Dosje javnega naročila JN2060/2011
Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI 
Gradnje: Gradbena dela na stavbah
ZJN-2: Odprti postopek

JN2060/2011 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.03.2011
    JN2060/2011 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na stavbah

Datum objave: 4. 3. 2011
Številka objave: JN2060/2011


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, Kontakt: Vesna Paljk, SI-5213 KANAL.
Tel. 01/ 421 90 40. Telefaks 01/ 421 90 45. E-pošta info@altus.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: VEČNAMENSKI PROSTOR KANAL
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kanal
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je ureditev večnamenskega prostora v sklopu objektov osnovne šole Kanalu.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45210000 (Gradbena dela na stavbah)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
45350000 (Strojne inštalacije)
32342410 (Akustična oprema)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Predmet javnega naročila je ureditev večnamenskega prostora v sklopu objektov osnovne šole v Kanalu. Del stare telovadnice se z rekonstrukcijo prilagodi in opremi v večnamenski prostor za kulturne, športno-rekreativne, društvene, razstavne in družabne aktivnosti krajanov, društev in šole, za medgeneracijsko druženje in amatersko gledališko skupino.
Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniška dela, električne inštalacije, strojne inštalacije, dobavo in vgradnjo posebne opreme in specifičnih obrtniških del (dobava in montaža segmentov odrske in akustične tehnike – akustične obloge, scenski oder ter dela povezana z izvedbo teh vsebin, odri in odrska tehnika, scenske in zatemnitvene absorbacijske zavese, sedežne tribune), zaključna dela, dobavo vsega materiala in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila »Večnamenski prostor Kanal«.
Če je znana, ocenjena vrednost brez DDV (navedite samo številke): 454175,00 EUR
II.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 4 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT.
NASLOV 1. sklop: gradbena, obrtniška dela - klasična, električne in strojne inštalacije
1)KRATEK OPIS Dela obsegajo gradbena dela, obrtniška dela - klasična, električne in strojne inštalacije, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila v 1. sklopu.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45210000 (Gradbena dela na stavbah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG V razpisni dokumentaciji
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV 2. sklop: posebna oprema in specifična obrtniška dela
1)KRATEK OPIS Dela obsegajo dobavo in vgradnjo posebne opreme in specifičnih obrtniških del - dobava in montaža segmentov odrske in akustične tehnike - akustične obloge, scenski oder ter dela povezana z izvedbo teh vsebin, odri in odrska tehnika, scenske in zatemnitvene absorbacijske zavese, sedežne tribune in video opremo.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 32342410 (Akustična oprema)
32323300 (Video oprema)
45421000 (Mizarska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG V razpisni dokumentaciji
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Zavarovanje za resnost ponudbe - menica z menično izjavo v višini 40.000,00 EUR.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - bančna garancija.
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku - bančna garancija.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Plačilo na podlagi mesečnih situacij, potrjenih s strani nadzornega organa, 30. dan po prejemu.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik (tudi podizvajalec in soponudnik) kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09):
- hudodelsko združevanje,
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
- pranje denarja.
Ponudnik (tudi podizvajalec in soponudnik) kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
Ponudnik (tudi podizvajalec in soponudnik) na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.
Ponudnik (tudi podizvajalec in soponudnik) izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Ponudnik (tudi podizvajalec in soponudnik) ni v postopku zaradi insolventnosti, drugem postopku zaradi prisilnega prenehanja ali v likvidacijskem postopku.
Ponudnik (tudi podizvajalec in soponudnik) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem.
Ponudnik (tudi podizvjalec in soponudnik) ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki bi mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
Ponudnik (tudi podizvajalec in soponudnik) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10), v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil.
Ponudnik (tudi podizvajalec in soponudnik) izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Ponudnik (tudi podizvajalec in soponudnik) izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik v poslovnem letu 2010 ni imel bilančne izgube in ne izgube iz poslovanja letu 2010.
Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave javnega naročila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot pet dni.
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnična in kadrovska sposobnost - v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 43001-0001/2011
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 12. 4. 2011
Čas: 14:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 13. 4. 2011
Čas: 13:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 7. 2011
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 14. 4. 2011
Čas: 11:00
Kraj: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Naročnik, ponudniki, ostali
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Ureditev večnamenskega prostora Kanal se sofinancira z nepovratnimi sredstvi programa razvoja podeželja sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep Obnova in razvoj vasi (Ukrep 322).
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/3/1824-52377677206368/2011-001_Obcin
a_Kanal_JN_Vecnamenski_prostor_Kanal.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01/ 234 28 00. Telefaks 01/ 234 28 40. E-pošta dkom@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.gov.si/dkom
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožb Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Skrajni rok 10 dni po prejemu obvestila o odločitvi o oddaji javnega naročila.
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb Ministrstvo za finance, Beethovnova ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01/ 369 68 56. Telefaks 01/ 369 68 55.
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 3. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.03.2011   11:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
ali so reference zahtevane na strani 15. pri kadrovski sposobnosti obvezne v primeru, da ponudnik ponuja 2. sklop ali tudi v primeru, da se ponuja samo 1.sklop?
Hvala
Lepo pozdravljeni

