Dosje javnega naročila 008062/2021
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Poštne storitve
ZJN-3: Odprti postopek

JN008062/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.11.2021
JN008062/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2021
JN008062/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2022
JN008062/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.04.2022

Revizijski zahtevki
07.04.2022 Drugo Več informacij
07.04.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
24.05.2022 Državna revizijska komisija je objavila popravek Popravek_na_portalu_eRevizija_-_JN00.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN008062/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 231-609120
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nacionalni inštitut za javno zdravje, g
javna.narocila@nijz.si
+386 56630800
+386 56630808

Internetni naslovi
http://www.nijz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/postne-storitve-0

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8731
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Poštne storitve
Referenčna številka dokumenta: 88K230921
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Poštne storitve
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Poštne storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.12.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.12.2021   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.12.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.12.2021   12:32
VPRAŠANJE
1. Naročnik navaja, da so cene storitev prvo leto trajanja okvirnega sporazuma fiksne, razen za storitve, za katere k cenam daje soglasje AKOS, po preteku enoletnega obdobja se cene usklajujejo z indeksom gibanja cen storitev. Naročniku podajamo dodatno pojasnilo, da fiksne cene ne morejo veljati tudi za storitve, pri katerih je cena storitve neposredno vezana na ceno univerzalne storitve (npr. priporočeno pismo s storitvijo v notranjem prometu, priporočeno pismo s storitvijo v mednarodnem prometu itd.). Naročniku predlagamo, da dopolni predračun tako, da bo ponudnik lahko označil storitve, za katere ponuja fiksno ceno ter navedeno upošteva pri pripravi okvirnega sporazuma, ki bo podpisan z izbranim izvajalcem.

2. V zvezi z opredelitvijo rokov prenosa v notranjem prometu v naročnikovi specifikaciji, kot potencialni ponudnik naročniku podajamo pojasnilo, da je v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji potencialnega ponudnika od 1. julija 2021 v skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve zagotovljen prednostni in neprednostni prenos pošiljk, pri čemer veljajo naslednji roki prenosa: Neprednostne pisemske pošiljke bodo praviloma prenesene v roku treh delovnih dni, prednostne pisemske pošiljke bodo praviloma prenesene v roku enega delovnega dne oz. najkasneje v roku treh delovnih dni. Kot je naročnik sedaj opredelil v razpisnih pogojih, bodo vse pošiljke obravnavane kot prednostne, kar mora naročnik ob oddaji tudi označiti na vsaki posamezni pošiljki. V primeru, da za pošiljke ne zahtevate prednostnega prenosa, postavke standardno pismo, navadno pismo, priporočeno pismo in priporočeno pismo s storitvijo v ponudbenem predračuna razdelite na prednostne in neprednostne.
Ob tem kot potencialni ponudnik naročnika seznanjamo, da za storitve blagovnega pisma, poslovnega odgovora, ZUP, ZPP, ZKP, tiskovino ne nudimo prednostnega prenosa, ampak so te pošiljke dostavljene v skladu s splošnimi pogoji izvajalca, to pomeni, da bodo praviloma prenesene v treh delovnih dneh.
Naročniku predlagamo dopolnitev Obrazca P-5 - Specifikacije, z besedilom Rok dostave: ponudnik mora na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem poštnem prometu prednostne pošiljke dostaviti naslovnikom praviloma prvi naslednji delovni dan po prejemu, vendar najpozneje v treh delovnih dneh od sprejema pri naročniku, neprednostne pošiljke bodo dostavljene praviloma v roku treh delovnih dni.

3. V zvezi z roki prenosa za Hitro pošto dodatno navajamo, da lahko ponudnik ponudi zgolj možnost, da v skladu z obstoječim izvajanjem storitve Hitra pošta veljajo roki prenosa glede na pogoje, ki jih posamezni ponudnik objavi na krajevno običajen način. Kot eden izmed ponudnikov ponujamo izvedbo storitve Hitra pošta po Sloveniji po natančno znanih voznih redih, ki omogočajo, da so pošiljke, sprejete do določene ure, dostavljene istega dne naslovnikom v večini krajev v Sloveniji, z izjemo najmanjših in najbolj oddaljenih od urbanih naselij. Naveden način izvedbe storitve, ki je usklajen in vezan na obstoječe prevozne linije (prevzemi in časi dostave pri posameznih sprejemnih in dostavnih poštah oz. pošiljateljih in posledično naslovnikih), je cenovno najugodnejši, zagotavlja pa tudi izvedbo storitve v naprej znani kvaliteti (času). Navedeno pomeni, da obstaja možnost, da v kolikor je pošiljka Hitre pošte oddana za naslovnike, ki se ne nahajajo v prometnem križu ponudnika, ne bodo dostavljene v istem dnevu ampak naslednji delovni dan, v dopoldanskem času. Ponudnik predlaga, da se ure oddaje, v odvisnosti od posameznih lokacij naročnika, opredelijo v tehničnem delu. Pošiljke Hitre pošte po Sloveniji mora izvajalec dostaviti naslovniku še isti dan, za pošiljke, ki so oddane do določene ure ter so namenjene za naslovnike na območju določenih naslovnih pošt.

