Dosje javnega naročila 007985/2021
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Gradnje: Ureditev magnetne resonance z celotnim nadzorom
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007985/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.11.2021
JN007985/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.12.2021
JN007985/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2021
JN007985/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007985/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Nabavna služba, Staša Horvat
stasa.horvat@sb-ms.si
+386 25123895
+386 25123821

Internetni naslovi
http://www.sb-ms.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sb-ms.si/aktualni-dogodki/razpisi-in-javna-narocila/razpisna-dokumentacija-ureditev-magnetne-resonance-z-celotnim-nadzorom
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8702
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev magnetne resonance z celotnim nadzorom
Referenčna številka dokumenta: NMV029/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev magnetne resonance z celotnim nadzorom po sklopih:
1. SKLOP: Ureditev magnetne resonance
2. SKLOP: Celoten nadzor ureditve magnetne resonance
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Ureditev magnetne resonance
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215140
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
1. SKLOP: Ureditev magnetne resonance
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Celoten nadzor ureditve magnetne resonance
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215100
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
2. SKLOP: Celoten nadzor ureditve magnetne resonance
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.12.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.12.2021   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.12.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.11.2021   07:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za pojasnilo ali je potrebno priložiti finančni instrument za resnost ponudbe, saj iz RD ni razvidno.

"15.Zavarovanja (velja za 1.sklop)

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, temu predložiti finančno zavarovanje, kot je navedeno v nadaljevanju.

Naročnik bo kot ustrezno finančno zavarovanje upošteval:
- bančno garancijo v skladu z vzorci iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali
- kavcijsko zavarovanje

Bančne garancije oziroma kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta je EUR. Veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Finančna zavarovanja ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik in nižjega zneska, kot ga je določil naročnik.

V primeru skupne ponudbe lahko skupni ponudniki zagotavljajo finančno zavarovanje kumulativno, pri ponudbi s podizvajalci pa finančno zavarovanje predloži ponudnik."

LP

ODGOVOR: Da, potrebno je priložiti finančni instrument za resnost ponudbe za oba razpisana sklopa, ki so napisana v razpisni dokumentaciji od strani 19 do 21 strani. Za 1.sklop je potrebno priložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje. Za 2. sklop pa je potrebno priložiti menico z menično izjavo »brez protesta«.Datum objave: 06.12.2021   12:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim definirajte vrednost in veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe za sklop 1 in sklop 2. Na str. 19-21 ni definirano.

ODGOVOR: Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: ponudnik naj predloži menico z menično izjavo »brez protesta«, unovčljivo na kateremkoli poslovnem računu naročniku v višini 3 (tri) % ponujene vrednosti brez DDV. Zavarovanje za finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti veljavno vsaj do: 31.08.2022. Če se med trajanjem pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del na osnovi dodatka k tej pogodbi, mora izvajalec ob podpisu dodatka k tej pogodbi predložiti novo finančno zavarovanje za finančno zavarovanje za resnost ponudbe z novim rokom trajanja, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del.
V primeru skupne ponudbe lahko skupni ponudniki zagotavljajo finančno zavarovanje kumulativno, pri ponudbi s podizvajalci pa finančno zavarovanje predloži ponudnik.

Datum objave: 06.12.2021   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri popisih elektro inštalacijskih del je stolpec za vpisovanje tipa in proizvajalca. Verjetno je prišlo do pomote, kajti popolnoma nesmiselno in predvsem nemogoče je vpisovati produkte pri vseh elektro inštalacijah. Vljudno vas prosimo za popravek, ali odgovor da je stolpec za ta vpis brezpredmeten. V primeru da ni, pa označite postavke, za katere želite da vam pri ponudbi navedemo proizvajalca in tip.

Najlepša hvala.

