Dosje javnega naročila JN3183/2011
Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI 
Gradnje: Glavni vodovodi
ZJN-2: Odprti postopek

JN3183/2011 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.03.2011
    JN3183/2011 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Glavni vodovodi

Datum objave: 30. 3. 2011
Številka objave: JN3183/2011


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, Kontakt: Vesna Paljk, SI-5213 KANAL.
Tel. 01/ 421 90 40. Telefaks 01/ 421 90 45. E-pošta info@altus.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: VODOVOD, KANALIZACIJA IN 2 ČN KANALSKI VRH
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kanalski Vrh
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je izgradnja črpališča in distribucijskega vodovoda za pitno vodo v dolžini 1.190 m, fekalne kanalizacije v dolžini 910 m, meteorne kanalizacije v dolžini 501 m in dveh kompaktnih čistilnih naprav zmogljivosti 100 PE in 25 PE.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 44161200 (Glavni vodovodi)
45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji)
45252100 (Gradbena dela na komunalni čistilni napravi)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Predmet javnega naročila je izgradnja črpališča in distribucijskega vodovoda za pitno vodo v dolžini 1.190 m, fekalne kanalizacije v dolžini 910 m, meteorne kanalizacije v dolžini 501 m in dveh kompaktnih čistilnih naprav zmogljivosti 100 PE in 25 PE.

Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniška dela, material in transporte, električne instalacije in električno opremo, strojne instalacije in strojno opremo, montažna dela, zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila »Vodovod, kanalizacija in 2 ČN Kanalski Vrh«, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Če je znana, ocenjena vrednost brez DDV (navedite samo številke): 1187103,82 EUR
II.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Naročnik za resnost ponudbe zahteva nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za resnost ponudbe, izdano s strani prvovrstne banke ali druge ugledne finančne institucije v višini 80.000,00 EUR, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 31. avgusta 2011.
Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani prvovrstne banke ali druge ugledne finančne institucije, v višini 15% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 31. decembra 2012.
Po prevzemu del, ki bodo predmet pogodbe, s strani naročnika (to je po pridobljenem uporabnem dovoljenju), bo moral izvajalec izročiti naročniku nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo, izdano s strani prvovrstne banke ali druge ugledne finančne institucije, za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% končne obračunske vrednosti investicije z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 5 let in 30 dni po dokončni izročitvi in prevzemu del s strani naročnika.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Naročnik bo izbranemu ponudniku plačeval 30. dan od uradno prejetega računa s priloženo situacijo, in predhodno s strani nadzornega organa potrjenih mesečnih situacij, ki se izstavljajo v višini dejansko opravljenega dela v mesecu in končnega računa s priloženo končno obračunsko situacijo, predhodno potrjeno s strani nadzornega organa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila »Vodovod, kanalizacija in 2 ČN Kanalski Vrh« bo moral (mora) vsebovati:
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini
- rok veljavnosti pravnega akta.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09):
- hudodelsko združevanje,
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
- pranje denarja.
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku zaradi insolventnosti, drugem postopku zaradi prisilnega prenehanja ali v likvidacijskem postopku.
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem.
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki bi mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10), v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil.
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik v poslovnem letu 2010 ni imel bilančne izgube in ne izgube iz poslovanja letu 2010.
Ponudnik je v vsakem od poslovnih let 2008, 2009 in 2010, imel več kot 1 mio EUR prihodkov.
Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave javnega naročila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot pet dni.
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnično sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega Obrazca št. 11 – Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila.
Ponujeni kompaktni čistilni napravi velikostnega reda 25 PE in velikostnega reda 100 PE morata ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, ki so navedene v opisu predmeta javnega naročila in v obrazcu predračuna. Ponudnik mora ponudbi priložiti opis tehnoloških sklopov za kompaktni čistilni napravi, ki ju ponuja, z navedbo proizvajalca le-teh.
Kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca.
Odgovorni vodja del in odgovorni vodje posameznih del, ki jih imenuje ponudnik, morajo izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del in odgovornega vodjo posameznih del v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in vse spremembe in dopolnitve).
Odgovorni vodja del in gradbeni delovodja morata imeti reference, ki se nanašajo na odgovornega vodjo del / gradbenega delovodjo s področja nizkih gradenj – gradenj kanalizacijskih sistemov, vodovodnih sistemov ali gradenj hidrotehničnih objektov koristnega volumna nad 50 m3 ali malih čistilnih naprav.
Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo na nizke gradnje.
Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, izvesti vsaj dve zaključeni gradnji vodovodnih ali kanalizacijskih sistemov, ki so vključevala gradbena in montažna dela, pri katerih je pri vsakem od referenčnih del znašala skupna dolžina zgrajenih objektov vsaj 1.000 m cevovodov: (i) vodovoda NL DN 100 ali več ali (ii) kanalizacija DN 200 ali več, z enim ali več objekti kot so: zajetje ali črpališče ali vodohran ali male čistilne naprave velikosti do 200 PE; in je bila za vsako od referenčnih del sklenjena gradbena pogodba z investitorjem referenčnega dela (npr. občina, komunalno podjetje,..).
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 42001-0002/2011
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 6. 5. 2011
Čas: 13:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 9. 5. 2011
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 8. 2011
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 9. 5. 2011
Čas: 14:30
Kraj: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Naročnik, ponudniki, ostali
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Operacijo »Vodovod, kanalizacija in 2 ČN Kanalski Vrh« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/3/1824-221224818794688/2010-068_Obci
na_Kanal_Kanalski_vrh.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01/ 234 28 00. Telefaks 01/ 234 28 40. E-pošta dkom@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.gov.si/dkom
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožb Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Skrajni rok 10 dni po prejemu obvestila o odločitvi o oddaji javnega naročila.
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb Ministrstvo za finance, Beethovnova ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01/ 369 68 56. Telefaks 01/ 369 68 55.
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 3. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.04.2011   17:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljeni,

