št.: +49 (911) 2 31-14584
Fax: +49 (911) 2 31-7630
Spletni naslovi:
Glavni spletni naslov: www.nuernberg.de/internet/stadtportal_e Spletni naslov profila kupca: www.procure-pcp.eu

I.3) Ime in naslov
Uradno ime: Energaia - Energy Agency South of the Porto Metropolitan Area Nacionalna registrska številka: PT504454536
Naslov: Energaia - Agência de Energia do Sul da Área Metropolitana do Porto, Av. Manuel Violas, 476, Sala 23, 4410-137 Vila Nova de Gaia, Portugal
Mesto: Vila Nova de Gaia
NUTS koda: PT11A
Poštna številka: 4410-137 Država: Portugalska
Kontaktna oseba: Luís Filipe Caeiro Castanheira
E-mail: suppliers@procure-pcp.eu
Telefonska št.: +351 22 374 72 50
Spletni naslovi:
Glavni spletni naslov: www.energaia.pt/en
Spletni naslov profila kupca: www.procure-pcp.eu

I.4) Ime in naslov
Uradno ime: Municipality of Eilat
Nacionalna registrska številka: IL500226006
Naslov: Municipality of Eilat, HATIVAT HANEGEV PO Box - 14, 88100 Eilat, Israel
Mesto: Eilat NUTS koda:
Poštna številka: 88100
Država: Izrael
Kontaktna oseba: Assaf Admon
E-mail: suppliers@procure-pcp.eu Telefonska št.: +972 8-6367111 Spletni naslovi:
Glavni spletni naslov: www.eilat.city/en/municipality-of Spletni naslov profila kupca: www.procure-pcp.eu

I.5) Ime in naslov
Uradno ime: Istanbul Metropolitan Municipality Nacionalna registrska št.: TR4810024824
Naslov: Istanbul Metropolitan Municipality, Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1 34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL
Mesto: Istanbul NUTS koda: TR100
Poštna številka: 34440
Država: Turčija
Kontaktna oseba: Ülkü Gül
E-mail: suppliers@procure-pcp.eu Telefonska št.: +90 212 312 63 63 /666044
Spletni naslovi:
Glavni spletni naslov: www.ibb.istanbul/en
Spletni naslov profila kupca: https://procure-pcp.eu


Pri izvedbi javnega naročila velja slovenska zakonodaja o javnem naročanju.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO, VELENJE
Koroška cesta 37A
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.02.2022   09:57
Naročnik je v okviru spletne platforme za vodenje javnih naročil S-procurement objavil dopolnite in pojasnila razpisne dokumentacije.