ODGOVOR: Naročnik bo spremenil in popravil projektno in razpisno dokumentacijo ter predračun s popisi del. Naročnik bo objavil popravek dokumentacije jutri 07.12.2021.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni !
Po pregledu projektantske dokumentacije, skic in popisov je razvidno (izris magnetnega polja, statika, prezračevalni sistem za prostor sistema, načrt el. Inštalacij - tehnično poročilo: MAGNETOM VIDA XQ!....) da se prostor pripravlja za točno določeni tip Magnetno Resonančnega sistema MAGNETOM VIDA QX in sicer proizvajalca SIEMENS.
S tem se pa grobo krši načelo JN enakopravnosti ponudnikov saj s takim dejanjem nedvoumno daje naročnik prednost točno določenemu ponudniku kar pa ni samo v neskladju z JN je tudi po preteklih odločitvah Državno revizijske komisije nedopustno!

Pri spremljanju Javnih naročil, nismo zasledili, da bi bilo Javno naročilo za Magnetno Resonančni sistem za ta prostor, že izvedeno. Zaradi tega zahtevamo, da ustrezno spremenite projektno dokumentacijo in tudi JN, tako, da bo prostor ustrezal vsem ponudnikom Magnetno resonančnega sistema in bo tako imel vsak ponudnik enake stroške z samo prilagoditvijo prostora in njegovo finalizacijo saj bo moral te stroške upoštevati pri naknadni vgradnji samega sistema v prostor, tako pa bi imel točno določeni ponudnik prednost že pri samem prezračevanju prostoru, statiki, el. Inštalacijah kar pa je seveda nedopustno in nesprejemljivo (kar pa bo seveda vplivalo na ponujeno ceno samega aparata).
V primeru, da boste vztrajali pri izvedbi prostora v takšni obliki, bomo morali uporabiti pravna sredstva, ki so nam na voljo.

Predlagamo, da umaknete iz projekta vse tehnične zahteve in vsa dela, ki so pisana na točno določeni tip aparata in točno določenega proizvajalca in sicer:
- dovodni kabel (izračunan na točno določeni tip aparata in tehnologijo, ki mu pripada)
- prezračevalni sistem (vsak proizvajalec ima drugačen sistem in druge vrednosti !)
- napajanje za hlajenje MR sistema in izvedba cevovodov za točno določeni sistem (premer cevovodov !)
- hlajenje tehničnega prostora (vsak aparat ima drugačne pribitke !)
- omogočiti naknadno dograditev zaščit za magnetno polje
- omogočiti in pri izgradnji upoštevati vibracije in težo za vse magnetno resonančne sisteme ali pa ojčitev in vibracij ne upoštevati in jih bo moral pozneje ponudnik sistema izvesti sam, nedopustno pa je, da se upošteva samo za določeni tip aparata
- Ureditev NN prostorov ter stikalnih prostorov za potrebe tehnologije MR sistema
- Ureditev požarne zaščite pri MR sistemu (aspiracijski sistem !)

V tem primeru bodo ponudniki sami, kot je tudi praksa, izvedli ta dela, projektanti pa bodo prilagodil tehnične vrednosti na točno določeni tip aparata, tako boste omogočili enakopravnost in enake stroške pri vgradnji Magnetnoresonančnega sistema vsem ponudnikom.

V kolikor pa je bil Magnetno Resonančni sistem za ta prostor že izbran, pa vas prosimo za navedbo št. Javnega naročila.

ODGOVOR: Naročnik bo spremenil in popravil projektno in razpisno dokumentacijo ter predračun s popisi del. Naročnik bo objavil popravek dokumentacije jutri 07.12.2021.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo referenčnega zahtevka, da je dovolj, da predložimo samo referenco za objekt v strukturi: CC-SI 12640 (stavbe za zdravstveno oskrbo) in ni potrebno predložiti reference za vgradnjo magnetne resonance - stroja ?

ODGOVOR: Predložiti referenco za objekt v strukturi: CC-SI 12640 (stavbe za zdravstveno oskrbo). Ne prilagati referenco za vgradnjo magnetne resonance - stroja.


