Dosje javnega naročila 900166/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 
Storitve: Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme
ZJNPOV: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 400.000,00 EUR

JN166/2021 - Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV), objavljeno dne 06.12.2021
JN166/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2022
JN15/2022 - Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO2 - ZJNPOV), objavljeno dne 28.02.2022
JN15/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.03.2022
Zahtevek za revizijo
    JN166/2021 Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA OBRAMBNEM IN VARNOSTNEM PODROČJU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Storitve

Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme

Datum objave: 6. 12. 2021
Številka objave: JN166/2021


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Sonja Jekovec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14331111. Telefaks +386 14712762. E-pošta glavna.pisarna@mors.si.
Internetni naslovi: http://mo.gov.si
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Vzdrževanje izpušnih sistemov vojaških terenskih in tovornih vozil ter osebnih vozil
II.2)VRSTA NAROČILA Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
II.3)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Vzdrževanje izpušnih sistemov vojaških terenskih in tovornih vozil ter osebnih vozil
II.4)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 50110000 (Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme)
II.5)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.6)VARIANTE SO DOPUSTNE: ne.
II.7)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU ALI OKVIRNEM SPORAZUMUII.7.1)Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.7.2)Informacije o okvirnem sporazumuOcenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.8)TRAJANJE NAROČILA OZIROMA OKVIRNEGA SPORAZUMA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Vzdrževanje izpušnih sistemov vojaških terenskih vozil PUCH in MB
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50110000 (Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Vzdrževanje izpušnih sistemov vojaških tovornih vozil MB, IVECO in TAM
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50110000 (Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Vzdrževanje izpušnih sistemov osebnih vozil Renault, Citroen in VW
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50110000 (Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacijIII.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.1.6)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga.
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.
III.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določili razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve)III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določili razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve)III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. skupna vrednost zamenjave kompletov izpušnih sistemov brez DDV. Pondeniranje: 70
2. skupna vrednost nadomestnih delov brez DDV. Pondeniranje: 30
IV.2)FAZE POSTOPKA IN UPORABA POGAJANJ ALI E-DRAŽBEIV.2.1)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.2.2)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.2.3)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2.4)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)ROK ZA PREJEM PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 10. 1. 2022
Čas: 12:00
IV.4)JEZIKI, V KATERIH JE TREBA VLOŽITI PONUDBE ALI PRIJAVE ZA SODELOVANJE Uradni jeziki EU: SL
IV.5)MINIMALNI ČASOVNI OKVIR, V KATEREM MORA PONUDNIK ZAGOTAVLJATI VELJAVNOST PONUDBE Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.6)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 11. 1. 2022
Čas: 09:00
Kraj: Vojkova cesta 59, Ljubljana
IV.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2021/12/2440-32175925982182811769/
JN_VAB_293_ON-PZPS_2021.zip

IV.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
IV.9)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:IV.10)ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 31. 12. 2021
Čas: 12:00
IV.11)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 12. 2021
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA ZA IZBOR IN NAČIN IZVEDBE POSTOPKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN15/2022, Storitve: Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme; datum objave: 28. 2. 2022

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.01.2022   08:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali se lahko prijavimo na to javno naročilo, da oddamo samo prilogo 2 b-ponudba cene rezervnih delov? Se bi takšna ponudba sprejela oziroma ocenjevala?
Hvala

ODGOVOR
Skladno s pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji lahko ponudniki oddajo ponudbo na posamezen sklop javnega naročila, vendar je potrebno v posameznem sklopu zagotoviti celoten obseg storitev (vzdrževanje in dobavo nadomestnih delov), ki jih zahteva naročnik. Ponudba, ki bi vsebovala le
rezervne dele torej ne bi izpolnjevala razpisnih pogojev.