Dosje javnega naročila JN12506/2010
Naročnik: OBČINA OPLOTNICA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN12506/2010 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.12.2010
JN93/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.01.2011
JN114/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.01.2011
JN161/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.01.2011
JN342/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.01.2011
JN379/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.01.2011
JN1187/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.02.2011
    JN12506/2010 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 24. 12. 2010
Številka objave: JN12506/2010


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA OPLOTNICA, GORIŠKA CESTA 4, SI-2317 OPLOTNICA.
E-pošta irenac.obcina.oplotnica@siol.net.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Nizkoenergetski vrtec Oplotnica I. faza
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Oplotnica
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedbena dela obsegajo:
- gradbeno obrtniška dela,
- elektroinstalacije,
- strojne instalacije,
- zunanjo ureditev in
- oprema, igrala.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45214100 (Gradbena dela na vrtcih)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA)II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva 1. Garancija za resnost ponudbe brez zadržkov (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 5.000 EUR.
2. Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 15 % pogodbene vrednosti z DDV in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec.
3. Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo podpisnik pogodbe. Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 95/04, 55/08 in 66/08): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
2. Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev.
3. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev.
4. Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: potrdilo pristojnega davčnega urada o izpolnjevanju davčnih obveznosti v postopkih javnega naročanja. Potrdilo ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od datuma objave obvestila o javnem naročilu.
Obrazec vloge za izdajo potrdila (OBR-4/1) je sestavni del razpisne dokumentacije. Potrdilo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
5. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc.
Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
7. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev.
8. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev.
9. Ponudnik nima dospelih neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu.
Dokazilo: razvidno iz predloženega obrazca S.BON-1 izdanega s strani AJPES-a. Potrdilo ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo predložiti potrdilo, da ni imel blokiranega(-ih) poslovnega računa(-ov) v zadnjih šestih (6) mesecih. Potrdilo ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.
10. Ponudnik mora nuditi 30 dnevni plačilni rok po predložitvi in potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih pogojih.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
11. Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava o povprečnem letnem obsegu razpoložljive delovne sile in številu oseb, odgovornih za vodenje projektov in priloga: Lastni seznam tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila.
12. Ponudnik je v zadnjih petih letih sam ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajal primerljiva dela (na objektih vrtca ali šole!) na najmanj enem objektu. Ponudnik predloži priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del. Vrednost primerljivih gradbenih del mora znašati v višini najmanj 500.000,00 EUR (brez DDV) pogodbenih del za objekt.
Dokazilo: izjava o referencah in priloga Potrdilo.
13. Ponudnik mora imeti zaposlenega najmanj enega odgovornega vodjo del, ki ima ustrezne reference (vodenje vsaj enega objekta, kjer so se izvajala primerljiva dela – na objektih vrtca ali šole!) v zadnjih treh letih v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR (brez DDV) pogodbenih del za objekt in da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1 (Zakon graditvi objektov). V primeru, da oseba ni zaposlena pri ponudniku mora z navedeno osebo imeti sklenjeno pogodbeno razmerje, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del.
Dokazilo: izjava o referencah odgovornega vodje del, Potrdilo in fotokopija pogodbe v primeru pogodbene zaposlitve.
14. Ponudnik mora dela izvesti v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika.
Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov.
15. Ponudnik mora imeti na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov in priloga: Lastni seznam tehnične opreme.
16. Ponudnik bo dela opravljal z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06).
Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov.
17. Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 3/02, 57/03, 83/05).
Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov.
18. Ponudnik mora, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom gradbene pogodbe skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu ZGO-1.
Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov.
19. Ponudnik mora pred pričetkom del na svoje stroške namestiti oglasno desko (oz. gradbiščno tablo), jo potrebno izobesiti in po koncu del oglasno desko (oz. gradbiščno tablo) zamenjati s stalno razlagalno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. RS št. 55/2008), Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, 2. spremembe in dopolnitve, december 2009.