4. Predmet naročila je tudi prenos poslovnih paketov, zato vas kot potencialni ponudnik obveščamo, da z januarjem 2022 uvajamo nov paketni produkt, MojPaket. V sklopu storitve MojPaket glede na naravo vaših pošiljk ponujamo več rešitev, in sicer MojPaket Mini, MojPaket Midi, MojPaket Midi več kos, MojPaket Maxi in MojPaket Maxi več kos. Dosedanjo storitev poslovni paket oz. poslovni paket - isti naslovnik bo nadomestil MojPaket Midi oz. MojPaket Midi več kos.
MojPaket Midi oz. MojPaket Midi več kos mora izpolnjevati naslednje pogoje:
najmanjša velikost naslovne strani: 16 x 11 cm,
najmanjša debelina: 2 cm,
najdaljša stranica pošiljke ne sme presegati 160 cm, pri čemer kombiniran obseg (d + 2 x š + 2 x v) ne sme presegati 360 cm,
masa posameznega paketa ne sme presegati 31,5 kg.
Medtem ko se bo prenos pošiljk MojPaket Midi tudi v prihodnje obračunaval na enak način kot dosedanja storitev poslovni paket, je pri pošiljkah MojPaket Midi več kos pomembna sprememba nov način obračuna paketov za istega naslovnika. Storitev MojPaket Midi več kos predstavlja način obračuna storitve, pri čemer je pošiljka sestavljena iz več posameznih kosov (paketov), ki so v prenos oddani isti dan, so naslovljeni na istega naslovnika in za katere pošiljatelj želi, da so naslovniku dostavljeni sočasno. Cena za izvedeno storitev se zaračuna za vsak posamezni paket.
Naročnika prosimo, da v skladu z navedeno spremembo pripravi predračun na način, da se paketi za istega naslovnika vanj vpišejo v številu kos po masi posameznega paketa za istega naslovnika.

MojPaket Midi Letna ocenjena količina (kosov)
MojPaket Midi do 2 kg
MojPaket Midi nad 2 kg do 5 kg
MojPaket Midi nad 5 kg do 10 kg
MojPaket Midi nad 10 kg do 15 kg
MojPaket Midi nad 15 kg do 20 kg

MojPaket Midi nad 20 kg do 25 kg
MojPaket Midi nad 25 kg do 31,5 kg
MojPaket Midi več kos
MojPaket Midi več kos do 2 kg
MojPaket Midi več kos nad 2 kg do 5 kg
MojPaket Midi več kos nad 5 kg do 10 kg
MojPaket Midi več kos nad 10 kg do 15 kg
MojPaket Midi več kos nad 15 kg do 20 kg
MojPaket Midi več kos nad 20 kg do 25 kg
MojPaket Midi več kos nad 25 kg do 31,5 kg


5. Kot navedeno na naročnikovem predračunu, se ta izpolni na tri decimalna mesta. Excelova tabela pa je narejena tako, da se v stolpcu E pravilno ne izpisujejo podatki (npr. ob vpisu cene 0,123 EUR brez DDV, se v polje E30 zapiše cena 0 itd. Prosimo, da ponovno preverite tabelo predračuna in omogočite pravilno izpisovanje podatkov. Kot potencialni ponudniki, ki cene svojih storitev v cenikih objavlja na 4 decimalna mesta in jih kot take tudi prikazuje na izstavljenih fakturah, naročnika vljudno prosimo, da pripravi predračun na način, da se vanj vpisujejo cene na 4 decimalna mesta.


ODGOVOR
1. Ponudnik naj na predračunu fiksne cene označi z roza barvo.
2. Naročnik ima pretežno neprednostne pošiljke. Predvideno količino prednostnih pošiljk je dodal v Specifikacije in Predračun. V Specifikacijah je dopolnil rok dostave na področju RS. Naročnik bo prednostne pošiljke posebej označil.
3. Za naročnika je pomembno, da je pošiljka dostavljena najkasneje naslednji delovni dan.
4. Ponudnik naj odda ponudbeni predračun v skladu s sedanjo specifikacijo.
5. Predračun smo spremenili na štiri decimalna mesta.
Nova obrazca P-4 Predračun in P-5 specifikacije sta objavljena na spletni strani NIJZ:
https://www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/postne-storitve-0

Datum objave: 09.12.2021   12:33
VPRAŠANJE
1. Za storitev blagovno pismo brez sledenja v notranjem prometu nudimo nižje cene v primeru oddaje sortiranih pošiljk. Naročniku postavljamo vprašanje ali bo lahko zagotovil oddajo sortiranih pošiljk v skladu z navodili ponudnika, da lahko ponudnik ustrezno ponudi nižjo ceno. (ločeno oddano 7. 12. 2021)

ODGOVOR
Naročnik ne more zagotoviti oddaje sortiranih pošiljk.Datum objave: 09.12.2021   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali bodo obrazci na voljo tudi v Word formatu?
LP

ODGOVOR

V skladu z Navodili ponudnikom je potrebno podati pisno zahtevo na:
suzana.rodela@nijz.si
z navedbo naročnika, imena posla ter oznake javnega naročila.Datum objave: 09.12.2021   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za dodatno pojasnilo glede zahtevanih referenc.
LP

ODGOVOR

Ponudnik je v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo naročila izvedel poštne storitve v višini najmanj 3.000.000 EUR brez DDV. Pogoj mora ponudnik izpolniti z največ tremi referencami.

Ponudnik lahko odda samo eno referenco v višini najmanj 3.000.000 EUR brez DDV, oziroma dve referenci v skupnem seštevku najmanj 3.000.000 EUR brez DDV, ali tri reference v skupnem seštevku najmanj 3.000.000 EUR brez DDV.


Datum objave: 13.12.2021   09:00
Naročnik bo objavil popravljeno specifikacijo in podaljšal rok za oddajo ponudb.

Datum objave: 24.12.2021   08:22
VPRAŠANJE
Vezano na objavljen odgovor naročnika na 4. vprašanje (datum objave na portalu 9. 12. 2021, ob 12.32) želimo kot potencialni ponudnik naročniku podati dodano pojasnilo, da obstoječo storitev poslovni paket oz. poslovni paket - isti naslovnik z 1. 1. 2022 ukinjamo in nadomeščamo z novim, posodobljenim produktom. Nova storitev MojPaket obstoječo storitev poenostavlja ter nadgrajuje z dodatnimi storitvami in novimi funkcionalnostmi. Za pripravo ustrezne ponudbe prosimo, da nam podatke o več paketih za istega naslovnika sporočite v številu paketov po masnih razredih do 31,5 kg.

ODGOVOR
Ponudniki naj oddajo ponudbo za storitve, ki so navedene v specifikaciji oziroma predračunu naročnika.


Datum objave: 24.12.2021   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz razpisne dokumentacije ni razvidno, kako bo naročnik upošteval fiksne cene, ki naj bi jih ponudnik na predračunu označil z roza barvo.
Predlagamo, da naročnik v izogib neenakopravnemu obravnavanju ponudnikov možnost označevanja "z roza barvo" umakne.
LP

ODGOVOR
Označitev fiksnih cen z drugo barvo ne vpliva na merilo za izbor ponudnika.Datum objave: 24.12.2021   08:30
VPRAŠANJE

1. Glede varovanja in zaščite podatkov, kot navedeno v 12. in 13. členu vzorca okvirnega sporazuma vam podajamo dodatno pojasnilo, da kot potencialni ponudnik in izvajalec poštnih storitev skladno z veljavnimi pravnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov obdelujemo podatke o pošiljateljih/naslovnikih na sami zakonski podlagi in s tem z njimi upravljamo kot upravljavec na področju izvajanja prenosa pošiljk. Obdelavo in varovanje osebnih podatkov imamo opredeljeno skladno z relevantno zakonodajo v splošnih pogojih, ki so v vzorcu okvirnega sporazuma navedeni, zato posebnih pogodb o obdelavi osebnih podatkov z naročniki ne sklepamo. Glede na navedeno predlagamo naročniku, da namesto 12. in 13. člena v okvirni sporazum navede člen z naslednjim besedilom: »Skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili navedene pravne podlage ter ne v nasprotju z ZPSto-2 in s splošnimi pogoji izvajalca. Pogodbeni stranki izjavljata, da zagotavljata pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva in zaupnosti osebnih podatkov in da bosta preprečevali morebitne zlorabe le-teh osebnih podatkov, skladno s področno pravno podlago.«

2. Kot navedeno v 7. členu vzorca okvirnega sporazuma naročnik določa 60-dnevni plačilni rok. Predvidevamo, da je naročnik rok določil v skladu z 19. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid 19, po katerem se navedeni plačilni rok uporablja do 31. 12. 2021. Ker bo okvirni sporazum z najugodnejšim ponudnikom sklenjen po tem datumu, predlagamo, da se določi plačilni rok v skladu s tedaj veljavno zakonodajo.