prosim za pojasnilo - v popisu so navedene CPE kanalske cevi - kaj to pomeni, kakšne so te cevi?


Hvala in lep pozdrav

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

CPE cevi so cevi iz centrifugiranega poliestra. Opis je naveden v Obrazcu št. 21 – Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika – stran 98 razpisne dokumentacije.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 06.04.2011   17:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Za lažjo in kvalitetnejšo pripravo ponudbe prosimo za objavo popisa v excel formatu.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

V točki 8 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije je določeno:
»V kolikor bi želeli ponudniki razpisno dokumentacijo (tekstovni del v Word-u, predračun v Excel-u) prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: info@altus.si s pripisom: »Občina Kanal ob Soči – Vodovod, kanalizacija in 2 ČN Kanalski Vrh«.

V primeru, da bo ponudnik poslal prošnjo za razpisno dokumentacijo na navedeni elektronski naslov, jo bo prejel v dokumentu Word in dokumentu Excel.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 11.04.2011   22:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Pri pregledu razpisne dokumentacije za omenjeni razpis del je v popisu navedeno (obrazec 21 stran 96 in obrazec 22 stran 44) :
1. dobava cevi iz centrifugiranega poliestra, ki jih pripravljalec dokumentacije označuje z CPE cevi
2. cevi naj zadoščajo standardu EN 13476-1

Uporabljeni naziv – centrifugirani poliester – natančno določa dobavitelja (HOBAS).
V strokovni literaturi, standardu ni zaznati uporabljene oznake CPE ampak GRP , ki definira material kot armiran poliester (GRP - Glass-reinforced thrmosetting plastics).
Cevi iz armiranega poliestra se izdelujejo na dva načina - z navijanjem ali pa centrifugiranjem, kar pa ni predmet standarda oz standard ne opredeljuje način izdelave.
Zahteve za cevi iz armiranega poliestra (GRP) so opredeljene v standardu EN 14364.

V popisu navedeni standard – EN 13476-1 ni pravilno naveden.
EN 13476 -1 določa namreč splošne zahteve za PVC, PP, PE cevi.

(EN 13476-1:2007 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE). General requirements and performance characteristics
Status : Current Published : July 2007

EN 14364:2006+A1:2008 Plastics piping systems for drainage and sewerage with or without pressure. Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP). Specifications for pipes, fittings and joints
Status : Current Published : August 2006 )

Navajanje načina izdelave cevi kot osnovna karakteristika cevi, kar v konkretnem primeru pomeni določanje dobavitelja pa je tudi nedopustno.

Zastavlja se vprašanje kaj je dejanska zahteva, kakšne cevi investitor zahteva.

Prosimo za čim hitrejši odgovor.


NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Zahteva se GRP cevi po standardu EN 14364 in ISO 3126.

naročnik
Občina Kanal ob Soči


Datum objave: 22.04.2011   17:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Zaradi kratkega roka izdelave ponudbe vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Razpisna dokumentacija je bila objavljena z dnem objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, kar pomeni, da je bila na dan objave javnega naročila tudi javno dostopna vsem potencialnim ponudnikom. Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 22.04.2011   17:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V popisu sta čistilni napravi za 100 PE in 25 PE.
V nadaljevanju popisa za ČN 25 PE je zopet popis za 100 PE.
Gre za lapsus?

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Da. Gre za lapsus pri Na strani 41 pod točko 3.1 mora namesto 100 PE pisati 25 PE, kot je to tudi razvidno iz naslova točke 3. na isti strani.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 22.04.2011   17:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Imam dva vprašanja glede elektro sklopa na predmetnem razpisu.

1. V poziciji D. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA - FEKALNA KANALIZACIJA IN ČN KANALSKI VRH je v poziciji I. RAZDELILCI ter podpoziciji 3. RAZDELILEC ČISTILNE NAPRAVE 1 IN 2 navedena količina SKUPAJ 3 KOS STIKALNI BLOK (str. 51 pdf popisa v razpisni dokumentaciji), čeprav sta potrebna samo 2 (ker sta 2 kompaktni ČN). Prav tako nista navedeni GSM/GPRS napravi za vključitev ČN v nadzorni sistem investitorja (?). Prosim za odgovor oz. ustrezen popravek popisa v razpisni dokumentaciji.

2. V popisu je v poziciji II. IZVEDBENA DELA - ČISTILNA NAPRAVA 100 PE v podpoziciji 3.1 navedeno da se KČN dobavi komplet z elektroomaro za funkcionalno delovanje v režimu ročno/avtomatsko in da mora biti opremljena z vmesnikom za sporočanje napak preko GSM sporočil (str 37 popisa). Isto se potem ponovi še za črpališče (str 38) in drugo ČN (str 42) ter še eno črpališče za kanalizacijo (str 46).
2.1 V tehničnem poročilu razpisne dokumentacije je sicer navedena izdelava 2 ČN in 1 črpališča.
2.2 Če se ne motim se elektro sklop teh objektov podvaja oz. je kak nesporazum.
2.3 Ali je predvidena vključitev tudi teh objektov v nadzorni sistem investitorja (kot npr. črpališče za pitno vodo) ali je previdena samo izvedba obveščanja prek SMS sporočil?

Hvala za odgovore

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

1. Na prvi del vprašanja, ki se nanaša na pozicijo D. Električne instalacije in električna oprema bo dan odgovor takoj, ko prejmemo odgovor s strani projektanta elektro načrta.

V zvezi z GSM/GPRS napravi pa je odgovor naslednji: Kanalizacijski sistem ni del morebitnega centralnega nadzora sistema vodovoda. Opremljen je z GSM javljanjem.

2. ČN 100 PE vključuje tudi vhodno črpališče. Torej imamo dve čistilni napravi in dve črpališči. Eno od črpališč je vsebinsko vezano na ČN 100 PE.

Na vprašanje pod 2.2. bo dan odgovor takoj, ko prejmemo odgovor s strani projektanta elektro načrta.

Odgovor na 2.3. – Kanalizacijski sistem ni del morebitnega centralnega nadzornega sistema vodovoda. Opremljen je z GSM javljanjem.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 22.04.2011   18:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Za pripravo kvalitetne ponudbe, prosimo za:

- specifikacijo montažnih del, ki so predvidena v poziciji III/1/1. Montažna dela - komplet na 10.strani Obrazca št.22-Predračun.

- potrditev navedenih zahtevanih parametrov za KČN 100 in KČN 25. v Obrazcu št.22-Predračun na straneh 36,37 in 41

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

1. Na prvo vprašanje bo dan odgovor takoj, ko prejmemo odgovor s strani projektanta.

2. Na strani 36 pod točko 3.1 se popravi podatek o dnevnem pretoku 120 -> 20 m3/dan.
Na strani 41 pod točko 3.1 se popravi podatek o dnevnem pretoku 120 -> 5 m3/dan.
Oba pravilna podatka sta razvidna iz projektne dokumentacije. Gre za pomoto. Sicer pa navedene zahtevane parametre potrjujemo.

naročnik
Občina Kanal ob Soči


Datum objave: 22.04.2011   18:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za detaljno tehnični opis KČN, ker čistilna naprava po opisu za 100 PE in za 25 PE z ZAHTEVANIMI PARAMETRI NE OBSTAJA!!! pa tudi če bi naprava omogočala take parametre ne bi bila funcionalna za objekt v Kanalskem vrhu, detaljno si preglejte parametre !!!
Zato naprošamo da ponovno preučite, navedete nove parametre in ponovno pripravite razpisno dokumentacijo.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Čistilna naprava je opisana s popolno postavko s tehničnim poročilom in konkretnimi risbami projektne dokumentacije. Čistilna naprava obstaja.

Kot je navedeno v točki 9 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe je možen ogled projektne dokumentacije.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 22.04.2011   18:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Obveščamo vas, da v kolikor ne boste odgovorili na že zastavljena uprašanja, bomo primorani postopati po ZJN-2C in vložiti pritožbo na ustrezne organe.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Odgovor se posreduje takoj ko se prejme s strani projektanta. Vsi odgovori na postavljena vprašanja so znotraj zakonskega roka.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 26.04.2011   11:17
Z odgovorom na vprašanje št. 6 naročnik še ni podal celotnega odgovora pri zap. št. 1, kjer je bilo vprašanje ponudnika:
1. V poziciji D. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA - FEKALNA KANALIZACIJA IN ČN
KANALSKI VRH je v poziciji I. RAZDELILCI ter podpoziciji 3. RAZDELILEC ČISTILNE NAPRAVE 1 IN 2 navedena količina SKUPAJ 3 KOS STIKALNI BLOK (str. 51 pdf popisa v razpisni dokumentaciji), čeprav sta potrebna samo 2 (ker sta 2 kompaktni ČN)
in odgovora na vprašanje pod zap. št. 2, pod 2.2., kjer je bilo vprašanje ponudnika:
2.2 Če se ne motim se elektro sklop teh objektov podvaja oz. je kak nesporazum.

DODATKO K ODGOVORU NA VPRAŠANJE PONUDNIKA ŠT. 6 NAROČNIK DAJE NAROČNIK ŠE NASLEDNJA ODGOVORA:

1. Pripomba ponudnika je točna. Potrebna sta 2 (dva) kosa.

2. pod 2.2.: V elektro projektu je predviden napajalni in krmilni del vseh razdelilcev za posamezno čistilno napravo oziroma črpališče. V popisu strojnih instalacij je predvideno kompletno opremljanje črpališča oziroma čistilne naprave. Izvajalec mora zagotoviti s projektom predvideno delovanje. V kolikor bo zajel ves material in delo v postavki pri strojnih instalacijah, je postavka iz popisa elektro instalacij lahko nižja. Zaradi različnih tipov naprav in različnih dobaviteljev, je v popisu električnih instalacij obdelan samo močnostni del brez elektronike (nekateri dobavitelji dobavljajo samo krmilnike, drugi v kompletu z varovalkami in kontaktorji).

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 28.04.2011   14:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
REFERENCE

v razpisni dokumentaciji naročnik od ponudnika zahteva (tako ponudnik to bere in razume), da je v sklopu vsakega referenčnea dela cevovodov zajet tudi eden ali več objektov kot so: zajetje ali črpališče ali vodohran ali male čistilne naparave velikosti do 200 PE.
Zanima nas naslednje:
Ponudnik je zgradil cevovode v zahtevani dimenziji in dolžini , vendar v sklopu izgradnje ni bilo objektov, ki jih naročnik zahteva. Je pa ponudnik to vrsto objektov (zajetje, črpališče, vodohran...) zgradil po drugih pogodbah, kjer pa ni bilo cevovodov. Ali se te reference seštevajo? Ali lahko ponudnik predloži reference ločeno? Ali se pri skupni ponudbi seštevajo reference graditelja cevovodov v zahtevanih dimenzijah in dolžinah ter graditelja čistilnih naprav?

Hvala in lep pozdrav

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Ponudnik lahko priloži ločeni referenci (za dela, ki se nanašajo na izgradnjo cevovodov in za dela, ki se nanašajo na objekte), ki ustrezata pogoju iz razpisne dokumentacije in se bosta upoštevali kot celota – torej kot ena zahtevana referenca. Vendar mora ponudnik v tem primeru ponudbi priložiti vsaj štiri referenčna potrdila – dve za cevovode in dve za objekte, da zadosti pogoju iz razpisne dokumentacije, predložitvi dveh zahtevanih referenc.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 28.04.2011   15:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Prosimo za obrazložitev, zanima nas od kdaj se lahko dozira PITNA VODA PREKO REDOX POTENCIALA !!! Od kdaj je to dovoljeno???
2. Karakteristike za KČN so nerealne, zanima nas kdo izdeluje take čistilne naprave?

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

1. V načrtih vodovoda za pitno vodo, ki je projektirano ni obdelano doziranje pitne vode. Predmet projekta je kondicioniranje surove vode v skladu z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Le-ta se pripravlja s pomočjo filtracije s tlačnimi, kvarcepeskovnimi filtri, UV dezinfekcijo ter hiperklorinacijo v funkciji vzdrževanja minimalne vrednosti prostega klora v vodovodnem omrežju (konzervans). Za klorinacijo je predviden KOMPAKTEN SISTEM doziranja s pretočno analizo prostega klora v vodi. Lahko je to preko redox sonde ali katerega koli drugega standardiziranega elektrokemijskega postopka.

2. Karakteristike čistilne naprave so realne. Čistilne naprave opisanega tipa obstajajo. Ustreza npr. čistilna naprava Model Blivet, proizvajalca Butler Manufacturing Services Ltd. iz Irske (ali enakovredna).

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 28.04.2011   15:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri opisu čistilne naprave je podatek 215m3/h, kajera čistilna naprava ima tak pretok? Zanima nas kdo ponuja take čistilne naprave?

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Ustreza npr. čistilna naprava Model Blivet, proizvajalca Butler Manufacturing Services Ltd. iz Irske (ali enakovredna).

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 28.04.2011   15:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
PONOVNO POSTAVLJAMO VPRAŠANJI KATERAI NISTA BILI ODGOVORJENI !!!
1. Prosimo za obrazložitev, zanima nas od kdaj se lahko dozira PITNA VODA PREKO REDOX POTENCIALA !!!! Od kdaj je to dovoljeno?
2. Karakteristike za KČN so nerealne, zanima nas kdo izdeluje take čistilne naprave?

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Na navedeni vprašanji je bil ponudnikom dan odgovor z odgovorom na vprašanje ponudnika št. 11.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 28.04.2011   15:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zdravo

Ugotavljamo, da nam še vedno niste odgovorili na zastavljeni vprašanji:
1. Prosimo za obrazložitev, zanima nas od kdaj se lahko dozira PITNA VODA PREKO REDOX POTENCIALA?
Od kdaj je to dovoljeno?
2. Karakteristike za KČN so nerealne, zanima nas kdo izdeluje take čistilne naprave?

Glede na to, da nam še vedno niste odgovorili na vprašanje, vas prosimo, da podaljšate rok oddaje ponudb, da bomo lahko pripravili ponudbo.


NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Na navedeni vprašanji je bil ponudnikom dan odgovor z odgovorom na vprašanje ponudnika št. 11.

Glede prošnje za podaljšanje roka oddaje ponudb bo naročnik še podal odgovor.

naročnik
Občina Kanal ob Soči


Datum objave: 28.04.2011   15:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Ugotavljamo, da še vedno nismo dobili odgovora, znotraj zakonskega roka, na zastavljena uprašanja. Ponovno opozarjamo da v kolikor ne bomo obveščeni, bomo bili primorani postopati po ZJN-2C IN VLOŽITI PRITOŽBO NA USTREZNE ORGANE, TER POSLEDIČNO RAZVELJAVITI RAZPIS.
l.p.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Odgovor se posreduje takoj ko se prejme s strani projektanta. Vsi odgovori na postavljena vprašanja so znotraj zakonskega roka. ZJN-2 v 81. členu določa, da je naročnik dolžan na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

naročnik
Občina Kanal ob Soči


Datum objave: 29.04.2011   11:22
Z odgovorom na vprašanje št. 7 naročnik še ni podal celotnega odgovora pri zap. št. 1, kjer je bilo vprašanje ponudnika:
1. Za pripravo kvalitetne ponudbe prosimo za:
specifikacijo montažnih del, ki so predvidena v poziciji III/1/1. Montažna dela – komplet na 10 strani Obrazca št. 22 – Predračun.

DODATKO K ODGOVORU NA VPRAŠANJE PONUDNIKA ŠT. 7 NAROČNIK DAJE NAROČNIK ŠE NASLEDNJI ODGOVOR:

Vprašanje glede specifikacije montažnih del, predvidenih v poziciji III/1/1, se nanaša na črpališče pitne vode. V popisu gradbeno obrtniških del za črpališče pitne vode Kanalski vrh je bila dejansko predvidena tudi postavka »C« STROJNO MONTAŽNA DELA, ki naj bi zajemala potrebna gradbeno-obrtniška dela, npr. preboje, sidranje, ob montaži posameznih elementov strojnih instalacij (rešetk, cevi,..). Ker pa so te postavke strojno montažnih del v celoti vključene v popis strojnih instalacij, ponudnikom ni potrebno izpolniti ponudbenega predračuna pri poziciji III/1/1. Montažna dela – komplet (stran 10 ponudbenega predračuna).

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 29.04.2011   11:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zdravo,
Glede na številne nejasnosti in popravke ki so nastali v popisu, predlagamo vnos sprememb v nov popis. S tem se bomo izognili pomotam ki bi morebiti nastale pri kalkuliranju postavk v popisu in s tem omogočili vsem ponudnikom enako ponudbo.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Naročnik z odgovori na vprašanje omogoča vsem ponudnikom iste informacije, potrebne za pripravo ponudbe. Naročnik je ponovno pregledal vsa zastavljena vprašanja in odgovore. Glede na dane odgovore, naročnik meni, da objava novega popisa ni potrebna, saj ni večjih sprememb, ki bi bili dani z odgovori.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 03.05.2011   15:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ZDRAVO

Opazili smo, da ste v razpisni dokumentaciji v OBRAZCU št. 22 - Predračun, na 24 pri poziciji 26 definirali, da centrifugalna črpalka ustreza proizvodu »Lowara« tip. SV214F22T. Prav tako ste na 25 stani razpisne dokumentacije v OBRAZCU št. 22 – Predračun, pri poziciji 27 Kvarcepeskovni filter definirali, da omenjeni filter ustreza proizvodu » NOBEL«, tip: FCV 05/T.
Ugotavljamo, da ste tako v razpisni dokumentaciji postavili pogoj, ki ni v skladu niti z veljavno zakonodajo. Zakon o javnih naročilih (ZNJ-2) v tretjem poglavju ureja Splošna pravila glede določitve tehničnih in drugih elementov javnega naročanja pri čemer v drugem odstavku 37. člena (tehnične specifikacije) izrecno prepoveduje oblikovanje takih tehničnih specifikacij, ki bi onemogočale enakopraven dostop do pridobitve JN in ne sme ustvariti ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Oblikovane morajo biti na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezane na objektivne potrebe in zahteve naročnika, tako, da nedopustno ne omejujejo konkurence! V konkretnem primeru gre očitno za vaše nezakonito in neutemeljeno favoriziranje določenega ponudnika oz. ponudnikov.
Glede na navedeno vas sprašujemo ali boste nemudoma umaknili nezakonit pogoj v delu ki se glasi »ustreza proizvodu »Lowara« tip. SV214F22T« in »ustreza proizvodu »NOBEL«, tip: FCV 05/T« in dopustili, da tako kot veleva veljavna zakonodaja, ponudniki ponudijo tudi material in opremo drugih proizvajalcev, ki ustreza slovenskim oz. evropskim standardom za tovrstno opremo in material.
V kolikor nezakonitega pogoja ne boste spremenili bomo prisiljeni vložiti zahtevek za revizijo postopka javnega naročanja, hkrati pa tudi prijavo na ustrezne organe.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Kot določa ZJN-2 v devetem odstavku 37. člena, se naročnik lahko sklicuje tudi na blagovne znamke, patenete, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, v primerih, ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila, s tem da se pri takem sklicevanju navede besedo »ali enakovredno«. Navedba »in enakovredno« se uporablja tudi skladno s 23. členom Direktive 2004/18/EC, ki določa, da je sklicevanje na posamezno blagovno znamko, tip ali posebno poreklo izjemoma dovoljeno, če ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila in če se s tem navajanjem ne daje prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom, s tem da se pri takem sklicevanju navedejo besedi »ali enakovredni«. V ponudbenem predračunu ni nikjer navedeno, da mora ponudnik ponuditi proizvode, ki so navedeni z nazivom blagovne znamke, tipa ali proizvajalca, glede na to, da je v ponudbenem predračunu navedba »ustreza proizvodu«, kar pomeni, da lahko ponudnik ponudi tudi enakovreden proizvod drugega proizvajalca, tipa ali blagovne znamke.

naročnik
Občina Kanal ob Soči


Datum objave: 03.05.2011   15:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Ali se lahko ponudi betonsko črpališče namest poliestra ? Zakaj je v popisu definirano " iz poliestra"?

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Projekt predvideva vgradnjo predizdelanega črpališča po navedenih karakteristikah, ki zagotavljajo ustrezen pretok in delovanje celotnega sistema. Morebitna tehnične spremembe in potrditve le teh bo projektant presojal na osnovi detajlov in kompletnih tehničnih specifikacij, skladno z veljavnim ZGO.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 03.05.2011   15:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Opazili smo, da ste v razpisni dokumentaciji v OBRAZCU št. 22 - Predračun, na 24 pri poziciji 26 definirali, da centrifugalna črpalka ustreza proizvodu »Lowara« tip. SV214F22T. Prav tako ste na 25 stani razpisne dokumentacije v OBRAZCU št. 22 – Predračun, pri poziciji 27 Kvarcepeskovni filter definirali, da omenjeni filter ustreza proizvodu » NOBEL«, tip: FCV 05/T.
Ugotavljamo, da ste tako v razpisni dokumentaciji postavili pogoj, ki ni v skladu niti z veljavno zakonodajo. Zakon o javnih naročilih (ZNJ-2) v tretjem poglavju ureja Splošna pravila glede določitve tehničnih in drugih elementov javnega naročanja pri čemer v drugem odstavku 37. člena (tehnične specifikacije) izrecno prepoveduje oblikovanje takih tehničnih specifikacij, ki bi onemogočale enakopraven dostop do pridobitve JN in ne sme ustvariti ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Oblikovane morajo biti na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezane na objektivne potrebe in zahteve naročnika, tako, da nedopustno ne omejujejo konkurence! V konkretnem primeru gre očitno za vaše nezakonito in neutemeljeno favoriziranje določenega ponudnika oz. ponudnikov.
Glede na navedeno vas sprašujemo ali boste nemudoma umaknili nezakonit pogoj v delu ki se glasi »ustreza proizvodu »Lowara« tip. SV214F22T« in »ustreza proizvodu »NOBEL«, tip: FCV 05/T« in dopustili, da tako kot veleva veljavna zakonodaja, ponudniki ponudijo tudi material in opremo drugih proizvajalcev, ki ustreza slovenskim oz. evropskim standardom za tovrstno opremo in material.
V kolikor nezakonitega pogoja ne boste spremenili bomo prisiljeni vložiti zahtevek za revizijo postopka javnega naročanja, hkrati pa tudi prijavo na ustrezne organe.


NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Kot določa ZJN-2 v devetem odstavku 37. člena, se naročnik lahko sklicuje tudi na blagovne znamke, patenete, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, v primerih, ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila, s tem da se pri takem sklicevanju navede besedo »ali enakovredno«. Navedba »in enakovredno« se uporablja tudi skladno s 23. členom Direktive 2004/18/EC, ki določa, da je sklicevanje na posamezno blagovno znamko, tip ali posebno poreklo izjemoma dovoljeno, če ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila in če se s tem navajanjem ne daje prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom, s tem da se pri takem sklicevanju navedejo besedi »ali enakovredni«. V ponudbenem predračunu ni nikjer navedeno, da mora ponudnik ponuditi proizvode, ki so navedeni z nazivom blagovne znamke, tipa ali proizvajalca, glede na to, da je v ponudbenem predračunu navedba »ustreza proizvodu«, kar pomeni, da lahko ponudnik ponudi tudi enakovreden proizvod drugega proizvajalca, tipa ali blagovne znamke.

naročnik
Občina Kanal ob Soči


Datum objave: 03.05.2011   18:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zdravo,
Zanima nas ali lahko ponudimo tudi čistilne naprave z SBR tehnologijo, ( v razpisni dokumentaciji piše, da variante niso dopustne), ali samo z biodiskom ( zastarelo tehnologijo), katera je neprimerna in posledično podvžena okvaram.
Zakaj se ne uporablja nova dovršena SBR tehnologija?

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Na osnovi podanega vprašanja spremembe ali variante ne moremo potrditi. Morebitne kakršne koli spremembe in njihovo skladnost z gradbenim dovoljenjem in PZI-jem se bodo s strani projektanta presojale in potrjevale v časi izvedbe skladno z veljavno gradbeno zakonodajo na osnovi tehničnih opisov, specifikacij, risb in druge dokumentacije.

Ne gre za klasičen sistem biodiskov.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 03.05.2011   19:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Zaradi zmede, ki je nastala in kopice vprašanj ponudnikov, predlagamo podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Dejstvo je namreč, da je zaradi tega zelo oteženo pridobivanje ponudb pri ponudnikih opreme oziroma so njihove ponudbe zaradi vaših netočnih podatkov zelo površno sestavljene.
Za podaljšanje roka za oddajo ponudb bi prosili predvsem zato, da bi vam lahko pripravili kar najkvalitetnejšo ponudbo.

Hvala

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Razpisna dokumentacija je bila objavljena z dnem objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, kar pomeni, da je bila na dan objave javnega naročila tudi javno dostopna vsem potencialnim ponudnikom. Naročnik je odgovore na vsa zastavljena vprašanja ponovno preveril, in je glede na dane odgovore mnenja, da so bila z danimi odgovori podana vsa pojasnila na vprašanja, brez večjih sprememb, naročnik pa je vse odgovore objavil znotraj zakonskega roka. Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

naročnik
Občina Kanal ob Soči

Datum objave: 05.05.2011   15:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljeni
Ali so čistilne naprave obdelane tudi v kakšnem načrtu strojnih instalacij ali le v načrtu gradbenih in v popisu?
Prosil bi za dostop do načrtov strojnih instalacij
pozdrav

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Za čistilni napravi posebnega načrta strojnih instalacij ni.

naročnik
Občina Kanal ob Soči