Dokazilo: izjava ponudnika o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov.
20. Ponudnik mora gradbene odpadke hraniti ali začasno skladiščil na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).
Dokazilo: izjava o ravnanju z odpadki.
21. Ponudnik zagotovi, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), če hramba ali začasno/skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču.
Dokazilo: izjava o ravnanju z odpadki.
22. Ponudnik zagotovi, da bo iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).
Dokazilo: izjava o ravnanju z odpadki.
23. Ponudnik zagotavlja organizacijo skladiščenja naftnih derivatov v skladu s predpisi in pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaževanje podtalnice. Odpadna olja delovnih strojev, ki so angažirani na gradnji, je treba zbirati in odvažati v predelavo.
Dokazilo: izjava o ravnanju z odpadki.
24. Ponudnik zagotavlja, da gradbena dela ne bo opravljal v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih.
Dokazilo: izjava o izvajanju del.
25. Ponudnik mora vsaj 20 % vseh del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava o izvajanju del.
26. Ponudnik pooblašča naročnika, da ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
Dokazilo: Pooblastilo.
27. Ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci. Ponudnik bo lahko podizvajalce zamenjal le v soglasju z naročnikom.
Dokazilo: seznam podizvajalcev.
28. Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcu« za vse podizvajalce s katerimi nastopa v ponudbi. Obrazec ponudnik kopira in priloži v tolikih izvodih, s kolikor podizvajalci nastopa.
Dokazilo: podatki o podizvajalcu.
29. Ponudnik zagotavlja, da oprema izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive (»Conformite‘ Europe‘ene«).
Dokazilo: izjava o dobavi, montaži ter skladnosti opreme.
30. Ponudnik zagotavlja, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika ter ima pridobljene certifikate oziroma izjave o skladnosti za slovensko tržišče, kot je zahtevano v poglavju 4. Popisi del in tehnična specifikacija.
Dokazilo: izjava o dobavi, montaži ter skladnosti opreme.
31. Pred podpisom pogodbe bo naročnik od izbranega ponudnika zahteval, da ta predloži certifikate oziroma izjave o skladnosti opreme za slovensko tržišče.
Dokazilo: izjava o dobavi, montaži ter skladnosti opreme.
32. Ponudnik zagotavlja, da bo opremo dostavil fco lokacija naročnika razloženo in montirano v skladu z zahtevanimi roki ter skupaj s spremljajočimi dokumenti v slovenskem jeziku (navodilo za uporabo).
Dokazilo: izjava o dobavi, montaži ter skladnosti opreme.
33. Ponudnik zagotavlja na dobavljeno in montirano opremo najmanj tri (3) leta polne garancije, za konstrukcijske dele ter na izvedeno delo deset (10) let garancije.
Dokazilo: izjava o dobavi, montaži ter skladnosti opreme.
34. Ponudnik zagotavlja servis dobavljene opreme v času življenjske dobe opreme, odzivni čas v primeru okvare v oseminštiridesetih (48) urah od prejema pisne zahteve naročnika. Odprava napake najkasneje v roku tridesetih (30-ih) dni, sicer sledi zamenjava z novo enakovredno opremo.
Dokazilo: izjava o dobavi, montaži ter skladnosti opreme.
35. Ponudnik zagotavlja, da bo ob končanju del predložil naročniku tehnično specifikacijo za vzdrževanje in uporabo opreme v slovenskem jeziku.
Dokazilo: izjava o dobavi, montaži ter skladnosti opreme.
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 12. 1. 2011
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 150 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 12. 1. 2011
Čas: 12:00
Kraj: Na sedežu naročnika
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJAVI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Operacijo delno (do 85 %) financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« ter javnega razpisa za izbor operacij Peti javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.sib-mb.si
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Državna revizijska komisija, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana.
Tel. 01 234 28 00. Telefaks 01 234 28 40. E-pošta dkom@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.dkom.si
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožb Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se v postopkih iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10; ZJN-2) lahko vloži najkasneje v 10-ih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.
Po prejemu odločitve o oddaji naročila je rok za vložitev revizijskega zahtevka 10 dni.
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, SI-1502 Ljubljana.
Tel. 01 369 68 56. Telefaks 01 369 68 55. E-pošta gp.mf@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.mf.gov.si/slov/javnar/javnar.htm
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 12. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN93/2011, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 5. 1. 2011
  • JN114/2011, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 5. 1. 2011
  • JN161/2011, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 6. 1. 2011
  • JN342/2011, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 12. 1. 2011
  • JN379/2011, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 13. 1. 2011
  • JN1187/2011, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 9. 2. 2011
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.12.2010   14:08
Spoštovani!
radi bi opozorili, da razpisne dokumentacija na spletni strani, ki jo navajate, danes 24.12.2010 ob 13.15 uri (še) ni objavljena. Žal je rok za izdelavo ponudbe kratek, ker pač razpisna dokumentacija ni dosegljiva v skladu tem kar piše na objavi, prosimo za ustrezno podlajšanje roka za oddajo. Hvala.