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Reference, ki so navedene v točki 7 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe pri »Kadrovska sposobnost«, »Dodaten pogoj za 2. sklop: posebna oprema in specifična obrtniška dela« (stran 15 od 96 tekstovnega dela razpisne dokumentacije) so obvezne samo v primeru, če ponudnik daje ponudbo za 2. sklop: posebna oprema in specifična obrtniška dela. V kolikor ponudnik daje ponudbo samo za 1. sklop navedene reference niso obvezne oziroma niso pogoj.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 14.03.2011   23:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se upoštevajo tudi reference podizvajalcev?

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji bo naročnik upošteval reference ponudnika in soponudnikov (v primeru skupne ponudbe). Reference podizvajalcev se ne upoštevajo.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 14.03.2011   23:04
Ponudnik, ki je prevzel razpisno dokumentacijo v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »Večnamenski prostor Kanal«, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne 04. marca 2011, številka objave JN2060/2011, je postavil naslednje vprašanje:
»Za javni razpis št. JN2060/2011 – z dne 04. 03. 2011 potrebujemo načrt dvorane zaradi pravilne izdelave ponudbe.«.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Kot je navedeno v točki 9 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe je možen je ogled projektov na naslovu naročnika Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, po predhodnem dogovoru, telefon številka 05/ 398 12 00, kontaktna oseba ga. Rosana Ščančar.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 21.03.2011   08:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Ali bi lahko objavili obrazce predračunov tudi v Excelovi tabeli glede na to , da to zahtevate v Navodilu za izdelavo ponudbe?
Hvala

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

V točki 8 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe je določeno: V kolikor bi želeli ponudniki razpisno dokumentacijo (tekstovni del v Word-u, predračun v Excel-u) prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: info@altus.si s pripisom: »Občina Kanal ob Soči – Večnamenski prostor Kanal«.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 26.03.2011   21:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo Vas za informacijo o tipu obstoječe požarne centrale oz. upravljalcu obstoječega sistema požarnega javljanja, vezano na SISTEM POŽARNEGA JAVLJANJA.

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Obstoječa centrala je SIEMENS CERBERUS PRO, upravljavec obstoječega sistema je AGM d.o.o., Velika pot 15, 5250 Solkan.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 26.03.2011   21:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V sklopu 1 v popisu del elektro instalacijska dela - poglavje št. 5 SISTEM POŽARNEGA JAVALJANJA - priklop in navezava novih elementov požarnega javljanja na obstojejčo požarno centralo objekta...
Zanima nas kateri proizvajalec ima obstoječo požarno centralo objekta?