3. V 2. členu vzorca okvirnega sporazuma je pod točko 1. opredeljeno, da lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma v primeru uveljavljanja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pod odpovedni rok je v tem primeru navedeno kot »z dnem unovčenja finančnega zavarovanja«. V izogib nejasnostim glede na dejstvo, da ima torej naročnik diskrecijsko pravico, da lahko odstopi od okvirnega sporazuma v primeru uveljavljanja finančnega zavarovanja, bi zaprosili za pojasnilo, ali bo izvajalec predhodno obveščen o dejstvu, da bo morebitno uveljavljanje finančnega instrumenta pomenilo tudi odstop od pogodbe?

4. Pod točko 5. istega člena je določen 3 mesečni odpovedni rok, pri čemer ni zapisano, od kdaj se ta šteje, zato prosimo za dopolnitev.

5. 16. člen opredeljuje odstop od okvirnega sporazuma brez odpovednega roka, drži? Od kdaj velja odstop? V skladu s 16. členom stranka, ki odstopa, vedno predhodno na kršitve opozori nasprotno stranko. Odstop iz razlogov, taksativno naštetih v 2. členu, torej sledi po predhodnem opominjanju, drži?

6. V 10. členu (prvi in drugi odstavek) je navedena potrebna višina instrumenta zavarovanja. Prosimo za pojasnilo od česa se računa višina zavarovanja (10 % vrednosti, 10 % letne vrednosti.)? Glede unovčevanja instrumentov zavarovanja prosimo za pojasnilo, ali naročnik v primeru kršitev obveznosti po okvirnem sporazumu unovči instrumente zavarovanja za tem, ko opozori izvajalca na napake in ga pozove k njihovi odpravi oziroma bo pred unovčenjem opozoril na morebitno nepravilnost, na katero lahko izvajalec poda pojasnilo, obrazložitev in razišče navedeno stanje oziroma, da je izveden reklamacijski postopek v zvezi z domnevno nepravilno opravljenimi storitvami?

7. Naročnik je na predlog potencialnega ponudnika popravil roke poštnih pošiljk v notranjem prometu na 7. strani specifikacije. Zato prosimo naročnika, da rok dostave popravi tudi pri pošiljkah, ki se vročajo v skladu s posebnimi predpisi na 8. strani specifikacije in bodo praviloma dostavljene v roku treh delovnih dni.


ODGOVOR
1. Naročnik je spremenil obrazec P-3 Predlog okvirnega sporazuma in umaknil dokument Pogodba o obdelavi osebnih podatkov.

2. Glede plačilnega roka bo ob sklenitvi pogodbe kot tudi ob izdaji računa uporabljena takrat veljavna zakonodaja.

3. Naročnik bo izvajalca predhodno obvestil, če bo uveljavljanje finančnega instrumenta pomenilo tudi odstop od pogodbe.

4. Tri mesece od dneva objave novega javnega naročila za istovrstno področje.

5. 16. člen opredeljuje odstop od okvirnega sporazuma brez odpovednega roka. Odstop iz razlogov naštetih v 2. členu sledi po predhodnem opozorilu na kršitve.

6. Višina zavarovanja se v primeru zavarovanja z bianco menicami računa od celotne (4 letne) vrednosti okvirnega sporazuma. V primeru, da dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zavarujete z bančno garancijo imate dve možnosti: enkratna garancija za 4 leta v višini 10% celotne vrednosti z DDV ali pa enoletna garancija v višini 10% letne vrednosti z DDV. V tem primeru morate garancijo predložiti vsako leto trajanja okvirnega sporazuma (torej 4x). Pred unovčenjem instrumentov zavarovanja naročnik opozori izvajalca na napake in ga pozove k njihovi odpravi.

7. Naročnik je popravil obrazec P-5 in ga objavil na svoji spletni strani.

Datum objave: 24.12.2021   08:34
Naročnik je na svoji spletni strani objavil spremenjena obrazca: P-3 Vzorec okvirnega sporazuma in P-5 Specifikacije.
Naročnik je umaknil Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.