Prosim če lahko objavite dobavitelja stroja magnetne resonance in potrditev, da bo dobavitelj stroja, stroj vgrajeval naknadno, po končanju del iz tega razpisa in po predaji prostora uporabniku, ki bo potem izvedel tehnični pregled in pridobil uporabno dovoljenje.

ODGOVOR: Predmet razpisa je prostor in ne nakup stroja magnetne resonance.

Prav tako vas prosimo za potrditev, glede na to, da razpis ne zajema samega stroja, da se pridobitev uporabnega dovoljenja ne šteje v 6 mesečni rok za dokončanje del (rok pristojne UE, na katerega pa izvajalec nima vpliva) in bo naročnik uporabno dovoljenje pridobil naknadno po dokončanju vseh del in dobavi stroja kar pa ni predmet tega razpisa. Prosimo za pojasnilo.

Hvala. Lp

ODGOVOR: Gradbeno dovoljenje je bilo izdano in je priloženo k razpisni dokumentaciji. Predmet razpisa je prostor in ne nakup stroja magnetne resonance.


VPRAŠANJE
V RD je zapisano:
"11.Strokovnjaki
Ponudnik mora razpolagati z naslednjimi strokovnjaki (gre za izvajanje gradnje na zahtevnem objektu):
vodja del za vodenje vseh GOI del (je lahko hkrati vodja del za področje gradbeništva - PI s področja gradbeništva in je zaposlen pri ponudniku ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju, ali pri podizvajalcu, ki prevzame izvedbo pretežnega dela gradnje);
PI s področja strojništva;
PI s področja elektrotehnike;"

V obrazcu na str. 43 RD pa še zahtevate VODJA DEL ZA PODROČJE POŽARNE VARNOSTI. V pogojih RD ga nikjer ne omenjate. Prosim za jasna navodila. Je potrebno izpolnjevati še pogoj za VODJA DEL ZA PODROČJE POŽARNE VARNOSTI?

ODGOVOR: Da.

PI - POOBLAŠČENI INŽENIR (PROJEKTIRANJE, VODENJE IN NADZOR) ali ste mislili vodje del za področje gradbeništva, strojništva in elektrotehnike?


Lp

ODGOVOR: Vodje del za področje gradbeništva, strojništva in elektrotehnike.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali bo za tehnični del, za samo tehnologijo MR, za pridobivanje uporabnega dovoljenja poskrbel dobavitelj MR sistema (glede na to, da imate pridobljeno gradbeno dovoljenje, sam MR sistem pa ni predmet razpisa) ?

ODGOVOR: Predmet razpisa je prostor in ne nakup stroja magnetne resonance.

Ali je prezračevanje kletke in tehničnega prostora usklajeno z dobaviteljem MR-a ?

ODGOVOR: Predmet razpisa je prostor in ne nakup stroja magnetne resonance.

Kakšen tip MR-a je predviden ?

ODGOVOR: Predmet razpisa je prostor in ne nakup stroja magnetne resonance.

Glede na to, da imate že izračunane silnice magnetnega polja, vas prosimo tudi za sam tip predvidenega MR sistema. Prosimo za rok dobave MR-a (čim bolj natančno), zaradi same prilagoditve del.


ODGOVOR: Predmet razpisa je prostor in ne nakup stroja magnetne resonance.

Na skicah sta vidna 2 sistema za MR. Predvidevamo, da gre v enem primeru za obstoječi MR sistem in prosimo za potrditev, da inštaliran MR sistem v času gradbenega posega ne bo deloval.

Za odgovore se vam zahvaljujemo. Lep pozdrav.


ODGOVOR: Obstoječi MR sistem bo deloval v času gradbenega posega, razen v primeru, ko bo spajanje prostorov oziroma ko ne bo mogoča uporaba MR sistema zaradi narave dela.