Odgovor:

Razpisna dokumentacija je obljavljena na navedeni spletni strani,roka za oddajo ponudn naročnik ne bo podaljšal.

Datum objave: 29.12.2010   11:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to, da so zahtevane reference za zadnjih 5 let, ali veljajo tudi reference za odgovornega vodjo del za enako obdobje??

ODGOVOR:
Tako kot je navedeno v RD v točkoi 22.4 Tehnične in kadrovske sposobnosti.Samo prebrati je potrebno!

Datum objave: 29.12.2010   11:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
prosimo, da natančno navedete kje je objavljena razpisna dokumentacija? na naslovu (http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/) pod rubriko javna naročila, namreč ta trenutek 27.12.2010 ob 16:37 še vedno ni objavljena! prosimo, da ustrezno podaljšate rok oddaje

ODGOVOR:
Tako kot piše v javni objavi pod točko:
VI.3) DODATNE INFORMACIJE
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.sib-mb.si
Samo prebrati je potrebno!Datum objave: 29.12.2010   11:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
prosimo, da natančno navedete kje je objavljena razpisna dokumentacija? na naslovu (http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/) pod rubriko javna naročila, namreč ta trenutek 27.12.2010 ob 16:37 še vedno ni objavljena! prosimo, da ustrezno podaljšate rok oddaje

ODGOVOR:
Tako kot piše v javni objavi pod točko:
VI.3) DODATNE INFORMACIJE
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.sib-mb.si
Samo prebrati je potrebno!


Datum objave: 04.01.2011   11:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za teden dni, kajti dobra dva tedna je premalo za pripravo kakovostne ponudbe. Hvala.

ODGOVOR:
Rok oddaje ponudbe ostane tako kot je bilo navedeno v javni objavi.
Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 04.01.2011   11:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali so popisi del enaki kot v javnem naročilu št. JN6999/2010 ?

ODGOVOR:
Ne.
Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 04.01.2011   13:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani! Zanima nas kdo je distributer plina?

ODGOVOR:
Distributer plina za Občino Oplotnica je Butan plin, d.d., Ljublajana.

Datum objave: 04.01.2011   14:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na obseg del, prosimo, da temu primerno tudi podaljšate rok oddaje ponudbe.

ODGOVOR:
Glej "Vprašanje in odgovor, Datum objave: 4.1.2011, 11:35".
Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 05.01.2011   08:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri zunanji ureditvi nas zanima:
1. ali pri postavki 5,08 upoštevati dobavo in montažo čistilne naprave?
1. ali pri postavki 5,09 ni potrebno upoštevati dobave plinske cisterne?

ODGOVOR:
1. Postavka 5,08: zajeti dobavo in kompletno vgradnjo in montažo MČN do funkcije
2. Postavka 5,09: plinsko cisterno dobavi distributer (najem), ki pa ni določen

Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije.


Datum objave: 05.01.2011   09:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za objavo odgovorov na že zastavljena vprašanja ali pa temu primerno podaljšajte rok oddaje ponudbe.