Za odgovor se Vam v naprej najlepše zahvaljujemo.

Lep pozdrav!

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Obstoječa centrala je SIEMENS CERBERUS PRO, upravljavec obstoječega sistema je AGM d.o.o., Velika pot 15, 5250 Solkan.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 01.04.2011   14:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas ali lahko za prvi sklop priložimo reference za športne dvorane, ki so akustično opremljene?

Zahvaljujemo se za odgovor.

S spoštovanjem.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Za 1. sklop: gradbena, obrtniška dela – klasična, električne in strojne instalacije ponudnik lahko priloži tudi reference, ki se nanašajo na športne in podobne večnamenske dvorane in prostore.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 01.04.2011   14:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede referenc nas zanima ali se bo priznala referenca za 1. sklop za objekte, kot so telovadnice, športne dvorane, knjižnice..., ki so ravno tako opremljene z akustičnimi stenami, stropovi...

Hvala in lep pozdrav.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Za 1. sklop: gradbena, obrtniška dela – klasična, električne in strojne instalacije ponudnik lahko priloži tudi reference, ki se nanašajo na športne in podobne večnamenske dvorane in prostore.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 01.04.2011   15:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V poglavju odrska tehnika v točki 1a je popis, da mora vodilo biti na pregibih zaokroženo na R= 500mm.
Po zagotovilu dveh vodečih tujih firm, ki izdeljujejo taka vodila se priporoča R minimalno 800mm, za nemoteno delovanje. Ali lahko ponudimo tako rešitev.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Naročnik želi, da ne bi prišlo do sprememb glede na projekte in popis del, saj je projekt sestavi del vloge na podlagi katere je naročnik pridobil sredstva sofinanciranja iz sredstev EU. Kot je določeno v ponudbenem predračunu za 2. sklop (2. Scenske in zatemnitvene zavese, Odrska tehnika, postavka 1.a) naj bi bilo vodilo na pregibih zaokroženo r=500 mm. V primeru, da ponudnik ponuja vodilo, ki ima višji radij od 500 mm mora to v ponudbenem predračunu pri navedeni postavki jasno navesti, vendar ob tem naročnik opozarja ponudnike, da je pri tem potrebno upoštevati, da iz navedenega razloga ne sme priti do spremembe projekta ali kako drugače vplivati na drugo opremo, naročniku pa to tudi ne sme predstavljati kakršnih koli dodatnih stroškov.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 01.04.2011   15:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V poglavju odrska tehnika v točki 1a je popis, da mora vodilo biti na pregibih zaokroženo na R= 500mm.
Po zagotovilu dveh vodečih tujih firm, ki izdeljujejo taka vodila se priporoča R minimalno 800mm, za nemoteno delovanje. Ali lahko ponudimo tako rešitev.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Odgovor na vprašanje je podan z odgovorom na vprašanje ponudnika št. 9.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 06.04.2011   16:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
glede na vaš odgovor v zvezi s referencami ki jih ne morejo priložiti podizvajalci ampak samo ponudnik oz. soponudnik
V 45.členu ZJN-2 je navedeno da se lahko ponudnik sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov
ne glede na pravno povezavo med njimi.
Menimo da nam podlagi tega člena, podizvajalec lahko priloži reference, prosimo za vašo potrditev.
Hvala za odgovor
LP


NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Kot je bil že podan odgovor se reference podizvajalcev ne upoštevajo.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 06.04.2011   16:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Prosimo Vas za pojasnilo pri sklopu številka 2 - Akustične obloge postavka 7, za dodatno pojasnilo zatemnjitvenih oblog. (zaves?)
Hvala in lep pozdrav

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Ker iz vprašanja ni razvidno kakšno dodatno pojasnilo ponudnik želi, naj ponudnik bolj natančno postavi vprašanje.

naročnik
Občina Kanal ob SočiDatum objave: 06.04.2011   16:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosili vas bi za dodatno pojasnilo pri sklopu 2 - A. AKUSTIČNE OBLOGE zap. št.7.
Kaj je mišljeno pod to postavko dobava in montaža zvočno zatemnitvenih oblog z drsnim sistemom za odpiranje. Obloge so izdelane iz enakega materiala kot zavese. Prosimo za pojasnilo ali pa za detail teh oblog.
Hvala in lep pozdrav.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

CPE cevi so cevi iz centrifugiranega poliestra. Opis je naveden v Obrazcu št. 21 – Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika – stran 98 razpisne dokumentacije.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 06.04.2011   16:59
Naročnik preklicuje zadnji odgovor označen s številko 1 dan 06. april 2011, ker je pomotoma objavljen in se vprašanje ne nanaša na to javno naročilo. Za pomoto se ponudnikom opravičujemo.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 06.04.2011   23:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
S podjetjem GP Gradnje Ptuj smo v letu 2007 sodelovali in opremili dvorano MGL Ptuj, v rednosti preko 100.000,00 EUR – za kar bi lahko izdali referenčno potrdilo. Vendar je šlo podjetje Gradis Gradnje Ptuj v stečaj in nas zanima ali lahko priložimo referenčno potrdilo potrjeno direktno s strani uporabnika, lastnika objekta MGL Ptuj«.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Ponudnik priloži ponudbi referenčno potrdilo potrjeno s strani naročnika referenčnega dela s katerim je imel sklenjeno gradbeno pogodbo. Ponudnik s strani uporabnika / lastnika objekta, ki je bil naročnik referenčnega dela (investitor), ponudbi priloži potrjeno referenčno potrdilo

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 08.04.2011   09:04
PONUDNIKOVO VPRŠANJE:

Prosili vas bi za dodatno pojasnilo pri sklopu 2 – A. AKUSTIČNE OBLOGE, zap. št. 7.
Kaj je mišljeno pod to postavko dobava in montaža zvočno zatemnitvenih oblog z drsnim sistemom za odpiranje. obloge so izdelane iz enakega materiala kot zavese. Prosimo za pojasnilo ali pa za detajl teh oblog.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Gre za oblogo stene v obliki zavese. Nahajajo se na poziciji vrat in izhodov, izdelane so iz enakega materiala kot ostale zavese –iz akustično vpojnega gledališkega žameta ali moltona, ki se ne dvigajo in zlagajo ali navijajo navzgor, temveč se zlagajo drsno.

Prvotno po IP je bilo načrtovano, da se dvorana od prostora telovadnice in šole ločuje še z dodatno z izvlečenimi paneli, po izdelavi akustike se je izkazalo, da v conah prehodov ni potrebno posebnih akustičnih ukrepov, zato povsem zadoščajo klasične rešitve z zaveso.

Zahteve za material zaves so, da so trajno negorljive po DIN 4102 B1. Izdelane naj bodo iz moltona 300 g ali woolterge 500 g oziroma iz drugega klasičnega zvočnovpojnega materiala. Paziti je potrebo, da bodo vodila za odpiranje prilagojena za tovrstno gramaturo. Iz estetsko funkcionalnih zahtev lesene obloge oblečene v material zaves, kot je bilo to mišljeno v idejnem projektu iz estetsko funkcionalnih zahtev niso potrebne, saj je rešitev zgolj z blagom enako ustrezna.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 08.04.2011   09:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vljudno naprošamo, da investitor objavi PDF projektno dokumentacijo na portalu občine, ali drugje. PZI dokumentacija tako omogoča vpogled v samo tehnično rešitev in pomoč pri razumevanju popisa del.

Ogled celotne dokumentacije pa ne sme biti le pogoj za razumevanje popisa del oz. seznanjenja ponudnika s projektom za izvedbo.

Zato naprošamo delno objavo v PDF obliki PZI arhitekturo, detajle, delavničke načrte

Hvala!

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Naročnik ne razpolaga s PZI dokumentacijo v elektronski obliki. Kot je določeno v točki 9 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe je možen ogled celotne projektne dokumentacije na naslovu naročnika Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, po predhodnem dogovoru, telefon številka 05/ 398 12 00, kontaktna oseba ga. Rosana Ščančar.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 08.04.2011   09:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Prosili vas bi za dodatno pojasnilo pri SKLOPU ŠTEVILKA 2 - AKUSTIČNE OBLOGE POSTAVKA ŠTEVILKA 7. Prosim, da definirate iz kakšenega materiala so te obloge ( les oblečen v material od zaves ali samo blago zaves)??
Hvala

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Gre za oblogo stene v obliki zavese. Nahajajo se na poziciji vrat in izhodov, izdelane so iz enakega materiala kot ostale zavese –iz akustično vpojnega gledališkega žameta ali moltona, ki se ne dvigajo in zlagajo ali navijajo navzgor, temveč se zlagajo drsno.

Prvotno po IP je bilo načrtovano, da se dvorana od prostora telovadnice in šole ločuje še z dodatno z izvlečenimi paneli, po izdelavi akustike se je izkazalo, da v conah prehodov ni potrebno posebnih akustičnih ukrepov, zato povsem zadoščajo klasične rešitve z zaveso.

Zahteve za material zaves so, da so trajno negorljive po DIN 4102 B1. Izdelane naj bodo iz moltona 300 g ali woolterge 500 g oziroma iz drugega klasičnega zvočnovpojnega materiala. Paziti je potrebo, da bodo vodila za odpiranje prilagojena za tovrstno gramaturo. Iz estetsko funkcionalnih zahtev lesene obloge oblečene v material zaves, kot je bilo to mišljeno v idejnem projektu iz estetsko funkcionalnih zahtev niso potrebne, saj je rešitev zgolj z blagom enako ustrezna.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 08.04.2011   09:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

vljudno naprošamo odgovor na vprašanje iz dne 5.4.2011 oddano ob 15.12 uri pod št.13017872630208060722160152...__ za ketero imamo POTRDILO O ODDAJI VPRAŠANJA NA PJN

Hvala

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Na vprašanje je naročnik odgovoril z odgovorom na vprašanje ponudnika št. 15.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 08.04.2011   09:35
VPRAŠANJE PONUDNIKA:

Prosimo za odgovor na sledeča vprašanja pri sklopu št. 2 – Zatemnitvene zavese – 15 kos – skupna površina 72,70 m.

1. Prosimo za sledečo informacijo – širino in višino posameznih enot in pa predvidena montaža sistema za navijanje zaves (stropna montaža, montaža na steno?).
2. Ali je mišljeno zatemnjevanje klasičnih oken?«.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

1. Širina vseh zaves je 2 m. Višine so spremenljive. Najdaljša dolžina doseže bruto 7 m (6,77 od roba radiatorjev, pa do stropa) tej dolžini morajo biti prilagojeni vsi mehanizmi. Možna je tako montaža na strop, kot tudi montaža na steno. Nad oknom je okvirno 1 m višine, tako da je možno v tem polju izvesti tudi zlaganje zavese. Iz estetskega vidika se preferira zlaganje v polju nad oknom, saj bodo pri izbranem materialu roloji precej zajetni.
2. Obstoječa okna so klasična aluminijasta. Na poziciji oken naj bi zavese potekale v ali na vodilih (kot npr. rolete). Predvidena je enoslojna zavesa, z enojno in enoslojno zaveso ne bo moč doseči popolne zatemnitve prostora, vendar predvidoma dovoljšno za kvalitetno uporabo dvorane. V okviru omejenih sredstev so enako pomembne absorpcijske karakteristike zaves, ki jih zagotavljamo z ustrezno izbiro materiala in gramaturo.

naročnik
Občina Kanal ob Soči