ODGOVOR:
Vsi odgovori so objavljeni več kot ažurno. »Najstarejše« zastavljeno vprašanje, katerega odgovor je naročnik že poslal na Portal in sedaj čaka na objavo (objava shem), je z dne 4.1.2011, 11:07. Verjetno se tokratno vprašanje nanaša prav na včerajšnje zaprosilo, saj kot rečeno starejših zastavljenih vprašanj ni.
Če pa smatrate, da so odgovori posredovani prepozno (manj kot v roku enega delovnega dne), pa bi razpisno dokumentacijo pregledali prej in bi temu primerno lahko vprašanje zastavili tudi prej.
Razpisna dokumentacija je objavljena od 24.12.2010.


Datum objave: 05.01.2011   11:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo, da objavite detajl ograje na terasi iz inox pločevine (postavka 3,32), ter detajl vrat v sklopu ograje iz inox pločevine (postavka 3,33)

ODGOVOR:
Shema je dosegljiva na www.sib-mb.si.
Glej obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku z dne 5.1.2011, pod številko objave JN93/2011.
Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 05.01.2011   12:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V postavki 2.32 Zidarska dela imate navedeno zidanje zidov z opečnimi zidaki kot npr. POROTHERM. Sprašujemo kakšen je lahko dopustni koeficinet toplotne prevodnosti (W/mK) za zidake v navedeni postavki?

ODGOVOR:
Postavka 2.32: prehodnostni koeficient zidakov 0,23 W/mK.
Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 05.01.2011   12:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Katera vrsta kamna je predvidena za zunanje in notranje okenske police?

ODGOVOR:
Okenske police: predviden tonalit.
Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije.


Datum objave: 06.01.2011   08:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je razpisna dokumentacija spremenjena še v katerem delu, razen da je dodana shema ograje?

ODGOVOR:
Naročnik je v dopolnitvi (spremembi) natančno o pojasnil ,da se dokumentacija dopolnjuje v tehničnem delu s shemo.
Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 06.01.2011   12:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Obveščamo vas, da formule ne delujejo. Ker moramo preveriti še vse ostale ( obstaja možnost še pri ostalih sklopih), predlagamo, da preverite formiule sami in podaljšate rok, Podaljšan rok za dva dni ne bo dovolj, da vi preverite formule, nam posredujete nove popise, mi pa jih moramo še obdelati.

ODGOVOR:
Vsi popisi razen popisov del arhitekture so delani brez formul.
Kot ugotavljate, je bila napaka v formuli v popisu del arhitekture, Excelov dokument »VVZ Oplotnica_Popis arh_november«, v rekapitulaciji za postavko razna dela_Poz 5.
Slednja je ustrezno popravljena – glej obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku z dne 6.1.2011, pod številko objave JN161/2011.
Vse ostalo pa po vnovični preverbi deluje pravilno.
Roka oddaje in odpiranja ponudb naročnik ne bo podaljševal.
Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije.


Datum objave: 06.01.2011   14:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Pri poglavju 3,40 MIZARSKA DELA, pri postavki 3,493 ni podane količine za okno z oznako O5. Zanima nas ali je tu prišlo do napake oz. kaj upoštevati? Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR:
Postavka 3, 493 okno z oznako O5: KOS 1.
Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 07.01.2011   12:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Pri poglavju 3,20 KLEPARSKA DELA, se pri postavki 3,25 najprej pojavlja količina kos 10, zatem pa fi 100..kos 10, ter fi 75.....kos 3. Zanima nas ali je količina na začetku postavke (kos 10) odveč?

ODGOVOR:
Količina v vrstici 343 je odveč!

Datum objave: 10.01.2011   09:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri poglavju 3,4 Mizarska dela, se pri pozicijah 3,49 in 3,495 na začetku obeh pozicij pojavlja kos 1 . Zanima nas ali je to odveč?

ODGOVOR:
Količini sta odveč!
Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 17.01.2011   13:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ker je objek na Ključ nas zanima kolikšna je dolžina prestavitve nadzemnega TK priključka (pripravljalna dela kom 1)

ODGOVOR:
Pogodba NI na ključ! Cena je za čas izvedbe gradnje in opreme fiksna po enoti mere!
Celotna trasa obstoječega TK priključka do starega vrtca je dolga cca 109 m, od tega je 59 m nadzemnega voda.
Točno traso prestavitve pa mora določiti telekom s projektom prestavitve, ki pa ni izdelan.
Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije.